Kiểm thử thông tin cập nhật về kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Khi muốn cập nhật một kiểu đang được dùng trong phiên bản chính thức, trước tiên, bạn nên kiểm thử thông tin cập nhật về kiểu đó.

Lưu ý, để kiểm tra kiểu cũ đã cập nhật, hãy xem phần Kiểm tra kiểu bản đồ đã cập nhật.

  1. Sao chép kiểu bản đồ sản xuất.

  2. Trong kiểu bản đồ đã sao chép, hãy thực hiện các thay đổi của bạn và xuất bản.

  3. Liên kết kiểu bản đồ đã sao chép với một mã bản đồ khác mà bạn có thể sử dụng để kiểm thử kiểu trong môi trường chạy thử.

  4. Kiểm thử sự thay đổi về kiểu trong môi trường chạy thử.

  5. Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy liên kết kiểu bản đồ trùng lặp với mã bản đồ sản xuất của bạn.