Tạo và sử dụng kiểu bản đồ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Kiểu bản đồ là một tập hợp các tuỳ chỉnh trực quan cho các đối tượng bản đồ mà bạn liên kết với một mã bản đồ. Sau đó, bạn tham chiếu mã nhận dạng bản đồ trong mã xử lý ứng dụng của mình để hiển thị bản đồ tuỳ chỉnh.

Bạn có thể tạo kiểu bản đồ trước khi có mã nhận dạng bản đồ. Tuy nhiên, để sử dụng kiểu này, bạn phải liên kết kiểu với mã nhận dạng bản đồ. Để sử dụng kiểu bản đồ, bạn phải thực hiện tất cả các bước sau:

 1. Tạo và xuất bản Kiểu bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo kiểuXuất bản kiểu.

 2. Tạo mã bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tạo mã bản đồ.

 3. Liên kết kiểu bản đồ bằng mã bản đồ. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết mã bản đồ với kiểu bản đồ.

 4. Thêm mã bản đồ vào ứng dụng để hiển thị kiểu của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thêm mã bản đồ vào bản đồ của bạn.

Tạo kiểu bản đồ

Tạo kiểu bản đồ bằng một trong các phương pháp sau:

 • Tạo một kiểu mới bằng cách sử dụng kiểu bản đồ mặc định của Google.

 • Sao chép và sửa đổi một kiểu chuẩn hoặc kiểu tuỳ chỉnh hiện có.

Tạo kiểu mới

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến phần Kiểu bản đồ rồi chọn một dự án nếu cần.

 2. Trong Kiểu bản đồ, hãy chọn Tạo kiểu.

 3. Ở dưới cùng, hãy chọn Mở trong Trình chỉnh sửa kiểu.

 4. Chọn các đối tượng bản đồ và thay đổi kiểu của chúng để tạo kiểu bản đồ bạn muốn. Các đối tượng bản đồ thuộc kiểu tuỳ chỉnh sẽ có một chấm màu xanh dương đậm ở bên cạnh.

 5. Chọn Lưu.

 6. Trong hộp Lưu và xuất bản kiểu bản đồ, nhập tên cho kiểu của bạn và nội dung mô tả (không bắt buộc) rồi chọn Lưu.

Kiểu sẽ được tự động xuất bản và bạn sẽ thấy trang chính của kiểu mới.

Sao chép một kiểu

 1. Chuyển đến phần Kiểu bản đồ và chọn một dự án nếu cần.

 2. Chọn một trong các kiểu hiện có của bạn.

 3. Trên trang kiểu, chọn Sao chép.

 4. Trong hộp Sao chép Kiểu bản đồ, hãy nhập tên bản đồ mới và nội dung mô tả (không bắt buộc).

 5. Chọn Lưu.

  Kiểu này sẽ được xuất bản tự động và bạn có thể xem trang chính của kiểu mới. Liên kết địa điểm này với một ID bản đồ để sử dụng nó cho bản đồ của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Liên kết mã bản đồ với kiểu bản đồ.

 6. Nếu bạn muốn sửa đổi kiểu, hãy chọn Tuỳ chỉnh kiểu, thực hiện thay đổi, rồi chọn Lưu.

Xuất bản một kiểu

Khi bạn tạo kiểu bản đồ mới lần đầu tiên, bao gồm sao chép kiểu hiện có hoặc nhập kiểu JSON, thì bản sao đầu tiên của kiểu bản đồ mới sẽ tự động được xuất bản. Sau đó, bạn có thể lưu các thay đổi dưới dạng bản nháp rồi phát hành khi đã hài lòng với các thay đổi.

 1. Thực hiện thay đổi đối với kiểu bản đồ hoặc kiểu bản đồ trùng lặp mà bạn muốn xuất bản. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Thay đổi kiểu.

 2. Trong khi bạn vẫn đang chỉnh sửa, hãy chọn Lưu.

 3. Khi bạn đã sẵn sàng xuất bản và để các thay đổi xuất hiện cho mọi mã bản đồ sử dụng kiểu bản đồ đó, hãy chọn Lưu, rồi chọn Xuất bản.

Kiểu bản đồ đã xuất bản so với kiểu bản đồ nháp

Đã xuất bản: Kiểu bản đồ đã xuất bản đang hoạt động. Mọi bản đồ sử dụng kiểu bản đồ sẽ hiển thị phiên bản đã xuất bản của bản đồ đó.

Bản nháp: Phiên bản nháp của kiểu bản đồ đang trong quá trình xử lý và sẽ không hiển thị trong bản đồ cho đến khi bạn xuất bản.

Thay đổi kiểu

Nếu muốn thay đổi kiểu bản đồ, bạn có thể thực hiện các thay đổi đó ngay trong trình chỉnh sửa kiểu. Bạn có một số lựa chọn khi cập nhật một kiểu:

 • Nếu bạn muốn các thay đổi xuất hiện ngay khi sẵn sàng: Hãy chọn Tuỳ chỉnh kiểu rồi thực hiện các thay đổi. Chọn Lưu để lưu các thay đổi của bạn dưới dạng bản nháp, sau đó chọn Xuất bản khi bạn đã sẵn sàng.

 • Nếu bạn muốn kiểm thử các thay đổi trong một môi trường kiểm thử trước: Thay vì thực hiện các thay đổi trực tiếp trong kiểu bản đồ, trước tiên hãy sao chép kiểu đó. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Sao chép một kiểuKiểm thử nội dung cập nhật kiểu bản đồ.

Sau khi tạo kiểu bản đồ, bạn có thể thay đổi kiểu đó trên trang chính của kiểu theo những cách sau đây:

 • Chỉnh sửa: Chọn Tùy chỉnh kiểu.

 • Sao chép: Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Sao chép một kiểu.

 • Đổi tên: Đổi tên kiểu bản đồ.

 • Xoá: Xoá kiểu bản đồ.

 • Thêm mã bản đồ: Liên kết mã bản đồ với kiểu

Liên kết hoặc xoá mã bản đồ đối với kiểu của bạn

Bạn có thể liên kết kiểu với nhiều mã bản đồ, vì cùng một kiểu có thể được áp dụng trên nhiều ứng dụng Google Maps. Tuy nhiên, bạn có thể liên kết mã nhận dạng bản đồ với duy nhất một kiểu.

 1. Chuyển đến Kiểu bản đồ rồi chọn một kiểu.

 2. Chọn Thêm mã bản đồ hoặc Chỉnh sửa mã bản đồ.

 3. Trong Edit Map ID (Chỉnh sửa mã bản đồ), hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh mã nhận dạng bản đồ để liên kết các mã nhận dạng đó với kiểu này. Để xoá mã bản đồ, hãy xoá hộp để xoá mối liên kết.

 4. Chọn Lưu.

Để sử dụng kiểu bản đồ trên đám mây, hãy thêm mã bản đồ vào ứng dụng của bạn.

Bạn điều hướng trên bản đồ xem trước giống như cách bạn điều hướng trên bất kỳ bản đồ Google nào:

 • Nhập một địa chỉ hoặc vị trí vào hộp Tìm kiếm Địa chỉ.

 • Nhấp vào la bàn để căn giữa vị trí của bạn. Bạn cũng có thể phải cấp quyền truy cập thông tin vị trí.

 • Kéo để di chuyển bản đồ.

 • Phóng to hoặc thu nhỏ bằng dấu cộng (+) và dấu trừ (-).

Tìm các đối tượng trên bản đồ

Để tìm một đối tượng bản đồ mà bạn muốn tạo kiểu, trong Map Features, hãy nhập một cụm từ vào hộp Filter.

Bạn cũng có thể mở rộng và thu gọn danh mục đối tượng trên bản đồ để tìm đối tượng bản đồ mà bạn muốn.

Nếu bạn không tìm thấy một đối tượng địa lý trên bản đồ:

 • Đừng sử dụng dạng số nhiều. Tất cả danh mục đều là số ít.

 • Hãy thử dùng một từ chung chung hơn cho tính năng này. Ví dụ: thay vì "cửa hàng pizza" hoặc "đồ ăn nhanh", hãy tìm "nhà hàng".

 • Hãy thử sử dụng một danh mục rộng hơn, sau đó khám phá danh mục đó để tìm đối tượng bản đồ gần nhất. Ví dụ: thay vì "nhà hát", hãy tìm kiếm "giải trí".

 • Duyệt xem danh sách đối tượng địa lý của bản đồ tại bài viết Nội dung bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ.