Các giai đoạn ra mắt Nền tảng Google Maps

Chủ đề này mô tả các giai đoạn trong vòng đời mà các sản phẩm và tính năng của Nền tảng Google Maps có thể trải qua, chẳng hạn như các giai đoạn ra mắt Thử nghiệm, Bản dùng thử và Phát hành rộng rãi (GA) hoặc các giai đoạn cuối vòng đời Không được dùng nữa và Ngừng hoạt động. Tính năng trong các giai đoạn không phải GA được gắn thẻ như vậy trong tài liệu kèm theo biểu tượng và ghi chú.

Thử nghiệm

Các thử nghiệm tập trung vào việc nhận phản hồi của khách hàng về một nguyên mẫu. Các bản cập nhật đó không dành cho mục đích sử dụng phát hành công khai hoặc thuộc phạm vi điều chỉnh của bất kỳ SLA, nghĩa vụ hỗ trợ hoặc chính sách ngừng sử dụng nào và có thể có các thay đổi không tương thích ngược. Các bản phát hành thử nghiệm thường chỉ phù hợp để sử dụng trong các môi trường thử nghiệm và thường kéo dài tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, thời lượng này có thể thay đổi.

Bản thử nghiệm là một sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ trên Nền tảng Google Maps ở phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Xem trước

Tại bản dùng thử, một sản phẩm hoặc tính năng đã sẵn sàng để khách hàng kiểm thử trước khi đưa vào sử dụng chính thức tại GA. Các dịch vụ xem trước thường được thông báo công khai nhưng không nhất thiết phải là tính năng đầy đủ và Google không đưa ra SLA hoặc cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho những sản phẩm/tính năng đó. Trừ phi Google có quy định khác, các Bản xem trước chỉ dùng được trong các môi trường kiểm thử. Theo các điều khoản được mô tả bên dưới, các tính năng trong Bản dùng trước thường dự kiến sẽ được chuyển đến GA trong vòng 12 tháng, nhưng thời điểm này có thể thay đổi.

Bản dùng thử là một sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps ở phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Giai đoạn phát hành rộng rãi (GA)

Các sản phẩm và tính năng được cung cấp rộng rãi ở trạng thái "sẵn sàng phát hành công khai", mặc dù không phải lúc nào cũng được phát hành rộng rãi. Một số bản phát hành GA có thể chỉ được cung cấp cho một nhóm khách hàng giới hạn. Các bản phát hành được cung cấp rộng rãi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, bao gồm cả Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ của Nền tảng Google MapsNguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Nền tảng Google Maps, nếu có. Google thường hỗ trợ các sản phẩm và tính năng trong giai đoạn phát hành rộng rãi thông qua API, SDK và Google Cloud Console, ngoại trừ một số trường hợp bất thường khi việc cung cấp một hoặc nhiều tính năng nêu trên là không hợp lý đối với sản phẩm hoặc tính năng cụ thể.

Quyền truy cập sớm, giai đoạn Alpha và Beta

Một số sản phẩm hoặc cấu phần phần mềm, chẳng hạn như SDK ứng dụng và API JavaScript của Maps, phân phối các bản phát hành trước giai đoạn phát hành rộng rãi ở mức độ ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như các kênh "alpha" và "beta". Hãy xem ví dụ về chủ đề Tạo phiên bản cho API Maps JavaScript. Ngoài ra, SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android và iOS có thể sử dụng số phiên bản có chứa mức độ ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như "beta" trong số phiên bản, chẳng hạn như v3.1.0-beta.

Một số sản phẩm và tính năng phát hành trước khi ra mắt "Thử nghiệm" và "Bản xem trước" có thể được gắn nhãn các giai đoạn phát hành cũ, chẳng hạn như "Tiếp cận sớm", "Alpha" và "Beta". Các điều khoản cũ đó sẽ tiếp tục được sử dụng trong khoảng thời gian diễn ra các lần khởi chạy đó. Nhìn chung, Quyền truy cập sớm và Alpha tương tự như giai đoạn Thử nghiệm và giai đoạn Beta cũng tương tự như Bản xem trước. Việc sử dụng Quyền truy cập sớm, Alpha hoặc Beta phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Các giai đoạn khác trong vòng đời

Không được tán thành

Việc đánh dấu một ưu đãi không còn được dùng nữa cho biết rằng người dùng không nên sử dụng sản phẩm, tính năng hoặc phiên bản đó nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Chính sách về việc ngừng sử dụng" trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Các tính năng và sản phẩm trong các Dịch vụ chính của Google Maps nêu tại https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-deprecation phải tuân thủ Chính sách về việc ngừng sử dụng.

Để biết danh sách các sản phẩm và tính năng không dùng nữa, hãy xem chủ đề Ngừng cung cấp trên Nền tảng Google Maps.

Ngừng hoạt động

Khi bạn huỷ bỏ sản phẩm/dịch vụ, sản phẩm hoặc tính năng đó không còn hoạt động nữa. Việc gọi phần mềm ngừng hoạt động có thể dẫn đến hành vi ngoài dự đoán hoặc phản hồi không hợp lệ.

Các sản phẩm đã ngừng hoạt động sẽ bị xoá khỏi tài liệu. Để biết danh sách các sản phẩm/dịch vụ đã ngừng hoạt động, hãy xem chủ đề Ngừng cung cấp trên Nền tảng Google Maps.