Phiên bản

Phiên bản là bản sao tĩnh của một tập lệnh. Phiên bản cho phép bạn theo dõi các thay đổi của mình. Sau khi lưu một phiên bản, bạn không thể sửa đổi phiên bản đó. Sử dụng các phiên bản khi bạn đang làm việc trên một tập lệnh có nhiều lần thay đổi và lặp lại. Các dự án tập lệnh có thể có tối đa 200 phiên bản.

Bạn cần tạo phiên bản khi viết thư viện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thư viện.

Tạo một phiên bản

Hệ thống sẽ tự động tạo một phiên bản khi bạn tạo đợt triển khai mới. Bạn cũng có thể tạo một phiên bản mới từ quá trình triển khai hiện có bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở dự án tập lệnh của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Triển khai > Quản lý quá trình triển khai.
 3. Chọn dịch vụ triển khai đang hoạt động để tạo phiên bản mới rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 4. Trong phần Phiên bản, hãy chọn Phiên bản mới.
 5. Nhấp vào Deploy (Triển khai).

Xem phiên bản trước

Để xem một phiên bản đã tạo trước đó trong dự án tập lệnh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Project History (Nhật ký dự án).
 2. Trong Nhật ký dự án, hãy chọn phiên bản bạn muốn xem. Để xem nội dung mô tả về một phiên bản, hãy giữ con trỏ trên số phiên bản.

So sánh một phiên bản trước với phiên bản hiện tại

Để so sánh một phiên bản đã tạo trước đây với phiên bản hiện tại hoặc tiêu đề, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Project History (Nhật ký dự án).
 2. Trong Nhật ký dự án, hãy chọn phiên bản bạn muốn xem.
 3. Bật tính năng Làm nổi bật các thay đổi.

Tuỳ thuộc vào những thay đổi bạn đã thực hiện kể từ phiên bản đã chọn, danh sách tệp có thể chứa các điểm đánh dấu sau:

Bút dạ Loại thay đổi Nội dung mô tả

Đã thêm tệp

Tệp này là tệp mới trong phiên bản hiện tại.

Tệp đã bị xóa

Tệp này không còn xuất hiện trong phiên bản hiện tại nữa.

Đã sửa đổi tệp

Tệp này có những thay đổi trong phiên bản hiện tại mà không có trong phiên bản đã chọn. Để xem nội dung thay đổi, hãy nhấp vào tên tệp.

Xoá phiên bản

Bạn có thể xoá vĩnh viễn các phiên bản nếu không được dùng trong quá trình triển khai đang hoạt động. Để lưu trữ quá trình triển khai hoặc thay đổi phiên bản mà quá trình triển khai đang hoạt động sử dụng, hãy tham khảo phần Tạo và quản lý quá trình triển khai.

Xoá phiên bản

Để xoá mỗi lần một phiên bản, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Project History (Nhật ký dự án).
 2. Bên cạnh phiên bản bạn muốn xoá, hãy nhấp vào Thao tác khác > Xoá phiên bản này > Xoá.

Xoá nhiều phiên bản cùng một lúc

Để xoá nhiều phiên bản cùng một lúc, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong dự án tập lệnh, hãy nhấp vào Project History (Nhật ký dự án).
 2. Nhấp vào Xoá hàng loạt phiên bản. Một hộp thoại sẽ hiển thị danh sách phiên bản mà bạn có thể xoá. Các phiên bản đang được triển khai đang hoạt động sẽ không có trong danh sách.
 3. Chọn các phiên bản cần xoá rồi nhấp vào Xoá.
 4. Trong hộp thoại, hãy nhấp vào Xoá.