REST Resource: properties

Tài nguyên: Tài sản

Thông báo tài nguyên đại diện cho một tài sản GA4 trong Google Analytics.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "propertyType": enum (PropertyType),
 "createTime": string,
 "updateTime": string,
 "parent": string,
 "displayName": string,
 "industryCategory": enum (IndustryCategory),
 "timeZone": string,
 "currencyCode": string,
 "serviceLevel": enum (ServiceLevel),
 "deleteTime": string,
 "expireTime": string,
 "account": string
}
Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Tên tài nguyên của tài sản này. Định dạng: thuộc tính/{property_id} Ví dụ: "properties/1000"

propertyType

enum (PropertyType)

Không thể thay đổi. Loại tài sản cho tài nguyên Tài sản này. Khi tạo một thuộc tính, nếu loại là "PROPERTY_TYPE_UNSPECIFIED", thì "ORDINARY_PROPERTY" sẽ được ngụ ý.

createTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Thời điểm thực thể được tạo ban đầu.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

updateTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Thời gian gần đây nhất các trường tải trọng của thực thể được cập nhật.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

parent

string

Không thể thay đổi. Tên tài nguyên gốc logic của tài sản này.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng giao diện người dùng Di chuyển thuộc tính để thay đổi đơn vị quảng cáo gốc. Định dạng: accounts/{account}, thuộc tính/{property} Ví dụ: "accounts/100", "properties/101"

displayName

string

Bắt buộc. Tên hiển thị mà con người có thể đọc được của thuộc tính này.

Độ dài tên hiển thị tối đa được phép là 100 đơn vị mã UTF-16.

industryCategory

enum (IndustryCategory)

Ngành được liên kết với thuộc tính này Ví dụ: AUTOMOTIVE, FOOD_AND_DRINK

timeZone

string

Bắt buộc. Múi giờ báo cáo, được sử dụng làm ranh giới ngày cho báo cáo, bất kể nơi dữ liệu bắt nguồn. Nếu múi giờ tuân theo DST, Analytics sẽ tự động điều chỉnh cho phù hợp với các thay đổi.

LƯU Ý: Việc thay đổi múi giờ chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu về sau và không có hiệu lực trở về trước.

Định dạng: https://www.iana.org/time-zones Ví dụ: "Mỹ/Thu_Angeles"

currencyCode

string

Loại đơn vị tiền tệ dùng trong các báo cáo liên quan đến giá trị tiền tệ.

Định dạng: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 Ví dụ: "USD", "EUR", "JPY"

serviceLevel

enum (ServiceLevel)

Chỉ có đầu ra. Cấp dịch vụ của Google Analytics áp dụng cho tài sản này.

deleteTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Nếu bạn đặt chính sách này, thì thời điểm tài sản này được chuyển vào thùng rác. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tài sản này hiện không có trong thùng rác.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

expireTime

string (Timestamp format)

Chỉ có đầu ra. Nếu bạn đặt chính sách này, thì thời điểm tài sản đã chuyển vào thùng rác sẽ bị xoá vĩnh viễn. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tài sản này hiện không có trong thùng rác và sẽ không bị xoá.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

account

string

Không thể thay đổi. Tên tài nguyên của tài khoản mẹ Định dạng: accounts/{account_id} Ví dụ: "accounts/123"

PropertyType

Các loại tài nguyên của Tài sản.

Enum
PROPERTY_TYPE_UNSPECIFIED Loại thuộc tính không xác định hoặc chưa được chỉ định
PROPERTY_TYPE_ORDINARY Tài sản GA4 thông thường
PROPERTY_TYPE_SUBPROPERTY Tài sản phụ GA4
PROPERTY_TYPE_ROLLUP Tài sản tổng hợp GA4

IndustryCategory

Danh mục được chọn cho thuộc tính này, được dùng để đo điểm chuẩn ngành.

Enum
INDUSTRY_CATEGORY_UNSPECIFIED Danh mục ngành chưa được chỉ định
AUTOMOTIVE Ô tô
BUSINESS_AND_INDUSTRIAL_MARKETS Thị trường công nghiệp và doanh nghiệp
FINANCE Tài chính
HEALTHCARE Chăm sóc sức khoẻ
TECHNOLOGY Công nghệ
TRAVEL Du lịch
OTHER Khác
ARTS_AND_ENTERTAINMENT Nghệ thuật và giải trí
BEAUTY_AND_FITNESS Làm đẹp và thể hình
BOOKS_AND_LITERATURE Sách và văn học
FOOD_AND_DRINK Đồ ăn và đồ uống
GAMES Trò chơi
HOBBIES_AND_LEISURE Sở thích và giải trí
HOME_AND_GARDEN Nhà và vườn
INTERNET_AND_TELECOM Internet và viễn thông
LAW_AND_GOVERNMENT Luật pháp và chính phủ
NEWS Tin tức
ONLINE_COMMUNITIES Cộng đồng trực tuyến
PEOPLE_AND_SOCIETY Con người và xã hội
PETS_AND_ANIMALS Thú cưng và động vật
REAL_ESTATE Bất động sản
REFERENCE Tài liệu tham khảo
SCIENCE Khoa học
SPORTS Thể thao
JOBS_AND_EDUCATION Việc làm và giáo dục
SHOPPING Mua sắm

ServiceLevel

Các cấp độ dịch vụ khác nhau cho Google Analytics.

Enum
SERVICE_LEVEL_UNSPECIFIED Cấp dịch vụ không được chỉ định hoặc không hợp lệ.
GOOGLE_ANALYTICS_STANDARD Phiên bản chuẩn của Google Analytics.
GOOGLE_ANALYTICS_360 Phiên bản cao cấp, có tính phí của Google Analytics.

Phương thức

acknowledgeUserDataCollection

Xác nhận các điều khoản về thu thập dữ liệu người dùng cho tài sản được chỉ định.

create

Tạo một tài sản "GA4" có vị trí và thuộc tính được chỉ định.

delete

Đánh dấu Thuộc tính mục tiêu là bị xoá mềm (ví dụ: "đã chuyển vào thùng rác") và trả về thuộc tính đó.

get

Tìm một tài sản "GA4".

getDataRetentionSettings

Trả về chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu singleton cho tài sản này.

list

Trả về Thuộc tính con trong Tài khoản mẹ được chỉ định.

patch

Cập nhật một tài sản.

runAccessReport

Trả về báo cáo tuỳ chỉnh gồm các bản ghi truy cập dữ liệu.

updateDataRetentionSettings

Cập nhật chế độ cài đặt giữ lại dữ liệu singleton cho tài sản này.