Method: properties.list

Trả về Thuộc tính con trong Tài khoản mẹ được chỉ định.

Hệ thống chỉ trả về tài sản "GA4". Các thuộc tính sẽ bị loại trừ nếu phương thức gọi không có quyền truy cập. Các thuộc tính được xoá mềm (tức là: "đã vào thùng rác") sẽ bị loại trừ theo mặc định. Trả về một danh sách trống nếu không tìm thấy thuộc tính có liên quan.

Yêu cầu HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/properties

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
filter

string

Bắt buộc. Một biểu thức để lọc kết quả của yêu cầu. Các trường đủ điều kiện để lọc là: parent:(Tên tài nguyên của tài khoản/tài sản mẹ) hoặc ancestor:(Tên tài nguyên của tài khoản mẹ) hoặc firebase_project:(Mã hoặc số của dự án Firebase đã liên kết). Một số ví dụ về bộ lọc:

| Filter           | Description                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| parent:accounts/123     | The account with account id: 123.    |
| parent:properties/123    | The property with property id: 123.    |
| ancestor:accounts/123    | The account with account id: 123.     |
| firebase_project:project-id | The firebase project with id: project-id. |
| firebase_project:123    | The firebase project with number: 123.  |
pageSize

integer

Số lượng tài nguyên tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này, ngay cả khi có các trang bổ sung. Nếu không chỉ định, hệ thống sẽ trả về tối đa 50 tài nguyên. Giá trị tối đa là 200; (các giá trị cao hơn sẽ bị buộc thành giá trị tối đa)

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi properties.list trước đó. Cung cấp URL này để truy xuất trang tiếp theo. Khi phân trang, tất cả các tham số khác được cung cấp cho properties.list phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

showDeleted

boolean

Có đưa các Thuộc tính đã xoá mềm (tức là: "đã chuyển vào thùng rác") hay không trong kết quả. Bạn có thể kiểm tra các thuộc tính để xác định xem chúng đã bị xoá hay chưa.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Thông báo phản hồi cho RPC attribute.list.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "properties": [
  {
   object (Property)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Trường
properties[]

object (Property)

Kết quả khớp với tiêu chí lọc và phương thức gọi có thể truy cập được.

nextPageToken

string

Mã thông báo này có thể được gửi dưới dạng pageToken để truy xuất trang tiếp theo. Nếu trường này bị bỏ qua, thì không có trang tiếp theo nào.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit