Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Để xem cách hoạt động của tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo trong thực tế, hãy tải ứng dụng minh họa API iOS xuống trong Objective-C hoặc Swift.

Tải ứng dụng minh họa API xuống

Điều kiện tiên quyết

Xem hết hướng dẫn Bắt đầu sử dụng.

GADRequestConfiguration

GADRequestConfiguration là một đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng rộng rãi thông qua đối tượng dùng chung GADMobileAds.

Bạn có thể truy cập đối tượng này thông qua đoạn mã sau:

Swift

let requestConfiguration = GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration

Objective-C

GADRequestConfiguration requestConfiguration = GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration;

Tùy chọn dành cho trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt gọi là tagForChildDirectedTreatment.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi bạn đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Khi bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và IBA đối với yêu cầu quảng cáo đó. Có các tùy chọn cài đặt sau:

 • Đặt tagForChildDirectedTreatment thành YES để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA.
 • Đặt tagForChildDirectedTreatment thành NO để cho biết rằng bạn không muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA.
 • Không đặt tagForChildDirectedTreatment nếu bạn không muốn chỉ dịnh cách Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA.

Swift

GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.tag(forChildDirectedTreatment: true)

Objective-C

[GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForChildDirectedTreatment:YES];

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền để thực hiện hành động thay mặt chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng hành vi sử dụng quá mức tùy chọn cài đặt này có thể khiến Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng Google thiết kế các công cụ này để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của GDPR đối với các nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, chúng tôi sẽ đưa thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA) vào tất cả các yêu cầu quảng cáo trong tương lai. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại), đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này trên tất cả các phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi phương thức tagForUnderAgeOfConsent trên đối tượng GADMobileAds.requestConfiguration và chuyển vào YES.

 • Đặt tagForUnderAgeOfConsent thành YES hoặc true để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Không đặt tagForUnderAgeOfConsent để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

Swift

GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.tagForUnderAgeOfConsent(true);

Objective-C

[GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForUnderAgeOfConsent:YES];

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật tùy chọn cài đặt dành cho trẻ emtagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu trường hợp này xảy ra, thì hãy ưu tiên tùy chọn cài đặt dành cho trẻ em.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt một mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho tất cả các yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng thuộc tính maxAdContentRating của GADRequestConfiguration. Tùy chọn cài đặt này áp dụng cho tất cả các yêu cầu quảng cáo trong tương lai đối với phần còn lại của phiên hoạt động. Các giá trị có thể có cho thuộc tính này dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các hằng số sau:

 • GADMaxAdContentRatingGeneral
 • GADMaxAdContentRatingParentalGuidance
 • GADMaxAdContentRatingTeen
 • GADMaxAdContentRatingMatureAudience

Mã sau sẽ định cấu hình tất cả các yêu cầu quảng cáo để chỉ định rằng nội dung quảng cáo mà hệ thống trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định trong Nhãn nội dung kỹ thuật số (không cao hơn GADMaxAdContentRatingGeneral).

Swift

GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.maxAdContentRating =
 GADMaxAdContentRatingGeneral

Objective-C

GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.maxAdContentRating =
 GADMaxAdContentRatingGeneral;

GADRequest

Đối tượng GADRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Vị trí

Nếu người dùng đã cấp quyền truy cập vị trí cho ứng dụng của bạn, thì hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu vị trí đến SDK. SDK sẽ dùng dữ liệu này để cải thiện hoạt động nhắm mục tiêu quảng cáo mà không cần thay đổi bất kỳ mã nào trong ứng dụng. Tất nhiên, bạn có thể bật hoặc tắt dữ liệu vị trí cho quảng cáo.

Những thông tin vị trí tự động điền sẽ không được chuyển đến các mạng dàn xếp và hệ thống cũng có thể tắt toàn bộ thông tin đó. Do đó, SDK cho phép đặt vị trí theo cách thủ công.

Sau khi nhận thông tin vị trí của người dùng, bạn có thể chỉ định thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí trong GADRequest như sau:

Swift

let request = GADRequest()
if let currentLocation = locationManager.location {
 request.setLocationWithLatitude(CGFloat(currentLocation.coordinate.latitude),
   longitude: CGFloat(currentLocation.coordinate.longitude),
   accuracy: CGFloat(currentLocation.horizontalAccuracy))
}

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
CLLocation *currentLocation = locationManager.location;
if (currentLocation) {
 [request setLocationWithLatitude:currentLocation.coordinate.latitude
             longitude:currentLocation.coordinate.longitude
             accuracy:currentLocation.horizontalAccuracy];
}

Vì tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, Google yêu cầu bạn chỉ xác định vị trí nếu ứng dụng của bạn đã sử dụng thông tin đó.

URL nội dung

Khi yêu cầu một quảng cáo, các ứng dụng có thể chuyển URL của nội dung mà ứng dụng đang phân phát. Điều này cho phép tính năng nhắm mục tiêu theo từ khóa đối sánh quảng cáo với nội dung.

Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một quảng cáo trong khi hiển thị nội dung từ https://www.example.com, bạn có thể chuyển URL này thành nhắm mục tiêu các từ khóa có liên quan:

Swift

let request = GADRequest()
request.contentURL = "https://www.example.com"

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
request.contentURL = @"https://www.example.com";

Tải quảng cáo có thông tin nhắm mục tiêu

Sau khi đặt xong tất cả thông tin nhắm mục tiêu của yêu cầu, hãy gọi loadRequest trên GADBannerView bằng bản sao GADRequest.

Swift

let request = GADRequest()
request.contentURL = "https://www.example.com"
adView.loadRequest(request)

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
request.contentURL = @"https://www.example.com";
[self.adView loadRequest:request];

Xem ví dụ về Thông tin nhắm mục tiêu quảng cáo AdMob để biết cách triển khai tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo trong ứng dụng minh họa API iOS.

Objective-C Swift

Câu hỏi thường gặp

Thông tin nhắm mục tiêu nào sẽ được sử dụng khi một quảng cáo tự động làm mới?
Khi làm mới quảng cáo, hệ thống sẽ dùng đối tượng GADRequest đã chỉ định trước đó để nhắm mục tiêu lại. Để đặt thông tin nhắm mục tiêu mới, hãy gọi loadRequest một cách rõ ràng trên GADBannerView với đối tượng GADRequest mới.
Làm cách nào để chuyển các thông số nhắm mục tiêu bổ sung đến các mạng dàn xếp?
Hãy xem bài viết về tính năng Dàn xếp để biết cách gửi thông tin nhắm mục tiêu đến các mạng dàn xếp.