Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành các bước Bắt đầu sử dụng. Bạn phải nhập trước plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào ứng dụng Unity.

Yêu cầu về cấu hình

Đối tượng RequestConfiguration thu thập cấu hình chung cho mọi yêu cầu quảng cáo và được áp dụng bởi MobileAds.SetRequestConfiguration().

Chế độ cài đặt dành cho trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là "thẻ dành cho trẻ em".

Là một nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em hay không khi đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và IBA trên yêu cầu quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này với tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.SetTagForChildDirectedTreatment():

 • Gọi SetTagForChildDirectedTreatment trên RequestConfiguration.Builder với đối số TagForChildDirectedTreatment.True để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Gọi SetTagForChildDirectedTreatment trên RequestConfiguration.Builder với đối số TagForChildDirectedTreatment.False để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Không gọi SetTagForChildDirectedTreatment nếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn tuân theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm đảm bảo bạn luôn tuân thủ COPPA:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration.Builder()
    .SetTagForChildDirectedTreatment(TagForChildDirectedTreatment.True)
    .build();
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền để thực hiện hành động thay mặt chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng nếu bạn lạm dụng tùy chọn cài đặt này, thì tài khoản Google của bạn có thể sẽ ngừng hoạt động.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng Google thiết kế các công cụ này để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về mức độ ảnh hưởng của GDPR đối với các nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (kể cả hoạt động tiếp thị lại) đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.SetTagForUnderAgeOfConsent():

 • Gọi SetTagForUnderAgeOfConsent trên RequestConfiguration.Builder với đối số TagForUnderAgeOfConsent.True để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Gọi SetTagForUnderAgeOfConsent trên RequestConfiguration.Builder với đối số TagForUnderAgeOfConsent.False cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration.Builder()
    .SetTagForUnderAgeOfConsent(TagForUnderAgeOfConsent.True)
    .build();
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ emTagForUnderAgeOfConsent thành true. hợp này xảy ra, thì hãy ưu tiên tùy chọn cài đặt dành cho trẻ em.

Lọc nội dung quảng cáo

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.SetMaxAdContentRating():

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho cấu hình yêu cầu bằng cách sử dụng Lệnh gọi SetMaxAdContentRating trên RequestConfiguration.Builder. Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này phải có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ của mạng này dựa trên mức phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các đối tượng MaxAdContentRating sau:

 • MaxAdContentRating.G
 • MaxAdContentRating.PG
 • MaxAdContentRating.T
 • MaxAdContentRating.MA

Mã sau đây định cấu hình một đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration.Builder()
    .SetMaxAdContentRating(MaxAdContentRating.G)
    .build();
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);