Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Yêu cầu cấu hình

Đối tượng RequestConfiguration thu thập cấu hình chung cho mọi yêu cầu quảng cáo và được áp dụng bởi MobileAds.SetRequestConfiguration().

Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là "thẻ dành cho trẻ em".

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi thực hiện yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để vô hiệu hóa IBA và quảng cáo tiếp thị lại trên yêu cầu quảng cáo đó. Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.TagForChildDirectedTreatment:

 • Gọi TagForChildDirectedTreatment trên RequestConfiguration với đối số TagForChildDirectedTreatment.True để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Gọi TagForChildDirectedTreatment trên RequestConfiguration với đối số TagForChildDirectedTreatment.False để cho biết rằng bạn không muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Không gọi TagForChildDirectedTreatment nếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration
{
  TagForChildDirectedTreatment = TagForChildDirectedTreatment.True
};
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng lạm dụng cài đặt này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Google của bạn.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với các nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm một thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại, đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.TagForUnderAgeOfConsent:

 • Gọi TagForUnderAgeOfConsent trên RequestConfiguration với đối số TagForUnderAgeOfConsent.True để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Gọi TagForUnderAgeOfConsent trên RequestConfiguration với đối số TagForUnderAgeOfConsent.False cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration
{
  TagForUnderAgeOfConsent = TagForUnderAgeOfConsent.True
};
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ emTagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thì chế độ cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lọc nội dung quảng cáo

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.SetMaxAdContentRating():

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho cấu hình yêu cầu bằng cách sử dụng Lệnh gọi MaxAdContentRating trên RequestConfiguration. Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này phải có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ mạng này được dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các đối tượng MaxAdContentRating sau:

 • MaxAdContentRating.G
 • MaxAdContentRating.PG
 • MaxAdContentRating.T
 • MaxAdContentRating.MA

Mã sau đây định cấu hình đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

RequestConfiguration requestConfiguration = new RequestConfiguration
{
  MaxAdContentRating = MaxAdContentRating.G
};
MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);