Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành các bước Bắt đầu sử dụng. Ứng dụng Unity của bạn phải nhập plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Yêu cầu quảng cáo

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Cài đặt hướng đến trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là "thẻ dành cho trẻ em".

Là một nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và IBA theo yêu cầu quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này với tất cả các phiên bản SDK dịch vụ của Google Play thông qua AdRequest.Builder.TagForChildDirectedTreatment():

 • Gọi TagForChildDirectedTreatment trên AdRequest.Builder với đối số true để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn là hướng đến trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Gọi TagForChildDirectedTreatment trên AdRequest.Builder với đối số false để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý nội dung của bạn là hướng đến trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.
 • Không gọi TagForChildDirectedTreatment nếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn tuân theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn là hướng đến trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .TagForChildDirectedTreatment(true)
    .Build();

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn nên hiểu rằng nếu lạm dụng tùy chọn cài đặt này, tài khoản Google của bạn có thể ngừng hoạt động.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với các nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm một thông số TFUA (Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, kể cả hoạt động tiếp thị lại, đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này với tất cả các phiên bản của Plugin Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách sử dụng phần phụ mạng tag_for_under_age_of_consent.

 • Đặt tag_for_under_age_of_consent thành true để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Không đặt tag_for_under_age_of_consent để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .AddExtra("tag_for_under_age_of_consent", "true")
    .Build();

Các thẻ để bật tùy chọn Cài đặt dành cho trẻ emtag_for_under_age_of_consent không được đặt đồng thời thành true. Nếu có, tùy chọn cài đặt dành cho trẻ em sẽ được ưu tiên hơn.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt một mức xếp hạng nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng phần phụ mạng max_ad_content_rating. Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này phải có mức xếp hạng nội dung ở mức đó hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ mạng này được dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các chuỗi sau:

 • G
 • PG
 • T
 • MA

Mã sau đây định cấu hình đối tượng AdRequest để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .AddExtra("max_ad_content_rating", "G")
    .Build();