Nhắm mục tiêu

Đối tượng RequestConfiguration thu thập cấu hình chung cho mọi yêu cầu quảng cáo và được áp dụng bởi MobileAds.instance.updateRequestConfiguration().

Chế độ cài đặt dành cho trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một chế độ cài đặt có tên là "gắn thẻ là được dành cho trẻ em".

Là một nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và quảng cáo dựa trên mối quan tâm (IBA) cho yêu cầu quảng cáo đó. Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt này với tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.tagForChildDirectedTreatment():

 • Sử dụng đối số TagForChildDirectedTreatment.yes để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng).
 • Sử dụng đối số TagForChildDirectedTreatment.no để cho biết rằng bạn không muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA.
 • Sử dụng đối số TagForChildDirectedTreatment.unspecified hoặc không đặt thẻ này nếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA:

final RequestConfiguration requestConfiguration = RequestConfiguration(
 tagForChildDirectedTreatment: TagForChildDirectedTreatment.yes);
MobileAds.instance.updateRequestConfiguration(requestConfiguration);

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn vẫn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và nhờ cố vấn pháp lý riêng của bạn tư vấn thêm. Ngoài ra, xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đến nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này sẽ tắt quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả tính năng tiếp thị lại) cho yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng tắt các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Thẻ này được đặt bằng cách sử dụng RequestConfiguration.tagForUnderAgeOfConsent():

 • Sử dụng đối số TagForUnderAgeOfConsent.yes để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Sử dụng đối số TagForUnderAgeOfConsent.no để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý cấu hình yêu cầu theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Sử dụng đối số TagForUnderAgeOfConsent.unspecified hoặc không đặt thẻ này để cho biết rằng bạn chưa chỉ định việc yêu cầu quảng cáo có áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay không. Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

  final RequestConfiguration requestConfiguration = RequestConfiguration(
   tagForUnderAgeOfConsent: TagForUnderAgeOfConsent.yes);
  MobileAds.instance.updateRequestConfiguration(requestConfiguration);
  

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ dùng để bật Chế độ cài đặt dành cho trẻ em và setTagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thì chế độ cài đặt dành cho trẻ em sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lọc nội dung quảng cáo

Bạn có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo bằng cách sử dụng RequestConfiguration.maxAdContentRating():

Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này phải có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ của mạng này dựa trên mức phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và có thể là một trong các đối tượng MaxAdContentRating sau:

 • MaxAdContentRating.g
 • MaxAdContentRating.pg
 • MaxAdContentRating.t
 • MaxAdContentRating.ma

Mã sau đây định cấu hình một đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

final RequestConfiguration requestConfiguration = RequestConfiguration(
 maxAdContentRating: MaxAdContentRating.g);
MobileAds.instance.updateRequestConfiguration(requestConfiguration);