Nhắm mục tiêu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo. Để có ví dụ hoạt động, hãy tải ứng dụng Android API Demo.

Tải API minh họa

Điều kiện tiên quyết

Cấu hình yêu cầu

RequestConfiguration là một đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng trên toàn cầu thông qua phương thức tĩnh MobileAds.

Để cập nhật cấu hình yêu cầu, hãy lấy trình tạo từ cấu hình hiện có, thực hiện mọi nội dung cập nhật mong muốn và đặt cấu hình như sau:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Chế độ cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một chế độ cài đặt có tên là "tag dành cho trẻ em" Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được uỷ quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu của ứng dụng. Bạn hiểu rằng nếu bạn sử dụng chế độ cài đặt này sai mục đích, thì Tài khoản Google của bạn có thể sẽ ngừng hoạt động.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi bạn yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo IBA và quảng cáo tái tiếp thị trên yêu cầu quảng cáo đó.

Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt này trên tất cả phiên bản của SDK Dịch vụ Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.setTagForChildDirectedTreatment(int):

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA. Điều này sẽ ngăn việc truyền giá trị nhận dạng quảng cáo trên Android (AAID).

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_UNSPECIFIED nếu bạn không muốn cho biết cách bạn muốn nội dung của mình được xử lý theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình là nhắm đến người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem xét hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý riêng của bạn. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) đối với nhà xuất bản.

Khi sử dụng tính năng này, thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Châu Âu (TFUA) sẽ được đưa vào yêu cầu quảng cáo. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại) đối với tất cả các yêu cầu quảng cáo. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Giống như tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em, RequestConfiguration.Builder có một phương thức để đặt thông số TFUA: setTagForUnderAgeOfConsent(), với các tùy chọn sau đây.

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent() bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Điều này cũng sẽ ngăn chặn việc truyền giá trị nhận dạng quảng cáo trên Android (AAID).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent() bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn yêu cầu quảng cáo dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent() bằng TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_UNSPECIFIED để cho biết rằng bạn chưa chỉ định xem liệu yêu cầu quảng cáo có phải được áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên hay không.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào các yêu cầu quảng cáo:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật Chế độ cài đặt hướng tới trẻ emsetTagForUnderAgeOfConsent() thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thì chế độ cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lọc nội dung quảng cáo

Để tuân thủ Chính sách về quảng cáo không phù hợp của Google Play bao gồm các ưu đãi liên quan trong quảng cáo, tất cả quảng cáo và ưu đãi đi kèm được hiển thị trong ứng dụng của bạn phải phù hợp với mức phân loại nội dung của ứng dụng, ngay cả khi nội dung tuân thủ chính sách của Google Play.

Các công cụ như phân loại nội dung quảng cáo tối đa có thể giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nội dung của các quảng cáo hiển thị cho người dùng. Bạn có thể đặt một mức phân loại nội dung tối đa để tuân thủ các chính sách về nền tảng.

Các ứng dụng có thể đặt một mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức setMaxAdContentRating. Quảng cáo AdMob được trả về khi cấu hình này có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ mạng này dựa trên cách phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các chuỗi sau:

 • MAX_AD_CONTENT_RATING_G
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_PG
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_T
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_MA

Mã sau đây định cấu hình đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Tìm hiểu thêm về:

Yêu cầu quảng cáo

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Hãy tham khảo Ví dụ về tiêu chí nhắm mục tiêu quảng cáo để biết cách triển khai tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.