Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho yêu cầu quảng cáo. Để xem ví dụ về cách thực hiện, bạn hãy tải ứng dụng Android API Demo.

Tải API Demo xuống

Điều kiện tiên quyết

RequestConfiguration

RequestConfiguration là đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu để áp dụng rộng rãi thông qua phương thức tĩnh MobileAds.

Để cập nhật cấu hình của yêu cầu, hãy lấy trình tạo từ cấu hình hiện có, cập nhật như mong muốn rồi đặt cấu hình như sau:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder().build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder().build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là "thẻ dành cho trẻ em". Bằng việc đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng hành vi lạm dụng tùy chọn cài đặt này có thể khiến Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em hay không khi đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Khi bạn cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và IBA trên yêu cầu quảng cáo đó.

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.setTagForChildDirectedTreatment(int)

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatmentTAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatmentTAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatmentTAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_UNSPECIFIED nếu bạn không muốn cho biết cách mà bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn trong các yêu cầu quảng cáo theo COPPA.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .build();

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setTagForChildDirectedTreatment(TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
    .build()

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Ngoài ra, các công cụ của Google được thiết kế để tạo điều kiện cho việc tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với nhà xuất bản.

Khi bạn sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, kể cả hoạt động tiếp thị lại, đối với mọi yêu cầu quảng cáo. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Giống như các tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em, RequestConfiguration.Builder có một phương thức để đặt thông số TFUA: setTagForUnderAgeOfConsent, với các tùy chọn sau đây.

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsentTAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsentTAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsentTAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_UNSPECIFIED để cho biết rằng bạn chưa chỉ định xem liệu yêu cầu quảng cáo có phải áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng ở chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay không.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setTagForUnderAgeOfConsent(TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
    .build();

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setTagForUnderAgeOfConsent(TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
    .build()

Bạn không nên đặt đồng thời Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ emsetTagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu có thì hãy ưu tiên tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo bằng phương thức setMaxAdContentRating. Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này khi cấu hình có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ mạng này dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số, đồng thời phải là một trong các chuỗi sau:

 • MAX_AD_CONTENT_RATING_G
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_PG
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_T
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_MA

Mã sau đây định cấu hình một đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setMaxAdContentRating(MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build();

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration().toBuilder()
    .setMaxAdContentRating(MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
    .build()

Yêu cầu quảng cáo

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Vị trí

Nếu người dùng đã cấp cho ứng dụng quyền vị trí, thì AdMob sẽ tự động chuyển dữ liệu vị trí này đến SDK. SDK dùng dữ liệu này để cải thiện hiệu quả nhắm mục tiêu quảng cáo mà không cần thay đổi bất kỳ mã nào trong ứng dụng. Tất nhiên, bạn có thể bật hoặc tắt dữ liệu vị trí cho quảng cáo.

Những thông tin vị trí tự động điền sẽ không được chuyển đến các mạng dàn xếp và hệ thống cũng có thể tắt toàn bộ thông tin đó. Do đó, SDK cho phép đặt vị trí theo cách thủ công. Bạn có thể chỉ định thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí trong yêu cầu quảng cáo như sau:

Java

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .setLocation(location)
    .build();

Kotlin

val request = AdRequest.Builder()
    .setLocation(location)
    .build()

Bạn phải thu thập thông tin vị trí của người dùng bằng phương thức phù hợp.

Để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, Google yêu cầu bạn chỉ xác định vị trí nếu ứng dụng của bạn đang dùng thông tin đó.

Tải quảng cáo có thông tin nhắm mục tiêu

Sau khi đặt xong thông tin nhắm mục tiêu của yêu cầu, hãy gọi loadAd() trên lượt xem quảng cáo bằng bản sao AdRequest.

Java

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .setLocation(location)
    .build();
adView.loadAd(request);

Kotlin

val request = AdRequest.Builder()
    .setLocation(location)
    .build()
adView.loadAd(request)

Hãy tham khảo ví dụ về tùy chọn Nhắm mục tiêu để biết cách nhắm mục tiêu quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.