อาชีพ

ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation จะช่วยให้ผู้ให้บริการที่แสดงเงินเดือนโดยประมาณกำหนดช่วงเงินเดือนและเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามภูมิภาคสำหรับงานประเภทต่างๆ ได้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทั่วไป คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และรวมรายละเอียดเหล่านี้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับประสบการณ์หรือองค์กรที่เป็นผู้ว่าจ้าง

ใช้ประเภทใน schema.org และส่วนขยายของ Google ต่อไปนี้เพื่อระบุเงินเดือนโดยประมาณและข้อมูลอื่นๆ สำหรับอาชีพ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดง Occupation แบบง่ายที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณในเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตัวอย่าง JSON-LD ต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง OccupationAggregationByEmployer ที่มีข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นในเครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณ์ด้านคุณภาพและหลักเกณฑ์ทางเทคนิคทั่วไปของข้อมูลที่มีโครงสร้าง นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ด้วย

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation เป็นข้อมูลแบบแยกเดี่ยว ซึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ที่มีโครงสร้างที่คุณให้ไว้กับ Google
 • เพิ่มเพียง Occupation, OccupationAggregation หรือ OccupationAggregationByEmployer เดี่ยวๆ ลงในหน้าเว็บ อย่าเพิ่มประเภทคำจำกัดความเหล่านี้มากกว่า 1 รายการต่อหน้า
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณแสดงในหน้า โดยตัวอย่างมีดังนี้
  • คุณแสดงเพียงเงินเดือนที่เป็นค่ามัธยฐานในหน้าเว็บให้แก่ผู้ใช้ และข้อมูลที่มีโครงสร้างก็มีเพียงค่าเหล่านั้น
  • คุณปัดรายได้รายปีให้เป็นหลัก 5,000 ที่ใกล้ที่สุดในหน้าเว็บ และคุณก็ใส่ยอดเดียวกันนี้ในข้อมูลที่มีโครงสร้าง
 • พร็อพเพอร์ตี้ส่วนใหญ่ควรเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในคำจำกัดความ เว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สำหรับอาชีพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยอิงตามสถานที่ (เช่น ช่วงเงินเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ อาจต่างจากเงินเดือนในภาคตะวันตกตอนกลาง) ให้สร้างหน้าเว็บแยกกัน โดยแต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนเองซึ่งระบุ occupationLocation ที่แตกต่างกัน
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างเงินเดือนโดยประมาณลงในหน้ารายการตำแหน่งงาน (หน้าที่แสดงรายการอาชีพ)
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหน้า ให้อัปเดตแผนผังไซต์ทุกๆ วัน

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • รวมชื่ออาชีพที่คล้ายๆ กันไว้ด้วยกันเมื่องานทั้งหมดมีช่วงเงินเดือนและรายละเอียดที่คล้ายๆ กัน ชื่ออาชีพควรมีความเฉพาะเจาะจง แต่ไม่เจาะจงเกินจนทำให้เกิดความสับสน ลองดูตัวอย่างชื่อต่อไปนี้
  • อย่าใช้ชื่อที่กว้างเกินไป

   ไม่แนะนำ: "นักจิตวิทยาประจำคลินิก จิตวิทยาการปรึกษา และนักจิตวิทยาในโรงเรียน"

   แนะนำ: "ที่ปรึกษาในโรงเรียน" "นักจิตวิทยาประจำคลินิก" "นักบำบัดประจำคลินิก" "จิตแพทย์"

  • อย่าใช้ชื่อที่เจาะจงเกินไป

   ไม่แนะนำ: "พยาบาลดูแลที่บ้านที่มีใบอนุญาต" และ "พยาบาลที่มีใบอนุญาต (RN)" และ "RN - พยาบาลที่มีใบอนุญาต - ดูแลที่บ้าน - พยาบาลนอกสถานที่"

   แนะนำ: "พยาบาลที่มีใบอนุญาต"

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนโดยประมาณ

คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างของคุณมีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหา ระบบจะไม่พิจารณา Occupation ที่กรอกช่องที่ต้องกรอกไม่ครบสำหรับผลการค้นหาที่เพิ่มประสิทธิภาพ คุณยังใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในมาร์กอัปของคุณได้ด้วย ซึ่งอาจมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้

คุณใช้เครื่องมือทดสอบข้อมูลที่มีโครงสร้างของ Google เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมาร์กอัปได้

อาชีพ

ประเภท Occupation จะกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น เงินเดือนโดยประมาณ ทักษะที่จำเป็น และหน้าที่รับผิดชอบ ดูคำจำกัดความฉบับเต็มของ Occupation ได้ที่ schema.org/Occupation

พร็อพเพอร์ตี้
@context

ต้องระบุ

ตั้งค่า @context เป็น "http://schema.org/" เช่น

"@context": "http://schema.org/"
@type

ต้องระบุ

ตั้งค่า @type เป็น "Occupation" ตัวอย่างเช่น

"@type": "Occupation"
description

Text แนะนำ

คำอธิบายของอาชีพ

description ควรเป็นการนำเสนอตำแหน่งงานที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่รับผิดชอบในงาน คุณสมบัติ ทักษะ เวลาทำงาน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ description ไว้ในหน้ารายละเอียดทุกหน้าที่ผู้ใช้อาจเข้าชม ไม่ใช่เฉพาะหน้าระดับบนสุด
 • description ต้องระบุอาชีพที่ไม่ซ้ำและใส่คำอธิบายที่เจาะจงเกี่ยวกับอาชีพดังกล่าว

  ไม่แนะนำ: “โครงการฝึกงาน - โครงการฝึกงานเป็นการฝึกอบรมการทำงานสำหรับงานในออฟฟิศและงานเฉพาะทาง"

  แนะนำ: “พนักงานฝึกงานตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูล - โครงการฝึกงานที่ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลเพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน”

 • description ต้องไม่เหมือนกับ name
 • อย่ารวมองค์กรที่ว่าจ้างไว้ใน description แต่ให้ใช้ hiringOrganization แทน
estimatedSalary

อาร์เรย์ของ MonetaryAmountDistribution ต้องระบุ

เงินเดือนโดยประมาณสำหรับอาชีพนี้ใน occupationLocation ที่เจาะจง คุณควรระบุช่วงเงินเดือนหรือเงินเดือนโดยประมาณโดยอิงตามอันดับเปอร์เซ็นต์ไทล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเงินเดือนโดยประมาณ

"estimatedSalary": [{
 "@type": "MonetaryAmountDistribution",
 "name": "base",
 "currency": "USD",
 "unitText": "YEAR",
 "minValue": "100000", // Inherited from QuantitativeValue
 "maxValue": "150000", // Inherited from QuantitativeValue
 "median": "124900" // Inherited from QuantitativeValueDistribution
}]

หากต้องการคิดเงินเดือนพื้นฐาน โบนัส และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้กำหนดเงินเดือนหลายรายการในอาร์เรย์ estimatedSalary โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้ ตัวอย่างเช่น

"estimatedSalary": [
 {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "base",
  "currency": "USD",
  "unitText": "YEAR",
  "minValue": "100000",
  "maxValue": "150000",
  "median": "124900"
 }, {
  "@type": "MonetaryAmountDistribution",
  "name": "bonus",
  "currency": "USD",
  "unitText": "YEAR",
  "minValue": "0",
  "maxValue": "34500",
  "median": "4450"
 }
]
mainEntityOfPage

WebPage แนะนำ

วันที่ที่สร้างข้อมูลเงินเดือนโดยประมาณ ช่อง lastReviewed อยู่ในรูปแบบ ISO 8601 ตัวอย่างเช่น

"mainEntityOfPage": {
 "@type": "WebPage",
 "lastReviewed": "2017-07-23T14:20:00-05:00"
}
name

Text ต้องระบุ

ชื่อของอาชีพ ช่องนี้ใส่ข้อความที่ไม่บังคับรูปแบบได้ เช่น "วิศวกรซอฟต์แวร์"

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 • ช่องนี้ควรใส่เฉพาะชื่ออาชีพ
 • อย่าใส่รหัสงาน ที่อยู่ วันที่ เงินเดือน หรือชื่อบริษัทในช่อง name

  ไม่แนะนำ: สมัครเลย ตำแหน่งงานไอที พูดภาษาฝรั่งเศสได้ในบูคาเรสต์

  แนะนำ: ผู้เชี่ยวชาญตลาด พูดภาษาฝรั่งเศสได้

 • ระบุชื่อตำแหน่งที่กระชับและเข้าใจง่าย
 • อย่าใช้สัญลักษณ์พิเศษมากเกินไป เช่น "!" และ "*" การใช้อักขระพิเศษมากเกินไป อาจทำให้ระบบคิดว่ามาร์กอัปของคุณเป็นมาร์กอัปแบบมีโครงสร้างที่มีสแปม ใช้ตัวเลขและอักขระอย่างเช่น "/" และ "-" ได้

  ไม่แนะนำ: *** รับสมัครงานที่โกดังตอนนี้!! ทำงานใกล้รถไฟฟ้า!! ***

  แนะนำ: พนักงานรับส่งของประจำโกดัง

occupationLocation

อาร์เรย์ของเมือง รัฐ หรือประเทศ แนะนำ

สถานที่ที่ใช้กับคำอธิบายอาชีพ คุณจะกำหนดสถานที่ได้ในระดับเมือง รัฐ หรือประเทศได้ ตัวอย่างเช่น

"occupationLocation": [
 {
  "@type": "City", // Maximum level of granularity
  "name": "Mountain View"
 }
]

สถานที่ไม่ควรเจาะจงเกินกว่าระดับเมือง

ค่าของ occupationLocation คือสถานที่ที่เป็นที่ทำงานของอาชีพนี้ ไม่ใช่ที่ที่สร้างรายการเงินเดือนโดยประมาณ

หากประเภท Occupation เดียวนั้นมีสถานที่หลายแห่ง ให้ระบุสถานที่ในอาร์เรย์ occupationLocation ตามตัวอย่างต่อไปนี้

"occupationLocation": [
 {
  "@type": "State",
  "name": "Oregon"
 }, {
  "@type": "State",
  "name": "Washington"
 }
]

ข้อมูลอย่างเช่น ช่วงเงินเดือน วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และคุณสมบัติสำหรับอาชีพมักแตกต่างกันไปตามสถานที่ เพื่อระบุแต่ละรายการ ให้กำหนดหน้าต่างๆ โดยให้แต่ละหน้ามีคำจำกัดความ Occupation ของตนและมี occupationLocation ที่แตกต่างกัน

MonetaryAmountDistribution

ประเภท MonetaryAmountDistribution เป็นการกระจายทางสถิติของจำนวนเงิน ใช้ MonetaryAmountDistribution เพื่อระบุการกระจายทางสถิติของเงินเดือน โบนัส และข้อมูลเงินตอบแทนอื่นๆ สำหรับคำจำกัดความ Occupation

ดูคำจำกัดความฉบับเต็มของ MonetaryAmountDistribution ได้ที่ schema.org/MonetaryAmountDistribution นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท QuantitativeValueDistribution ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้
@type

ต้องระบุ

ตั้งค่า @type เป็น "MonetaryAmountDistribution"

currency

Text แนะนำ

รหัสสกุลเงิน 3 หลักของ ISO 4217 สำหรับค่า เช่น "USD" หรือ "CAD"

name

Text ต้องระบุ

ประเภทของค่า โดยคุณต้องระบุเงินเดือนพื้นฐาน ค่าตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้ เช่น "เงินเดือนพื้นฐาน" "โบนัส" "ค่าคอมมิชชัน"

QuantitativeValueDistribution

ประเภท QuantitativeValueDistribution เป็นการกระจายทางสถิติของค่า

ใช้ MonetaryAmountDistribution เพื่อระบุการกระจายทางสถิติของข้อมูลที่มีโครงสร้าง Occupation

นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท QuantitativeValue ใน schema.org ด้วย ดูคำจำกัดความฉบับเต็มของ QuantitativeValueDistribution ได้ที่ schema.org/QuantitativeValueDistribution

พร็อพเพอร์ตี้
@type

ต้องระบุ

ตั้งค่า @type เป็น "QuantitativeValueDistribution"

median

Number แนะนำ

ค่ามัธยฐาน (หรือ "ค่ากลาง") เช่น ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile10

Number แนะนำ

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ตัวอย่างเช่น 10% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile25

Number แนะนำ

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ตัวอย่างเช่น 25% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile75

Number แนะนำ

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ตัวอย่างเช่น 75% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

percentile90

Number แนะนำ

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ตัวอย่างเช่น 90% ของเงินเดือนสำหรับอาชีพนี้นั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าค่านี้

unitText

Text ต้องระบุ

ความถี่ของค่าที่ระบุ ค่าทั่วไปสำหรับ unitText มีดังนี้

 • "DAY"
 • "HOUR"
 • "MONTH"
 • "WEEK"
 • "YEAR"

OccupationAggregation

ประเภท OccupationAggregation เป็นส่วนขยายของ Occupation ที่ให้ข้อมูลเป็นคอลเล็กชันงานแบบเฉพาะกิจ เช่น คุณจะระบุสิทธิประโยชน์และจำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำสำหรับงานเมื่อมีการรวบรวมงานโดยใช้ประเภทนี้ได้ นี่เป็นส่วนขยาย schema.org ใหม่ที่ Google เป็นผู้เสนอ

นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท Occupation ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้
@context

ต้องระบุ

ตั้งค่า @context เป็น "http://schema.googleapis.com/"

@type

ต้องระบุ

ตั้งค่า @type เป็น "OccupationAggregation"

sampleSize

Number แนะนำ

จำนวนจุดข้อมูลที่ส่งผลต่อข้อมูลเงินเดือนที่รวบรวม ตัวอย่างเช่น

"sampleSize": 42
yearsExperienceMax

Number แนะนำ

จำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดที่อาชีพนี้ยอมรับ เช่น ตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาจระบุจำนวนปีของประสบการณ์สูงสุดไว้ที่ 5 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้

"yearsExperienceMax": 5
yearsExperienceMin

Number แนะนำ

จำนวนปีของประสบการณ์ขั้นต่ำที่อาชีพนี้กำหนดไว้ เช่น ตำแหน่งระดับอาวุโสอาจต้องมีจำนวนปีของประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ตามที่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่างนี้

"yearsExperienceMin": 10

OccupationAggregationByEmployer

ประเภท OccupationAggregationByEmployer เป็นส่วนขยายของ OccupationAggregation ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานซึ่งผู้ว่าจ้างจัดกลุ่มไว้ เช่น คุณจะระบุอุตสาหกรรมและองค์กรที่ว่าจ้างสำหรับกลุ่มอาชีพได้เมื่อผู้ว่าจ้างรวมอาชีพเหล่านี้ไว้ นี่เป็นส่วนขยาย schema.org ใหม่ที่ Google เป็นผู้เสนอ

นอกเหนือไปจากพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงอยู่ด้านล่างแล้ว ประเภทนี้ยังรับค่าจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดของประเภท Occupation และ OccupationAggregation ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้
@context

ต้องระบุ

ตั้งค่า @context เป็น "http://schema.googleapis.com/"

@type

ต้องระบุ

ตั้งค่า @type เป็น "OccupationAggregationByEmployer"

hiringOrganization

Organization ต้องระบุ

องค์กรที่เปิดรับสมัครตำแหน่งของอาชีพนี้ ตั้งค่า @context เป็น "http://schema.org/" hiringOrganization ควรเป็นชื่อบริษัท (เช่น “Starbucks, Inc”) และไม่ใช่ชื่อสาขาที่รับสมัคร (เช่น “Starbucks ถนนสุขุมวิท”) ตัวอย่างเช่น

"hiringOrganization": {
 "@context": "http://schema.org/",
 "@type": "Organization",
 "name": "Google, Inc."
}