Structured Data สำหรับข้อมูลผู้ขาย (Product, Offer)

การนำเสนอการ์ดความรู้ในผลการค้นหา

เมื่อเพิ่มมาร์กอัป Product ลงในหน้าเว็บ มาร์กอัปอาจมีสิทธิ์แสดงในส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายใน Google Search ซึ่งรวมถึงการ์ดความรู้ Shopping, Google รูปภาพ, ผลการค้นหาผลิตภัณฑ์ยอดนิยม และตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายจะไฮไลต์ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ เช่น ราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า รวมถึงข้อมูลการจัดส่งและการคืนสินค้า

คู่มือนี้เน้นข้อกำหนดด้าน Structured Data Product สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย หากไม่แน่ใจว่าต้องใช้มาร์กอัปใด โปรดอ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมาร์กอัป Product

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใส่ Structured Data ในหน้าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

หน้าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อเสนอ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์โดยมีรีวิวผลิตภัณฑ์

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": 4,
     "bestRating": 5
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": 4.4,
    "reviewCount": 89
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": 119.99,
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

การกำหนดราคา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการเข้ารหัสราคาใน JSON-LD

สามารถระบุราคาโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ price ได้ดังนี้

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 10.00,
 "priceCurrency": "USD",
 ...
}

และยังสามารถระบุราคาโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ priceSpecification ได้ด้วย

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceSpecification": {
  "@type": "UnitPriceSpecification",
  "price": 10.00,
  "priceCurrency": "USD"
 },
 ...
}

การกำหนดราคาที่มีมาตรวัดราคาต่อหน่วย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีระบุราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาด 4.5 ลิตรที่มักเป็นการขายแบบขนาด 750 มิลลิลิตรหลายชิ้นรวมกัน การตั้งราคารูปแบบนี้มีความสําคัญมากเป็นพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจําหน่ายตามปริมาณหรือตามน้ำหนัก

เมื่อมีมาตรวัดราคาต่อหน่วยและมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย ระบบจะระบุราคาใน UnitPriceSpecification

"priceSpecification": {
"@type": "UnitPriceSpecification",
"price": 81.00,
"priceCurrency": "EUR",
"referenceQuantity": {
 "@type": "QuantitativeValue",
 "value": "4.5",
 "unitCode": "LTR",
 "valueReference": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "750",
  "unitCode": "MLT"
 }
}
}

รายละเอียดการจัดส่ง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของหน้าผลิตภัณฑ์รายการพร้อมรายละเอียดการจัดส่ง ตัวอย่างนี้แสดงอัตราค่าจัดส่ง $3.49 สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในส่วนการจัดส่ง

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "price": 39.99,
    "priceCurrency": "USD",
    "priceValidUntil": "2024-11-20",
    "shippingDetails": {
     "@type": "OfferShippingDetails",
     "shippingRate": {
      "@type": "MonetaryAmount",
      "value": 3.49,
      "currency": "USD"
     },
     "shippingDestination": {
      "@type": "DefinedRegion",
      "addressCountry": "US"
     },
     "deliveryTime": {
      "@type": "ShippingDeliveryTime",
      "handlingTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 0,
       "maxValue": 1,
       "unitCode": "DAY"
      },
      "transitTime": {
       "@type": "QuantitativeValue",
       "minValue": 1,
       "maxValue": 5,
       "unitCode": "DAY"
      }
     }
    }
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
     "reviewRating": {
      "@type": "Rating",
      "ratingValue": 4,
      "bestRating": 5
     },
     "author": {
      "@type": "Person",
      "name": "Fred Benson"
     }
    },
    "aggregateRating": {
     "@type": "AggregateRating",
     "ratingValue": 4.4,
     "reviewCount": 89
    }
   }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:shippingDetails">
      <div typeof="schema:OfferShippingDetails">
       <div rel="schema:shippingRate">
        <div typeof="schema:MonetaryAmount">
         <div property="schema:value" content="3.49"></div>
         <div property="schema:currency" content="USD"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:shippingDestination">
        <div typeof="schema:DefinedRegion">
         <div property="schema:addressCountry" content="US"></div>
        </div>
       </div>
       <div rel="schema:deliveryTime">
        <div typeof="schema:ShippingDeliveryTime">
         <div rel="schema:handlingTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="0"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="1"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
         <div rel="schema:transitTime">
          <div typeof="schema:QuantitativeValue">
           <div property="schema:minValue" content="1"></div>
           <div property="schema:maxValue" content="5"></div>
           <div property="schema:unitCode" content="DAY"></div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:review">
    <div typeof="schema:Review">
     <div rel="schema:reviewRating">
      <div typeof="schema:Rating">
       <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
       <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
      </div>
     </div>
     <div rel="schema:author">
      <div typeof="schema:Person">
       <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:aggregateRating">
    <div typeof="schema:AggregateRating">
     <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
     <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="shippingDetails" itemtype="https://schema.org/OfferShippingDetails" itemscope>
     <div itemprop="shippingRate" itemtype="https://schema.org/MonetaryAmount" itemscope>
      <meta itemprop="value" content="3.49" />
      <meta itemprop="currency" content="USD" />
     </div>
     <div itemprop="shippingDestination" itemtype="https://schema.org/DefinedRegion" itemscope>
      <meta itemprop="addressCountry" content="US" />
     </div>
     <div itemprop="deliveryTime" itemtype="https://schema.org/ShippingDeliveryTime" itemscope>
      <div itemprop="handlingTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="0" />
       <meta itemprop="maxValue" content="1" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
      <div itemprop="transitTime" itemtype="https://schema.org/QuantitativeValue" itemscope>
       <meta itemprop="minValue" content="1" />
       <meta itemprop="maxValue" content="5" />
       <meta itemprop="unitCode" content="DAY" />
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="https://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="https://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="https://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

จัดส่งฟรี

ตัวอย่างการให้บริการจัดส่งฟรีแก่ผู้ซื้อในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา

"shippingDetails": {
 "@type": "OfferShippingDetails",
 "shippingRate": {
  "@type": "MonetaryAmount",
  "value": "0",
  "currency": "USD"
 },
 "shippingDestination": [
  {
   "@type": "DefinedRegion",
   "addressCountry": "US",
   "addressRegion": ["NY"]
  }
 ]
}

รายละเอียดการคืนสินค้า

ลองดูตัวอย่างของหน้าผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดการคืนสินค้า มาร์กอัปสอดคล้องกับนโยบายคืนสินค้าที่กำหนดให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วัน จัดส่งไปยังสหรัฐฯ และไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "sku": "trinket-12345",
   "gtin14": "12345678901234",
   "image": [
    "https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg",
    "https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"
   ],
   "name": "Nice trinket",
   "description": "Trinket with clean lines",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "MyBrand"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.example.com/trinket_offer",
    "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "priceSpecification": {
     "@type": "PriceSpecification",
     "price": 39.99,
     "priceCurrency": "CHF"
    },
    "hasMerchantReturnPolicy": {
     "@type": "MerchantReturnPolicy",
     "applicableCountry": "CH",
     "returnPolicyCategory": "https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow",
     "merchantReturnDays": 60,
     "returnMethod": "https://schema.org/ReturnByMail",
     "returnFees": "https://schema.org/FreeReturn"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
   <div property="schema:sku" content="trinket-12345"></div>
   <div property="schema:gtin14" content="12345678901234"></div>
   <div property="schema:name" content="Nice trinket"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg"></div>
   <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg"></div>
   <div property="schema:description" content="Trinket with clean lines"></div>
   <div rel="schema:brand">
    <div typeof="schema:Brand">
     <div property="schema:name" content="MyBrand"></div>
    </div>
   </div>
   <div rel="schema:offers">
    <div typeof="schema:Offer">
     <div rel="schema:url" resource="https://example.com/trinket_offer"></div>
     <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition"></div>
     <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
     <div property="schema:price" content="39.99"></div>
     <div property="schema:priceCurrency" content="CHF"></div>
     <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2024-11-20"></div>
     <div rel="schema:hasMerchantReturnPolicy">
      <div typeof="schema:MerchantReturnPolicy">
       <div property="schema:applicableCountry" content="US"></div>
       <div property="schema:returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow"></div>
       <div property="schema:merchantReturnDays" content="60"></div>
       <div property="schema:returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail"></div>
       <div property="schema:returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Nice trinket</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="https://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="sku" content="trinket-12345" />
   <meta itemprop="gtin14" content="12345678901234" />
   <meta itemprop="name" content="Nice trinket" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/trinket.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/trinket.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Trinket with clean lines" />
   <div itemprop="brand" itemtype="https://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="MyBrand" />
   </div>
   <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://www.example.com/trinket_offer" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/NewCondition" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="price" content="39.99" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="CHF" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2024-11-20" />
    <div itemprop="hasMerchantReturnPolicy" itemtype="https://schema.org/MerchantReturnPolicy" itemscope>
     <meta itemprop="applicableCountry" content="US" />
     <meta itemprop="returnPolicyCategory" content="https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow" />
     <meta itemprop="merchantReturnDays" content="60" />
     <meta itemprop="returnMethod" content="https://schema.org/ReturnByMail" />
     <meta itemprop="returnFees" content="https://schema.org/FreeReturn" />
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

คะแนนการประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีระบุข้อมูลการประหยัดพลังงานโดยใช้ Structured Data Tตัวอย่างนี้ระบุระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป"C"ที่มีสเกล "A+" ถึง "F" สําหรับเครื่องทําน้ำอุ่น

โปรดทราบว่าค่าระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำจะระบุระดับการประหยัดพลังงานน้อยที่สุด (ในกรณีนี้คือ "F") ส่วนค่าระดับการประหยัดพลังงานสูงสุดจะระบุระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด (ในกรณีนี้คือ "A+")

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/waterheater.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "Large capacity water heater",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "WH1234",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleWaterHeaterBrand"
 },
 "hasEnergyConsumptionDetails": {
  "@type": "EnergyConsumptionDetails",
  "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
  "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF",
  "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus"
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/hotwaterheater",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1799.00,
  "priceCurrency": "EUR"
 }
}

โมเดล 3 มิติ

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีลิงก์โมเดล 3 มิติไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ subjectOf และประเภท 3DModel

{
 "@context": "https://schema.org/",
 "@type": "Product",
 "sku": "1234-5678",
 "image": "https://www.example.com/sofa.jpg",
 "name": "Water heater",
 "description": "White 3-Seat Sofa",
 "gtin14": "12345678901231",
 "mpn": "S1234W3",
 "brand": {
  "@type": "Brand",
  "name": "ExampleSofaBrand"
 },
 "subjectOf": {
  "@type": "3DModel",
  "encoding": {
   "@type": "MediaObject",
   "contentUrl": "https://example.com/sofa.gltf"
  }
 },
 "offers": {
  "@type": "Offer",
  "url": "https://www.example.com/whitechaiselongue",
  "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition",
  "availability": "https://schema.org/InStock",
  "price": 1299.00,
  "priceCurrency": "USD"
 }
}

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้มาร์กอัป Product มีสิทธิ์ใช้ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • เฉพาะหน้าที่ผู้เลือกซื้อสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์มีส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย ไม่ใช่หน้าที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์ Google อาจพยายามยืนยันข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายก่อนจะแสดงข้อมูลในผลการค้นหา
 • ปัจจุบันผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดียของผลิตภัณฑ์รองรับเฉพาะหน้าเว็บที่มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์รายการเดียว (หรือผลิตภัณฑ์ย่อยหลายรายการของผลิตภัณฑ์เดียวกัน) เช่น "รองเท้าในร้านของเรา" ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เจาะจง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ย่อยที่ผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการมี URL ที่แตกต่างกัน เราขอแนะนำให้มุ่งเน้นที่การเพิ่มมาร์กอัปลงในหน้าผลิตภัณฑ์แทนหน้าเว็บที่แสดงรายการหรือหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์
 • โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีมาร์กอัปผลิตภัณฑ์ย่อยได้ที่เอกสารประกอบ Structured Data สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย
 • URL มีสกุลเงินที่แตกต่างกันสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลายสกุลเงิน เช่น หากผลิตภัณฑ์พร้อมจําหน่ายในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ URL ที่ไม่ซ้ำกัน 2 รายการต่อสกุลเงิน
 • ปัจจุบันระบบยังไม่รองรับ Car เป็นประเภทย่อยของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ในตอนนี้ ให้ระบุทั้งประเภทรถยนต์และผลิตภัณฑ์ หากต้องการแนบการจัดประเภทและมีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์การค้นหา เช่นใน JSON-LD:
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": ["Product", "Car"],
   ...
  }

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่เป็นสิ่งต้องห้ามหรือมีการควบคุมอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้คนโดยตรงหรือในระยะยาว ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปืนและอาวุธ สารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย ยาสูบ และผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

คำจำกัดความของประเภท Structured Data

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ Structured Data ซึ่งอาจให้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Product ได้ที่ schema.org/Product เมื่อมาร์กอัปเนื้อหาสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ของประเภท Product

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อผลิตภัณฑ์

image

ImageObject หรือ URL ที่ซ้ำ

URL ของรูปภาพผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่แสดงผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (เช่น บนพื้นหลังสีขาว)

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้ หากต้องการตรวจสอบว่า Google เข้าถึง URL ได้หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้รูปภาพความละเอียดสูงหลายภาพ (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อคำนวณจากความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพเป็น 16x9, 4x3 หรือ 1x1

ตัวอย่างเช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
offers

Offer

Offer ที่ฝังเพื่อขายผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างข้อมูลผลิตภัณฑ์ยอมรับ Offer หรือ AggregateOffer แต่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายจําเป็นต้องมี Offer เนื่องจากผู้ขายต้องเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์จึงจะมีสิทธิ์ได้ใช้ส่วนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

aggregateRating ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

audience

PeopleAudience

ข้อมูลที่ไม่บังคับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น เพศและกลุ่มอายุที่แนะนำ รองรับเฉพาะประเภท PeopleAudience ดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ PeopleAudience ที่ Google รองรับ

brand.name

Text

ใส่แบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในพร็อพเพอร์ตี้ name ของประเภท Brand หากทราบ ใส่ชื่อแบรนด์ได้สูงสุด 1 ชื่อ

color

Text

สีหรือชุดสีของผลิตภัณฑ์ (เช่น "แดง" หรือ "เหลือง/ฟ้า") นอกจากนี้ โปรดดูแอตทริบิวต์สีในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center ด้วย

description

Text

คำอธิบายผลิตภัณฑ์ แม้ว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์จะไม่ใช่ข้อบังคับ แต่เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในพร็อพเพอร์ตี้นี้

gtin | gtin8 | gtin12 | gtin13 | gtin14 | isbn

Text

รวมตัวระบุทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ที่ schema.org/Product แม้ว่าจะใช้พร็อพเพอร์ตี้ gtin ทั่วไปสําหรับ GTIN ทั้งหมดได้ แต่เราขอแนะนำให้ใช้ GTIN ที่เจาะจงที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าค่า GTIN อยู่ในรูปแบบตัวเลข เราไม่รองรับ GTIN ในรูปแบบ URL

isbn จะเป็นพร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกต้องแค่ใน Book เท่านั้น โปรดใช้รูปแบบ ISBN-13 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากต้องการใช้ Book อย่างถูกต้อง ให้พิมพ์ร่วมกับ Product ซึ่งจะทำให้สามารถใช้พร็อพเพอร์ตี้ทั้ง 2 ประเภทในโหนดได้ เช่น

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["Product", "Book"],
 ....
}
hasEnergyConsumptionDetails

EnergyConsumptionDetails

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า พร็อพเพอร์ตี้นี้มีความสําคัญมากเป็นพิเศษสําหรับประเทศในยุโรป นอกจากนี้ โปรดดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ EnergyConsumptionDetails ที่ Google รองรับด้วย

inProductGroupWithID

Text

รหัสของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ย่อยนี้ นอกจากนี้ ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Item Group Id ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center ด้วย ระบุไม่เกิน 1 ค่า

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มมาร์กอัปสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยในเอกสารประกอบ Structured Data สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย
isVariantOf

ProductGroup

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ย่อยนี้อยู่ (หากมี) โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มมาร์กอัปสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยในเอกสารประกอบ Structured Data สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย

material

Text

ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุหรือส่วนประกอบของวัสดุอะไร เช่น "หนัง" หรือ "ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์" นอกจากนี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ Material ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center ด้วย

mpn

Text

หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต พร็อพเพอร์ตี้นี้เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำของผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต

pattern

Text

ลวดลายของผลิตภัณฑ์ เช่น "ลายจุด" หรือ "ลายทาง" นอกจากนี้ โปรดดูเกี่ยวกับ Pattern ในหน้าข้อกําหนดในการจัดทําข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Google Merchant Center ด้วย

review

Review

Review ที่ฝังไว้ของผลิตภัณฑ์ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการของพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ นอกจากนี้ โปรดดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ Review เพิ่มเติมที่เจาะจงสําหรับประเภท schema.org Product โดยเฉพาะด้วย

หากคุณเพิ่มรีวิวสำหรับผลิตภัณฑ์ ชื่อของผู้รีวิวต้องเป็นชื่อของ Person หรือ Team ที่ถูกต้อง

ไม่แนะนำ: ลด 50% ในวันแบล็คฟรายเดย์

แนะนำ: "James Smith" หรือ "ผู้รีวิวของ CNET"

size

Text หรือ SizeSpecification

ขนาดของผลิตภัณฑ์ เช่น "XL" หรือ "M" นอกจากนี้ โปรดดูเกี่ยวกับ size ในหน้าข้อกําหนดในการจัดทําข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Google Merchant Center ด้วย ดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ SizeSpecification ที่ Google รองรับ ระบุไม่เกิน 1 ค่า

sku

Text

ตัวระบุเฉพาะผู้ขายสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบุไม่เกิน 1 ค่า

 • ค่า sku ต้องใช้อักขระ Unicode ที่ถูกต้องสำหรับการแลกเปลี่ยน
 • ค่า sku ต้องไม่มีอักขระช่องว่าง (ตามที่กำหนดโดยพร็อพเพอร์ตี้ช่องว่าง Unicode)
 • เราขอแนะนำให้ค่า sku มีเฉพาะอักขระ ASCII
subjectOf

3DModel

โมเดล 3 มิติของผลิตภัณฑ์ (หากมี) ดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ 3DModel ที่ Google รองรับ ระบุ 3DModel ไม่เกิน 1 ค่า

3DModel

ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของ 3DModel ได้ที่ schema.org/3DModel

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อลิงก์กับโมเดล 3 มิติ ปัจจุบันรองรับเฉพาะโมเดลในรูปแบบ glTF เท่านั้น

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
encoding

MediaObject

สื่อของโมเดล 3 มิติ

encoding.contentUrl

URL

ลิงก์ไปยังไฟล์คำจำกัดความโมเดล 3 มิติในรูปแบบ glTF ไฟล์ต้องมีคำต่อท้าย .gltf หรือ .glb

รายละเอียดข้อเสนอ

Offer

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Offer ได้ที่ schema.org/Offer เมื่อมาร์กอัปข้อเสนอภายในผลิตภัณฑ์ ให้ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้สําหรับประเภท schema.org Offer

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
price หรือ priceSpecification.price

Number

ราคาข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ โปรดทำตามหลักเกณฑ์การใช้งานของ schema.org

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของพร็อพเพอร์ตี้ price

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": 39.99,
 "priceCurrency": "USD"
}

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายจะต้องมีราคามากกว่า 0 ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ต้องมีราคาข้อเสนอ แต่อาจฝังอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ priceSpecification แทนที่จะแสดงในระดับ Offer

priceCurrency หรือ priceSpecification.priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

ต้องระบุ priceCurrency หากมีการระบุ price หรือไม่เช่นนั้นจะต้องระบุ priceSpecification.priceCurrency หากมีการระบุ priceSpecification.price

priceSpecification

UnitPriceSpecification

สามารถระบุราคาที่ซับซ้อนได้โดยใช้ priceSpecification แทนหรือเพิ่มเติมจากพร็อพเพอร์ตี้ price ดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ UnitPriceSpecification ที่รองรับและตัวอย่างเพื่อดูวิธีมาร์กอัปราคารูปแบบต่างๆ

ระบุราคาได้โดยใช้ price และ priceCurrency ที่ระดับ Offer หรือในพร็อพเพอร์ตี้ priceSpecification

ราคาที่มีมาตรวัดราคาต่อหน่วยจะระบุพร็อพเพอร์ตี้ referenceQuantity ใน UnitPriceSpecification ได้

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
availability

ItemAvailability

ตัวเลือกความพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ และยังรองรับชื่อย่อที่ไม่มีคํานำหน้า URL ด้วย (เช่น BackOrder)

 • https://schema.org/BackOrder: สินค้าหมดชั่วคราว
 • https://schema.org/Discontinued: สินค้าเลิกผลิตแล้ว
 • https://schema.org/InStock: มีสินค้าพร้อมจําหน่าย
 • https://schema.org/InStoreOnly: สินค้าพร้อมจําหน่ายที่ร้านค้าเท่านั้น
 • https://schema.org/LimitedAvailability: สินค้ามีจํานวนจํากัด
 • https://schema.org/OnlineOnly: สินค้าพร้อมจําหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น
 • https://schema.org/OutOfStock: สินค้าหมด
 • https://schema.org/PreOrder: สินค้าพร้อมให้สั่งจองล่วงหน้า
 • https://schema.org/PreSale: สินค้าพร้อมให้สั่งซื้อและจัดส่งก่อนที่จะวางจําหน่ายทั่วไป
 • https://schema.org/SoldOut: สินค้าขายหมดแล้ว

อย่าระบุเกิน 1 ค่า

hasMerchantReturnPolicy

MerchantReturnPolicy

ข้อมูลที่ฝังไว้เกี่ยวกับนโยบายคืนสินค้าซึ่งเชื่อมโยงกับ Offer หากคุณตัดสินใจเพิ่ม hasMerchantReturnPolicy ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ MerchantReturnPolicy ซึ่งจำเป็นและแนะนำ

itemCondition

OfferItemCondition

เงื่อนไขของรายการสินค้าที่เสนอขาย และยังรองรับชื่อย่อที่ไม่มีคํานำหน้า URL ด้วย (เช่น NewCondition)

 • https://schema.org/NewCondition: สินค้าใหม่
 • https://schema.org/RefurbishedCondition: สินค้าได้รับการซ่อมแซมใหม่
 • https://schema.org/UsedCondition: สินค้าใช้แล้ว (ไม่ใช่ของใหม่)

อย่าระบุเกิน 1 ค่า

shippingDetails

OfferShippingDetails

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งที่ฝังอยู่และตัวเลือกที่เชื่อมโยงกับ Offer หากคุณตัดสินใจเพิ่ม shippingDetails ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ OfferShippingDetails ซึ่งจำเป็นและแนะนำ

url

URL

URL หน้าเว็บของผลิตภัณฑ์ที่ผู้เลือกซื้อสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ URL นี้อาจเป็น URL ที่แนะนำสําหรับหน้าปัจจุบันที่มีการเลือกตัวแปรทั้งหมดไว้อย่างเหมาะสม จะไม่ใส่ URL นี้ก็ได้ อย่าระบุ URL หลายรายการ

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเพิ่มมาร์กอัปสำหรับผลิตภัณฑ์ย่อยในเอกสารประกอบ Structured Data สำหรับผลิตภัณฑ์ย่อย

UnitPriceSpecification

ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของ UnitPriceSpecification ได้ที่ schema.org/UnitPriceSpecification โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อแสดงรูปแบบการกำหนดราคาที่ซับซ้อนกว่า

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
price

Number

ราคาข้อเสนอของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ โปรดดูพร็อพเพอร์ตี้ price ของ Offer ด้วย

priceCurrency

Text

สกุลเงินที่ใช้เพื่ออธิบายราคาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว นอกจากนี้ โปรดดูพร็อพเพอร์ตี้ priceCurrency ของ Offer ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
referenceQuantity

QuantitativeValue (สําหรับราคาต่อหน่วย)

จํานวนอ้างอิงใช้สําหรับราคาที่ระบุค่าอ้างอิงสําหรับราคา ดูตัวอย่างการกําหนดราคาด้วยมาตรวัดราคาต่อหน่วยและมาตรวัดราคาต่อหน่วยในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย

QuantitativeValue (สําหรับราคาต่อหน่วย)

ส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้ QuantitativeValue สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ referenceQuantity ของข้อกําหนดราคาต่อหน่วย (QuantitativeValue ยังใช้สําหรับระยะเวลาการจัดส่งด้วย แต่ใช้กฎที่ต่างกัน) ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของ QuantitativeValue ได้ที่ schema.org/QuantitativeValue

QuantitativeValue ใช้สําหรับการกําหนดราคาที่อิงจากหน่วยวัด เช่น ค่าบริการปูพื้นต่อตารางเมตร หรือของเหลวต่อครึ่งแกลลอน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยมาตรวัดราคาต่อหน่วยในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างราคาขายผลิตภัณฑ์ขนาด 4.5 ลิตร ที่จําหน่ายในรูปแบบบรรจุขวดละ 750 มิลลิลิตร

"priceSpecification": {
 "@type": "UnitPriceSpecification",
 "price": 81.00,
 "priceCurrency": "EUR",
 "referenceQuantity": {
  "@type": "QuantitativeValue",
  "value": "4.5",
  "unitCode": "LTR",
  "valueReference": {
   "@type": "QuantitativeValue",
   "value": "750",
   "unitCode": "MLT"
  }
 }
}

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อแสดงรายละเอียดราคาต่อหน่วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
unitCode

Text หรือ URL

หน่วยวัด ระบบรองรับรหัส UN/CEFACT หรือค่าเทียบเท่าที่มนุษย์อ่านออกตามที่ระบุไว้ในหน่วยวัดราคาของศูนย์ช่วยเหลือ Google Merchant Center

value

Text

ค่าตัวเลขของหน่วยที่ขาย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
valueReference

QuantitativeValue

QuantitativeValue ในพร็อพเพอร์ตี้ referenceQuantity ของ UnitPriceSpecification ต้องมี QuantitativeValue ที่ซ้อนกันในพร็อพเพอร์ตี้ valueReference นี้

SizeSpecification

ประเภท SizeSpecification จะใช้เพื่อระบุขนาดของผลิตภัณฑ์ ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของประเภทนี้ได้ที่ schema.org/SizeSpecification

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
name

Text

ชื่อขนาดที่คนอ่านได้ เช่น "XL" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอตทริบิวต์ขนาดในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

sizeGroup

WearableSizeGroupEnumeration หรือ Text

กลุ่มขนาดที่แนะนำสําหรับผลิตภัณฑ์ ถ้ามี การตีความกลุ่มจะกําหนดโดยพร็อพเพอร์ตี้ sizeGroup ระบุกลุ่มขนาดได้สูงสุด 2 กลุ่ม ค่าที่รองรับมีดังนี้

 • https://schema.org/WearableSizeGroupRegular: ขนาดของสินค้าคือ "ปกติ"
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPetite: ขนาดของสินค้าคือ "เล็ก"
 • https://schema.org/WearableSizeGroupPlus: ขนาดสินค้าคือ "ใหญ่พิเศษ"
 • https://schema.org/WearableSizeGroupTall: ขนาดของสินค้าคือ "สูง"
 • https://schema.org/WearableSizeGroupBig: ขนาดของสินค้าคือ "ใหญ่"
 • https://schema.org/WearableSizeGroupMaternity: ขนาดของสินค้าคือ "สตรีมีครรภ์"

และยังรองรับชื่อย่อที่ไม่มีคํานำหน้า URL ด้วย (เช่น WearableSizeGroupRegular)

นอกจากนี้ โปรดดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ size_type ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center และประเภทและค่าของ Structured Data ที่รองรับในความช่วยเหลือสำหรับ Google Merchant Center เกี่ยวกับระบบขนาดที่รองรับ Google เข้าใจค่าที่เป็นข้อความใน size_type ด้วย (regular, petite, plus, tall, big และ maternity) แต่เครื่องมือค้นหาอื่นๆ อาจไม่เข้าใจ เราจึงขอแนะนำให้ใช้ค่าการแจกแจงมาตรฐานของ schema.org

sizeSystem

WearableSizeSystemEnumeration หรือ Text

ระบบการวัดขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ หากมี ค่าที่รองรับมีดังนี้

 • https://schema.org/WearableSizeSystemAU: ระบบการวัดขนาดในออสเตรเลีย
 • https://schema.org/WearableSizeSystemBR: ระบบการวัดขนาดในบราซิล
 • https://schema.org/WearableSizeSystemCN: ระบบการวัดขนาดในจีน
 • https://schema.org/WearableSizeSystemDE: ระบบการวัดขนาดในเยอรมนี
 • https://schema.org/WearableSizeSystemEurope: ระบบการวัดขนาดในยุโรป
 • https://schema.org/WearableSizeSystemFR: ระบบการวัดขนาดในฝรั่งเศส
 • https://schema.org/WearableSizeSystemIT: ระบบการวัดขนาดในอิตาลี
 • https://schema.org/WearableSizeSystemJP: ระบบการวัดขนาดในญี่ปุ่น
 • https://schema.org/WearableSizeSystemMX: ระบบการวัดขนาดในเม็กซิโก
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUK: ระบบการวัดขนาดในสหราชอาณาจักร
 • https://schema.org/WearableSizeSystemUS: ระบบการวัดขนาดในสหรัฐอเมริกา

และยังรองรับชื่อย่อที่ไม่มีคํานำหน้า URL ด้วย (เช่น WearableSizeSystemAU)

นอกจากนี้ โปรดดูเกี่ยวกับ size_system ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center ด้วย Google เข้าใจค่าที่เป็นข้อความสําหรับ size_system ด้วย (เช่น UR, BR, CN, DE, EU ฯลฯ) แต่เครื่องมือค้นหาอื่นๆ อาจไม่เข้าใจ เราจึงขอแนะนำให้ใช้ค่าการแจกแจงมาตรฐานของ schema.org

PeopleAudience

ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของ PeopleAudience ได้ที่ schema.org/PeopleAudience

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เมื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ โปรดดูแอตทริบิวต์และค่าของ Structured Data ที่รองรับในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center ด้วย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
suggestedGender

Text หรือ GenderType

ข้อมูลแนะนำว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสมสำหรับเพศใด ซึ่งต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/Male
 • https://schema.org/Female
 • Unisex: ค่า (ไม่คํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) นี้ไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน schema.org และต้องไม่มีคํานำหน้า https://schema.org/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gender ได้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

โปรดทราบว่า Google จะเติมค่า GenderType โดยไม่มีคำนำหน้า schema.org ดังนั้นจึงยอมรับค่า male และ female แบบ RAW ด้วย

suggestedMaxAge (หรือ suggestedAge.maxValue)

Number

อายุสูงสุดที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ในหน่วยปี Google จะแมปอายุสูงสุดที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เข้ากับชุดค่าตัวเลขคงที่ต่อไปนี้

 • 0.25: สำหรับเด็กแรกเกิด
 • 1.0: สำหรับเด็กทารก
 • 5.0: สำหรับเด็กเล็ก
 • 13.0: สำหรับเด็ก
suggestedMinAge (หรือ suggestedAge.minValue)

Number

อายุขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ในหน่วยปี Google แมปอายุขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เข้ากับชุดค่าตัวเลขคงที่ต่อไปนี้

 • 0: สำหรับเด็กแรกเกิด
 • 0.25: สำหรับเด็กทารก
 • 1.0: สำหรับเด็กเล็ก
 • 5.0: สำหรับเด็ก
 • 13.0: สำหรับผู้ใหญ่

EnergyConsumptionDetails

ดูคําจํากัดความที่สมบูรณ์ของ EnergyConsumptionDetails ได้ที่ schema.org/EnergyConsumptionDetails

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อระบุการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันรองรับเฉพาะการให้คะแนนระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
hasEnergyEfficiencyCategory

EUEnergyEfficiencyEnumeration

หมวดหมู่การประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันระบบรองรับเฉพาะการให้คะแนนการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป

 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส A+++
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA2Plus: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส A++
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA1Plus: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส A+
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส A
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryB: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส B
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส C
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส D
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryE: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส E
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryF: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส F
 • https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG: ระดับการประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป คลาส G

และยังรองรับชื่อย่อที่ไม่มีคํานำหน้า URL ด้วย (เช่น EUEnergyEfficiencyCategoryA)

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
energyEfficiencyScaleMin และ energyEfficiencyScaleMax

EUEnergyEfficiencyEnumeration

ระดับการประหยัดพลังงานต่ำสุดและสูงสุดในสเกลการใช้พลังงานของสหภาพยุโรปที่มีการควบคุมสําหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ

โปรดดู hasEnergyEfficiencyCategory สําหรับรายการค่าที่รองรับ

พร็อพเพอร์ตี้ energyEfficiencyScaleMin ระบุระดับที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในสเกลการใช้พลังงาน ส่วน energyEfficiencyScaleMax จะระบุระดับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีระดับการประหยัดพลังงาน "C" ตามสเกลจาก "A+++" ถึง "D" ให้ใช้

{
 "@type": "EnergyConsumptionDetails",
 "hasEnergyEfficiencyCategory": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryC",
 "energyEfficiencyScaleMin": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryD",
 "energyEfficiencyScaleMax": "https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus"
}

หากไม่ได้ระบุ energyEfficiencyScaleMin ระบบจะถือว่าค่านี้คือ https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryG หากไม่ได้ระบุ energyEfficiencyScaleMax ระบบจะถือว่าค่านี้คือ https://schema.org/EUEnergyEfficiencyCategoryA3Plus

การจัดส่ง

OfferShippingDetails

OfferShippingDetails ช่วยให้ผู้ใช้เห็นค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการจัดส่งโดยประมาณที่อิงตามตำแหน่งของผู้ใช้และนโยบายการจัดส่งของบริษัท หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพรายละเอียดการจัดส่ง ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ OfferShippingDetails ต่อไปนี้ในหน้าผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีโครงสร้าง Product

บางครั้งผู้ขายอาจมีตัวเลือกการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทางหลายตัวเลือกให้กับผู้ใช้ (เช่น ด่วนพิเศษ (Express), ข้ามคืน (Overnight), ด่วน 2 วัน (Rushed 2-day) และมาตรฐาน (Standard)) คุณสามารถระบุการจัดส่งแต่ละรายการได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ shippingDetails หลายรายการ โดยแต่ละรายการมีการผสมรวมพร็อพเพอร์ตี้ shippingRate และ deliveryTime ที่แตกต่างกัน

แม้จะไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูล OfferShippingDetails แต่คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้รายละเอียดการจัดส่งมีสิทธิ์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพรายละเอียดการจัดส่ง

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ OfferShippingDetails ได้ที่ schema.org/OfferShippingDetails

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
deliveryTime

ShippingDeliveryTime

เวลาที่ล่าช้าโดยรวมนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งซื้อจนถึงวันที่สินค้าถึงมือลูกค้าในขั้นสุดท้าย สามารถฝังพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ในพร็อพเพอร์ตี้ deliveryTime ได้

 • handlingTime
 • transitTime

อย่าระบุ deliveryTime มากกว่า 1 รายการ นอกจากนี้ โปรดดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ ShippingDeliveryTime ที่ Google รองรับด้วย

shippingDestination

DefinedRegion

ระบุปลายทางการจัดส่ง ระบุข้อมูล shippingDestination.addressCountry นอกจากนี้ โปรดดูรายการพร็อพเพอร์ตี้ DefinedRegion ที่ Google รองรับด้วย

shippingRate

MonetaryAmount

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังปลายทางที่ระบุ ต้องระบุ shippingRate.value หรือ shippingRate.maxValue อย่างน้อย 1 รายการ พร้อมกับ shippingRate.currency

คุณระบุ shippingRate ได้แค่ 1 รายการต่อพร็อพเพอร์ตี้ OfferShippingDetails หากต้องการระบุอัตราค่าใช้จ่ายหลายรูปแบบสำหรับสินค้า ให้ระบุพร็อพเพอร์ตี้ OfferShippingDetail หลายรายการ

shippingRate.currency

Text

สกุลเงินของค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ในรูปแบบ ISO 4217 3 ตัวอักษร สกุลเงินต้องเป็นสกุลเดียวกับข้อเสนอ

shippingRate.value หรือ shippingRate.maxValue

Number

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยัง shippingDestination หากใช้สตริงเพื่อให้ระบุค่า โปรดอย่าใส่สัญลักษณ์สกุลเงิน ตัวคั่นหลักพัน หรือช่องว่าง

หากต้องการระบุการจัดส่งฟรี ให้ตั้งค่านี้เป็น 0

DefinedRegion

DefinedRegion จะใช้เพื่อสร้างส่วนที่กําหนดเองเพื่อให้ระบุค่าจัดส่งและเวลาขนส่งได้อย่างถูกต้องในบริการจัดส่งหลายรายการ ขณะนี้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในกลุ่มประเทศที่จํากัด ดังที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
addressCountry

Text

รหัสประเทศที่เป็นอักษร 2 ตัวแบบ ISO 3166-1 Alpha-2

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
เลือก addressRegion หรือ postalCode

ระบุภูมิภาคสําหรับพื้นที่นำส่งของลูกค้า หากละเว้น ทั้งประเทศจะเป็นภูมิภาคที่กําหนดไว้ คุณอาจระบุหลายภูมิภาคได้ แต่จะระบุภูมิภาคด้วยวิธีต่างๆ ผสมกันในอินสแตนซ์ DefinedRegion รายการเดียวไม่ได้

addressRegion

Text

หากคุณใส่พร็อพเพอร์ตี้นี้ ภูมิภาคจะต้องเป็นรหัสของเขตปกครองย่อย 2 หรือ 3 หลักในรูปแบบ ISO 3166-2 โดยไม่มีรหัสนำหน้าประเทศ ปัจจุบัน Google Search รองรับเฉพาะสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น "NY" (สําหรับรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา) "NSW" (สําหรับรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย) หรือ "03" (สําหรับจังหวัดอิวาเตะ ญี่ปุ่น)

อย่าระบุทั้งภูมิภาคและข้อมูลรหัสไปรษณีย์

postalCode

Text

รหัสไปรษณีย์ เช่น 94043 ปัจจุบันรองรับรหัสไปรษณีย์สําหรับแคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ShippingDeliveryTime

ShippingDeliveryTime ใช้เพื่อแชร์ความล่าช้าโดยรวมระหว่างใบเสร็จของคําสั่งซื้อและสินค้าที่ถึงมือลูกค้าในขั้นสุดท้าย

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
handlingTime

QuantitativeValue (สําหรับเวลาการจัดส่ง)

เวลาที่ล่าช้าโดยทั่วไประหว่างการรับคําสั่งซื้อกับสินค้าที่ออกจากคลังสินค้า

transitTime

QuantitativeValue (สําหรับเวลาการจัดส่ง)

เวลาที่ล่าช้าโดยทั่วไปในการจัดส่งสินค้าตามคําสั่งซื้อและเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้าขั้นสุดท้าย

QuantitativeValue (สําหรับเวลาการจัดส่ง)

ใช้ QuantitativeValue เพื่อแสดงเวลาจัดส่งที่นี่ ต้องระบุจํานวนวันขั้นต่ำและสูงสุด (นอกจากนี้ QuantitativeValue ยังใช้สําหรับการกําหนดราคาที่เป็นเอกภาพ โดยมีกฎการตรวจสอบพร็อพเพอร์ตี้ที่แตกต่างกัน)

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
maxValue

Number

จํานวนวันสูงสุด ค่าต้องไม่ติดลบและเป็นจำนวนเต็ม

minValue

Number

จํานวนวันขั้นต่ำ ค่าต้องไม่ติดลบและเป็นจำนวนเต็ม

unitCode

Text

หน่วยของค่าต่ำสุด/สูงสุด ค่าต้องเป็น DAY หรือ d

การคืนสินค้า

MerchantReturnPolicy

ใช้พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เพื่อทำให้ข้อมูลผู้ขายมีสิทธิ์แสดงข้อมูลนโยบายคืนสินค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าและกรอบเวลาในการคืนผลิตภัณฑ์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
applicableCountry

Text

รหัสประเทศที่ใช้กับนโยบายคืนสินค้า โดยใช้รูปแบบที่เป็นอักษร 2 ตัวแบบ ISO 3166-1 Alpha-2 คุณระบุได้สูงสุด 50 ประเทศ

returnPolicyCategory

MerchantReturnEnumeration

ประเภทของนโยบายคืนสินค้า โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow: มีการกำหนดจำนวนวันในการคืนผลิตภัณฑ์
 • https://schema.org/MerchantReturnNotPermitted: ไม่อนุญาตให้คืนสินค้า
 • https://schema.org/MerchantReturnUnlimitedWindow: ไม่จำกัดเวลาในการคืนผลิตภัณฑ์

หากใช้ MerchantReturnFiniteReturnWindow คุณจะต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ merchantReturnDays

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
merchantReturnDays

Integer

จำนวนวันที่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้ นับตั้งแต่วันที่นำส่ง คุณต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้นี้ก็ต่อเมื่อตั้งค่า returnPolicyCategory เป็น MerchantReturnFiniteReturnWindow

returnFees

ReturnFeesEnumeration

ประเภทของค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า ใช้ค่าที่รองรับค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/FreeReturn: ผู้บริโภคจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount หากมีการใช้งาน
 • https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility: ผู้บริโภคต้องจัดการและชำระค่าส่งคืนเอง หากใช้ อย่าใส่พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount
 • https://schema.org/ReturnShippingFees: มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้บริโภคเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ระบุค่าธรรมเนียมการจัดส่ง (ไม่ใช่ 0) โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ returnShippingFeesAmount
returnMethod

ReturnMethodEnumeration

ประเภทของวิธีการส่งคืนที่มีให้บริการ ขอแนะนำเฉพาะในกรณีที่คุณตั้งค่า returnPolicyCategory เป็น MerchantReturnFiniteReturnWindow หรือ MerchantReturnUnlimitedWindow เท่านั้น ใช้ค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า

 • https://schema.org/ReturnAtKiosk: คืนสินค้าได้ที่คีออสก์
 • https://schema.org/ReturnByMail: คืนสินค้าได้ทางไปรษณีย์
 • https://schema.org/ReturnInStore: คืนสินค้าได้ที่ร้านค้า
returnShippingFeesAmount

MonetaryAmount

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้เฉพาะในกรณีที่ผู้บริโภคมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ไม่ใช่ 0 ให้แก่ผู้ขายเพื่อส่งคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีนี้ต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/ReturnShippingFees) หากคืนสินค้าได้ฟรี คุณต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/FreeReturn หากผู้บริโภคต้องการจัดการและชําระค่าส่งคืนสินค้า คุณต้องตั้งค่า returnFees เป็น https://schema.org/ReturnFeesCustomerResponsibility

ทางเลือกอื่นในการกำหนดการตั้งค่าการจัดส่งและการส่งคืนกับ Google

นโยบายการจัดส่งของผู้ค้าปลีกอาจมีความซับซ้อนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หากคุณมีปัญหาในการระบุและการอัปเดตรายละเอียดการจัดส่งและการส่งคืนให้เป็นปัจจุบันด้วยมาร์กอัป และคุณมีบัญชี Google Merchant Center ให้พิจารณากำหนดการตั้งค่าการจัดส่งและนโยบายคืนสินค้าในศูนย์ช่วยเหลือของ Google Merchant Center

ตรวจสอบผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ด้วย Search Console

Search Console เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของหน้าเว็บใน Google Search คุณไม่จำเป็นต้องลงชื่อสมัครใช้ Search Console เพื่อให้เนื้อหาได้แสดงในผลการค้นหาของ Google แต่การลงชื่อสมัครใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงวิธีที่ Google เห็นเว็บไซต์ได้ เราขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลใน Search Console ในกรณีต่อไปนี้

 1. หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก
 2. หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด
 3. วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

หลังจากทำให้ข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้เป็นครั้งแรก

หลังจากที่ Google ได้จัดทำดัชนีหน้าของคุณแล้ว ให้ตรวจหาปัญหาโดยใช้รายงานสถานะผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักแล้ว รายการที่ถูกต้องควรจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น และรายการที่ไม่ถูกต้องไม่ควรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น หากพบปัญหาในข้อมูลที่มีโครงสร้าง ให้ทำดังนี้

 1. แก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้อง
 2. ตรวจสอบ URL ที่เผยแพร่เพื่อดูว่ายังมีปัญหาอยู่หรือไม่
 3. ขอการตรวจสอบโดยใช้รายงานสถานะ

หลังจากเผยแพร่เทมเพลตใหม่หรืออัปเดตโค้ด

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเว็บไซต์ ให้คอยตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของรายการที่ไม่ถูกต้องของ Structured Data
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะคุณเผยแพร่เทมเพลตใหม่ที่ใช้งานไม่ได้ หรือเว็บไซต์โต้ตอบกับเทมเพลตที่มีอยู่ด้วยวิธีใหม่และไม่ถูกต้อง
 • หากเห็นว่าจำนวนรายการที่ถูกต้องลดลง (ไม่สอดคล้องกับรายการที่ถูกต้องซึ่งเพิ่มขึ้น) บางทีอาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ฝัง Structured Data ไว้ในหน้าอีกแล้ว ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อดูสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์การเข้าชมเป็นระยะ

วิเคราะห์การเข้าชมจาก Google Search โดยใช้รายงานประสิทธิภาพ ข้อมูลจะแสดงความถี่ที่หน้าปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ใน Search ความถี่ที่ผู้ใช้คลิกหน้า และอันดับเฉลี่ยที่หน้าปรากฏในผลการค้นหา คุณจะใช้ Search Console API ดึงผลการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

รายงาน Search Console ที่เกี่ยวข้องกับ Structured Data Product มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ดังนี้

รายงานทั้ง 2 รายการมีคำเตือนและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับ Structured Data Product แต่จะแยกกันเนื่องจากข้อกำหนดที่แตกต่างกันสําหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ขายมีการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มี Structured Data Offer ดังนั้น รายงานตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะสำหรับดูหน้าข้อมูลที่ไม่ใช่ผู้ขาย

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้