کتابخانه تجسم

بررسی اجمالی

Maps JavaScript API از کتابخانه ها برای ارائه ویژگی های تکمیلی استفاده می کند. کتابخانه visualization شامل کلاس HeatmapLayer است که می توانید از آن برای تجسم شدت داده ها در نقاط جغرافیایی استفاده کنید.

به عنوان مثال، آموزش نقشه برداری زلزله از کلاس HeatMapLayer برای ترسیم مکان و شدت زلزله استفاده می کند و شما را قدم به قدم در کدها راهنمایی می کند.

با استفاده از کتابخانه

کتابخانه تجسم یک کتابخانه مستقل و جدا از کد اصلی Maps JavaScript API است. برای استفاده از عملکرد موجود در این کتابخانه، ابتدا باید آن را با استفاده از پارامتر libraries در URL بوت استرپ Maps JavaScript API بارگیری کنید:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>