Sử dụng nội dung khai báo kiểu JSON được nhúng

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Bạn có thể áp dụng định kiểu tuỳ chỉnh thông qua nội dung khai báo kiểu JSON được nhúng cho những nội dung sau:

 • Bản đồ mặc định.
 • Các loại bản đồ mà người dùng có thể chuyển đổi trong một khung bản đồ.

Chỉ định kiểu cho các đối tượng

Để áp dụng kiểu cho các đối tượng và phần tử khác nhau trong bản đồ, hãy tạo một mảng các đối tượng MapTypeStyle để xác định cách tạo kiểu cho bản đồ.

Mảng này có dạng như sau:

var stylesArray = [
 {
  featureType: '',
  elementType: '',
  stylers: [
   {color: ''},
   {visibility: ''},
   // Add any stylers you need.
  ]
 },
 {
  featureType: '',
  // Add the stylers you need.
 }
]

Để biết danh sách tất cả giá trị có sẵn cho featureType, elementTypestylers, hãy xem Tài liệu tham khảo về kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu trên Nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn tạo kiểu của nền tảng Maps như một cách nhanh chóng để tạo đối tượng định kiểu JSON.

Đang áp dụng kiểu cho bản đồ mặc định

Sau đây là một ví dụ về bản đồ mặc định được tạo kiểu bằng văn bản và các biểu tượng màu sáng trên nền tối (tức là chế độ tối). Để xem mã mẫu, hãy chuyển đến phần Mã mẫu trong Chế độ ban đêm – Maps.

Để sửa đổi kiểu của bản đồ mặc định, hãy đặt thuộc tính styles của bản đồ trong đối tượng MapOptions thành mảng kiểu khi:

 • Đang tạo bản đồ của bạn.
 • Hoặc khi gọi phương thức Map.setOptions.

Các thay đổi đối với nhãn và đường sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loại bản đồ, bao gồm cả các loại bản đồ địa hình, vệ tinh, kết hợp và lộ trình mặc định.

Áp dụng kiểu cho loại bản đồ

Sau đây là ví dụ về một loại bản đồ đã thêm có tên là Styled Map (Bản đồ được tạo kiểu) trong bảng điều khiển ở trên cùng bên trái của bản đồ. Để xem mã mẫu, hãy chuyển đến phần Loại bản đồ được tạo kiểu.

Để tạo loại bản đồ được tạo kiểu, hãy đặt mảng kiểu thành đối tượng StyledMapType. Việc tạo loại bản đồ được tạo kiểu mới không ảnh hưởng đến kiểu của các loại bản đồ mặc định.