การแสดงภาพข้อมูล: การทำแผนที่แผ่นดินไหว

ภาพรวม

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีแสดงภาพข้อมูลใน Google Maps ตัวอย่างเช่น แผนที่ในบทแนะนำนี้แสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและขนาดของแผ่นดินไหว เรียนรู้เทคนิคที่จะใช้กับแหล่งข้อมูลของคุณเอง และสร้างเรื่องราวที่ทรงพลังบนแผนที่ Google ดังเช่นเรื่องราวด้านล่างนี้

2 เฟรมแรกที่เห็นด้านบน (จากซ้ายไปขวา) แสดงแผนที่ที่มีเครื่องหมายพื้นฐานและวงกลมขนาด เฟรมสุดท้ายจะแสดงแผนที่ความหนาแน่น

การนำเข้าข้อมูล

บทแนะนำนี้ใช้ข้อมูลแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์จากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) เว็บไซต์ USGS ให้ข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถคัดลอกไปยังโดเมนสำหรับการเข้าถึงในเครื่องจากแอปพลิเคชัน บทแนะนำนี้จะขอ JSONP โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ USGS โดยเพิ่มแท็ก script ที่ส่วนหัวของเอกสาร

// Create a script tag and set the USGS URL as the source.
    var script = document.createElement('script');

    script.src = 'http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp';
    document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

การวางเครื่องหมายพื้นฐาน

ตอนนี้คุณได้ดึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวจากฟีด USGS มาไว้ในแอปพลิเคชันของคุณแล้ว คุณจะแสดงข้อมูลนั้นบนแผนที่ได้ ส่วนนี้แสดงวิธีสร้างแผนที่ที่ใช้ข้อมูลที่นำเข้าเพื่อวางเครื่องหมายพื้นฐานที่จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวทุกๆ ตำแหน่ง

ส่วนด้านล่างจะแสดงโค้ดทั้งหมดที่คุณต้องสร้างแผนที่ในบทแนะนำนี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: new google.maps.LatLng(2.8, -187.3),
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

// Loop through the results array and place a marker for each
// set of coordinates.
const eqfeed_callback = function (results: any) {
 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  new google.maps.Marker({
   position: latLng,
   map: map,
  });
 }
};

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: new google.maps.LatLng(2.8, -187.3),
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

// Loop through the results array and place a marker for each
// set of coordinates.
const eqfeed_callback = function (results) {
 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  new google.maps.Marker({
   position: latLng,
   map: map,
  });
 }
};

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Markers</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

การใช้รูปร่างและแผนที่ความร้อนเพื่อปรับแต่งแผนที่

ส่วนนี้จะแสดงวิธีอื่นๆ ในการปรับแต่งชุดข้อมูลที่สมบูรณ์บนแผนที่ ลองพิจารณาแผนที่ที่สร้างในส่วนก่อนหน้าของบทแนะนำนี้ ซึ่งจะแสดงเครื่องหมายบนตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวทุกแห่ง คุณสามารถปรับแต่งเครื่องหมายเพื่อให้เห็นภาพข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวมากที่สุด รวมถึงขนาดหรือความลึก

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกในการปรับแต่งเครื่องหมายพื้นฐาน

 • ใช้ขนาดวงกลม:
  คุณวาดวงกลม (หรือรูปร่างอื่นๆ) ที่มีขนาดที่สัมพันธ์กับขนาดแผ่นดินไหวได้โดยใช้สัญลักษณ์ ในลักษณะนี้ แผ่นดินไหวที่รุนแรงจึงแสดงเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดบนแผนที่

 • การใช้แผนที่ความหนาแน่น:
  เลเยอร์แผนที่ความหนาแน่นในคลังภาพแสดงการกระจายของแผ่นดินไหวได้อย่างง่ายดายแต่ทรงพลัง แผนที่ความหนาแน่นใช้สีเพื่อแสดงความหนาแน่นของจุด ทำให้เลือกพื้นที่ที่มีกิจกรรมสูงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้แผนที่ความหนาแน่นยังใช้ WeightedLocations ได้ด้วย เพื่อให้ระบบแสดงแผ่นดินไหวที่ใหญ่ขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นในแผนที่ความหนาแน่น เป็นต้น

ขนาดวงกลม

แผนที่ด้านล่างแสดงเครื่องหมายที่กำหนดเองโดยใช้วงกลม วงกลมมีขนาดเพิ่มขึ้นตามขนาดของแผ่นดินไหว ณ ตำแหน่งนั้นๆ

ส่วนด้านล่างแสดงรหัสทั้งหมดที่คุณต้องสร้างแผนที่ด้วยเครื่องหมายวงกลมที่กำหนดเอง

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);

 map.data.setStyle((feature) => {
  const magnitude = feature.getProperty("mag");
  return {
   icon: getCircle(magnitude),
  };
 });
}

function getCircle(magnitude: number) {
 return {
  path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,
  fillColor: "red",
  fillOpacity: 0.2,
  scale: Math.pow(2, magnitude) / 2,
  strokeColor: "white",
  strokeWeight: 0.5,
 };
}

function eqfeed_callback(results: any) {
 map.data.addGeoJson(results);
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
 map.data.setStyle((feature) => {
  const magnitude = feature.getProperty("mag");
  return {
   icon: getCircle(magnitude),
  };
 });
}

function getCircle(magnitude) {
 return {
  path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,
  fillColor: "red",
  fillOpacity: 0.2,
  scale: Math.pow(2, magnitude) / 2,
  strokeColor: "white",
  strokeWeight: 0.5,
 };
}

function eqfeed_callback(results) {
 map.data.addGeoJson(results);
}

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Circles</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

แผนที่ความหนาแน่น

แผนที่ความหนาแน่นช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการกระจายตัวของแผ่นดินไหวได้ง่ายขึ้น ซึ่งรายงานโดย USGS แทนที่จะวางเครื่องหมายบนจุดเหนือศูนย์แต่ละจุด แผนที่ความร้อนจะใช้สีและรูปร่างเพื่อแสดงการกระจายข้อมูล ในตัวอย่างนี้ สีแดงหมายถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวสูง

ส่วนด้านล่างแสดงรหัสทั้งหมดที่คุณต้องสร้างแผนที่นี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

function eqfeed_callback(results: any) {
 const heatmapData: google.maps.LatLng[] = [];

 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  heatmapData.push(latLng);
 }

 const heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
  data: heatmapData,
  dissipating: false,
  map: map,
 });
}

declare global {
 interface Window {
  initMap: () => void;
  eqfeed_callback: (results: any) => void;
 }
}
window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

JavaScript

let map;

function initMap() {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 2,
  center: { lat: -33.865427, lng: 151.196123 },
  mapTypeId: "terrain",
 });

 // Create a <script> tag and set the USGS URL as the source.
 const script = document.createElement("script");

 // This example uses a local copy of the GeoJSON stored at
 // http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/2.5_week.geojsonp
 script.src =
  "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/json/earthquake_GeoJSONP.js";
 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

function eqfeed_callback(results) {
 const heatmapData = [];

 for (let i = 0; i < results.features.length; i++) {
  const coords = results.features[i].geometry.coordinates;
  const latLng = new google.maps.LatLng(coords[1], coords[0]);

  heatmapData.push(latLng);
 }

 const heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
  data: heatmapData,
  dissipating: false,
  map: map,
 });
}

window.initMap = initMap;
window.eqfeed_callback = eqfeed_callback;

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Earthquake Heatmap</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- 
   The `defer` attribute causes the callback to execute after the full HTML
   document has been parsed. For non-blocking uses, avoiding race conditions,
   and consistent behavior across browsers, consider loading using Promises.
   See https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/load-maps-js-api
   for more information.
   -->
  <script
   src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg&callback=initMap&libraries=visualization&v=weekly"
   defer
  ></script>
 </body>
</html>

ลองใช้ตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้