אירועים

בחירת פלטפורמה: Android iOS JavaScript

באמצעות ה-SDK של מפות Google ל-Android אפשר להאזין לאירועים במפה.

דוגמאות קוד

במאגר של ApiDemos ב-GitHub יש דוגמאות שממחישות אירועים ומאזינים:

Java

קוטלין

קליק על המפה / אירועים מסוג קליק ארוך

כדי להגיב למשתמש שמקישים על נקודה במפה, אפשר להתקשר ל-GoogleMap.setOnMapClickListener(OnMapClickListener) באמצעות OnMapClickListener ולהגדיר אותו במפה. כשמשתמש לוחץ (מקישים) במקום כלשהו במפה, מופיע אירוע onMapClick(LatLng) שמציין את המיקום במפה שהמשתמש לחץ עליו. שימו לב: אם יש צורך במיקום המתאים במסך (בפיקסלים), אפשר לקבל מהמפה Projection מהמפה, שבו אפשר להמיר בין קואורדינטות גובה/אורך וקואורדינטות פיקסלים של המסך.

אפשר גם להאזין לאירועים בלחיצה ארוכה באמצעות OnMapLongClickListener, שאותו אפשר להגדיר במפה על ידי התקשרות ל-GoogleMap.setOnMapLongClickListener(OnMapLongClickListener). ה-listener הזה מתנהג בדומה ל-click listener והוא יקבל הודעה על אירועים מסוג 'לחיצה ארוכה' עם קריאה חוזרת (callback) של onMapLongClick(LatLng).

השבתה של אירועי קליקים במצב בסיסי

כדי להשבית אירועי לחיצה במפה במצב בסיסי, צריך לקרוא ל-setClickable() בתצוגה שמכילה את MapView או MapFragment. אפשרות זו שימושית, לדוגמה, כשמציגים מפה או מפות בתצוגת רשימה, כאשר רוצים שאירוע הקליק יגרום לפעולה שאינה קשורה למפה.

האפשרות להשבית אירועי קליקים זמינה במצב בסיסי בלבד. השבתת אירועי קליק תגרום גם לכך שהסמנים לא יהיו ניתנים ללחיצה. היא לא תשפיע על אמצעי בקרה אחרים במפה.

עבור MapView:

Java


MapView mapView = findViewById(R.id.mapView);
mapView.setClickable(false);

   

Kotlin


val mapView = findViewById<MapView>(R.id.mapView)
mapView.isClickable = false

   

עבור MapFragment:

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
View view = mapFragment.getView();
view.setClickable(false);

   

Kotlin


val mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
val view = mapFragment.view
view?.isClickable = false

   

אירועים של שינוי המצלמה

תצוגת המפה מבוססת על מצלמה שמביטה למטה על משטח שטוח. תוכלו לשנות את המאפיינים של המצלמה כדי להשפיע על מרחק התצוגה, על היציאה ועל נקודת המבט של המפה. ניתן לעיין במדריך למצלמה. המשתמשים יכולים גם להשפיע על המצלמה על ידי תנועות.

באמצעות מעבדי החלפת מצלמה, תוכלו לעקוב אחר תנועות המצלמה. האפליקציה יכולה לקבל התראות לגבי אירועים של התחלת תנועת המצלמה, אירועים מתמשכים ואירועים שהסתיימו. אפשר גם לראות למה המצלמה זזה, בין אם הדבר נובע מתנועות משתמש, מאנימציות מובנות ב-API או מתנועות בשליטת המפתח.

הדוגמה הבאה ממחישה את כל פונקציות ה-event listener הזמינות למצלמות:

Java

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.


package com.example.mapdemo;

import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions;

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
public class CameraDemoActivity extends AppCompatActivity implements
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  private static final String TAG = CameraDemoActivity.class.getName();

  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private static final int SCROLL_BY_PX = 100;

  public static final CameraPosition BONDI =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.891614, 151.276417))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(300)
          .tilt(50)
          .build();

  public static final CameraPosition SYDNEY =
      new CameraPosition.Builder().target(new LatLng(-33.87365, 151.20689))
          .zoom(15.5f)
          .bearing(0)
          .tilt(25)
          .build();

  private GoogleMap map;
  private CompoundButton animateToggle;
  private CompoundButton customDurationToggle;
  private SeekBar customDurationBar;
  private PolylineOptions currPolylineOptions;
  private boolean isCanceled = false;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.camera_demo);
    animateToggle = findViewById(R.id.animate);
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle);
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar);

    updateEnabledState();

    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    updateEnabledState();
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
    map = googleMap;

    map.setOnCameraIdleListener(this);
    map.setOnCameraMoveStartedListener(this);
    map.setOnCameraMoveListener(this);
    map.setOnCameraMoveCanceledListener(this);
    // We will provide our own zoom controls.
    map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false);
    map.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true);

    // Show Sydney
    map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(new LatLng(-33.87365, 151.20689), 10));
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be called on
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   */
  private boolean checkReady() {
    if (map == null) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return false;
    }
    return true;
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  public void onGoToBondi(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(BONDI));
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  public void onGoToSydney(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(SYDNEY), new CancelableCallback() {
      @Override
      public void onFinish() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney complete", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }

      @Override
      public void onCancel() {
        Toast.makeText(getBaseContext(), "Animation to Sydney canceled", Toast.LENGTH_SHORT)
            .show();
      }
    });
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  public void onStopAnimation(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    map.stopAnimation();
  }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  public void onZoomIn(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
  }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  public void onZoomOut(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut());
  }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  public void onTiltMore(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();
    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;
    float newTilt = currentTilt + 10;

    newTilt = (newTilt > 90) ? 90 : newTilt;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  public void onTiltLess(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    CameraPosition currentCameraPosition = map.getCameraPosition();

    float currentTilt = currentCameraPosition.tilt;

    float newTilt = currentTilt - 10;
    newTilt = (newTilt > 0) ? newTilt : 0;

    CameraPosition cameraPosition = new CameraPosition.Builder(currentCameraPosition)
        .tilt(newTilt).build();

    changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition));
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  public void onScrollLeft(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(-SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  public void onScrollRight(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX, 0));
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  public void onScrollUp(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, -SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  public void onScrollDown(View view) {
    if (!checkReady()) {
      return;
    }

    changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0, SCROLL_BY_PX));
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  public void onToggleAnimate(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  public void onToggleCustomDuration(View view) {
    updateEnabledState();
  }

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private void updateEnabledState() {
    customDurationToggle.setEnabled(animateToggle.isChecked());
    customDurationBar
        .setEnabled(animateToggle.isChecked() && customDurationToggle.isChecked());
  }

  private void changeCamera(CameraUpdate update) {
    changeCamera(update, null);
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private void changeCamera(CameraUpdate update, CancelableCallback callback) {
    if (animateToggle.isChecked()) {
      if (customDurationToggle.isChecked()) {
        int duration = customDurationBar.getProgress();
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(duration, 1), callback);
      } else {
        map.animateCamera(update, callback);
      }
    } else {
      map.moveCamera(update);
    }
  }

  @Override
  public void onCameraMoveStarted(int reason) {
    if (!isCanceled) {
      map.clear();
    }

    String reasonText = "UNKNOWN_REASON";
    currPolylineOptions = new PolylineOptions().width(5);
    switch (reason) {
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE:
        currPolylineOptions.color(Color.BLUE);
        reasonText = "GESTURE";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.RED);
        reasonText = "API_ANIMATION";
        break;
      case OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION:
        currPolylineOptions.color(Color.GREEN);
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION";
        break;
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted(" + reasonText + ")");
    addCameraTargetToPath();
  }

  @Override
  public void onCameraMove() {
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMove");
  }

  @Override
  public void onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    isCanceled = true; // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null;
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled");
  }

  @Override
  public void onCameraIdle() {
    if (currPolylineOptions != null) {
      addCameraTargetToPath();
      map.addPolyline(currPolylineOptions);
    }
    currPolylineOptions = null;
    isCanceled = false; // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle");
  }

  private void addCameraTargetToPath() {
    LatLng target = map.getCameraPosition().target;
    currPolylineOptions.add(target);
  }
}

Kotlin

/*
 * Copyright 2018 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

package com.example.kotlindemos

import android.graphics.Color
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.CompoundButton
import android.widget.SeekBar
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.CancelableCallback
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraIdleListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveCanceledListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveListener
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions

/**
 * This shows how to change the camera position for the map.
 */
class CameraDemoActivity :
    AppCompatActivity(),
    OnCameraMoveStartedListener,
    OnCameraMoveListener,
    OnCameraMoveCanceledListener,
    OnCameraIdleListener,
    OnMapReadyCallback {
  /**
   * The amount by which to scroll the camera. Note that this amount is in raw pixels, not dp
   * (density-independent pixels).
   */
  private val SCROLL_BY_PX = 100
  private val TAG = CameraDemoActivity::class.java.name
  private val sydneyLatLng = LatLng(-33.87365, 151.20689)
  private val bondiLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder()
      .target(LatLng(-33.891614, 151.276417))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(300f)
      .tilt(50f)
      .build()

  private val sydneyLocation: CameraPosition = CameraPosition.Builder().
      target(LatLng(-33.87365, 151.20689))
      .zoom(15.5f)
      .bearing(0f)
      .tilt(25f)
      .build()

  private lateinit var map: GoogleMap
  private lateinit var animateToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationToggle: CompoundButton
  private lateinit var customDurationBar: SeekBar
  private var currPolylineOptions: PolylineOptions? = null
  private var isCanceled = false

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.camera_demo)
    animateToggle = findViewById(R.id.animate)
    customDurationToggle = findViewById(R.id.duration_toggle)
    customDurationBar = findViewById(R.id.duration_bar)

    updateEnabledState()

    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  override fun onResume() {
    super.onResume()
    updateEnabledState()
  }

  override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
    map = googleMap
    // return early if the map was not initialised properly
    with(googleMap) {
      setOnCameraIdleListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveStartedListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveListener(this@CameraDemoActivity)
      setOnCameraMoveCanceledListener(this@CameraDemoActivity)
      // We will provide our own zoom controls.
      uiSettings.isZoomControlsEnabled = false
      uiSettings.isMyLocationButtonEnabled = true

      // Show Sydney
      moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydneyLatLng, 10f))
    }
  }

  /**
   * When the map is not ready the CameraUpdateFactory cannot be used. This should be used to wrap
   * all entry points that call methods on the Google Maps API.
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if the map is initialised
   */
  private fun checkReadyThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (!::map.isInitialized) {
      Toast.makeText(this, R.string.map_not_ready, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
      stuffToDo()
    }
  }

  /**
   * Called when the Go To Bondi button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToBondi(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(bondiLocation))
    }
  }

  /**
   * Called when the Animate To Sydney button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onGoToSydney(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(sydneyLocation),
          object : CancelableCallback {
            override fun onFinish() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney complete",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }

            override fun onCancel() {
              Toast.makeText(baseContext, "Animation to Sydney canceled",
                  Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
          })
    }
  }

  /**
   * Called when the stop button is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onStopAnimation(view: View) = checkReadyThen { map.stopAnimation() }

  /**
   * Called when the zoom in button (the one with the +) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomIn(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn()) }

  /**
   * Called when the zoom out button (the one with the -) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onZoomOut(view: View) = checkReadyThen { changeCamera(CameraUpdateFactory.zoomOut()) }

  /**
   * Called when the tilt more button (the one with the /) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltMore(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.min(map.cameraPosition.tilt + 10, 90F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the tilt less button (the one with the \) is clicked.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onTiltLess(view: View) {
    checkReadyThen {

      val newTilt = Math.max(map.cameraPosition.tilt - 10, 0F)
      val cameraPosition = CameraPosition.Builder(map.cameraPosition).tilt(newTilt).build()

      changeCamera(CameraUpdateFactory.newCameraPosition(cameraPosition))
    }
  }

  /**
   * Called when the left arrow button is clicked. This causes the camera to move to the left
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollLeft(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy((-SCROLL_BY_PX).toFloat(),0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the right arrow button is clicked. This causes the camera to move to the right.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollRight(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(SCROLL_BY_PX.toFloat(), 0f))
    }
  }

  /**
   * Called when the up arrow button is clicked. The causes the camera to move up.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollUp(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, (-SCROLL_BY_PX).toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the down arrow button is clicked. This causes the camera to move down.
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onScrollDown(view: View) {
    checkReadyThen {
      changeCamera(CameraUpdateFactory.scrollBy(0f, SCROLL_BY_PX.toFloat()))
    }
  }

  /**
   * Called when the animate button is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleAnimate(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Called when the custom duration checkbox is toggled
   */
  @Suppress("UNUSED_PARAMETER")
  fun onToggleCustomDuration(view: View) = updateEnabledState()

  /**
   * Update the enabled state of the custom duration controls.
   */
  private fun updateEnabledState() {
    customDurationToggle.isEnabled = animateToggle.isChecked
    customDurationBar.isEnabled = animateToggle.isChecked && customDurationToggle.isChecked
  }

  /**
   * Change the camera position by moving or animating the camera depending on the state of the
   * animate toggle button.
   */
  private fun changeCamera(update: CameraUpdate, callback: CancelableCallback? = null) {
    if (animateToggle.isChecked) {
      if (customDurationToggle.isChecked) {
        // The duration must be strictly positive so we make it at least 1.
        map.animateCamera(update, Math.max(customDurationBar.progress, 1), callback)
      } else {
        map.animateCamera(update, callback)
      }
    } else {
      map.moveCamera(update)
    }
  }

  override fun onCameraMoveStarted(reason: Int) {
    if (!isCanceled) map.clear()

    var reasonText = "UNKNOWN_REASON"
    currPolylineOptions = PolylineOptions().width(5f)
    when (reason) {
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_GESTURE -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.BLUE)
        reasonText = "GESTURE"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_API_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.RED)
        reasonText = "API_ANIMATION"
      }
      OnCameraMoveStartedListener.REASON_DEVELOPER_ANIMATION -> {
        currPolylineOptions?.color(Color.GREEN)
        reasonText = "DEVELOPER_ANIMATION"
      }
    }
    Log.d(TAG, "onCameraMoveStarted($reasonText)")
    addCameraTargetToPath()
  }

  /**
   * Ensures that currPolyLine options is not null before accessing it
   *
   * @param stuffToDo the code to be executed if currPolylineOptions is not null
   */
  private fun checkPolylineThen(stuffToDo: () -> Unit) {
    if (currPolylineOptions != null) stuffToDo()
  }

  override fun onCameraMove() {
    Log.d(TAG, "onCameraMove")
    // When the camera is moving, add its target to the current path we'll draw on the map.
    checkPolylineThen { addCameraTargetToPath() }
  }

  override fun onCameraMoveCanceled() {
    // When the camera stops moving, add its target to the current path, and draw it on the map.
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    isCanceled = true // Set to clear the map when dragging starts again.
    currPolylineOptions = null
    Log.d(TAG, "onCameraMoveCancelled")
  }

  override fun onCameraIdle() {
    checkPolylineThen {
      addCameraTargetToPath()
      map.addPolyline(currPolylineOptions!!)
    }

    currPolylineOptions = null
    isCanceled = false // Set to *not* clear the map when dragging starts again.
    Log.d(TAG, "onCameraIdle")
  }
  private fun addCameraTargetToPath() {
    currPolylineOptions?.add(map.cameraPosition.target)
  }
}

מאזיני המצלמה הבאים זמינים:

 • הקריאה החוזרת (callback) ב-onCameraMoveStarted() של OnCameraMoveStartedListener מופעלת כשהמצלמה מתחילה לזוז. שיטת הקריאה החוזרת מקבלת reason עבור תנועת המצלמה. הסיבה יכולה להיות אחת מאלה:

  • REASON_GESTURE מציין שהמצלמה זזה בתגובה לתנועות של המשתמש במפה, כמו הזזה, הטיה, תנועת צביטה כדי לשנות את מרחק התצוגה או סיבוב המפה.
  • REASON_API_ANIMATION מציין שה-API הזיז את המצלמה בתגובה לפעולת משתמש שלא כוללת תנועות, כמו הקשה על לחצן הזום, הקשה על הלחצן 'המיקום שלי' או לחיצה על סמן.
  • REASON_DEVELOPER_ANIMATION מציין שהאפליקציה יזמה את תנועת המצלמה.
 • הקריאה החוזרת (callback) ב-onCameraMove() של OnCameraMoveListener מופעלת מספר פעמים בזמן שהמצלמה זזה או בזמן שהמשתמש מבצע אינטראקציה עם מסך המגע. כמדריך לגבי תדירות ההפעלה של הקריאה החוזרת (callback), חשוב לדעת שה-API מפעיל את הקריאה החוזרת פעם אחת בכל פריים. עם זאת, שימו לב שהקריאה החוזרת הזו מופעלת באופן אסינכרוני ולכן היא לא מסונכרנת עם מה שרואים על המסך. כמו כן, יכול להיות שמיקום המצלמה יישאר ללא שינוי בין קריאה חוזרת אחת של onCameraMove() לשיחה הבאה.

 • הקריאה החוזרת (callback) ב-OnCameraIdle() של OnCameraIdleListener מופעלת כשהמצלמה מפסיקה לזוז והמשתמש מפסיק לתקשר עם המפה.

 • הקריאה החוזרת OnCameraMoveCanceled() של OnCameraMoveCanceledListener מופעלת כשהתנועה הנוכחית של המצלמה מופסקת. מיד אחרי הקריאה החוזרת (callback) מסוג OnCameraMoveCanceled(), הקריאה החוזרת (callback) מסוג onCameraMoveStarted() מופעלת עם reason החדש.

  אם האפליקציה מתקשרת באופן מפורש אל GoogleMap.stopAnimation(), מופעלת הקריאה החוזרת (callback) OnCameraMoveCanceled(), אבל הקריאה החוזרת (callback) של onCameraMoveStarted() לא מופעלת.

כדי להגדיר listener במפה, מפעילים את שיטת ה-listener הרלוונטית. לדוגמה, כדי לבקש התקשרות חזרה מ-OnCameraMoveStartedListener, מתקשרים אל GoogleMap.setOnCameraMoveStartedListener().

אפשר למצוא את יעד המצלמה (קו רוחב/קו אורך), זום, זווית והטיה מ-CameraPosition. לפרטים על המאפיינים האלה, אפשר לעיין במדריך למיקום המצלמה.

אירועים בעסקים ובנקודות עניין אחרות

כברירת מחדל, נקודות עניין (POI) מופיעות במפה הבסיסית, יחד עם הסמלים שלהן. נקודות העניין כוללות פארקים, בתי ספר, בנייני ממשלה ועוד, וגם נקודות עניין בעסקים כמו חנויות, מסעדות ומלונות.

אתם יכולים להגיב לאירועי קליק בנקודת עניין. מומלץ לעיין במדריך בנושא עסקים ונקודות עניין אחרות.

אירועים במפת פנים

אתם יכולים להשתמש באירועים כדי למצוא ולהתאים אישית את הרמה הפעילה של מפת פנים. אפשר להשתמש בממשק OnIndoorStateChangeListener כדי להגדיר שה-listener יופעל כשמתמקדים בבניין חדש או כשמפעילים רמה חדשה בבניין.

כדי למצוא את הבניין שנמצא כרגע במוקד, התקשרי אל GoogleMap.getFocusedBuilding(). לרוב, מרכוז המפה על קו רוחב/אורך מסוים יספק לכם את המבנה בקו רוחב/אורך, אבל זה לא מובטח.

כדי לברר מה הרמה הפעילה כרגע, מתקשרים למספר IndoorBuilding.getActiveLevelIndex().

Java


IndoorBuilding building = map.getFocusedBuilding();
if (building != null) {
  int activeLevelIndex = building.getActiveLevelIndex();
  IndoorLevel activeLevel = building.getLevels().get(activeLevelIndex);
}

   

Kotlin


map.focusedBuilding?.let { building: IndoorBuilding ->
  val activeLevelIndex = building.activeLevelIndex
  val activeLevel = building.levels[activeLevelIndex]
}

   

האפשרות הזו שימושית אם אתם רוצים להציג תגי עיצוב מותאמים אישית עבור הרמה הפעילה, כמו סמנים, שכבות-על של קרקע, שכבות-על של משבצות, פוליגונים, קווים מרובים וצורות אחרות.

רמז: כדי לחזור לרמת הרחוב, צריך לעבור לרמה המוגדרת כברירת מחדל דרך IndoorBuilding.getDefaultLevelIndex() ולהגדיר אותה כרמה הפעילה באמצעות IndoorLevel.activate().

אירועים של סמנים וחלון מידע

ניתן להאזין לאירועים של סמנים ולהגיב עליהם, כולל אירועים של לחיצה על סמן וגרירה, על ידי הגדרת ה-listener המתאים לאובייקט GoogleMap שאליו שייך הסמן. ניתן לעיין במדריך לסימון אירועים.

אפשר גם להאזין לאירועים בחלונות מידע.

אירועי צורה ושכבת-על

אתם יכולים להאזין לאירועי לחיצה בקווים מרובים, בפוליגונים, בעיגולים ובשכבות-על של קרקע ולהגיב עליהם.

אירועי מיקום

האפליקציה יכולה להגיב לאירועים הבאים הקשורים לשכבת 'המיקום שלי':

 • אם המשתמש לוחץ על הלחצן 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) מסוג onMyLocationButtonClick() מ-GoogleMap.OnMyLocationButtonClickListener.
 • אם המשתמש לוחץ על הנקודה הכחולה של 'המיקום שלי', האפליקציה מקבלת קריאה חוזרת (callback) מסוג onMyLocationClick() מ-GoogleMap.OnMyLocationClickListener.

לפרטים נוספים, אפשר לעיין במדריך לשכבת 'המיקום שלי'.