Tải tệp xuống và xuất

API Google Drive hỗ trợ một số loại thao tác tải xuống và xuất như liệt kê trong bảng sau:

Tải video xuống
Nội dung tệp Blob bằng cách sử dụng phương thức files.get với tham số URL alt=media.
Nội dung tệp Blob ở phiên bản cũ bằng phương thức revisions.get với tham số URL alt=media.
Nội dung tệp Blob trong trình duyệt bằng trường webContentLink.
Xuất
Nội dung tài liệu trên Google Workspaceđịnh dạng mà ứng dụng của bạn có thể xử lý, bằng files.export.
Nội dung tài liệu trên Google Workspace trong trình duyệt bằng trường exportLinks.
Nội dung tài liệu Google Workspace ở phiên bản cũ trong trình duyệt thông qua trường exportLinks.

Trước khi bạn tải xuống hoặc xuất nội dung tệp, hãy xác minh rằng người dùng có thể tải tệp xuống bằng cách sử dụng trường capabilities.canDownload trên tài nguyên files.

Phần còn lại của hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn chi tiết để thực hiện các loại thao tác tải xuống và xuất này.

Tải nội dung tệp blob xuống

Để tải một tệp blob được lưu trữ trên Drive xuống, hãy sử dụng phương thức files.get kèm theo mã nhận dạng của tệp cần tải xuống và tham số URL alt=media. Tham số URL alt=media cho máy chủ biết rằng nội dung tải xuống đang được yêu cầu dưới dạng một định dạng phản hồi thay thế.

Tham số URL alt=media là một tham số hệ thống có trên tất cả các API REST của Google. Nếu sử dụng thư viện ứng dụng cho API Drive, bạn không cần phải đặt tham số này một cách rõ ràng.

Mã mẫu sau đây cho biết cách sử dụng phương thức files.get để tải tệp xuống bằng thư viện ứng dụng API Drive.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/DownloadFile.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use-case of drive's download file. */
public class DownloadFile {

 /**
  * Download a Document file in PDF format.
  *
  * @param realFileId file ID of any workspace document format file.
  * @return byte array stream if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static ByteArrayOutputStream downloadFile(String realFileId) throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
     guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  try {
   OutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();

   service.files().get(realFileId)
     .executeMediaAndDownloadTo(outputStream);

   return (ByteArrayOutputStream) outputStream;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/download_file.py
import io

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaIoBaseDownload


def download_file(real_file_id):
 """Downloads a file
 Args:
   real_file_id: ID of the file to download
 Returns : IO object with location.

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_id = real_file_id

  # pylint: disable=maybe-no-member
  request = service.files().get_media(fileId=file_id)
  file = io.BytesIO()
  downloader = MediaIoBaseDownload(file, request)
  done = False
  while done is False:
   status, done = downloader.next_chunk()
   print(f"Download {int(status.progress() * 100)}.")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.getvalue()


if __name__ == "__main__":
 download_file(real_file_id="1KuPmvGq8yoYgbfW74OENMCB5H0n_2Jm9")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/download_file.js
/**
 * Downloads a file
 * @param{string} realFileId file ID
 * @return{obj} file status
 * */
async function downloadFile(realFileId) {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 fileId = realFileId;
 try {
  const file = await service.files.get({
   fileId: fileId,
   alt: 'media',
  });
  console.log(file.status);
  return file.status;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveDownloadFile.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function downloadFile()
 {
  try {

   $client = new Client();
   $client->useApplicationDefaultCredentials();
   $client->addScope(Drive::DRIVE);
   $driveService = new Drive($client);
   $realFileId = readline("Enter File Id: ");
   $fileId = '0BwwA4oUTeiV1UVNwOHItT0xfa2M';
   $fileId = $realFileId;
   $response = $driveService->files->get($fileId, array(
     'alt' => 'media'));
   $content = $response->getBody()->getContents();
   return $content;

  } catch(Exception $e) {
   echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/DownloadFile.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Download;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of drive's download file.
  public class DownloadFile
  {
    /// <summary>
    /// Download a Document file in PDF format.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">file ID of any workspace document format file.</param>
    /// <returns>byte array stream if successful, null otherwise.</returns>
    public static MemoryStream DriveDownloadFile(string fileId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.Get(fileId);
        var stream = new MemoryStream();

        // Add a handler which will be notified on progress changes.
        // It will notify on each chunk download and when the
        // download is completed or failed.
        request.MediaDownloader.ProgressChanged +=
          progress =>
          {
            switch (progress.Status)
            {
              case DownloadStatus.Downloading:
              {
                Console.WriteLine(progress.BytesDownloaded);
                break;
              }
              case DownloadStatus.Completed:
              {
                Console.WriteLine("Download complete.");
                break;
              }
              case DownloadStatus.Failed:
              {
                Console.WriteLine("Download failed.");
                break;
              }
            }
          };
        request.Download(stream);

        return stream;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Mã mẫu này sử dụng phương thức thư viện để thêm tham số URL alt=media vào yêu cầu HTTP cơ bản.

Các lượt tải tệp xuống bắt đầu từ ứng dụng của bạn phải được cho phép ở một phạm vi cho phép đọc nội dung tệp. Ví dụ: một ứng dụng dùng phạm vi drive.readonly.metadata không được phép tải nội dung tệp xuống. Mã mẫu này sử dụng phạm vi tệp "drive" bị hạn chế cho phép người dùng xem và quản lý tất cả tệp của bạn trên Drive. Để tìm hiểu thêm về phạm vi Drive, hãy tham khảo bài viết Chọn phạm vi API Google Drive.

Người dùng có quyền chỉnh sửa có thể hạn chế người dùng chỉ đọc có thể tải xuống bằng cách đặt trường copyRequiresWriterPermission thành false.

Chỉ chủ sở hữu tệp mới có thể tải những tệp được xác định là lạm dụng (chẳng hạn như phần mềm có hại). Ngoài ra, bạn phải thêm tham số truy vấn get acknowledgeAbuse=true để cho biết rằng người dùng đã xác nhận rủi ro tải phần mềm có thể không mong muốn hoặc các tệp vi phạm khác xuống. Ứng dụng của bạn phải cảnh báo người dùng theo cách tương tác trước khi sử dụng tham số truy vấn này.

Tải xuống một phần

Tải một phần xuống chỉ bao gồm việc tải một phần cụ thể của tệp xuống. Bạn có thể chỉ định phần tệp mình muốn tải xuống bằng cách sử dụng dải_ô byte có tiêu đề Range. Ví dụ:

Range: bytes=500-999

Tải nội dung tệp blob xuống ở phiên bản cũ

Để tải nội dung của tệp blob xuống ở phiên bản cũ, hãy sử dụng phương thức revisions.get với mã của tệp cần tải xuống, mã của bản sửa đổi và tham số URL alt=media. Tham số URL alt=media cho máy chủ biết rằng nội dung tải xuống đang được yêu cầu dưới dạng định dạng phản hồi thay thế. Tương tự như files.get, phương thức revisions.get cũng chấp nhận tham số truy vấn không bắt buộc acknowledgeAbuse và tiêu đề Range. Để biết thêm thông tin về cách tải bản sửa đổi xuống, hãy xem phần Tải xuống và phát hành bản sửa đổi tệp.

Tải nội dung tệp blob xuống trong trình duyệt

Để tải nội dung của các tệp blob được lưu trữ trên Drive trong một trình duyệt, thay vì thông qua API, hãy sử dụng trường webContentLink của tài nguyên files. Nếu người dùng có quyền tải tệp xuống, thì hệ thống sẽ trả về một đường liên kết để tải tệp xuống và nội dung của tệp. Bạn có thể chuyển hướng người dùng đến URL này hoặc cung cấp URL dưới dạng một đường liên kết có thể nhấp.

Xuất nội dung tài liệu trên Google Workspace

Để xuất nội dung byte tài liệu trên Google Workspace, hãy sử dụng phương thức files.export kèm theo mã nhận dạng của tệp cần xuất và loại MIME chính xác. Nội dung xuất ra chỉ được có tối đa 10 MB.

Mã mẫu sau đây cho biết cách sử dụng phương thức files.export để xuất tài liệu trên Google Workspace ở định dạng PDF bằng thư viện ứng dụng API Drive:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ExportPdf.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use-case of drive's export pdf. */
public class ExportPdf {

 /**
  * Download a Document file in PDF format.
  *
  * @param realFileId file ID of any workspace document format file.
  * @return byte array stream if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static ByteArrayOutputStream exportPdf(String realFileId) throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  OutputStream outputStream = new ByteArrayOutputStream();
  try {
   service.files().export(realFileId, "application/pdf")
     .executeMediaAndDownloadTo(outputStream);

   return (ByteArrayOutputStream) outputStream;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to export file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/export_pdf.py
import io

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaIoBaseDownload


def export_pdf(real_file_id):
 """Download a Document file in PDF format.
 Args:
   real_file_id : file ID of any workspace document format file
 Returns : IO object with location

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_id = real_file_id

  # pylint: disable=maybe-no-member
  request = service.files().export_media(
    fileId=file_id, mimeType="application/pdf"
  )
  file = io.BytesIO()
  downloader = MediaIoBaseDownload(file, request)
  done = False
  while done is False:
   status, done = downloader.next_chunk()
   print(f"Download {int(status.progress() * 100)}.")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  file = None

 return file.getvalue()


if __name__ == "__main__":
 export_pdf(real_file_id="1zbp8wAyuImX91Jt9mI-CAX_1TqkBLDEDcr2WeXBbKUY")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/export_pdf.js
/**
 * Download a Document file in PDF format
 * @param{string} fileId file ID
 * @return{obj} file status
 * */
async function exportPdf(fileId) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 try {
  const result = await service.files.export({
   fileId: fileId,
   mimeType: 'application/pdf',
  });
  console.log(result.status);
  return result;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveExportPdf.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function exportPdf()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $realFileId = readline("Enter File Id: ");
    $fileId = '1ZdR3L3qP4Bkq8noWLJHSr_iBau0DNT4Kli4SxNc2YEo';
    $fileId = $realFileId;
    $response = $driveService->files->export($fileId, 'application/pdf', array(
      'alt' => 'media'));
    $content = $response->getBody()->getContents();
    return $content;

  } catch(Exception $e) {
     echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ExportPdf.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Download;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive export pdf
  public class ExportPdf
  {
    /// <summary>
    /// Download a Document file in PDF format.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">Id of the file.</param>
    /// <returns>Byte array stream if successful, null otherwise</returns>
    public static MemoryStream DriveExportPdf(string fileId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var request = service.Files.Export(fileId, "application/pdf");
        var stream = new MemoryStream();
        // Add a handler which will be notified on progress changes.
        // It will notify on each chunk download and when the
        // download is completed or failed.
        request.MediaDownloader.ProgressChanged +=
          progress =>
          {
            switch (progress.Status)
            {
              case DownloadStatus.Downloading:
              {
                Console.WriteLine(progress.BytesDownloaded);
                break;
              }
              case DownloadStatus.Completed:
              {
                Console.WriteLine("Download complete.");
                break;
              }
              case DownloadStatus.Failed:
              {
                Console.WriteLine("Download failed.");
                break;
              }
            }
          };
        request.Download(stream);
        return stream;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Mã mẫu này sử dụng phạm vi drive bị hạn chế cho phép người dùng xem và quản lý tất cả tệp của bạn trên Drive. Để tìm hiểu thêm về phạm vi Drive, hãy tham khảo bài viết Chọn phạm vi API Google Drive.

Mã mẫu cũng khai báo loại MIME xuất là application/pdf. Để xem danh sách đầy đủ tất cả các loại MIME xuất được hỗ trợ cho mỗi tài liệu của Google Workspace, hãy tham khảo bài viết Xuất các loại MIME cho tài liệu của Google Workspace.

Xuất nội dung tài liệu trên Google Workspace trong trình duyệt

Để xuất nội dung tài liệu của Google Workspace trong một trình duyệt, hãy sử dụng trường exportLinks của tài nguyên files. Tuỳ thuộc vào loại tài liệu, một đường liên kết để tải tệp xuống và nội dung của tệp sẽ được trả về cho mỗi loại MIME hiện có. Bạn có thể chuyển hướng người dùng đến một URL hoặc cung cấp URL đó dưới dạng một đường liên kết nhấp vào được.

Xuất nội dung tài liệu trên Google Workspace ở phiên bản cũ bằng trình duyệt

Để xuất nội dung tài liệu trên Google Workspace ở phiên bản cũ trong một trình duyệt, hãy sử dụng phương thức revisions.get kèm theo mã của tệp cần tải xuống và mã của bản sửa đổi. Nếu người dùng có quyền tải tệp xuống, thì hệ thống sẽ trả về một đường liên kết để tải tệp xuống và nội dung của tệp. Bạn có thể chuyển hướng người dùng đến URL này hoặc cung cấp URL dưới dạng một đường liên kết có thể nhấp.