REST Resource: files

Tài nguyên: Tệp

Siêu dữ liệu của một tệp.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như files.update) yêu cầu fileId. Sử dụng phương thức files.list để truy xuất mã nhận dạng cho tệp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "driveId": string,
 "fileExtension": string,
 "copyRequiresWriterPermission": boolean,
 "md5Checksum": string,
 "contentHints": {
  "indexableText": string,
  "thumbnail": {
   "image": string,
   "mimeType": string
  }
 },
 "writersCanShare": boolean,
 "viewedByMe": boolean,
 "mimeType": string,
 "exportLinks": {
  string: string,
  ...
 },
 "parents": [
  string
 ],
 "thumbnailLink": string,
 "iconLink": string,
 "shared": boolean,
 "lastModifyingUser": {
  object (User)
 },
 "owners": [
  {
   object (User)
  }
 ],
 "headRevisionId": string,
 "sharingUser": {
  object (User)
 },
 "webViewLink": string,
 "webContentLink": string,
 "size": string,
 "viewersCanCopyContent": boolean,
 "permissions": [
  {
   object (Permission)
  }
 ],
 "hasThumbnail": boolean,
 "spaces": [
  string
 ],
 "folderColorRgb": string,
 "id": string,
 "name": string,
 "description": string,
 "starred": boolean,
 "trashed": boolean,
 "explicitlyTrashed": boolean,
 "createdTime": string,
 "modifiedTime": string,
 "modifiedByMeTime": string,
 "viewedByMeTime": string,
 "sharedWithMeTime": string,
 "quotaBytesUsed": string,
 "version": string,
 "originalFilename": string,
 "ownedByMe": boolean,
 "fullFileExtension": string,
 "properties": {
  string: value,
  ...
 },
 "appProperties": {
  string: value,
  ...
 },
 "isAppAuthorized": boolean,
 "teamDriveId": string,
 "capabilities": {
  "canChangeViewersCanCopyContent": boolean,
  "canMoveChildrenOutOfDrive": boolean,
  "canReadDrive": boolean,
  "canEdit": boolean,
  "canCopy": boolean,
  "canComment": boolean,
  "canAddChildren": boolean,
  "canDelete": boolean,
  "canDownload": boolean,
  "canListChildren": boolean,
  "canRemoveChildren": boolean,
  "canRename": boolean,
  "canTrash": boolean,
  "canReadRevisions": boolean,
  "canReadTeamDrive": boolean,
  "canMoveTeamDriveItem": boolean,
  "canChangeCopyRequiresWriterPermission": boolean,
  "canMoveItemIntoTeamDrive": boolean,
  "canUntrash": boolean,
  "canModifyContent": boolean,
  "canMoveItemWithinTeamDrive": boolean,
  "canMoveItemOutOfTeamDrive": boolean,
  "canDeleteChildren": boolean,
  "canMoveChildrenOutOfTeamDrive": boolean,
  "canMoveChildrenWithinTeamDrive": boolean,
  "canTrashChildren": boolean,
  "canMoveItemOutOfDrive": boolean,
  "canAddMyDriveParent": boolean,
  "canRemoveMyDriveParent": boolean,
  "canMoveItemWithinDrive": boolean,
  "canShare": boolean,
  "canMoveChildrenWithinDrive": boolean,
  "canModifyContentRestriction": boolean,
  "canAddFolderFromAnotherDrive": boolean,
  "canChangeSecurityUpdateEnabled": boolean,
  "canAcceptOwnership": boolean,
  "canReadLabels": boolean,
  "canModifyLabels": boolean,
  "canModifyEditorContentRestriction": boolean,
  "canModifyOwnerContentRestriction": boolean,
  "canRemoveContentRestriction": boolean
 },
 "hasAugmentedPermissions": boolean,
 "trashingUser": {
  object (User)
 },
 "thumbnailVersion": string,
 "trashedTime": string,
 "modifiedByMe": boolean,
 "permissionIds": [
  string
 ],
 "imageMediaMetadata": {
  "flashUsed": boolean,
  "meteringMode": string,
  "sensor": string,
  "exposureMode": string,
  "colorSpace": string,
  "whiteBalance": string,
  "width": integer,
  "height": integer,
  "location": {
   "latitude": number,
   "longitude": number,
   "altitude": number
  },
  "rotation": integer,
  "time": string,
  "cameraMake": string,
  "cameraModel": string,
  "exposureTime": number,
  "aperture": number,
  "focalLength": number,
  "isoSpeed": integer,
  "exposureBias": number,
  "maxApertureValue": number,
  "subjectDistance": integer,
  "lens": string
 },
 "videoMediaMetadata": {
  "width": integer,
  "height": integer,
  "durationMillis": string
 },
 "shortcutDetails": {
  "targetId": string,
  "targetMimeType": string,
  "targetResourceKey": string
 },
 "contentRestrictions": [
  {
   object (ContentRestriction)
  }
 ],
 "resourceKey": string,
 "linkShareMetadata": {
  "securityUpdateEligible": boolean,
  "securityUpdateEnabled": boolean
 },
 "labelInfo": {
  "labels": [
   {
    object (Label)
   }
  ]
 },
 "sha1Checksum": string,
 "sha256Checksum": string
}
Trường
kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#file".

driveId

string

Chỉ có đầu ra. Mã của bộ nhớ dùng chung có chứa tệp. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

fileExtension

string

Chỉ có đầu ra. Thành phần cuối cùng của fullFileExtension. Chế độ này chỉ dùng được với các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive.

copyRequiresWriterPermission

boolean

Liệu có nên tắt các tuỳ chọn sao chép, in hoặc tải tệp này xuống đối với người đọc và người nhận xét hay không.

md5Checksum

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị tổng kiểm MD5 cho nội dung tệp. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive.

contentHints

object

Thông tin bổ sung về nội dung của tệp. Những trường này không bao giờ được điền sẵn vào câu trả lời.

contentHints.indexableText

string

Văn bản sẽ được lập chỉ mục cho tệp để cải thiện truy vấn fullText. Tệp này có giới hạn chiều dài là 128KB và có thể chứa các phần tử HTML.

contentHints.thumbnail

object

Hình thu nhỏ của tệp. Tính năng này sẽ chỉ được sử dụng nếu Google Drive không thể tạo hình thu nhỏ chuẩn.

contentHints.thumbnail.image

string (bytes format)

Dữ liệu hình thu nhỏ được mã hoá bằng Base64 an toàn cho URL (RFC 4648 phần 5).

Chuỗi được mã hoá base64.

contentHints.thumbnail.mimeType

string

Loại MIME của hình thu nhỏ.

writersCanShare

boolean

Việc người dùng chỉ có quyền writer có thể sửa đổi các quyền của tệp hay không. Không được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

viewedByMe

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp có được xem bởi người dùng này hay không.

mimeType

string

Loại MIME của tệp.

Google Drive cố gắng tự động phát hiện một giá trị phù hợp trong nội dung đã tải lên, nếu không có giá trị nào được cung cấp. Bạn không thể thay đổi giá trị này trừ phi bản sửa đổi mới được tải lên.

Nếu tệp được tạo theo loại MIME của Google Tài liệu, thì nội dung tải lên sẽ được nhập (nếu có thể). Các định dạng nhập được hỗ trợ được xuất bản trong tài nguyên Giới thiệu.

parents[]

string

Mã của các thư mục mẹ chứa tệp.

Nếu không được chỉ định trong yêu cầu tạo, tệp sẽ được đặt ngay trong thư mục Drive của tôi của người dùng. Nếu không được chỉ định trong yêu cầu sao chép, tệp này sẽ kế thừa mọi thành phần mẹ có thể tìm thấy của tệp nguồn. Các yêu cầu files.update phải sử dụng tham số addParentsremoveParents để sửa đổi danh sách gốc.

shared

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp đã được chia sẻ hay chưa. Không được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

lastModifyingUser

object (User)

Chỉ có đầu ra. Người dùng cuối cùng sửa đổi tệp.

owners[]

object (User)

Chỉ có đầu ra. Chủ sở hữu của tệp này. Chỉ một số tệp cũ nhất định mới có thể có nhiều chủ sở hữu. Bạn không thể điền sẵn các mục trong bộ nhớ dùng chung vào trường này.

headRevisionId

string

Chỉ có đầu ra. Mã bản sửa đổi tiêu đề của tệp. Tính năng này hiện chỉ dùng được cho các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive.

sharingUser

object (User)

Chỉ có đầu ra. Người dùng đã chia sẻ tệp với người dùng yêu cầu, nếu có.

size

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Kích thước tính bằng byte của tệp blob và trình chỉnh sửa của bên thứ nhất. Tệp không có kích thước, chẳng hạn như lối tắt và thư mục, sẽ không được điền sẵn.

viewersCanCopyContent
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng copyRequiresWriterPermission.

permissions[]

object (Permission)

Chỉ có đầu ra. Danh sách đầy đủ các quyền đối với tệp. Điều này chỉ khả dụng nếu người dùng yêu cầu có thể chia sẻ tệp. Không được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

hasThumbnail

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp này có hình thu nhỏ hay không. Điều này không cho biết liệu ứng dụng yêu cầu có quyền truy cập vào hình thu nhỏ hay không. Để kiểm tra quyền truy cập, hãy tìm trườngthumbnailLink (Đường liên kết của hình thu nhỏ).

spaces[]

string

Chỉ có đầu ra. Danh sách không gian chứa tệp. Giá trị hiện được hỗ trợ là "drive", "appDataFolder" và "photos".

folderColorRgb

string

Màu cho một thư mục hoặc lối tắt đến một thư mục dưới dạng chuỗi hex RGB. Các màu được hỗ trợ sẽ được phát hành trong trường folderColorPalette của tài nguyên Giới thiệu.

Nếu bạn chỉ định màu không được hỗ trợ, thì màu gần nhất trong bảng sẽ được sử dụng.

id

string

Mã của tệp.

name

string

Tên tệp. Tên này không nhất thiết phải là duy nhất trong một thư mục. Xin lưu ý rằng đối với các mục không thể thay đổi, chẳng hạn như các thư mục cấp cao nhất của bộ nhớ dùng chung, thư mục gốc Drive của tôi và thư mục Dữ liệu ứng dụng, thì tên không đổi.

description

string

Nội dung mô tả ngắn về tệp.

starred

boolean

Người dùng đã gắn dấu sao cho tệp hay chưa.

trashed

boolean

Liệu tệp đã được chuyển vào thùng rác, một cách rõ ràng hay từ một thư mục mẹ đã chuyển vào thùng rác. Chỉ chủ sở hữu mới có thể chuyển tệp vào thùng rác, còn người dùng khác không thể xem tệp trong thùng rác của chủ sở hữu.

explicitlyTrashed

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp đã được chuyển vào thùng rác một cách rõ ràng hay chưa, thay vì được chuyển vào thùng rác đệ quy trong thư mục mẹ.

createdTime

string

Thời gian tạo tệp (ngày-giờ RFC 3339).

modifiedTime

string

Lần gần đây nhất tệp được sửa đổi bởi bất kỳ ai (định dạng ngày giờ RFC 3339).

Xin lưu ý rằng chế độ cài đặt modifiedTime cũng cập nhật modifiedByMeTime cho người dùng.

modifiedByMeTime

string

Chỉ có đầu ra. Lần gần đây nhất tệp được người dùng sửa đổi (ngày-giờ RFC 3339).

viewedByMeTime

string

Lần gần đây nhất tệp được người dùng xem (ngày-giờ RFC 3339).

sharedWithMeTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian tệp được chia sẻ với người dùng, nếu có (ngày giờ RFC 3339).

quotaBytesUsed

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Số byte hạn mức bộ nhớ mà tệp sử dụng. Phần này bao gồm bản sửa đổi tiêu đề cũng như các bản sửa đổi trước đó đã bật keepForever.

version

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Số phiên bản tăng đơn điệu cho tệp. Điều này phản ánh mọi thay đổi được thực hiện đối với tệp trên máy chủ, ngay cả những thay đổi không hiển thị đối với người dùng.

originalFilename

string

Tên tệp gốc của nội dung đã tải lên (nếu có) hoặc là giá trị gốc của trường name. Chế độ này chỉ dùng được với các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive.

ownedByMe

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng có sở hữu tệp hay không. Không được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

fullFileExtension

string

Chỉ có đầu ra. Đuôi tệp đầy đủ được trích xuất từ trường name. Có thể chứa nhiều đuôi nối, chẳng hạn như "tar.gz". Chế độ này chỉ dùng được với các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive.

Trường này được tự động cập nhật khi trường name thay đổi. Tuy nhiên, trường này sẽ không bị xoá nếu tên mới không chứa phần mở rộng hợp lệ.

properties

map (key: string, value: value (Value format))

Một tập hợp các cặp khoá-giá trị tuỳ ý mà tất cả ứng dụng đều có thể thấy.

Các mục nhập có giá trị rỗng sẽ bị xoá trong yêu cầu cập nhật và sao chép.

Một đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

appProperties

map (key: string, value: value (Value format))

Tập hợp các cặp khoá-giá trị tuỳ ý dành riêng cho ứng dụng yêu cầu.

Các mục nhập có giá trị rỗng sẽ bị xoá trong yêu cầu cập nhật và sao chép.

Bạn chỉ có thể truy xuất các thuộc tính này bằng yêu cầu đã được xác thực. Yêu cầu đã xác thực sẽ dùng mã truy cập thu được qua mã ứng dụng khách OAuth 2. Bạn không thể sử dụng khoá API để truy xuất các thuộc tính riêng tư.

Một đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

isAppAuthorized

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp do ứng dụng yêu cầu tạo hay mở.

teamDriveId
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng driveId.

capabilities

object

Chỉ có đầu ra. Những chức năng mà người dùng hiện tại có trong tệp này. Mỗi chức năng tương ứng với một thao tác chi tiết mà người dùng có thể thực hiện.

capabilities.canChangeViewersCanCopyContent
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra.

capabilities.canMoveChildrenOutOfDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể di chuyển phần tử con của thư mục này ra ngoài bộ nhớ dùng chung hay không. Giá trị này sai khi mục không phải là thư mục. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canReadDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đọc bộ nhớ dùng chung có chứa tệp này hay không. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canEdit

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chỉnh sửa tệp này hay không. Các yếu tố khác có thể giới hạn loại thay đổi mà người dùng có thể thực hiện đối với một tệp. Ví dụ: xem canChangeCopyRequiresWriterPermission hoặc canModifyContent.

capabilities.canCopy

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể sao chép tệp này hay không. Đối với một mục trong bộ nhớ dùng chung, người dùng hiện tại có thể sao chép các phần tử con không có trong thư mục của mục này, hoặc chính mục này nếu đó không phải là một thư mục.

capabilities.canComment

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể nhận xét về tệp này hay không.

capabilities.canAddChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thêm trẻ em vào thư mục này hay không. Giá trị này luôn sai khi mục không phải là một thư mục.

capabilities.canDelete

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá tệp này hay không.

capabilities.canDownload

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể tải tệp này xuống hay không.

capabilities.canListChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể liệt kê các thư mục con của thư mục này hay không. Giá trị này luôn sai khi mục không phải là một thư mục.

capabilities.canRemoveChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá trẻ em khỏi thư mục này hay không. Giá trị này luôn sai khi mục không phải là một thư mục. Đối với một thư mục trong bộ nhớ dùng chung, hãy sử dụng canDeleteChildren hoặc canTrashChildren.

capabilities.canRename

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đổi tên tệp này hay không.

capabilities.canTrash

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chuyển tệp này vào thùng rác hay không.

capabilities.canReadRevisions

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đọc tài nguyên bản sửa đổi của tệp này hay không. Đối với một mục trong bộ nhớ dùng chung, bạn có thể đọc các bản sửa đổi của các thành phần con không có thư mục của mục này hoặc chính mục này nếu nó không phải là một thư mục.

capabilities.canReadTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canReadDrive.

capabilities.canMoveTeamDriveItem
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveItemWithinDrive hoặc canMoveItemOutOfDrive.

capabilities.canChangeCopyRequiresWriterPermission

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi giới hạn copyRequiresWriterPermission của tệp này hay không.

capabilities.canMoveItemIntoTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveItemOutOfDrive.

capabilities.canUntrash

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể khôi phục tệp này từ thùng rác hay không.

capabilities.canModifyContent

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể sửa đổi nội dung của tệp này hay không.

capabilities.canMoveItemWithinTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveItemWithinDrive.

capabilities.canMoveItemOutOfTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveItemOutOfDrive.

capabilities.canDeleteChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá thư mục con của thư mục này hay không. Giá trị này sai khi mục không phải là thư mục. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canMoveChildrenOutOfTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveChildrenOutOfDrive.

capabilities.canMoveChildrenWithinTeamDrive
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Thay vào đó, hãy sử dụng canMoveChildrenWithinDrive.

capabilities.canTrashChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chuyển thư mục con của thư mục này vào thùng rác hay không. Giá trị này sai khi mục không phải là thư mục. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canMoveItemOutOfDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể di chuyển mục này ra ngoài ổ này bằng cách thay đổi mục gốc hay không. Xin lưu ý rằng yêu cầu thay đổi thành phần mẹ của mục vẫn có thể không thành công tuỳ thuộc vào thành phần mẹ mới đang được thêm.

capabilities.canAddMyDriveParent

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thêm thành phần mẹ cho mục đó mà không cần xoá cha mẹ hiện tại trong cùng một yêu cầu hay không. Không được điền sẵn cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canRemoveMyDriveParent

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá thành phần mẹ khỏi mục mà không cần thêm thành phần mẹ khác trong cùng một yêu cầu hay không. Không được điền sẵn cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canMoveItemWithinDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể di chuyển mục này trong bộ nhớ này hay không. Xin lưu ý rằng yêu cầu thay đổi thành phần mẹ của mục vẫn có thể không thành công tuỳ thuộc vào thành phần mẹ mới đang được thêm vào và thành phần mẹ đang bị xoá.

capabilities.canShare

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể sửa đổi chế độ cài đặt cách chia sẻ cho tệp này hay không.

capabilities.canMoveChildrenWithinDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể di chuyển phần tử con của thư mục này trong ổ đĩa này hay không. Giá trị này sai khi mục không phải là thư mục. Xin lưu ý rằng yêu cầu di chuyển thành phần con có thể vẫn không thành công, tuỳ thuộc vào quyền truy cập của người dùng hiện tại vào thư mục con và thư mục đích.

capabilities.canModifyContentRestriction
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Chỉ có đầu ra. Sử dụng một trong các giá trị canModifyEditorContentRestriction, canModifyOwnerContentRestriction hoặc canRemoveContentRestriction.

capabilities.canAddFolderFromAnotherDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Người dùng hiện tại có thể thêm thư mục từ một bộ nhớ khác (bộ nhớ dùng chung khác hoặc Drive của tôi) vào thư mục này hay không. Giá trị này sai khi mục không phải là thư mục. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canChangeSecurityUpdateEnabled

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi trường securityUpdateEnabled trên siêu dữ liệu của lượt chia sẻ đường liên kết hay không.

capabilities.canAcceptOwnership

boolean

Chỉ có đầu ra. Người dùng hiện tại có phải là chủ sở hữu đang chờ được phê duyệt của tệp hay không. Không được điền sẵn cho các tệp trong bộ nhớ dùng chung.

capabilities.canReadLabels

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đọc nhãn trên tệp hay không.

capabilities.canModifyLabels

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể sửa đổi nhãn trên tệp hay không.

capabilities.canModifyEditorContentRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Người dùng hiện tại có thể thêm hoặc sửa đổi giới hạn nội dung đối với tệp bị hạn chế do người chỉnh sửa hay không.

capabilities.canModifyOwnerContentRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thêm hoặc sửa đổi các giới hạn nội dung do chủ sở hữu hạn chế hay không.

capabilities.canRemoveContentRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu có giới hạn nội dung nào đối với tệp mà người dùng hiện tại có thể xoá hay không.

hasAugmentedPermissions

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu có quyền trực tiếp trên tệp này hay không. Trường này chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

trashingUser

object (User)

Chỉ có đầu ra. Nếu tệp đã được chuyển vào thùng rác một cách rõ ràng thì người dùng đã chuyển tệp vào thùng rác. Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

thumbnailVersion

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Phiên bản hình thu nhỏ dùng trong trường hợp vô hiệu hoá hình thu nhỏ trong bộ nhớ đệm.

trashedTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian mục được chuyển vào thùng rác (ngày-giờ RFC 3339). Chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

modifiedByMe

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp có được người dùng này sửa đổi hay không.

permissionIds[]

string

Chỉ xuất. files.list gồm mã quyền cho những người dùng có quyền truy cập vào tệp này.

imageMediaMetadata

object

Chỉ có đầu ra. Siêu dữ liệu bổ sung về nội dung nghe nhìn dạng hình ảnh, nếu có.

imageMediaMetadata.flashUsed

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu có dùng đèn flash để tạo ảnh hay không.

imageMediaMetadata.meteringMode

string

Chỉ có đầu ra. Chế độ đo sáng dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.sensor

string

Chỉ có đầu ra. Loại cảm biến dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.exposureMode

string

Chỉ có đầu ra. Chế độ phơi sáng dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.colorSpace

string

Chỉ có đầu ra. Hệ màu của ảnh.

imageMediaMetadata.whiteBalance

string

Chỉ có đầu ra. Chế độ cân bằng trắng dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.width

integer

Chỉ có đầu ra. Chiều rộng của hình ảnh tính bằng pixel.

imageMediaMetadata.height

integer

Chỉ có đầu ra. Chiều cao của hình ảnh tính bằng pixel.

imageMediaMetadata.location

object

Chỉ có đầu ra. Thông tin về vị trí địa lý được lưu trữ trong hình ảnh.

imageMediaMetadata.location.latitude

number

Chỉ có đầu ra. Vĩ độ được lưu trữ trong hình ảnh.

imageMediaMetadata.location.longitude

number

Chỉ có đầu ra. Kinh độ được lưu trữ trong hình ảnh.

imageMediaMetadata.location.altitude

number

Chỉ có đầu ra. Độ cao được lưu trữ trong hình ảnh.

imageMediaMetadata.rotation

integer

Chỉ có đầu ra. Số lần xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ được áp dụng từ hướng ban đầu của hình ảnh.

imageMediaMetadata.time

string

Chỉ có đầu ra. Ngày và giờ chụp ảnh (EXIF DateTime).

imageMediaMetadata.cameraMake

string

Chỉ có đầu ra. Nhà sản xuất của máy ảnh được dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.cameraModel

string

Chỉ có đầu ra. Mẫu máy ảnh dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.exposureTime

number

Chỉ có đầu ra. Thời lượng phơi sáng, tính bằng giây.

imageMediaMetadata.aperture

number

Chỉ có đầu ra. Khẩu độ dùng để tạo ảnh (f-number).

imageMediaMetadata.focalLength

number

Chỉ có đầu ra. Tiêu cự dùng để tạo ảnh, tính bằng milimét.

imageMediaMetadata.isoSpeed

integer

Chỉ có đầu ra. Tốc độ ISO được dùng để tạo ảnh.

imageMediaMetadata.exposureBias

number

Chỉ có đầu ra. Độ phơi sáng của ảnh (giá trị APEX).

imageMediaMetadata.maxApertureValue

number

Chỉ có đầu ra. Số f nhỏ nhất của ống kính tại tiêu cự được dùng để tạo ảnh (giá trị APEX).

imageMediaMetadata.subjectDistance

integer

Chỉ có đầu ra. Khoảng cách đến đối tượng của ảnh, tính bằng mét.

imageMediaMetadata.lens

string

Chỉ có đầu ra. Ống kính dùng để tạo ảnh.

videoMediaMetadata

object

Chỉ có đầu ra. Siêu dữ liệu bổ sung về nội dung nghe nhìn của video. Tính năng này có thể không dùng được ngay sau khi tải video lên.

videoMediaMetadata.width

integer

Chỉ có đầu ra. Chiều rộng của video tính bằng pixel.

videoMediaMetadata.height

integer

Chỉ có đầu ra. Chiều cao của video tính bằng pixel.

videoMediaMetadata.durationMillis

string (int64 format)

Chỉ có đầu ra. Thời lượng của video tính bằng mili giây.

shortcutDetails

object

Chi tiết về tệp lối tắt. Chỉ được điền sẵn cho các tệp lối tắt, trong đó có trường mimeType được đặt thành application/vnd.google-apps.shortcut.

shortcutDetails.targetId

string

Mã của tệp mà lối tắt này trỏ đến.

shortcutDetails.targetMimeType

string

Chỉ có đầu ra. Loại MIME của tệp mà lối tắt này trỏ đến. Giá trị của trường này là thông tin tổng quan nhanh về loại MIME của mục tiêu, được ghi lại khi tạo lối tắt.

shortcutDetails.targetResourceKey

string

Chỉ có đầu ra. ResourceKey cho tệp đích.

contentRestrictions[]

object (ContentRestriction)

Hạn chế truy cập vào nội dung của tệp. Chỉ được điền nếu có quy định hạn chế như vậy.

resourceKey

string

Chỉ có đầu ra. Có chìa khoá cần thiết để truy cập vào mục thông qua đường liên kết được chia sẻ.

linkShareMetadata.securityUpdateEligible

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tệp có đủ điều kiện để cập nhật bảo mật hay không.

linkShareMetadata.securityUpdateEnabled

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu có bật bản cập nhật bảo mật cho tệp này hay không.

labelInfo

object

Chỉ có đầu ra. Tổng quan về các nhãn trên tệp.

labelInfo.labels[]

object (Label)

Chỉ có đầu ra. Tập hợp các nhãn trên tệp theo yêu cầu của mã nhận dạng nhãn trong tham số includeLabels. Theo mặc định, hệ thống sẽ không trả về nhãn.

sha1Checksum

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị tổng kiểm SHA1 được liên kết với tệp này, nếu có. Trường này chỉ được điền sẵn cho các tệp có nội dung được lưu trữ trong Google Drive, không được điền sẵn cho Trình chỉnh sửa Tài liệu hoặc tệp lối tắt.

sha256Checksum

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị tổng kiểm SHA256 được liên kết với tệp này, nếu có. Trường này chỉ được điền sẵn cho các tệp có nội dung được lưu trữ trong Google Drive, không được điền sẵn cho Trình chỉnh sửa Tài liệu hoặc tệp lối tắt.

ContentRestriction

Hạn chế truy cập vào nội dung của tệp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "readOnly": boolean,
 "reason": string,
 "type": string,
 "restrictingUser": {
  object (User)
 },
 "restrictionTime": string,
 "ownerRestricted": boolean,
 "systemRestricted": boolean
}
Trường
readOnly

boolean

Liệu nội dung của tệp có ở chế độ chỉ đọc hay không. Nếu tệp ở chế độ chỉ đọc, không thể thêm bản sửa đổi mới của tệp, không thể thêm hoặc sửa đổi nhận xét và tiêu đề của tệp không thể được sửa đổi.

reason

string

Lý do nội dung của tệp bị hạn chế. Thao tác này chỉ có thể thay đổi trên các yêu cầu cũng đặt readOnly=true.

type

string

Chỉ có đầu ra. Loại quy định hạn chế về nội dung. Hiện tại, giá trị duy nhất có thể sử dụng là globalContentRestriction.

restrictingUser

object (User)

Chỉ có đầu ra. Người dùng đặt giới hạn nội dung. Chỉ được điền nếu giá trị readOnly là đúng.

restrictionTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian đặt giới hạn nội dung (dấu thời gian RFC 3339). Chỉ được điền nếu giá trị readOnly là đúng.

ownerRestricted

boolean

Liệu giới hạn nội dung có thể được sửa đổi hoặc xoá bởi người dùng sở hữu tệp hay không. Đối với các tệp trong bộ nhớ dùng chung, bất kỳ người dùng nào có khả năng organizer đều có thể sửa đổi hoặc gỡ bỏ giới hạn nội dung này.

systemRestricted

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu hệ thống có áp dụng giới hạn nội dung hay không, chẳng hạn như do chữ ký điện tử. Người dùng không thể sửa đổi hoặc xoá các giới hạn nội dung do hệ thống hạn chế.

Phương thức

copy

Tạo bản sao của tệp và áp dụng mọi bản cập nhật được yêu cầu bằng ngữ nghĩa của bản vá.

create

Tạo tệp mới.

delete

Xóa vĩnh viễn một tệp do người dùng sở hữu mà không chuyển tệp đó vào thùng rác.

emptyTrash

Xoá vĩnh viễn tất cả các tệp trong thùng rác của người dùng.

export

Xuất một tài liệu trên Google Workspace sang loại MIME được yêu cầu và trả về nội dung byte đã xuất.

generateIds

Tạo một tập hợp mã tệp có thể được cung cấp trong các yêu cầu tạo hoặc sao chép.

get

Lấy siêu dữ liệu hoặc nội dung của tệp theo mã nhận dạng.

list

Liệt kê các tệp của người dùng.

listLabels

Liệt kê các nhãn trên một tệp.

modifyLabels

Sửa đổi tập hợp nhãn được áp dụng cho tệp.

update

Cập nhật siêu dữ liệu và/hoặc nội dung của tệp.

watch

Đăng ký nhận các thay đổi đối với tệp.