Method: files.create

Tạo tệp mới.

Phương thức này hỗ trợ URI /upload và chấp nhận nội dung nghe nhìn đã tải lên có các đặc điểm sau:

 • Kích thước tệp tối đa: 5.120 GB
 • Các loại MIME nội dung đa phương tiện được chấp nhận:*/*

Lưu ý: Hãy chỉ định loại MIME hợp lệ, thay vì giá trị */* cố định. Giá trị cố định */* chỉ dùng để cho biết rằng bạn có thể tải mọi loại MIME hợp lệ lên.

Để biết thêm thông tin về cách tải tệp lên, hãy xem phần Tải dữ liệu tệp lên.

Các ứng dụng tạo lối tắt bằng files.create phải chỉ định loại MIME application/vnd.google-apps.shortcut.

Ứng dụng phải chỉ định một đuôi tệp trong thuộc tính name khi chèn tệp bằng API. Ví dụ: thao tác chèn tệp JPEG phải chỉ định nội dung tương tự như "name": "cat.jpg" trong siêu dữ liệu.

Các yêu cầu GET tiếp theo bao gồm thuộc tính fileExtension chỉ có thể đọc được điền bằng phần mở rộng được chỉ định ban đầu trong thuộc tính title. Khi người dùng Google Drive yêu cầu tải tệp xuống hoặc khi tệp được tải xuống thông qua ứng dụng đồng bộ hoá, Drive sẽ tạo một tên tệp đầy đủ (có đuôi tệp) dựa trên tiêu đề. Trong trường hợp thiếu tiện ích, Drive sẽ cố gắng xác định tiện ích dựa trên loại MIME của tệp.

Yêu cầu HTTP

 • URI tải lên, đối với các yêu cầu tải nội dung nghe nhìn lên:
  POST https://www.googleapis.com/upload/drive/v3/files
 • URI siêu dữ liệu, đối với các yêu cầu chỉ siêu dữ liệu:
  POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
uploadType

string

Loại yêu cầu tải lên URI /upload. Nếu bạn đang tải dữ liệu lên bằng URI /upload, thì trường này là bắt buộc. Nếu bạn đang tạo tệp chỉ có siêu dữ liệu, trường này là không bắt buộc. Ngoài ra, trường này không hiển thị trong tiện ích "Thử phương thức này" vì tiện ích này không hỗ trợ tải dữ liệu lên.

Các giá trị được chấp nhận là:

 • mediaTải lên đơn giản. Chỉ tải nội dung nghe nhìn lên mà không cung cấp siêu dữ liệu.
 • multipartTải lên nhiều phần. Tải cả nội dung nghe nhìn và siêu dữ liệu của nội dung đó lên trong một yêu cầu duy nhất.
 • resumableTải lên tiếp tục. Tải tệp lên theo cách tiếp nối, sử dụng một chuỗi gồm ít nhất hai yêu cầu, trong đó yêu cầu đầu tiên bao gồm siêu dữ liệu.
enforceSingleParent

boolean

Không dùng nữa. Tính năng tạo tệp trong nhiều thư mục không còn được hỗ trợ nữa.

ignoreDefaultVisibility

boolean

Liệu có bỏ qua cài đặt chế độ hiển thị mặc định của miền cho tệp đã tạo hay không. Quản trị viên miền có thể chọn hiển thị tất cả các tệp đã tải lên cho miền theo mặc định; thông số này bỏ qua hoạt động đó đối với yêu cầu. Các quyền vẫn được kế thừa từ các thư mục mẹ.

keepRevisionForever

boolean

Liệu có đặt trường "keepForever" trong bản sửa đổi tiêu đề mới hay không. Cách này chỉ áp dụng cho các tệp có nội dung nhị phân trong Google Drive. Bạn chỉ có thể lưu giữ vĩnh viễn 200 bản sửa đổi cho tệp. Nếu đã đạt đến giới hạn, hãy thử xoá các bản sửa đổi đã ghim.

ocrLanguage

string

Gợi ý ngôn ngữ để xử lý OCR trong quá trình nhập ảnh (mã ISO 639-1).

supportsAllDrives

boolean

Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng supportsAllDrives.

useContentAsIndexableText

boolean

Liệu có sử dụng nội dung đã tải lên dưới dạng văn bản có thể lập chỉ mục hay không.

includePermissionsForView

string

Chỉ định quyền của khung hiển thị bổ sung để đưa vào phản hồi. Chỉ hỗ trợ giá trị "đã xuất bản".

includeLabels

string

Danh sách mã nhãn được phân tách bằng dấu phẩy để đưa vào phần labelInfo của phản hồi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của File.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của File.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.