Ghi chú phát hành

Trang này chứa ghi chú phát hành cho API Lớp học. Hãy đăng ký nhận danh sách thông báo để nhận thông tin cập nhật qua email.

Ngày 13 tháng 11 năm 2023: Bản dùng thử cho nhà phát triển: Tiêu chí chấm điểm CRUD

Tiêu chí chấm điểm CRUD được cung cấp trong Chương trình dùng thử cho nhà phát triển Google Workspace. Chương trình này cấp quyền truy cập sớm vào một số tính năng. Tính năng này cho phép nhà phát triển thay mặt giáo viên quản lý tiêu chí chấm điểm của Lớp học. Hãy xem lộ trình để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các tính năng xem trước.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023: Thay đổi mã lỗi không gây lỗi cho Người dùng được mời

Các điểm cuối sau đây hiện trả về lỗi 404 cho các yêu cầu từ Người dùng được mời (giáo viên hoặc học viên đã được mời tham gia khoá học nhưng chưa chấp nhận). Trước đây, các điểm cuối này trả về mã lỗi 403:

 • courses.courseWork.create
 • courses.courseWork.delete
 • courses.courseWork.get
 • courses.courseWork.patch
 • courses.courseWorkMaterials.create
 • courses.courseWorkMaterials.delete
 • courses.courseWorkMaterials.get
 • courses.courseWorkMaterials.patch
 • courses.announcements.create
 • courses.announcements.delete
 • courses.announcements.get
 • courses.announcements.patch

Các điểm cuối có liên quan sau đây không bị ảnh hưởng:

 • courses.courseWork.list
 • courses.courseWork.modifyAssignees
 • courses.courseWorkMaterials.list
 • courses.announcements.list
 • courses.announcements.modifyAssignees

Ngày 8 tháng 8 năm 2022: Chế độ cài đặt loại điểm và sổ điểm

Giờ đây, bạn có thể truy xuất danh mục điểm cho bài tập của khoá học và chế độ cài đặt sổ điểm cho các khoá học bằng API.

Ngày 21 tháng 9 năm 2020: Tài liệu của Lớp học

Giờ đây, nhà phát triển có thể đọc, ghi và sửa đổi các mục trong Khoá học trong Lớp học:

Ngày 18 tháng 11 năm 2019: Tham số URL cho nút chia sẻ mới

Ngày 2 tháng 4 năm 2019: Các chủ đề trong Classrooom

 • Truy xuất, tạo, chỉnh sửaxoá Các chủ đề trong Lớp học – giờ đây, bạn có thể sắp xếp và truy xuất các mục trong Bài tập trên lớp trong Lớp học thông qua API.

Ngày 7 tháng 8 năm 2018: Thông báo đẩy về bài tập khoá học và bài nộp của học viên

 • Nhận thông báo theo thời gian thực về những thay đổi đối với bài tập khoá học và bài tập học viên nộp. Giờ đây, bạn có thể nghe bài tập mới được đăng, học viên nộp bài, giáo viên chấm điểm bài nộp, v.v.

Ngày 26 tháng 9 năm 2017: Thông báo đẩy, thông báo và bài đăng được cá nhân hoá

 • Nhận thông báo theo thời gian thực về việc thay đổi danh sách – thay vì thăm dò các điểm cuối của API Lớp học về các điểm thay đổi, bạn có thể sử dụng Google Cloud Pub/Sub để nhận thông tin cập nhật về danh sách cho một lớp học hoặc một miền
 • Tạo và cập nhật thông báo – ngoài bài tập khoá học, giờ đây, ứng dụng có thể tạo và cập nhật thông báo trong bảng tin lớp học
 • Tạo và cập nhật bài đăng cho từng học sinh. Giờ đây, các ứng dụng có lựa chọn đăng thông báo hoặc tài liệu môn học cho từng học viên thay vì cả lớp

Ngày 1 tháng 8 năm 2017: Chuyển quyền sở hữu khoá học và nhật ký nộp bài

 • Cập nhật thông tin đăng nhập của quản trị viên cho chủ sở hữu chính của khoá học (ownerId) hoặc tạo lời mời để một giáo viên trở thành chủ sở hữu khoá học
 • Truy cập vào nhật ký bài nộp của bài tập học viên đã nộp

Ngày 19 tháng 6 năm 2017: Lên lịch bài tập, lịch và giáo viên đã được xác minh

Nội dung cập nhật về API Lớp học

Ngày 11 tháng 1 năm 2017: Cập nhật bài tập

Cập nhật điểm cuối của khoá học cho phép các ứng dụng:

 • Tạo và cập nhật câu hỏi
 • Sửa đổi và xoá tài liệu môn học
 • Thêm các mục trên Drive và video trên YouTube vào bài tập của khoá học và bài tập học viên nộp

Ngày 17 tháng 8 năm 2016: Người giám hộ trong API Lớp học

Google Lớp học tạo email tóm tắt về các hoạt động của học sinh cho người giám hộ. API Lớp học có hỗ trợ cho người giám hộ. Nhà phát triển có thể

Ngày 18 tháng 5 năm 2016: Bài tập đã được thêm vào API Lớp học

API Lớp học giờ đây bao gồm cả bài tập của khoá học – bài tập, câu hỏi, câu trả lời của học viên và điểm. Hãy xem Hướng dẫn về bài tập khoá học để bắt đầu.

Ngày 8 tháng 8 năm 2015: API Lớp học hiện đã được cung cấp rộng rãi

API Lớp học hiện có sẵn cho tất cả nhà phát triển và các miền G Suite for Education. Bạn không cần yêu cầu quyền truy cập để bắt đầu sử dụng API này nữa.

Ngày 29 tháng 6 năm 2015: API Lớp học hiện đã có bản xem trước dành cho nhà phát triển

API Lớp học hiện đã có bản dùng thử cho nhà phát triển. Bạn có thể đăng ký ngay để được truy cập và thử nghiệm tài khoản ngay.

Để biết toàn bộ thông báo, hãy xem blog của Google for Education.