Mẫu ngăn

Mẫu Ngăn trình bày thông tin chi tiết và các thao tác nổi bật.

Để dễ quét, mỗi hàng thao tác và thông tin chỉ được có tối đa 4 hàng. Mẫu này hữu ích khi trình bày siêu dữ liệu không thể chỉnh sửa (chẳng hạn như thông tin chi tiết về vị trí và yêu cầu đặt trước), cũng như để thực hiện hành động dựa trên dữ liệu. Đối với phiên bản mẫu này có bản đồ và không có hình ảnh, các ứng dụng chỉ đường có thể sử dụng Mẫu bản đồ.

Bạn có thể nhúng mẫu này vào Mẫu thẻ để điều hướng theo thẻ.

Bao gồm:

  • Header bằng chuỗi hành động không bắt buộc
  • Tối đa 2 nút, trong đó một nút có thể được chỉ định làm nút chính (không bắt buộc; ứng dụng có thể dùng nút của chuỗi hành động)
  • Tối đa 4 hàng không thể xử lý (bắt buộc phải có 1 hàng)
  • Hình ảnh lớn không bắt buộc (xem ví dụ)
Khung dạng đường viền của mẫu Ngăn

Ví dụ về mẫu ngăn

Mẫu ngăn, chi tiết vị trí, nút hành động
Thông tin chi tiết về vị trí của ứng dụng đỗ xe với 2 thao tác liên quan (Ví dụ về Android Auto)
Mẫu ngăn, chi tiết, hình ảnh
Thông tin chi tiết về vị trí của một ứng dụng sạc, với một hình ảnh lớn giúp người lái xe xác định vị trí và không cần thực hiện hành động nào ngoại trừ chuỗi hành động (ví dụ về Android Auto)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng cho mẫu trong ngăn

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Bao gồm ít nhất một hàng thông tin.
NÊN Chỉ định một hành động chính khi cung cấp 2 hành động.
NÊN Đặt hoạt động điều hướng làm hành động chính khi nó được đưa vào như một trong các hành động.
CÓ THỂ Bao gồm tối đa 4 hàng thông tin và 2 hành động.