Tin nhắn mẫu

Tin nhắn trình bày một thông điệp ngắn gọn và các hành động liên quan không bắt buộc.

Mẫu này rất hữu ích khi truyền đạt các thông báo lỗi, lời nhắc cấp quyền và các thông tin khác về trạng thái giao diện người dùng.

Bạn có thể nhúng mẫu này vào Mẫu thẻ để điều hướng theo thẻ.

Bao gồm:

  • Tiêu đề bằng chuỗi hành động không bắt buộc (chuỗi hành động được thay thế bằng thẻ khi mẫu này được nhúng vào Mẫu thẻ)
  • Tối đa 2 dòng xuống dòng tự động xuống dòng
  • Hình ảnh, biểu tượng hoặc vòng quay đang tải (không bắt buộc)
  • Tối đa 2 nút trong nội dung mẫu (không bắt buộc), trong đó một nút có thể được chỉ định làm chính
Khung dạng đường viền của mẫu thông báo

Ví dụ về mẫu thông báo

Mẫu thông báo có thông báo lỗi
Mẫu thông báo có các nút hành động

Thông báo lỗi kèm theo biểu tượng (ví dụ cho Android Auto)

Thông báo có hai hành động (ví dụ về AAOS)

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng cho mẫu thông báo

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Thêm văn bản.
NÊN Chỉ định một hành động chính khi cung cấp 2 hành động.
NÊN Đặt hành động chính gần tài xế nhất (ở bên trái đối với các xe lái bên trái) khi có 2 hành động.
CÓ THỂ Thêm thành phần hình ảnh hoặc biểu tượng.
CÓ THỂ Bao gồm tối đa 2 hành động.
CÓ THỂ Hãy sử dụng mẫu này để nhắc người dùng về quyền cho ứng dụng và mở các quy trình liên quan trên điện thoại khi đỗ xe (như minh hoạ trong bài viết Cấp quyền trên điện thoại).