Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển thu nhỏ được dùng để hiển thị một tập hợp các điều khiển và siêu dữ liệu tối thiểu. Khi được chọn, thanh này sẽ mở ra một lớp phủ toàn màn hình bao gồm thanh điều khiển lớn hơn có các chế độ điều khiển bổ sung.

Ví dụ: thanh điều khiển thu nhỏ cho các ứng dụng đa phương tiện giữ bộ điều khiển phát lại và siêu dữ liệu nhỏ trong toàn bộ ứng dụng khi nhạc đang phát – và nó cũng có thể mở chế độ xem toàn màn hình.


Giải phẫu

1. Ô nội dung
2. Siêu dữ liệu
3. Chế độ kiểm soát

Thông số

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển được thu nhỏ với tràn văn bản


Bố cục tỷ lệ

Các bố cục tham chiếu này cho thấy cách điều chỉnh thanh điều khiển thu nhỏ để phù hợp với các màn hình có chiều rộng và chiều cao khác nhau. (Danh mục chiều rộng và chiều cao được xác định trong phần Bố cục.) Xin lưu ý rằng tất cả các giá trị pixel đều tính bằng số pixel đã kết xuất, trước khi tỷ lệ giảm tần số lấy mẫu giảm hoặc lấy mẫu tăng lên.

Màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn

Màn hình rộng

Màn hình siêu rộng và siêu rộng


Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu kiểu Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Kiểu nội dung 1 Roboto Bình thường 32
Nội dung 3 Roboto Bình thường 24

Màu

Phần tử Màu sắc(chế độ ngày) Màu sắc (chế độ ban đêm)
Loại chính Trắng Trắng @ 88%
Loại phụ Trắng @ 72% Trắng @ 60%
Biểu tượng Trắng Trắng @ 88%
Chỉ báo đã qua thời gian Dấu nhấn của bên thứ ba Dấu nhấn của bên thứ ba
Chỉ báo thời gian còn lại #464A4D #464A4D
Nền của thanh điều khiển thu nhỏ #0E1013 @ 84% #0E1013 @ 88%
Rút gọn từng phần Màu đen @ 0-100% trong 10% không gian văn bản Màu đen @ 0-100% trong 10% không gian văn bản

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Biểu tượng 44
Ô nội dung 96
Chỉ báo tiến trình 84
Theo dõi chỉ báo tiến trình 4
Chiều cao của thanh điều khiển thu nhỏ 128
Bán kính góc làm tròn (R1) 4

Ví dụ

Thanh điều khiển thu nhỏ cho màn hình rộng hơn chiều rộng tiêu chuẩn
Thanh điều khiển thu nhỏ cho màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn