Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển thu nhỏ dùng để hiển thị một bộ siêu dữ liệu và chế độ điều khiển tối thiểu. Khi được chọn, thao tác này sẽ mở ra một lớp phủ toàn màn hình, trong đó có một thanh điều khiển lớn hơn với các chế độ điều khiển bổ sung.

Ví dụ: thanh điều khiển thu nhỏ cho ứng dụng đa phương tiện lưu giữ một tập hợp nhỏ các bộ điều khiển chế độ phát và siêu dữ liệu có sẵn trên toàn ứng dụng khi nhạc đang phát, đồng thời cũng có thể mở ra chế độ phát toàn màn hình.


Phân tích

1. Ô nội dung
2. Siêu dữ liệu
3. Chế độ điều khiển

Thông số

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển được thu nhỏ với tràn văn bản


Điều chỉnh tỷ lệ bố cục

Các bố cục tham chiếu này cho thấy cách điều chỉnh thanh điều khiển thu nhỏ cho phù hợp với các màn hình có chiều rộng và chiều cao khác nhau. (Danh mục chiều rộng và chiều cao được xác định trong phần Bố cục.) Lưu ý rằng tất cả các giá trị pixel đều tính bằng pixel được kết xuất, trước khi xảy ra bất kỳ quá trình giảm hoặc tăng tần số lấy mẫu nào.

Màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn

Màn hình rộng

Màn hình siêu rộng và siêu rộng


Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu nhập Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Kiểu nội dung 1 Roboto Bình thường 32
Nội dung 3 Roboto Bình thường 24

Màu

Phần tử Màu(chế độ ban ngày) Màu (chế độ ban đêm)
Loại chính Trắng Trắng @ 88%
Loại phụ Trắng @ 72% Trắng @ 60%
Biểu tượng Trắng Trắng @ 88%
Chỉ báo thời gian đã trôi qua Giọng bên thứ 3 Giọng bên thứ 3
Chỉ báo thời gian còn lại #464A4D #464A4D
Nền của thanh điều khiển thu nhỏ #0E1013 @ 84% #0E1013 @ 88%
Cắt bớt chuyển màu Màu đen @ 0-100% trong 10% không gian văn bản Màu đen @ 0-100% trong 10% không gian văn bản

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Biểu tượng 44
Ô nội dung 96
Chỉ báo tiến trình 84
Theo dõi chỉ báo tiến trình 4
Chiều cao của thanh điều khiển thu nhỏ 128
Bán kính góc bo tròn (R1) 4

Ví dụ

Thanh điều khiển được thu nhỏ cho màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn được thu nhỏ
Thanh điều khiển được thu nhỏ cho màn hình có chiều rộng tiêu chuẩn