Mục trong danh sách

Chế độ xem danh sách hiển thị nội dung dưới dạng mục hàng trong danh sách một cột cuộn theo chiều dọc. Chế độ xem này sẽ phù hợp nhất khi người dùng dựa vào việc đọc văn bản và xem dữ liệu để đưa ra lựa chọn.

Các mục trong danh sách yêu cầu không gian dọc ít hơn so với các mục trong lưới, cho phép hiển thị được nhiều mục hơn trên màn hình.


Phân tích

Trong chế độ xem danh sách, mỗi hàng chứa một thẻ thông tin đại diện cho một mục trong danh sách. Các thao tác chính có thể lấp đầy thẻ thông tin để người dùng có thể bắt đầu thao tác từ bất cứ đâu trong thẻ thông tin đó. Đối với các thao tác bổ sung được biểu thị bằng biểu tượng và văn bản, chỉ vùng chứa biểu tượng và văn bản mới có thể xử lý được.

1. Biểu tượng chính
2. Bật nút chuyển
3. Tắt nút chuyển
4. Văn bản chính và phụ
5. Ô nội dung

Thông số

Mục danh sách một dòng

Mục danh sách hai dòng

Đã đảo ngược mục danh sách hai dòng

Mục danh sách nhiều dòng có tiêu đề

Mục danh sách nhiều dòng không có tiêu đề

Mục danh sách có tràn văn bản

Mục danh sách có thao tác chia tách

Vị trí của biểu tượng chỉ báo trong các mục danh sách


Điều chỉnh tỷ lệ bố cục

Các bố cục tham chiếu này cho thấy cách điều chỉnh các mục danh sách cho phù hợp với các màn hình có chiều rộng và chiều cao khác nhau. (Danh mục chiều rộng và chiều cao được xác định trong phần Bố cục.) Lưu ý rằng tất cả các giá trị pixel đều tính bằng pixel được kết xuất, trước khi xảy ra bất kỳ quá trình giảm hoặc tăng tần số lấy mẫu nào.

Màn hình chuẩn, rộng và cực rộng

Màn hình chuẩn, rộng và cực rộng có ô nội dung

Màn hình siêu rộng


Kiểu

Kiểu chữ

Kiểu nhập Phông chữ Trọng lượng Kích thước (dp)
Kiểu nội dung 1 Roboto Bình thường 32
Nội dung 3 Roboto Bình thường 24

Màu

Phần tử Màu(chế độ ban ngày) Màu (chế độ ban đêm)
Loại / biểu tượng chính Trắng Trắng @ 88%
Loại / biểu tượng phụ Trắng @ 72% Trắng @ 60%
Đường phân chia Trắng @ 22% Trắng @ 12%
Nền của mục danh sách màu đen màu đen

Kích thước

Phần tử Kích thước (dp)
Chiều cao của mục danh sách 96 (màn hình ngắn) / 116 (màn hình tiêu chuẩn) / 128 (màn hình cao)
Biểu tượng chính 44
Biểu tượng cấp ba 24
Ô nội dung Chiều cao của mục danh sách trừ đi 1 dp
Hình đại diện trung bình 76
Độ dày của đường phân chia 1

Ví dụ

Danh sách cài đặt – ngày
Danh sách cài đặt – ban đêm
Danh sách cài đặt – ngày
Danh sách cài đặt – ban đêm
Danh sách nội dung nghe nhìn – ngày
Danh sách nội dung nghe nhìn – ban đêm