Ứng dụng Lịch

Lịch là một ứng dụng tham chiếu có thể tuỳ chỉnh của Android Automotive mà OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) có thể triển khai và đồng bộ hoá với ứng dụng đồng hành trên điện thoại của người dùng để hiện các sự kiện sắp tới trên màn hình ô tô.

Theo thiết kế, Lịch cho phép người dùng truy cập vào các sự kiện sắp tới mà người dùng ít bị phân tâm nhất.

Phân tích

Cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về các thành phần chính của cấu trúc Lịch

Mô hình tương tác

Giải thích cách người dùng có thể xem các sự kiện sắp tới, chuyển đến các sự kiện và gọi sự kiện