Thiết lập Dịch vụ Google Play

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để phát triển một ứng dụng bằng API Dịch vụ Google Play, hãy làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập dự án của bạn với các SDK có liên quan có sẵn trong Kho lưu trữ maven của Google.

Để kiểm thử ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ Google Play, bạn phải sử dụng một trong những chức năng sau:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 4.4 (API cấp 19) trở lên và đã cài đặt ứng dụng Cửa hàng Google Play.
  • Trình mô phỏng Android có AVD chạy nền tảng Google API dựa trên Android 4.4 (API cấp 19) trở lên.

Khai báo phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play

Để phát triển các tính năng phụ thuộc vào API Dịch vụ Google Play trong ứng dụng, hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun của ứng dụng.

  2. Đối với mỗi SDK mà ứng dụng của bạn yêu cầu, hãy đưa phần phụ thuộc vào SDK đó. Trang này bao gồm một phần liệt kê các phần phụ thuộc phổ biến của Dịch vụ Google Play cho các ứng dụng Android. Ngoài ra, bạn cũng nên thêm các phần phụ thuộc của Firebase vào dự án.

  3. Lưu các thay đổi và đồng bộ hoá dự án của bạn.

Đoạn mã sau đây cho thấy tệp build.gradle mẫu sử dụng thư viện vị trí:

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
}

Các phiên bản mới của SDK dịch vụ của Google Play với các bản sửa lỗi và tính năng mới được phát hành định kỳ. Những thông tin cập nhật này được công bố trong ghi chú phát hành. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng phần phụ thuộc đã được cập nhật, hãy thay đổi sang phiên bản mới nhất trong các phần phụ thuộc của ứng dụng để tận dụng những điểm sửa lỗi này.

Kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt hay chưa

Như đã mô tả trong phần Tổng quan về Dịch vụ Google Play, các dịch vụ Google Play sẽ nhận được bản cập nhật tự động trên Android 4.4 (API cấp 19) trở lên thông qua ứng dụng Cửa hàng Google Play. Tuy nhiên, các thiết bị Android không có Cửa hàng Google Play sẽ không cài đặt Dịch vụ Google Play. Nếu ứng dụng của bạn chạy trên thiết bị không có Dịch vụ Google Play, bạn có thể kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt trên thiết bị hay chưa trước khi cố gắng sử dụng các API của Google hoặc bật các tính năng trong ứng dụng yêu cầu Dịch vụ Google Play hoạt động.

Để kiểm tra sự hiện diện của Dịch vụ Google Play trên thiết bị, hãy sử dụng phương thức isGooglePlayServicesAvailable().

Sau đó, để bắt đầu kết nối với Dịch vụ Google Play, hoặc tìm hiểu cách phát hiện xem phiên bản dịch vụ Google Play đã cài đặt có hỗ trợ một API cụ thể hay không, hãy đọc hướng dẫn về cách Truy cập API của Google.

Các phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play

Bảng sau đây liệt kê các phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play mà bạn có thể đưa vào ứng dụng Android của mình. Bạn có thể lọc danh sách theo loại thiết bị bằng cách chọn một trong các nút và tìm kiếm một trường hợp sử dụng hoặc tên phần phụ thuộc cụ thể bằng cách nhập văn bản vào hộp xuất hiện sau các nút.

Bảng 1. Các phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cần đưa vào ứng dụng Android
Tên trường hợp và phần phụ thuộc Thiết bị được hỗ trợ
Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
Điện thoại, máy tính bảng
Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Phiên bản nhẹ của Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
Điện thoại, máy tính bảng
Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh (CSA) của AdSense cho Tìm kiếm (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
SDK dịch vụ Google Analytics dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.2
Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Google Analytics cho Firebase.
Chỉ mục ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV
Mã nhóm ứng dụng Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Đăng nhập bằng Google cho Android
com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Block Store API (bao gồm bộ nhớ thông tin xác thực của người dùng)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API Nhận biết của Google
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, ô tô, Android Go, ChromeOS
Các lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Kiểm tra hàng giả cho các lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Các lớp tiện ích khác
com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Khung ứng dụng Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Bộ thu Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0
Android TV
Trình quét mã của Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Ngăn xếp mạng Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Số lượt tương tác giữa các thiết bị (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Xác thực nhanh mã nhận dạng trực tuyến (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 7.0 (API cấp 24) trở lên.
API Google Fit cho Android
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
SDK gốc của Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 1 cho Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API Maven
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Trình cung cấp vị trí kết hợp cho Android (bao gồm tính năng nhận dạng hoạt động và khoanh vùng địa lý)
com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
SDK Google Maps dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Quét mã vạch trên Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Phát hiện khuôn mặt bằng Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Gắn nhãn hình ảnh Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Tuỳ chỉnh nhãn hình ảnh của Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng ngôn ngữ của Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Trả lời thông minh của Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản Bộ công cụ máy học
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Khám phá và kết nối với thiết bị ở gần
com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go
Hiển thị giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS
Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Kiểm tra chất lượng khoá màn hình
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 4.4 (API cấp 19) đến Android 9 (API cấp 28).
Google Pay cho Thẻ và vé
com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 20) trở lên.
reCAPTCHA Enterprise để đo lường ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API SafetyNet (bao gồm chứng thực thiết bị, tính năng duyệt web an toàn, reCAPTCHA và quy trình xác minh ứng dụng)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS
Trình quản lý thẻ của Google
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API Tasks trên Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API uỷ quyền GPU EnsorFlow Lite cho các dịch vụ của Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API Java TensorFlow Lite cho các dịch vụ của Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API hỗ trợ TusorFlow Lite cho các dịch vụ của Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API mạng chuỗi
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng
Tầm nhìn về thiết bị di động
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Google Pay for Payments trên Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API Lớp dữ liệu trên thiết bị đeo
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Wear OS

Trình bổ trợ Gradle

Dịch vụ Google Play cũng bao gồm một số trình bổ trợ Gradle, như hiển thị trong bảng sau. Lưu ý rằng các nút xuất hiện trước bảng này không thay đổi thông tin xuất hiện trong bảng này.

Bảng 2. Danh sách trình bổ trợ Gradle có trong Dịch vụ Google Play
Tên trường hợp sử dụng và trình bổ trợ Gradle Thiết bị được hỗ trợ
Hiển thị giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
Kiểm tra phiên bản nghiêm ngặt
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS