API Tasks

Kể từ Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.0, bạn có thể sử dụng API Task và một số phương thức trả về Task hoặc các lớp con của nó. Task là một API đại diện cho các lệnh gọi phương thức không đồng bộ, tương tự như PendingResult trong các phiên bản trước của Dịch vụ Google Play.

Xử lý kết quả của việc cần làm

Phương thức phổ biến trả về TaskFirebaseAuth.signInAnonymously(). Phương thức này trả về Task<AuthResult>, nghĩa là tác vụ sẽ trả về một đối tượng AuthResult khi thành công:

Task<AuthResult> task = FirebaseAuth.getInstance().signInAnonymously();

Để nhận thông báo khi thao tác thành công, hãy đính kèm OnSuccessListener:

task.addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<AuthResult>() {
  @Override
  public void onSuccess(AuthResult authResult) {
    // Task completed successfully
    // ...
  }
});

Để được thông báo khi tác vụ không thành công, hãy đính kèm OnFailureListener:

task.addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    // Task failed with an exception
    // ...
  }
});

Để xử lý các trường hợp thành công và không thành công trong cùng một trình nghe, hãy đính kèm OnCompleteListener:

task.addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<AuthResult>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
    if (task.isSuccessful()) {
      // Task completed successfully
      AuthResult result = task.getResult();
    } else {
      // Task failed with an exception
      Exception exception = task.getException();
    }
  }
});

Tạo luồng

Theo mặc định, các trình nghe được đính kèm với một luồng sẽ chạy trên luồng chính (UI) của ứng dụng. Khi đính kèm một trình nghe, bạn cũng có thể chỉ định một Executor dùng để lên lịch cho trình nghe.

// Create a new ThreadPoolExecutor with 2 threads for each processor on the
// device and a 60 second keep-alive time.
int numCores = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(numCores * 2, numCores *2,
    60L, TimeUnit.SECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>());

task.addOnCompleteListener(executor, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
    // ...
  }
});

Trình nghe theo phạm vi hoạt động

Nếu đang theo dõi kết quả tác vụ trong Activity, thì bạn nên thêm trình nghe ở phạm vi hoạt động vào tác vụ đó. Các trình nghe này bị xoá trong phương thức onStop của Hoạt động để trình nghe không được gọi khi Hoạt động không còn hiển thị.

Activity activity = MainActivity.this;
task.addOnCompleteListener(activity, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
  @Override
  public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
    // ...
  }
});

Xâu chuỗi

Nếu sử dụng nhiều API trả về Task, bạn có thể liên kết các API đó với nhau bằng cách sử dụng phần tiếp tục. Điều này giúp tránh các lệnh gọi lại lồng nhau sâu và hợp nhất quá trình xử lý lỗi cho các chuỗi tác vụ.

Ví dụ: phương thức doSomething trả về một Task<String> nhưng yêu cầu một AuthResult mà chúng ta sẽ nhận được không đồng bộ từ một tác vụ:

public Task<String> doSomething(AuthResult authResult) {
  // ...
}

Khi sử dụng phương thức Task.continueWithTask, chúng ta có thể liên kết hai tác vụ này với nhau:

Task<AuthResult> signInTask = FirebaseAuth.getInstance().signInAnonymously();

signInTask.continueWithTask(new Continuation<AuthResult, Task<String>>() {
  @Override
  public Task<String> then(@NonNull Task<AuthResult> task) throws Exception {
    // Take the result from the first task and start the second one
    AuthResult result = task.getResult();
    return doSomething(result);
  }
}).addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<String>() {
  @Override
  public void onSuccess(String s) {
    // Chain of tasks completed successfully, got result from last task.
    // ...
  }
}).addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
  @Override
  public void onFailure(@NonNull Exception e) {
    // One of the tasks in the chain failed with an exception.
    // ...
  }
});

Chặn

Nếu chương trình của bạn đang thực thi trong một luồng trong nền, thì bạn có thể chặn một tác vụ để nhận kết quả đồng bộ và tránh các lệnh gọi lại:

try {
  // Block on a task and get the result synchronously. This is generally done
  // when executing a task inside a separately managed background thread. Doing this
  // on the main (UI) thread can cause your application to become unresponsive.
  AuthResult authResult = Tasks.await(task);
} catch (ExecutionException e) {
  // The Task failed, this is the same exception you'd get in a non-blocking
  // failure handler.
  // ...
} catch (InterruptedException e) {
  // An interrupt occurred while waiting for the task to complete.
  // ...
}

Bạn cũng có thể chỉ định thời gian chờ khi chặn một tác vụ để ứng dụng không bị treo:

try {
  // Block on the task for a maximum of 500 milliseconds, otherwise time out.
  AuthResult authResult = Tasks.await(task, 500, TimeUnit.MILLISECONDS);
} catch (ExecutionException e) {
  // ...
} catch (InterruptedException e) {
  // ...
} catch (TimeoutException e) {
  // Task timed out before it could complete.
  // ...
}

Khả năng tương thích

Về mặt lý thuyết, Task điều chỉnh cho phù hợp với một số phương pháp phổ biến của Android để quản lý mã không đồng bộ và Task có thể được chuyển đổi đơn giản sang các dữ liệu nguyên gốc khác, bao gồm cả coroutine ListenableFuture và Kotlin, được Android đề xuất.

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng Task:

// ...
simpleTask.addOnCompleteListener(this) {
 completedTask -> textView.text = completedTask.result
}

Coroutine Kotlin

Cách sử dụng

Hãy thêm phần phụ thuộc sau vào dự án của bạn và sử dụng mã bên dưới để chuyển đổi từ Task.

Gradle (build.gradle cấp mô-đun, thường là app/build.gradle)
// Source: https://github.com/Kotlin/kotlinx.coroutines/tree/master/integration/kotlinx-coroutines-play-services
implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-play-services:1.4.1'
Đoạn trích
import kotlinx.coroutines.tasks.await
// ...
 textView.text = simpleTask.await()
}

Guava ListenableFuture

Hãy thêm phần phụ thuộc sau vào dự án của bạn và sử dụng mã bên dưới để chuyển đổi từ Task.

Gradle (build.gradle cấp mô-đun, thường là app/build.gradle)
implementation "androidx.concurrent:concurrent-futures:1.1.0"
Đoạn trích
import com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture
// ...
/** Convert Task to ListenableFuture. */
fun <T> taskToListenableFuture(task: Task<T>): ListenableFuture<T> {
 return CallbackToFutureAdapter.getFuture { completer ->
  task.addOnCompleteListener { completedTask ->
   if (completedTask.isCanceled) {
    completer.setCancelled()
   } else if (completedTask.isSuccessful) {
    completer.set(completedTask.result)
   } else {
    val e = completedTask.exception
    if (e != null) {
     completer.setException(e)
    } else {
     throw IllegalStateException()
    }
   }
  }
 }
}
// ...
this.listenableFuture = taskToListenableFuture(simpleTask)
this.listenableFuture?.addListener(
 Runnable {
  textView.text = listenableFuture?.get()
 },
 ContextCompat.getMainExecutor(this)
)

RxJava2 có thể quan sát được

Ngoài thư viện không đồng bộ tương đối mà bạn lựa chọn, hãy thêm phần phụ thuộc sau vào dự án của mình và sử dụng đoạn mã bên dưới để chuyển đổi từ Task.

Gradle (build.gradle cấp mô-đun, thường là app/build.gradle)
// Source: https://github.com/ashdavies/rx-tasks
implementation 'io.ashdavies.rx.rxtasks:rx-tasks:2.2.0'
Đoạn trích
import io.ashdavies.rx.rxtasks.toSingle
import java.util.concurrent.TimeUnit
// ...
simpleTask.toSingle(this).subscribe { result -> textView.text = result }

Các bước tiếp theo