Phát hiện khuôn mặt bằng Bộ công cụ máy học trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ máy học để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh và video.

Tính năngKhông nhómGộp chung
Triển khaiMô hình được tải xuống động thông qua Dịch vụ Google Play.Mô hình được liên kết tĩnh với ứng dụng tại thời điểm xây dựng.
Kích thước ứng dụngMức tăng kích thước khoảng 800 KB.Dung lượng tăng khoảng 6,9 MB.
Thời gian khởi chạyCó thể phải đợi mô hình tải xuống trước khi sử dụng lần đầu.Mô hình có sẵn ngay lập tức

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai phần buildscriptallprojects.

 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android ML Kit vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle. Chọn một trong các phần phụ thuộc sau đây dựa trên nhu cầu của bạn:

  Để nhóm mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the model with your app
   implementation 'com.google.mlkit:face-detection:16.1.5'
  }
  

  Để sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded model in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0'
  }
  
 3. Nếu chọn sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play, bạn có thể định cấu hình để ứng dụng tự động tải mô hình xuống thiết bị sau khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play. Để thực hiện việc này, hãy thêm nội dung khai báo sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="face" >
     <!-- To use multiple models: android:value="face,model2,model3" -->
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra tính khả dụng của mô hình một cách rõ ràng và yêu cầu tải xuống thông qua API ModuleInstallClient của Dịch vụ Google Play.

  Nếu bạn không bật tính năng tải xuống mô hình tại thời điểm cài đặt hoặc không yêu cầu tải xuống một cách rõ ràng, mô hình sẽ được tải xuống trong lần đầu tiên bạn chạy trình phát hiện. Các yêu cầu bạn đưa ra trước khi tải xuống không tạo ra kết quả.

Nhập nguyên tắc về hình ảnh

Để nhận dạng khuôn mặt, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 480x360 pixel. Để Bộ công cụ máy học phát hiện chính xác các khuôn mặt, hình ảnh đầu vào phải chứa các khuôn mặt được biểu thị bằng dữ liệu pixel đầy đủ. Nhìn chung, kích thước tối thiểu của mỗi khuôn mặt mà bạn muốn phát hiện trong một hình ảnh là 100x100 pixel. Nếu bạn muốn phát hiện các đường viền của khuôn mặt, thì Bộ công cụ học máy sẽ yêu cầu dữ liệu đầu vào có độ phân giải cao hơn: mỗi khuôn mặt phải có kích thước ít nhất là 200x200 pixel.

Nếu phát hiện khuôn mặt trong một ứng dụng theo thời gian thực, bạn cũng nên xem xét kích thước tổng thể của hình ảnh nhập vào. Ảnh nhỏ có thể được xử lý nhanh hơn. Vì vậy, để giảm độ trễ, hãy chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn, nhưng hãy lưu ý các yêu cầu về độ chính xác ở trên và đảm bảo rằng khuôn mặt của đối tượng chiếm càng nhiều hình ảnh càng tốt. Ngoài ra, hãy xem các mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực.

Tiêu điểm ảnh kém cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác. Nếu bạn không nhận được kết quả chấp nhận được, hãy yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

Hướng của khuôn mặt so với máy ảnh cũng có thể ảnh hưởng tới các đặc điểm của Bộ công cụ máy học. Hãy xem phần Khái niệm phát hiện khuôn mặt.

1. Định cấu hình trình phát hiện khuôn mặt

Trước khi áp dụng tính năng phát hiện khuôn mặt cho một hình ảnh, nếu bạn muốn thay đổi chế độ cài đặt mặc định của trình phát hiện khuôn mặt, hãy chỉ định những chế độ cài đặt đó bằng một đối tượng FaceDetectorOptions. Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau đây:

Cài đặt
setPerformanceMode PERFORMANCE_MODE_FAST (mặc định) PERFORMANCE_MODE_ACCURATE

Ưu tiên tốc độ hoặc độ chính xác khi phát hiện khuôn mặt.

setLandmarkMode LANDMARK_MODE_NONE (mặc định) LANDMARK_MODE_ALL

Liệu có cố gắng xác định "các đặc điểm" trên khuôn mặt: mắt, tai, mũi, má, miệng, v.v. hay không.

setContourMode CONTOUR_MODE_NONE (mặc định) CONTOUR_MODE_ALL

Liệu có phát hiện các đường nét của đặc điểm khuôn mặt hay không. Chúng tôi chỉ phát hiện đường viền cho khuôn mặt nổi bật nhất trong hình ảnh.

setClassificationMode CLASSIFICATION_MODE_NONE (mặc định) CLASSIFICATION_MODE_ALL

Liệu có phân loại khuôn mặt thành các danh mục như "mắt cười" và "mở mắt" không.

setMinFaceSize float (mặc định: 0.1f)

Đặt kích thước khuôn mặt mong muốn nhỏ nhất, được biểu thị bằng tỷ lệ chiều rộng của đầu với chiều rộng của hình ảnh.

enableTracking false (mặc định) | true

Có chỉ định ID khuôn mặt hay không. Bạn có thể sử dụng mã này để theo dõi các khuôn mặt trên các hình ảnh.

Xin lưu ý rằng khi bạn bật tính năng phát hiện đường viền, chỉ có một khuôn mặt được phát hiện nên tính năng theo dõi khuôn mặt không cho kết quả hữu ích. Vì lý do này, để cải thiện tốc độ phát hiện, bạn không nên bật cả tính năng phát hiện đường viền và theo dõi khuôn mặt.

Ví dụ:

Kotlin

// High-accuracy landmark detection and face classification
val highAccuracyOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
    .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
    .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
    .build()

// Real-time contour detection
val realTimeOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
    .build()

Java

// High-accuracy landmark detection and face classification
FaceDetectorOptions highAccuracyOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
        .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
        .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
        .build();

// Real-time contour detection
FaceDetectorOptions realTimeOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
        .build();

2. Chuẩn bị hình ảnh nhập vào

Để phát hiện khuôn mặt trong một hình ảnh, hãy tạo một đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, hãy truyền đối tượng InputImage đến phương thức process của FaceDetector.

Để phát hiện khuôn mặt, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 480x360 pixel. Nếu bạn phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực, việc chụp khung hình ở độ phân giải tối thiểu này có thể giúp giảm độ trễ.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn, mỗi nguồn được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính toán giá trị xoay vòng cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán độ này từ độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay vòng đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo một đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy truyền ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp cho InputImage.fromFilePath(). Điều này sẽ hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho phương thức nhập media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage kèm theo vùng đệm hoặc mảng cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo như sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Nhận một phiên bản của FaceDetector

Kotlin

val detector = FaceDetection.getClient(options)
// Or, to use the default option:
// val detector = FaceDetection.getClient();

Java

FaceDetector detector = FaceDetection.getClient(options);
// Or use the default options:
// FaceDetector detector = FaceDetection.getClient();

4. Xử lý hình ảnh

Truyền hình ảnh đến phương thức process:

Kotlin

val result = detector.process(image)
    .addOnSuccessListener { faces ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<List<Face>> result =
    detector.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<List<Face>>() {
              @Override
              public void onSuccess(List<Face> faces) {
                // Task completed successfully
                // ...
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

5. Nhận thông tin về các khuôn mặt được phát hiện

Nếu thao tác phát hiện khuôn mặt thành công, một danh sách các đối tượng Face sẽ được truyền đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng Face biểu thị một khuôn mặt đã được phát hiện trong hình ảnh. Đối với mỗi khuôn mặt, bạn có thể lấy các toạ độ giới hạn của hình ảnh đó trong hình ảnh đầu vào, cũng như mọi thông tin khác mà bạn đã định cấu hình trình phát hiện khuôn mặt để tìm. Ví dụ:

Kotlin

for (face in faces) {
  val bounds = face.boundingBox
  val rotY = face.headEulerAngleY // Head is rotated to the right rotY degrees
  val rotZ = face.headEulerAngleZ // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  val leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR)
  leftEar?.let {
    val leftEarPos = leftEar.position
  }

  // If contour detection was enabled:
  val leftEyeContour = face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE)?.points
  val upperLipBottomContour = face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM)?.points

  // If classification was enabled:
  if (face.smilingProbability != null) {
    val smileProb = face.smilingProbability
  }
  if (face.rightEyeOpenProbability != null) {
    val rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.trackingId != null) {
    val id = face.trackingId
  }
}

Java

for (Face face : faces) {
  Rect bounds = face.getBoundingBox();
  float rotY = face.getHeadEulerAngleY(); // Head is rotated to the right rotY degrees
  float rotZ = face.getHeadEulerAngleZ(); // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  FaceLandmark leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR);
  if (leftEar != null) {
    PointF leftEarPos = leftEar.getPosition();
  }

  // If contour detection was enabled:
  List<PointF> leftEyeContour =
      face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE).getPoints();
  List<PointF> upperLipBottomContour =
      face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM).getPoints();

  // If classification was enabled:
  if (face.getSmilingProbability() != null) {
    float smileProb = face.getSmilingProbability();
  }
  if (face.getRightEyeOpenProbability() != null) {
    float rightEyeOpenProb = face.getRightEyeOpenProbability();
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.getTrackingId() != null) {
    int id = face.getTrackingId();
  }
}

Ví dụ về đường nét khuôn mặt

Khi bật tính năng phát hiện đường nét khuôn mặt, bạn sẽ nhận được một danh sách các điểm cho mỗi đặc điểm trên khuôn mặt đã được phát hiện. Các điểm này thể hiện hình dạng của tính năng. Hãy xem Khái niệm phát hiện khuôn mặt để biết thông tin chi tiết về cách trình bày đường viền.

Hình ảnh sau đây minh hoạ cách các điểm này tương ứng với một khuôn mặt, hãy nhấp vào hình ảnh đó để phóng to:

ví dụ về lưới đường viền khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng phát hiện khuôn mặt trong một ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Định cấu hình trình phát hiện khuôn mặt để sử dụng tính năng phát hiện hoặc phân loại đường viền khuôn mặt và phát hiện mốc, nhưng không phải cả hai:

  Phát hiện đường viền
  Phát hiện mốc
  Phân loại
  Phát hiện và phân loại mốc
  Phát hiện và phát hiện đường viền
  Phát hiện và phân loại đường viền
  Phát hiện và phát hiện đường viền

 • Bật chế độ FAST (được bật theo mặc định).

 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc API camera2, hãy điều chỉnh các lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu khung video mới hoạt động trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy thả khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu khởi động nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy đảm bảo rằng chiến lược áp lực ngược được đặt thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần bạn chỉ gửi được một hình ảnh để phân tích. Nếu hệ thống phân tích nhiều hình ảnh hơn khi trình phân tích đang bận, chúng sẽ tự động được thả và không được đưa vào hàng đợi để phân phối. Sau khi hình ảnh đang được phân tích được đóng bằng cách gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của trình phát hiện để chồng nội dung đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ máy học, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ trong một bước duy nhất. Thao tác này sẽ chỉ kết xuất với bề mặt hiển thị một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem ví dụ về các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ hơn, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.