Google Analytics - บันทึกการเปลี่ยนแปลง API การรายงานทั้งหมด

หน้านี้แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Google Analytics Reporting API โดยมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับ API การรายงานหลักและ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล เราขอแนะนำให้นักพัฒนา API ตรวจสอบรายการนี้เป็นระยะเพื่อดูประกาศใหม่ๆ คุณยังติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านฟีดที่แสดงในส่วนติดตามด้านล่างได้ด้วย

สมัครรับข้อมูลบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง

รวม API คอลเล็กชัน การกำหนดค่า และการรายงานทั้งหมด

ประกอบด้วย API การรายงานหลัก, API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล และ Real Time Reporting API

เวอร์ชันนี้เป็นรุ่นแรกของ User Activity API

 • User Activity API ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับ Client-ID หรือ User ID หนึ่งๆ ในช่วงวันที่หนึ่งๆ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้แบบอัตโนมัติแก่ผู้ใช้รายนั้นโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือ User Activity API

รุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงโควต้าและขีดจำกัด API แบบเรียลไทม์ของ Analytics

การเรียกใช้ API การรายงานแบบเรียลไทม์ของ Analytics ที่ใช้ในการมีส่วนร่วมกับการเรียก 10,000 ครั้งต่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ต่อวันที่เทียบเท่ากับการเรียก Analytics API อื่นๆ ตอนนี้ระบบจะนับการเรียก API การรายงานแบบเรียลไทม์ของ Analytics แยกกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการเรียกวันละ 10,000 ครั้งต่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) โดยใช้ Analytics Real Time Reporting API และ การเรียกเพิ่มอีก 10,000 ครั้งต่อวันต่อข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) โดยใช้ Analytics API อื่นๆ ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าขีดจำกัดและโควต้า

การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้การจัดการโควต้ามีความละเอียดมากขึ้นและไม่ปลอดภัย ดังนั้น การเรียกบ่อยๆ โดยใช้ Analytics Real Time Reporting API จะไม่บล็อกการเรียก Analytics API อื่นๆ ทั้งหมดโดยไม่ตั้งใจในช่วงที่เหลือของวันสำหรับแต่ละโปรไฟล์

รุ่นนี้จะเพิ่มจำนวนแถวสูงสุดที่แสดงในชุดผลลัพธ์ของ Analytics Reporting API v4

จํานวนแถวสูงสุดที่แสดงในออบเจ็กต์ Reporting API v4 ReportData ของ Analytics เพิ่มขึ้นจาก 10,000 เป็น 100,000 แถว

รุ่นนี้เพิ่มการแสดงตัวอย่างของระบบโควต้าตามทรัพยากรสำหรับ Google Analytics Reporting API v4 ซึ่งช่วยให้ลูกค้า Analytics 360 (พรีเมียม) ใช้เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างที่สูงขึ้นได้

รุ่นนี้จะเลิกใช้งานฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่เกี่ยวข้อง โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้

 • ga:correlationModelId
 • ga:queryProductId
 • ga:queryProductName
 • ga:queryProductVariation
 • ga:relatedProductId
 • ga:relatedProductName
 • ga:relatedProductVariation
 • ga:correlationScore
 • ga:queryProductQuantity
 • ga:relatedProductQuantity

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ลงใน API อ่านการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อดูรายการคำจำกัดความทั้งหมด รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานหลายรายการออก อ่านนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลสำหรับ Google Analytics API เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการนำข้อมูลออกทั้งหมด

เวลา

 • มิติข้อมูลใหม่ ga:dateHourMinute ซึ่งรวม ga:date, ga:hour และ ga:minute เข้าด้วยกัน

การนำข้อมูลออก

รุ่นนี้จะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก

 • ga:socialactivities
 • ga:socialactivityaction
 • ga:socialactivitydisplayname
 • ga:socialactivityendorsingurl
 • ga:socialactivitynetworkaction
 • ga:socialactivitypost
 • ga:socialactivitytagssummary
 • ga:socialactivitytimestamp
 • ga:socialactivityuserhandle
 • ga:socialactivityuserphotourl
 • ga:socialactivityuserprofileurl
 • ga:socialinteractionspervisit

รุ่นนี้อัปเดตเมตริกและมิติข้อมูลที่มีอยู่ใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกผู้ใช้

การคำนวณเมตริกผู้ใช้และผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ได้รับการอัปเดตให้นับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเมตริก หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีระบุผู้ใช้ในเมตริกผู้ใช้

เมตริกผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตการคำนวณ

 • ga:users - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:1dayusers - จำนวนรวมของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:7dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:14dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ
 • ga:30dayusers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

วันสิ้นสุดระยะเวลาการเลิกใช้งาน ga:uniqueEvents แล้ว หลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2017 ระบบจะอัปเดตคำจำกัดความของ ga:uniqueEvents และจะนำเมตริก ga:uniqueEventsTemporary ส่วนตัวออกจาก API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ให้กับ API, ปรับปรุงข้อความแสดงข้อผิดพลาด และเริ่มบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงที่ประกาศไปก่อนหน้านี้สำหรับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

มิติข้อมูลผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:userBucket - สําหรับผู้ใช้หนึ่งๆ มิติข้อมูลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ (ค่า 1 ถึง 100) จะระบุที่เก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียดได้จากบทความทดสอบแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในขณะที่ก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ผิดพลาด Unknown dimension(s): หรือ Unknown metric(s): เมื่อขอข้อมูลซึ่งมีเงื่อนไขที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ตอนนี้ API จะแสดงข้อความ Restricted metric(s): ... can only be queried under certain conditions.

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงของ AdSense จะถูกจำกัดไม่ให้สืบค้นมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้ลิงก์กับ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense และประกาศการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้

มิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 7/1/2017 ซึ่งการค้นหามิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense จะแสดงข้อผิดพลาด "เมตริกที่ไม่รู้จัก" สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ลิงก์และไม่ใช่ AdSense

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 31/1/1/2017 เป็นต้นไป ระบบจะจำกัดข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับ AdSense ไม่ให้สืบค้นมิติข้อมูลและเมตริกของ AdSense การค้นหามิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ด้วยข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่ได้ลิงก์กับ AdSense จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ต่อไปนี้ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มการรองรับเมตริกที่คำนวณแล้ว

 • เมตริก - ga:calcMetric_ - ค่าของเมตริกที่คำนวณแล้วที่ขอ โดย หมายถึงชื่อที่ผู้ใช้กำหนดของเมตริกที่คำนวณแล้ว โปรดทราบว่าประเภทข้อมูลของ ga:calcMetric_ อาจเป็น FLOAT, INTEGER, CURRENCY, TIME หรือ PERCENT โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับเมตริกที่คำนวณแล้ว

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API และยังเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ด้วย ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การติดตามเหตุการณ์

คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะเปลี่ยนไปเพื่อให้แสดงจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันได้แม่นยํายิ่งขึ้น เราจะเลิกใช้งานเมตริก ga:uniqueEvents ปัจจุบันตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูลเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล หากต้องการลองใช้คำจำกัดความใหม่ คุณสามารถอ้างอิงเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ซึ่งจะคำนวณจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะใช้เมตริกใหม่ ga:uniqueDimensionCombinations ซึ่งจะคงคำจำกัดความปัจจุบันของ ga:uniqueEvents ไว้ หลังระยะเวลาการเลิกใช้งานที่เหมาะสม (ประมาณ 6 เดือน) เราจะนําเมตริกส่วนตัว ga:uniqueEventsTemporary ออก และเมตริกเดิม ga:uniqueEvents จะแสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำอย่างถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

กิจกรรมที่ไม่ซ้ำ

 • เมตริก - ga:uniqueEvents - คําจํากัดความของ ga:uniqueEvents จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆ นี้เพื่อให้แสดงจํานวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำกันได้แม่นยํายิ่งขึ้น โปรดใช้ ga:uniqueDimensionCombinations แทน หากต้องการเก็บคําจํากัดความเดิมไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ
 • เมตริก - ga:uniqueDimensionCombinations - ชุดค่าผสมมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำจะนับจำนวนชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ำสำหรับมิติข้อมูลแต่ละรายการในรายงาน เมตริกนี้เป็นเหมือนการประมวลผลมิติข้อมูลแบบผสม (ต่อกัน) ภายหลังจากได้ข้อมูลชุดแรกแล้ว ซึ่งทำให้การรายงานยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องอัปเดตโค้ดติดตามหรือใช้ช่องมิติข้อมูลที่กำหนดเองเพิ่มเติมเลย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ

การทดสอบการเปลี่ยนรุ่น – ส่วนตัว

 • เมตริก - ga:uniqueEventsTemporary - จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำ ซึ่งจะเป็นคำจำกัดความใหม่สำหรับ ga:uniqueEvents คุณใช้เมตริกนี้เพื่อทำความเข้าใจคำจำกัดความใหม่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดทราบว่าเมตริกนี้เป็นแบบส่วนตัวและจะไม่แสดงในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Bid Manager

 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นที่ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของการคลิก DBM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และคลิกจาก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmClickSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และคลิกจาก DBM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchange - ชื่อการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventExchangeId - รหัสการแลกเปลี่ยน DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrder - ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventInsertionOrderId - รหัสใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItem - ชื่อรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventLineItemId - รหัสรายการโฆษณา DBM ของเหตุการณ์ DBM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSite - ชื่อเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชันของ Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dbmLastEventSiteId - รหัสเว็บไซต์ DBM ที่แสดงครีเอทีฟโฆษณา DBM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DBM สุดท้าย (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DBM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPA - eCPA รายได้ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPC - รายได้ eCPC ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCPM - eCPM รายได้ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCTR - CTR ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmClicks - จำนวนคลิกทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmConversions - Conversion ทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้นต้องมีการผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmCost - ค่าใช้จ่าย DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmImpressions - จำนวนการแสดงผลทั้งหมดของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • เมตริก - ga:dbmROAS - ROAS ของ DBM (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DBM)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroup - กลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdGroupId - รหัสกลุ่มโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiser - ผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgency - เอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsAgencyId - รหัสเอเจนซี DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaign - แคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsCampaignId - รหัสแคมเปญ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccount - บัญชีเครื่องมือ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsEngineAccountId - รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeyword - คีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • มิติข้อมูล - ga:dsKeywordId - รหัสคีย์เวิร์ด DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCPC - ค่าใช้จ่ายต่อคลิกของผู้ลงโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCTR - อัตราการคลิกผ่าน DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsClicks - การคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsCost - ค่าใช้จ่าย DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsImpressions - การแสดงผล DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsProfit - โปรไฟล์ DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsReturnOnAdSpend - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)
 • ga:dsRevenuePerClick - รายได้ต่อคลิก DS (Analytics 360 เท่านั้น ต้องผสานรวมกับ DS)

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

รหัสธุรกรรม

 • มิติข้อมูล - mcf:transactionId - รหัสธุรกรรมที่ระบุโดยวิธีการติดตามอีคอมเมิร์ซสำหรับการซื้อสินค้าในรถเข็นช็อปปิ้ง

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API เวอร์ชันนี้ยังเพิ่มข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับชุดค่าผสมของมิติข้อมูลที่ค้นหาร่วมกันได้ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:continentId - รหัสทวีปของผู้ใช้ ซึ่งดูจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

ข้อจำกัด

ค้นหามิติข้อมูลต่อไปนี้ในกลุ่มต่อไปนี้ด้วยมิติข้อมูลในกลุ่มอื่นๆ ไม่ได้

 • ไปที่ Shopping Info Group
  • ga:checkoutOptions
  • ga:shoppingStage
 • กลุ่มการทดสอบ GWO
  • ga:experimentVariant
  • ga:experimentId
 • กลุ่มความสนใจ
  • ga:interestOtherCategory
 • กลุ่มที่มีแผนจะซื้อ
  • ga:interestInMarketCategory
 • กลุ่มโปรโมชันภายใน:
  • ga:internalPromotionCreative
  • ga:internalPromotionId
  • ga:internalPromotionName
  • ga:internalPromotionPosition
 • กลุ่มความสนใจในการสร้างแบรนด์:
  • ga:interestAffinityCategory

รุ่นนี้เพิ่มขีดจำกัดและโควต้าใหม่ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับขีดจำกัดและโควต้า

การรายงานข้อผิดพลาด

รุ่นนี้เริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดในคำขอการรายงานที่ล้มเหลว (5XX)

 • คำขอที่ล้มเหลว 10 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อชั่วโมง
 • คำขอที่ล้มเหลว 50 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อโปรไฟล์ต่อวัน

ขีดจำกัด Pivot

รุ่นนี้เริ่มบังคับใช้ขีดจำกัดในคำขอ Pivot ดังนี้

 • ตอนนี้คำขอรายงานมี pivot ได้สูงสุด 2 รายการ
 • Pivot มีมิติข้อมูลได้สูงสุด 4 รายการ
 • มิติข้อมูล Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดจำนวนรวมของมิติข้อมูลที่อนุญาตในคำขอ
 • metrics Pivot เป็นส่วนหนึ่งของการจำกัดจำนวนเมตริกทั้งหมดที่อนุญาตในคำขอ

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:metroId - รหัสพื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) 3 หลักจากตำแหน่งที่การเข้าชมเข้ามา โดยมาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้

DoubleClick สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา

 • เมตริก - ga:dfpImpressions - การแสดงโฆษณา DFP จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (การลิงก์ DFP และการซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:dfpCoverage - ความครอบคลุมคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุไซต์ที่บัญชี DFP ไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpMonetizedPageviews - ค่านี้วัดจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดบนพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาจากบัญชี DFP ที่ลิงก์ โปรดทราบว่าหน้าเว็บเดียวสามารถมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย (การเปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:dfpImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง การแสดงผลจะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงเมื่อปรากฏในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้อยู่)"
 • เมตริก - ga:dfpClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา DFP ในเว็บไซต์ (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ไม่ได้)"
 • เมตริก - ga:dfpCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา DFP (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้อยู่)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenue - รายได้จาก DFP คือค่าประมาณของรายได้จากโฆษณาทั้งหมดตามการแสดงผลที่แสดง (การเปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้จาก DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา DFP ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้อิงตามเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP แต่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:dfpECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง โดยเป็นรายได้ DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressions - การแสดงผลของโฆษณาทดแทนคือผลรวมของการแสดงโฆษณา AdSense หรือ Ad Exchange ทั้งหมดที่แสดงเป็นโฆษณาทดแทนผ่าน DFP การแสดงโฆษณาจะถูกรายงานทุกครั้งที่โฆษณาเดี่ยวใดๆ แสดงบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะแสดงการแสดงผล 2 ครั้ง (การลิงก์ DFP และการซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน)"
 • เมตริก - ga:backfillCoverage - ความครอบคลุมของโฆษณาทดแทนคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาทดแทนที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมจะช่วยระบุไซต์ที่บัญชีผู้เผยแพร่โฆษณานำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายไม่ได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100 หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange มีโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillMonetizedPageviews - ค่านี้วัดการดูหน้าเว็บทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ที่แสดงพร้อมกับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการจากบัญชีโฆษณาทดแทนที่ลิงก์ โปรดทราบว่าการดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้ครั้งเดียวอาจมีการแสดงโฆษณาหลายรายการ (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics) หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาทดแทนที่ได้แสดง การแสดงผลจะถือเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณาทดแทนบนเว็บไซต์ หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้คือผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillCTR - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลโฆษณาทดแทนที่ทำให้มีการคลิกโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange กำลังให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenue - รายได้โดยประมาณทั้งหมดจากโฆษณาทดแทน หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้คือผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณาทดแทนต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังเว็บไซต์ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"
 • เมตริก - ga:backfillECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง ซึ่งหมายถึงรายได้ของโฆษณาทดแทน DFP ต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง หากทั้ง AdSense และ Ad Exchange ให้บริการโฆษณาทดแทน เมตริกนี้จะเป็นผลรวมของบัญชีโฆษณาทดแทน 2 บัญชี (เปิดใช้การลิงก์ DFP และซ่อนรายได้ DFP ที่ไม่ได้เปิดใช้)"

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มและการสุ่มตัวอย่าง

กลุ่ม

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่จะทำให้ระบบนับชุดย่อยของคำขอที่มีกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด (gaid::-1) ต่ำกว่าความเป็นจริงใน Core Reporting API V3 และถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใน Analytics Reporting API V4

ทดสอบผลิตภัณฑ์

รุ่นนี้แก้ไขปัญหาที่คำขอชุดย่อยจากตารางที่กำหนดเองจะแสดงข้อมูลตัวอย่าง

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งจะแก้ไขปัญหาเมื่อสร้างคำขอ Analytics Reporting API V4

คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่น

ตอนนี้คำขอของกลุ่มประชากรตามรุ่นจะขอมิติข้อมูลกลุ่มประชากรตามรุ่นทั้งหมดได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ API จะแสดงข้อผิดพลาดเมื่อขอมิติข้อมูล ga:acquisition...

LTV ของคำขอมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน

โปรดทราบว่าคำขอมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสามารถสร้างรายงานมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้แอปเท่านั้น

รุ่นนี้เพิ่มแอตทริบิวต์ใหม่ addedInApiVersion

เพิ่มในเวอร์ชัน API แล้ว

 • addedInApiVersion เป็นแอตทริบิวต์ที่เป็นตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบว่าสามารถใช้คอลัมน์ใน API การรายงานของเวอร์ชันที่ระบุได้หรือไม่ ดูรายละเอียดได้ที่ Metadata API - คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์

รุ่นนี้มีการประกาศ API เวอร์ชันใหม่ นั่นคือ Analytics Reporting API V4 API ใหม่นี้เป็นวิธีเข้าถึงข้อมูลรายงานใน Google Analytics แบบเป็นโปรแกรมขั้นสูงสุด

ฟีเจอร์หลัก

Google Analytics สร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานการรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ API ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าถึงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม Google Analytics ได้ ฟีเจอร์หลักบางส่วนของ Analytics Reporting API V4 ได้แก่

 • นิพจน์เมตริก - API ไม่เพียงช่วยให้คุณสามารถขอเฉพาะเมตริกในตัวเท่านั้น แต่ยังสามารถขอนิพจน์เมตริกทางคณิตศาสตร์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่สำเร็จต่อจำนวนเซสชันอาจแสดงในคำขอเป็น ga:goal1completions/ga:sessions
 • ช่วงวันที่หลายช่วง - สนับสนุนการขอช่วงวันที่สองช่วง ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสองช่วงเวลาในคำขอเดียว
 • กลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน - API มีคำศัพท์จำนวนมากสำหรับขอรายงานกลุ่มประชากรตามรุ่นและมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
 • กลุ่มหลายกลุ่ม - ขณะนี้คุณสามารถขอกลุ่มหลายกลุ่มในคำขอเดียว

เริ่มต้นใช้งาน

ดูเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน API

นโยบายโควต้า

Analytics Reporting API V4 จะมีโควต้าและขีดจํากัดของตนเอง เนื่องจากนี่คือ API ใหม่ ขีดจํากัดและโควต้าเหล่านี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การย้ายข้อมูล

นอกเหนือจากคำแนะนำในการย้ายข้อมูล เรายังมีไลบรารีความเข้ากันได้กับ Python ให้บริการใน GitHub อีกด้วย

มิติข้อมูลและเมตริก

รุ่นนี้เพิ่มชุดมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับ Analytics Reporting API V4 โดยเฉพาะด้วย ดูคำจำกัดความรายการทั้งหมดในเครื่องมือสำรวจมิติข้อมูลและเมตริก

 • มิติข้อมูล - ga:cohort - ชื่อของกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ตามการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ผู้ใช้รายหนึ่งอาจอยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่นหลายกลุ่มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ซึ่งคล้ายกับลักษณะที่ผู้ใช้อยู่ในกลุ่มหลายกลุ่ม

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthDay - ค่าชดเชยวันที่เป็น 0 วันซึ่งสัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มประชากรตามรุ่นกำหนดวันที่เข้าชมครั้งแรกเป็น 2015-09-01 ในวันที่ 04-09-2015 ga:cohortNthDay จะเป็น 3 วัน

 • ga:cohortNthMonth - ออฟเซ็ตเดือนตาม 0 ที่สัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:cohortNthWeek - การชดเชยสัปดาห์ตาม 0 ที่สัมพันธ์กับวันที่ของการกำหนดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionTrafficChannel - ช่องทางการเข้าชมที่ได้ผู้ใช้มา ซึ่งดึงมาจากเซสชันแรกของผู้ใช้ แชแนลการเข้าชมจะได้รับการคํานวณตามกฎการจัดกลุ่มแชแนลเริ่มต้น (ที่ระดับการดู หากมี) ณ เวลาที่ได้ผู้ใช้ใหม่

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSource - แหล่งที่มาที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionMedium - สื่อที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionSourceMedium - มูลค่ารวมของ ga:userAcquisitionSource และ ga:AcquisitionMedium

 • มิติข้อมูล - ga:acquisitionCampaign แคมเปญที่ได้รับผู้ใช้ มาจากเซสชันแรกของผู้ใช้

 • เมตริก - ga:cohortActiveUsers - เมตริกนี้มีความเกี่ยวข้องในบริบทของมิติข้อมูลออฟเซ็ตแบบ 0 (ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth) ซึ่งจะระบุจํานวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ใช้งานในกรอบเวลาซึ่งสอดคล้องกับวันที่ n/สัปดาห์/เดือนของกลุ่มประชากรตามรุ่น เช่น จำนวนผู้ใช้ (ในกลุ่มประชากรตามรุ่น) ที่มีการใช้งานในสัปดาห์ที่ 2 ของ ga:cohortNthWeek = 1 หากคำขอไม่มี ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek หรือ ga:cohortNthMonth เมตริกนี้จะมีค่าเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsers - จำนวนผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มประชากรตามรุ่น หรือที่เรียกว่าขนาดกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUser - การดูแอปต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUser - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUser - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRetentionRate - อัตราการคงกลุ่มประชากรตามรุ่นไว้

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUser - รายได้ต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortVisitDurationPerUser - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUser - เซสชันต่อผู้ใช้สำหรับกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria - มีความเกี่ยวข้องในบริบทของคำขอที่มีมิติข้อมูล ga:acquisitionTrafficChannel, ga:acquisitionSource, ga:acquisitionMedium หรือ ga:acquisitionCampaign ซึ่งแสดงจำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ได้รับมาจากแชแนล แหล่งที่มา สื่อ หรือแคมเปญปัจจุบัน เช่น สําหรับ ga:acquisitionTrafficChannel=Direct ค่านี้แสดงถึงจำนวนผู้ใช้ในกลุ่มประชากรตามรุ่นที่ได้มาโดยตรง หากไม่มีมิติข้อมูลที่กล่าวถึง ค่าจะเท่ากับ ga:cohortTotalUsers

 • เมตริก - ga:cohortAppviewsPerUserWithLifetimeCriteria - ยอดดูแอปต่อผู้ใช้สำหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortGoalCompletionsPerUserWithLifetimeCriteria - เป้าหมายที่สำเร็จต่อผู้ใช้สำหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortPageviewsPerUserWithLifetimeCriteria - การดูหน้าเว็บต่อผู้ใช้ของมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortRevenuePerUserWithLifetimeCriteria - รายได้ต่อผู้ใช้สําหรับมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

 • เมตริก - ga:cohortSessionsPerUserWithLifetimeCriteria - ระยะเวลาเซสชันต่อผู้ใช้ของมิติข้อมูลการได้ผู้ใช้ใหม่ของกลุ่มประชากรตามรุ่น

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียลแล้ว และจะรายงานเฉพาะข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2016 เท่านั้น โดยหลังจากวันที่ดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้น ตามนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้จะถูกนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

กิจกรรมโซเชียล

เราได้เลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว และจะนำออกหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2016 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นบนบล็อก ฯลฯ)
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชื่อของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ค่านี้คือเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียล (เช่น เนื้อหาของข้อความที่โพสต์ใน Google+) ที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ซึ่งก็คือเวลาที่เกิดกิจกรรมโซเชียลบนเครือข่ายโซเชียล
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อหรือรหัส) ของผู้ใช้ที่ริเริ่มกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ของโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือชุดแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล"
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ค่านี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียล (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 ฯลฯ) ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมนั้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลและเครือข่ายสังคมที่กิจกรรมเกิดขึ้น
 • มิติข้อมูล - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล นี่คือ URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยง
 • เมตริก - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่มีการแชร์หรือพูดถึง URL ของเนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:browserSize - ขนาดวิวพอร์ตของเบราว์เซอร์ผู้ใช้ ขนาดเบราว์เซอร์คือมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตเซสชัน ซึ่งจะบันทึกขนาดเริ่มต้นของวิวพอร์ตในหน่วยพิกเซลและมีรูปแบบเป็นความกว้าง X ความสูง เช่น 1920x960

รุ่นนี้จะเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ลงใน API

รวมแถวที่ว่าง

 • รุ่นนี้เพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ที่ไม่บังคับ include-empty-rows ซึ่งหากตั้งค่าเป็น false แถวที่ไม่มีข้อมูล จะไม่รวมอยู่ในคำตอบ ค่าเริ่มต้นคือ true ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องอัปเดตโค้ด โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารอ้างอิงสำหรับ Core Reporting API

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:1dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ใน 1 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งคืนจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 1 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ
 • เมตริก - ga:7dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 7 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ดังกล่าว
 • เมตริก - ga:14dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 14 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 14 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ
 • เมตริก - ga:30dayUsers - จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ในช่วง 30 วันในแต่ละวันในระยะเวลาที่ขอ ต้องระบุ ga:nthDay, ga:date หรือ ga:day อย่างน้อย 1 รายการเป็นมิติข้อมูลเพื่อค้นหาเมตริกนี้ สำหรับวันที่ที่ระบุ ค่าที่ส่งกลับจะเป็นผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดในระยะเวลา 30 วันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ที่ระบุ

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

DoubleClick Ad Exchange (AdX)

 • เมตริก - ga:adxCTR - เปอร์เซ็นต์ของการดูหน้าเว็บที่ทำให้เกิดการคลิกโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdX บนไซต์ของคุณ
 • เมตริก - ga:adxCoverage - ความครอบคลุมคือเปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ โดยทั่วไป ความครอบคลุมสามารถช่วยคุณระบุไซต์ที่บัญชี AdX ไม่สามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้ (การแสดงโฆษณา / คำขอโฆษณาทั้งหมด) * 100
 • เมตริก - ga:adxECPM - ต้นทุนที่มีประสิทธิผลต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง ซึ่งก็คือรายได้ AdX ของคุณต่อการดูหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressions - การแสดงโฆษณา AdX จะรายงานทุกครั้งที่มีการโฆษณาเดี่ยวในเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการดูหน้าเว็บที่มีหน่วยโฆษณา 2 หน่วย 1 ครั้ง เราจะถือว่ามีการแสดงผล 2 ครั้ง
 • เมตริก - ga:adxImpressionsPerSession - อัตราส่วนของการแสดงโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics (การแสดงโฆษณา / เซสชัน Analytics)
 • เมตริก - ga:adxMonetizedPageviews - การดูหน้าเว็บที่สร้างรายได้จะวัดจำนวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดบนพร็อพเพอร์ตี้ของคุณที่แสดงกับโฆษณาจากบัญชี AdX ที่เชื่อมโยง หมายเหตุ: หน้าเว็บเดียวอาจมีหน่วยโฆษณาหลายหน่วย
 • เมตริก - ga:adxRevenue - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX
 • เมตริก - ga:adxRevenuePer1000Sessions - รายได้รวมโดยประมาณจากโฆษณา AdX ต่อเซสชัน Analytics 1,000 เซสชัน โปรดทราบว่าเมตริกนี้พิจารณาจากเซสชันที่ไปยังไซต์ของคุณ ไม่ใช่การแสดงโฆษณา
 • เมตริก - ga:adxViewableImpressionsPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง การแสดงผลครั้งหนึ่งๆ จะถือว่าเป็นการแสดงผลที่ได้แสดงก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเห็น

รุ่นนี้เลิกใช้งานมิติข้อมูลหรือเมตริกที่มีอยู่ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลที่เลิกใช้งานแล้ว

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:adSlotPosition - ใช้ ga:adSlot แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextPagePath - ใช้ ga:pagePath แทน
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - ใช้ ga:contentGroupXX แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลใหม่ไปยัง API ดูรายการมิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • มิติข้อมูล - ga:dataSource - แหล่งข้อมูลของ Hit ระบบจะรายงาน Hit ที่ส่งจาก ga.js และ analytics.js เป็น "เว็บ" และ Hit ที่ส่งจาก SDK อุปกรณ์เคลื่อนที่จะรายงานเป็น "แอป" โดยคุณจะลบล้างค่าเหล่านี้ได้
 • มิติข้อมูล - ga:searchAfterDestinationPage - หน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมหลังจากทำการค้นหาภายในในเว็บไซต์ของคุณ

นี่คือรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • รุ่นนี้แก้ไขปัญหาในการบังคับใช้ข้อจำกัดการกรองในการค้นหา Real Time Reporting API คำขอที่มี rt:activeUsers และตัวกรองในมิติข้อมูลระดับเหตุการณ์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดสำหรับเหตุผล badRequest และมีข้อความระบุว่า OR operator not supported for a hit level filter ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจํากัดการค้นหาได้ที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ API การรายงานแบบเรียลไทม์

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ECommerce

 • เมตริก - ga:transactionsPerUser - จำนวนธุรกรรมทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
 • เมตริก - ga:revenuePerUser - รายได้จากการขายทั้งหมดที่ระบุในธุรกรรม โดยไม่รวมค่าจัดส่งและภาษี หารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

ผู้ใช้

 • เมตริก - ga:sessionsPerUser - จำนวนเซสชันทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด

เครือข่ายภูมิศาสตร์

 • มิติข้อมูล - ga:cityId - รหัสเมืองของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์
 • มิติข้อมูล - ga:countryIsoCode - รหัส ISO ประเทศของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-1 alpha-2
 • มิติข้อมูล - ga:regionId - รหัสภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ในสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคหมายถึงรัฐ เช่น นิวยอร์ก
 • มิติข้อมูล - ga:regionIsoCode - รหัส ISO ภูมิภาคของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส ISO-3166-2
 • มิติข้อมูล - ga:subContinentCode - รหัสอนุทวีปของผู้ใช้ ซึ่งได้มาจากที่อยู่ IP หรือรหัสทางภูมิศาสตร์ เช่น โปลินีเซียหรือยุโรปเหนือ ค่าที่ระบุจะเป็นรหัส UN M.49

DoubleClick Campaign Manager

 • เมตริก - ga:dcmROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ของ DCM (ระดับพรีเมียมเท่านั้น)

เมตริกที่เลิกใช้งานแล้ว

เราเลิกใช้งานเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:dcmROI - ใช้ ga:dcmROAS แทน + เมตริก - ga:dcmMargen - ใช้ ga:dcmROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ลงใน API และเลิกใช้งานเมตริกที่มีอยู่ 2 รายการ โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdWords

 • เมตริก - ga:ROAS - ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) คือรายได้จากธุรกรรมและมูลค่าเป้าหมายทั้งหมดหารด้วยค่าใช้จ่ายการโฆษณาที่ได้รับ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนําข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล + เมตริก - ga:ROI - ใช้ ga:ROAS แทน + เมตริก - ga:margin - ใช้ ga:ROAS แทน

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ไปยัง API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdSense

 • เมตริก - ga:adsenseCoverage - เปอร์เซ็นต์ของคำขอโฆษณาที่ส่งกลับโฆษณาอย่างน้อย 1 รายการ
 • เมตริก - ga:adsenseViewableImpressionPercent - เปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่ได้แสดง

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmAdvertiserPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยผู้ลงโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCampaignPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยแคมเปญ DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreative - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativePath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยครีเอทีฟโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmCreativeVersionPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmNetwork - เครือข่ายที่ใช้
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacement - ชื่อตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmPlacementPath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยตำแหน่ง DCM
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSite - ชื่อเว็บไซต์ DCM ที่มีการแสดงโฆษณา DCM สำหรับเหตุการณ์ DCM (การแสดงผลหรือการคลิก) ที่ตรงกับ Conversion ของ Google Analytics
 • มิติข้อมูล - mcf:dcmSitePath - เส้นทางที่ทำให้เกิด Conversion โดยที่การโต้ตอบในเส้นทางแสดงด้วยเว็บไซต์ DCM
 • เมตริก - mcf:firstImpressionConversions - จำนวน Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบแรกของ Conversion ในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • เมตริก - mcf:firstImpressionValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM เป็นการโต้ตอบแรกของ Conversion ในกรอบเวลามองย้อนกลับ 30 วัน มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • - mcf:impressionAssistedConversions - จำนวน Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบของ Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม
 • เมตริก - mcf:impressionAssistedValue - มูลค่าของ Conversion ที่การแสดงผลของแคมเปญ DCM ปรากฏในเส้นทาง Conversion แต่ไม่ใช่การโต้ตอบของ Conversion สุดท้าย มิติข้อมูลนี้มีทั้งเป้าหมายที่สำเร็จและธุรกรรม

รุ่นนี้มีการเพิ่มเมตริกเซสชันใหม่ มิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ ตลอดจนมิติข้อมูลและเมตริก DoubleClick Campaign Manager ใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

เซสชัน

 • เมตริก - ga:hits - จำนวน Hit ทั้งหมดที่ส่งไปยัง Google Analytics เมตริกนี้จะรวม Hit ทุกประเภท (เช่น การดูหน้าเว็บ เหตุการณ์ ระยะเวลา ฯลฯ)

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • มิติข้อมูล - ga:campaignCode - เมื่อใช้การติดตามแคมเปญด้วยตนเอง ค่าของพารามิเตอร์การติดตามแคมเปญ utm_id

DoubleClick Campaign Manager

 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAd - ชื่อโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSite - ชื่อไซต์ที่แสดงโฆษณา DCM และคลิกของ DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSiteId - รหัสไซต์ DCM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชันของ Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacement - ชื่อตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSitePlacementId - รหัสตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmClickSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของการคลิก DCM ที่ตรงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivity - ชื่อกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityAndGroup - ชื่อและชื่อกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroup - ชื่อกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityGroupId - รหัสกลุ่มกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightActivityId - รหัสกิจกรรม DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmFloodlightSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ที่เชื่อมโยงกับ Conversion ของ Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAd - ชื่อโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiser - ชื่อผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAdvertiserId - รหัสผู้ลงโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventAttributionType - มีค่าที่เป็นไปได้ 2 ค่า (ClickThrough และ ViewThrough) หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการคลิก ค่านี้จะเป็น ClickThrough หากเหตุการณ์ DCM ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics เป็นการแสดงโฆษณา ค่าจะเป็น ViewThrough (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaign - ชื่อแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCampaignId - รหัสแคมเปญ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreative - ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeId - รหัสโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeType - ชื่อประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeTypeId - รหัสประเภทโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventCreativeVersion - เวอร์ชันครีเอทีฟโฆษณา DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventRenderingId - รหัสการแสดงผล DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSite - ชื่อไซต์ที่แสดงโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSiteId - รหัสไซต์ DCM ที่มีการแสดงครีเอทีฟโฆษณา DCM และมีการคลิกสำหรับเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือการคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacement - ชื่อตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSitePlacementId - รหัสตำแหน่งในเว็บไซต์ DCM ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • มิติข้อมูล - ga:dcmLastEventSpotId - รหัสการกำหนดค่า DCM Floodlight ของเหตุการณ์ DCM ล่าสุด (การแสดงผลหรือคลิกภายในกรอบเวลามองย้อนกลับของ DCM) ที่เชื่อมโยงกับเซสชัน Google Analytics (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - ga:dcmFloodlightQuantity - จำนวน Conversion ของ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)
 • เมตริก - dcmFloodlightRevenue - รายได้ DCM Floodlight (พรีเมียมเท่านั้น)

รุ่นนี้มีมิติข้อมูลและเมตริกการจัดกลุ่มเนื้อหาใหม่เพิ่มเข้ามา

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

การจัดกลุ่มเนื้อหา

 • มิติข้อมูล - ga:landingContentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาที่ตรงกันกลุ่มแรกในเซสชันของผู้ใช้
 • มิติข้อมูล - ga:nextContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เข้าชมหลังจากกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • มิติข้อมูล - ga:contentGroupXX - กลุ่มเนื้อหาในพร็อพเพอร์ตี้ กลุ่มเนื้อหาคือชุดของเนื้อหาที่แสดงโครงสร้างที่เป็นตรรกะซึ่งสามารถระบุได้โดยการจับคู่นิพจน์ทั่วไปของโค้ดติดตามหรือชื่อหน้า/URL หรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • มิติข้อมูล - ga:previousContentGroupXX - หมายถึงกลุ่มเนื้อหาที่เคยเข้าชมก่อนกลุ่มเนื้อหาอื่น
 • เมตริก - ga:contentGroupUniqueViewsXX - จำนวนหน้าที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำ) ภายในเซสชันสำหรับกลุ่มเนื้อหาที่ระบุ ซึ่งจะพิจารณาทั้ง pagePath และ pageTitle เพื่อกำหนดความไม่ซ้ำกัน

รุ่นนี้มีเงื่อนไข dateOfSession ใหม่สำหรับกลุ่ม และการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพใหม่

กลุ่ม

ตอนนี้กลุ่มรองรับเงื่อนไข dateOfSession ใหม่ ซึ่งสามารถจำกัดกลุ่มไว้เฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่เริ่มเซสชันภายในช่วงวันที่ที่กำหนดได้ ดูรายละเอียดได้ที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์กลุ่มเป้าหมาย

มิติข้อมูลและเมตริก

โปรดดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมดสำหรับอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionCreative - เนื้อหาครีเอทีฟโฆษณาที่ออกแบบมาสำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionId - รหัสที่คุณใช้สำหรับโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionName - ชื่อของโปรโมชัน
 • มิติข้อมูล - ga:internalPromotionPosition - ตำแหน่งของโปรโมชันในหน้าเว็บหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน
 • มิติข้อมูล - ga:orderCouponCode - รหัสของคูปองระดับคำสั่งซื้อ
 • มิติข้อมูล - ga:productBrand - ชื่อแบรนด์ที่ใช้ขายผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryHierarchy - หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นซึ่งมีผลิตภัณฑ์อยู่ (อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ)
 • มิติข้อมูล - ga:productCategoryLevelXX - ระดับ (1-5) ในลำดับชั้นของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากด้านบน
 • มิติข้อมูล - ga:productCouponCode - รหัสสำหรับคูปองระดับผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productListName - ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏอยู่
 • มิติข้อมูล - ga:productListPosition - ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • มิติข้อมูล - ga:productVariant - รูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือแดง น้ำเงิน เขียว ดำสำหรับสี
 • มิติข้อมูล - ga:checkoutOptions - ตัวเลือกผู้ใช้ที่ระบุในระหว่างกระบวนการชำระเงิน เช่น FedEx, DHL, UPS สำหรับตัวเลือกการจัดส่งหรือ Visa, MasterCard, AmEx สำหรับตัวเลือกการชำระเงิน มิติข้อมูลนี้ควรใช้ร่วมกับขั้นตอนช็อปปิ้งด้วย
 • มิติข้อมูล - ga:shoppingStage - ขั้นตอนต่างๆ ของประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ผู้ใช้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นในเซสชัน เช่น PRODUCT_VIEW, ADD_TO_CART, CHECKOUT ฯลฯ
 • เมตริก - ga:internalPromotionCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านเพื่อดูโปรโมชันภายใน (จำนวนคลิก / จำนวนครั้งที่โปรโมชันปรากฏ)
 • เมตริก - ga:internalPromotionClicks - จำนวนการคลิกโปรโมชันภายใน
 • เมตริก - ga:internalPromotionViews - จำนวนการดูโปรโมชันภายใน
 • เมตริก - ga:localProductRefundAmount - จํานวนเงินคืนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:localRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดสำหรับธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • เมตริก - ga:productAddsToCart - จำนวนครั้งที่มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productCheckouts - จำนวนครั้งที่มีการรวมผลิตภัณฑ์ในกระบวนการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:productDetailViews - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListClicks - จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกผลิตภัณฑ์เมื่อปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListViews - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productListCTR - อัตราที่ผู้ใช้คลิกผ่านผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefunds - จำนวนครั้งที่มีการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRefundAmount - จำนวนเงินคืนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:productRemovesFromCart - จำนวนครั้งที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง
 • เมตริก - ga:productRevenuePerPurchase - รายได้ของผลิตภัณฑ์ต่อการซื้อโดยเฉลี่ย (มักจะใช้กับรหัสคูปองของผลิตภัณฑ์)
 • เมตริก - ga:buyToDetailRate - การซื้อที่ไม่ซ้ำหารด้วยจำนวนการดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:cartToDetailRate - เพิ่มผลิตภัณฑ์หารด้วยการดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • เมตริก - ga:quantityAddedToCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในรถเข็น
 • เมตริก - ga:quantityCheckedOut - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในการชำระเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRefunded - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่คืนเงิน
 • เมตริก - ga:quantityRemovedFromCart - จำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่นำออกจากรถเข็น
 • เมตริก - ga:refundAmount - จำนวนเงินคืนสำหรับธุรกรรมหนึ่ง
 • เมตริก - ga:totalRefunds - จำนวนการคืนเงินที่ออกให้

รุ่นนี้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในชื่อส่วนหัวคอลัมน์ รวมถึงการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มิติข้อมูลและเมตริก

ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

ระบบ

 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyDisplayName - ชื่อที่แสดงของพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ควบรวมเท่านั้น
 • มิติข้อมูล - ga:sourcePropertyTrackingId - รหัสการติดตามพร็อพเพอร์ตี้แหล่งที่มาของพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม ใช้ได้กับพร็อพเพอร์ตี้ควบรวมเท่านั้น

การจัดกลุ่มแชแนล

 • มิติข้อมูล - ga:channelGrouping - การจัดกลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่แชร์ภายในข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์)
 • มิติข้อมูล - ga:correlationModelId - รหัสรูปแบบความสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำการค้นหา
 • มิติข้อมูล - ga:queryProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สืบค้น
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductId - รหัสของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductName - ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มิติข้อมูล - ga:relatedProductVariation - รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:correlationScore - คะแนนความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เมตริก - ga:queryProductQuantity - จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ค้นหา
 • เมตริก - ga:relatedProductQuantity - จํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขชื่อคอลัมน์ส่วนหัว

 • มีข้อบกพร่องในรุ่น 16-04-2014 หากคุณค้นหามิติข้อมูลหรือเมตริกที่เลิกใช้งาน API จะแสดงส่วนหัวคอลัมน์พร้อมกับมิติข้อมูลหรือเมตริกที่นำมาใช้แทน แต่ตอนนี้ระบบแสดงชื่อมิติข้อมูลหรือเมตริกเดียวกับที่ใช้ในคำขออย่างถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งชื่อแอตทริบิวต์ uiName

การเปลี่ยนชื่อ UI

 • ตอนนี้แอตทริบิวต์ uiName สำหรับคอลัมน์ที่มีเทมเพลตใช้ XX เพื่อแสดงดัชนีตัวเลขแทน 1 ตัวอย่างเช่น Goal 1 Value ตอนนี้คือ Goal XX Value

Embed API เวอร์ชันแรก:

 • Google Analytics Embed API คือไลบรารี JavaScript ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและฝังหน้าแดชบอร์ดบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที ไปที่ภาพรวมของ Embed API เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบสิทธิ์ ตัวเลือกมุมมอง ข้อมูล และแผนภูมิข้อมูล

รุ่นนี้มีการเลิกใช้งานแอตทริบิวต์ appUiName แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำแอตทริบิวต์ออกได้จากนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

การเลิกใช้งาน appUiName

 • เลิกใช้งาน appUiName แล้ว ไม่ต้องใช้รูปแบบนี้ใน API ข้อมูลเมตาอีกต่อไปเนื่องจากมีการรวมชื่อ UI สำหรับข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) เว็บและแอป คุณควรนำโค้ดที่ใช้แอตทริบิวต์ appUiName ออกและใช้แอตทริบิวต์ uiName เท่านั้น

รุ่นนี้มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลและเมตริกที่เปลี่ยนชื่อ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

ผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - rt:visitorType - ใช้ rt:userType แทน
 • เมตริก - rt:activeVisitors - ใช้ rt:activeUsers แทน

รุ่นนี้มีการเพิ่มและเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลต่อไปนี้ลงใน API การรายงานหลัก

AdWords

 • มิติข้อมูล - ga:isTrueViewVideoAd - Yes หรือ No - ระบุว่าโฆษณาเป็นโฆษณาวิดีโอ TrueView ของ AdWords หรือไม่

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:nthHour - ดัชนีสำหรับแต่ละชั่วโมงในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับชั่วโมงแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ในช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับชั่วโมงถัดไป และต่อไปเรื่อยๆ

มิติข้อมูลและเมตริกที่เปลี่ยนชื่อ

มิติข้อมูลและเมตริกทั้งหมดที่อิงตามผู้เข้าชมและการเข้าชมได้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ใช้และเซสชันตามลำดับแทน

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อข้อมูลได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - ใช้ ga:userAgeBracket แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - ใช้ ga:userGender แทน

อีคอมเมิร์ซ

 • เมตริก - ga:transactionRevenuePerVisit - ใช้ ga:transactionRevenuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:transactionsPerVisit - ใช้ ga:transactionsPerSession แทน

การติดตามเหตุการณ์

 • เมตริก - ga:eventsPerVisitWithEvent - ใช้ ga:eventsPerSessionWithEvent แทน
 • เมตริก - ga:visitsWithEvent - ใช้ ga:sessionsWithEvent แทน

Conversion เป้าหมาย

 • เมตริก - ga:goalValuePerVisit - ใช้ ga:goalValuePerSession แทน
 • เมตริก - ga:percentVisitsWithSearch - ใช้ ga:percentSessionsWithSearch แทน
 • เมตริก - ga:searchVisits - ใช้ ga:searchSessions แทน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • เมตริก - ga:pageviewsPerVisit - ใช้ ga:pageviewsPerSession แทน

เซสชัน

 • มิติข้อมูล - ga:visitLength - ใช้ ga:sessionDurationBucket แทน
 • เมตริก - ga:avgTimeOnSite - ใช้ ga:avgSessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:timeOnSite - ใช้ ga:sessionDuration แทน
 • เมตริก - ga:visitBounceRate - ใช้ ga:bounceRate แทน
 • เมตริก - ga:visits - ใช้ ga:sessions แทน

การโต้ตอบในโซเชียล

 • มิติข้อมูล - ga:socialInteractionNetworkActionVisit - ใช้ ga:socialInteractionNetworkActionSession แทน
 • เมตริก - ga:socialInteractionsPerVisit - ใช้ ga:socialInteractionsPerSession แทน

ผู้ใช้

 • มิติข้อมูล - ga:daysSinceLastVisit - ใช้ ga:daysSinceLastSession แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitCount - ใช้ ga:sessionCount แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitorType - ใช้ ga:userType แทน
 • มิติข้อมูล - ga:visitsToTransaction - ใช้ ga:sessionsToTransaction แทน
 • เมตริก - ga:newVisits - ใช้ ga:newUsers แทน
 • เมตริก - ga:percentNewVisits - ใช้ ga:percentNewSessions แทน
 • เมตริก - ga:visitors - ใช้ ga:users แทน

กลุ่ม: API การรายงานหลักเวอร์ชัน 2.4 และเวอร์ชัน 3.0

การสนับสนุนกลุ่มใหม่ใน API การรายงานหลัก

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มลำดับแล้ว คุณจะค้นหากลุ่มระดับผู้ใช้และระดับเซสชันที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บได้ด้วยพารามิเตอร์ segment
 • ไวยากรณ์ใหม่สําหรับกลุ่มแบบไดนามิกพร้อมให้ใช้งานกับพารามิเตอร์ segment โปรดดูรายละเอียดที่คู่มือการพัฒนากลุ่ม
 • เลิกใช้งานคำนำหน้า dynamic:: แล้ว ขอแนะนำให้คุณmigrateไปยังไวยากรณ์ใหม่โดยเร็วที่สุด

เลิกใช้คำนำหน้า ga: แล้ว

เลิกใช้งานคำนำหน้า ga: สำหรับมิติข้อมูลและเมตริกแบบเรียลไทม์ทั้งหมดแล้ว และแทนที่ด้วยคำนำหน้า rt: ใหม่ คำขอ API ที่ใช้คำนำหน้า ga: จะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อผิดพลาด

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

การอัปเดตนี้จะเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ๆ ลงใน Real Time Reporting API ดูรายการทั้งหมดได้ที่การอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามเหตุการณ์

 • มิติข้อมูล - rt:eventAction - การดำเนินการของเหตุการณ์
 • มิติข้อมูล - rt:eventCategory - หมวดหมู่ของเหตุการณ์
 • มิติข้อมูล - rt:eventLabel - ป้ายกำกับของเหตุการณ์
 • มิติข้อมูล - rt:totalEvents - จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดของโปรไฟล์ในทุกหมวดหมู่

การติดตามเป้าหมาย

 • มิติข้อมูล - rt:goalId - สตริงที่เกี่ยวข้องกับรหัสเป้าหมาย
 • เมตริก - rt:goalXXValue - ค่าตัวเลขทั้งหมดสำหรับหมายเลขเป้าหมายที่ขอ โดยที่ XX เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20
 • เมตริก - rt:goalValueAll - ค่าตัวเลขทั้งหมดสำหรับเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับโปรไฟล์ของคุณ
 • เมตริก - rt:goalXXCompletions - จำนวนความสำเร็จทั้งหมดสำหรับหมายเลขเป้าหมายที่ขอ โดยที่ XX เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20
 • เมตริก - rt:goalCompletionsAll - จำนวนความสำเร็จทั้งหมดสำหรับเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนดไว้สำหรับโปรไฟล์ของคุณ

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • เมตริก - rt:pageViews - ยอดรวมของการดูหน้าเว็บ

การติดตามผลแอป

 • เมตริก - rt:screenViews - จำนวนการดูหน้าจอทั้งหมด

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerIDPath - ลําดับรหัสลูกค้า AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCustomerID - สอดคล้องกับ AdWords API Customer.id

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

เส้นทาง Conversion

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupIDPath - ลำดับของรหัสกลุ่มโฆษณา AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignIDPath - ลำดับของรหัสแคมเปญ AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeIDPath - ลำดับของรหัสครีเอทีฟโฆษณา AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaIDPath - ลำดับของรหัสเกณฑ์ AdWords ตลอดเส้นทาง Conversion

การโต้ตอบ

 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsAdGroupID - สอดคล้องกับ AdWords API AdGroup.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCampaignID - สอดคล้องกับ AdWords API Campaign.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCreativeID - สอดคล้องกับ AdWords API Ad.id
 • มิติข้อมูล - mcf:adwordsCriteriaID - สอดคล้องกับ AdWords API Criterion.id

รุ่นนี้มีรูปแบบการตอบสนองใหม่ในตารางข้อมูล รวมถึงการเพิ่มและการเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริก (ดูการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริกสำหรับรายการคำจำกัดความทั้งหมด)

ผลลัพธ์ของตารางข้อมูล

API สามารถเลือกที่จะแสดงผลออบเจ็กต์ตารางข้อมูลในการตอบกลับเพื่อให้แสดงข้อมูล Google Analytics ได้ง่ายขึ้นโดยใช้การแสดงภาพของ Google Charts

 • มีการเพิ่มพารามิเตอร์การค้นหา output (ไม่บังคับ) ลงใน API เครื่องมือนี้จะใช้เลือกรูปแบบเอาต์พุตของข้อมูล Analytics ในการตอบสนองได้ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ JSON โดยค่าเริ่มต้น หากตั้งค่าเป็น datatable พร็อพเพอร์ตี้ dataTable ที่มีออบเจ็กต์ตารางข้อมูลจะรวมอยู่ในการตอบกลับ คุณใช้ออบเจ็กต์นี้กับ Google Charts ได้โดยตรง โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารอ้างอิง Core Reporting API

มิติข้อมูลและเมตริกใหม่

มีการเพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ลงใน API การรายงานหลัก

เวลา

 • มิติข้อมูล - ga:minute - แสดงผลนาทีในชั่วโมง ค่าที่เป็นไปได้คือระหว่าง 00 ถึง 59
 • มิติข้อมูล - ga:nthMinute - ดัชนีสําหรับแต่ละนาทีในช่วงวันที่ที่ระบุ ดัชนีสำหรับนาทีแรกของวันแรก (เช่น วันที่เริ่มต้น) ในช่วงวันที่คือ 0, 1 สำหรับนาทีถัดไป เป็นต้น

ผู้ชม

 • มิติข้อมูล - ga:visitorAgeBracket - กลุ่มอายุของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:visitorGender - เพศของผู้เข้าชม
 • มิติข้อมูล - ga:interestAffinityCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestInMarketCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการในหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า
 • มิติข้อมูล - ga:interestOtherCategory - บ่งบอกว่าผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหมวดหมู่ที่ระบุมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะพร้อมซื้อมากกว่า

มิติข้อมูลและเมตริกที่ใช้ได้ในกลุ่ม

คุณใช้มิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ในกลุ่มได้แล้ว

 • มิติข้อมูล - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • เมตริก - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น

มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งาน

เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้แล้ว ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการนำข้อมูลออกได้ในนโยบายการเลิกใช้งานข้อมูล

 • มิติข้อมูล - ga:isMobile - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==mobile).
 • มิติข้อมูล - ga:isTablet - ใช้ ga:deviceCategory แทน (เช่น ga:deviceCategory==tablet).
 • เมตริก - ga:entranceBounceRate - ใช้ ga:visitBounceRate แทน

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

AdSense

 • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูล AdSense แล้ว:

  • เม.ย. - ga:adsenseRevenue - รายได้รวมจากโฆษณา AdSense
  • เมตริก - ga:adsenseAdUnitsViewed - จำนวนหน่วยโฆษณา AdSense ที่ดู หน่วยโฆษณาคือชุดโฆษณาที่แสดงจากโค้ดโฆษณา AdSense 1 ส่วน ดูรายละเอียดได้ที่ https://support.google.com/adsense/answer/32715
  • เมตริก - ga:adsenseAdsViewed - จำนวนโฆษณา AdSense ที่มีการดู หน่วยโฆษณาหนึ่งสามารถแสดงโฆษณาหลายรายการได้
  • พบ - ga:adsenseAdsClicks - จำนวนครั้งที่มีการคลิกโฆษณา AdSense บนเว็บไซต์ของคุณ
  • เมตริก - ga:adsensePageImpressions - จำนวนหน้าที่มีการเปิดระหว่างที่มีการแสดงโฆษณา AdSense การแสดงผลหน้าเว็บสามารถมีหน่วยโฆษณาได้หลายหน่วย
  • พบ - ga:adsenseCTR - เปอร์เซ็นต์การแสดงผลหน้าเว็บที่ก่อให้เกิดการคลิกโฆษณา AdSense (ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions)
  • เมตา - ga:adsenseECPM - ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อการแสดงหน้าเว็บพันครั้ง ซึ่งคือรายได้ AdSense ของคุณต่อการแสดงหน้าเว็บ 1,000 ครั้ง (ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageImpressions/1000)
  • พบ - ga:adsenseExits - จำนวนเซสชันที่สิ้นสุดลงเนื่องจากผู้ใช้คลิกที่โฆษณา AdSense

เวลา

 • หรี่แสง - ga:isoYear - ปี ISO ของการเข้าชม ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date ควรใช้ ga:isoYear กับ ga:isoWeek เท่านั้น เนื่องจาก ga:week หมายถึงปฏิทินเกรกอเรียน
 • หรี่แสง - ga:isoYearIsoWeek - ค่ารวมของ ga:isoYear และ ga:isoWeek

AdWords

ฟีเจอร์การควบคุมขนาดตัวอย่างใหม่และวันที่สัมพัทธ์

วันที่สัมพัทธ์
 • เพิ่มการรองรับวันที่สัมพัทธ์ใน MCF Reporting API today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์การค้นหา start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกำหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันขณะทำการค้นหา และตามเขตเวลาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุในการค้นหา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จำนวนการเข้าชมที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์) สำหรับการค้นหาการรายงานได้ ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • มีการเพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API: sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สำหรับคำตอบจากการสุ่มตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

ฟีเจอร์การควบคุมขนาดตัวอย่างใหม่และวันที่สัมพัทธ์

วันที่สัมพัทธ์
 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับวันที่สัมพัทธ์ใน API การรายงานหลัก today, yesterday และ NdaysAgo เป็นค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์การค้นหา start-date และ end-date
 • การใช้ค่าเหล่านี้จะกำหนดช่วงวันที่โดยอัตโนมัติตามวันที่ปัจจุบันขณะทำการค้นหา และตามเขตเวลาของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ (โปรไฟล์) ที่ระบุในการค้นหา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API
ระดับการสุ่มตัวอย่าง
 • เราได้เปิดตัวพารามิเตอร์ใหม่ samplingLevel ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งค่าระดับการสุ่มตัวอย่าง (เช่น จำนวนการเข้าชมที่ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์) สำหรับการค้นหาการรายงานได้ ค่าที่อนุญาตคือ DEFAULT, FASTER และ HIGHER_PRECISION
 • มีการเพิ่มช่องใหม่ 2 ช่องในการตอบกลับ API: sampleSize และ sampleSpace คุณสามารถใช้ค่าเหล่านี้เพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมที่ใช้สำหรับคำตอบจากการสุ่มตัวอย่าง
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง API และการสุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลเมตา API รุ่นนี้เป็นรุ่นแรก:

 • Metadata API จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริกที่มีการเปิดเผยใน Reporting API ของ Google Analytics ข้อมูลเมตาที่แสดงผลประกอบด้วยแอตทริบิวต์ต่างๆ เช่น ชื่อ UI, คำอธิบาย, การรองรับกลุ่มขั้นสูง และอื่นๆ การใช้ Metadata API จะช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริกที่ใช้ได้กับการค้นหาในการรายงานโดยอัตโนมัติ ไปที่ภาพรวมของ API ข้อมูลเมตาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Real Time Reporting API รุ่นแรกในรุ่นเบต้าแบบจำกัด

 • Real Time Reporting API ในแบบเรียลไทม์จะช่วยให้คุณรายงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพร็อพเพอร์ตี้ได้ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ API การรายงานแบบเรียลไทม์ในการค้นหามิติข้อมูลและเมตริก เพื่อสร้างวิดเจ็ตและแดชบอร์ดบนเว็บที่แสดงต่อลูกค้า ไปที่ภาพรวมของ API การรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ ga:adwordsCustomerID จะแสดงผลรหัสลูกค้า AdWords 10 หลักที่สอดคล้องกับ AccountInfo.customerId ของ AdWords API อย่างถูกต้อง การแก้ไขนี้ทำให้คุณรวมข้อมูล Analytics กับบัญชี AdWords ได้หลายบัญชี

ในการเปิดตัวกลุ่มใหม่ เราจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน API การรายงานหลัก

 • ตอนนี้พารามิเตอร์ segment รองรับรหัสอักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายขั้นสูงที่กำหนดเองแล้ว ซึ่งจะแสดงในคอลเล็กชันกลุ่มของ API การจัดการ
 • และในตอนนี้อยู่ระหว่างการเลิกใช้งานรหัสตัวเลขปัจจุบันสำหรับกลุ่มที่กำหนดเองแล้ว รหัสเดิมเหล่านี้จะยังคงใช้งานได้เป็นเวลา 6 เดือน เราขอแนะนําให้แอปพลิเคชันที่บันทึกรหัสกลุ่มผู้ใช้ให้เปลี่ยนไปใช้รหัสใหม่ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เมื่อระยะเวลาการเลิกใช้งานสิ้นสุดลง การค้นหาที่มีรหัสตัวเลขเก่าจะแสดงข้อผิดพลาด
 • ปัจจุบัน เฉพาะกลุ่มระดับการเข้าชมที่สร้างขึ้นในอินเทอร์เฟซเว็บเท่านั้นที่สามารถค้นหาในพารามิเตอร์ segment
 • กลุ่มเริ่มต้นที่มีอยู่ซึ่งมีรหัสตัวเลขเป็นลบจะไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม ระบบยังไม่รองรับกลุ่มเริ่มต้นใหม่ในขณะนี้

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API โปรดดูรายการคำจำกัดความทั้งหมดในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงานโปรไฟล์แอป ดังนี้
  • หรี่แสง - ga:appId - รหัสของแอปพลิเคชัน
  • สลัว - ga:appInstallerId - รหัสของโปรแกรมติดตั้ง (เช่น Google Play Store) ที่ใช้ดาวน์โหลดแอป โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่ารหัสโปรแกรมติดตั้งแอปตามเมธอด PackageManager#getInstallerPackageName
  • หรี่แสง - ga:appName - ชื่อแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:appVersion - เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:exitScreenName - ชื่อของหน้าจอเมื่อผู้ใช้ออกจากแอปพลิเคชัน
  • หรี่แสง - ga:landingScreenName - ชื่อหน้าจอแรกที่ดู
  • หรี่แสง - ga:screenDepth - จำนวนการดูหน้าจอต่อเซสชันที่รายงานเป็นสตริง มีประโยชน์สำหรับฮิสโตแกรม
  • หรี่แสง - ga:screenName - ชื่อของหน้าจอ
  • พบ - ga:avgScreenviewDuration - ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้อยู่ในหน้าจอในหน่วยวินาที
  • พบ - ga:timeOnScreen - เวลาที่ใช้ในการดูหน้าจอปัจจุบัน
  • เมตริก - ga:screenviews - จำนวนการดูหน้าจอทั้งหมด ใช้ค่านี้แทน ga:appviews
  • พบ - ga:uniqueScreenviews - จำนวน ga:screenviews ที่แตกต่างกัน (ไม่ซ้ำกัน) ภายในเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:uniqueAppviews
  • เจอ - ga:screenviewsPerSession - จำนวนเฉลี่ย ga:screenviews ต่อเซสชัน ใช้ค่านี้แทน ga:appviewsPerVisit

เลิกใช้

เราเลิกใช้งานเมตริกต่อไปนี้แล้ว โปรดใช้ชื่อเมตริกใหม่แทน

 • พบ - ga:appviews - ใช้ ga:screenviews แทน
 • พบ - ga:uniqueAppviews - ใช้ ga:uniqueScreenviews แทน
 • พบ - ga:appviewsPerVisit - ใช้ ga:screenviewsPerSession แทน

ตัวแปรหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง

 • สิทธิ์เข้าถึงมิติข้อมูลและเมตริกที่กำหนดเอง

  • หรี่แสง - ga:dimensionXX - ชื่อของมิติข้อมูลที่กำหนดเองที่ขอ โดย XX อ้างถึงตัวเลข/ดัชนีของมิติข้อมูลที่กำหนดเอง
  • เมตริก - ga:metricXX - ชื่อของเมตริกที่กำหนดเองที่ขอ โดย XX อ้างถึงตัวเลข/ดัชนีของเมตริกที่กำหนดเอง

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกตัวแปรที่กำหนดเองต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:customVarName(n)ga:customVarNameXX
 • ga:customVarValue(n)ga:customVarValueXX

อีคอมเมิร์ซ

 • สีจาง - ga:currencyCode - รหัสสกุลเงินท้องถิ่นของธุรกรรมตามมาตรฐาน ISO 4217
 • รายได้ - ga:localItemRevenue - รายได้จากผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ธุรกรรม - ga:localTransactionRevenue - รายได้จากธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ยอดรวม - ga:localTransactionShipping - ค่าจัดส่งของธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น
 • ชำระ - ga:localTransactionTax - ภาษีธุรกรรมในสกุลเงินท้องถิ่น

ข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามข้อยกเว้น
  • สลัว - ga:exceptionDescription - คำอธิบายสำหรับข้อยกเว้น
  • พบ - ga:exceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งกลับหารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ
  • พบ - ga:fatalExceptionsPerScreenview - จำนวนข้อยกเว้นร้ายแรงที่ผิดพลาดหารด้วยจำนวนการดูหน้าจอ

Conversion เป้าหมาย

 • หรี่แสง - ga:goalCompletionLocation - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดๆ
 • มืด - ga:goalPreviousStep1 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทาง หนึ่งขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • มืด - ga:goalPreviousStep2 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทางใดๆ สองขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ
 • หรี่แสง - ga:goalPreviousStep3 - เส้นทางหน้าเว็บหรือชื่อหน้าจอที่ตรงกับเป้าหมายประเภทปลายทาง 3 ขั้นตอนก่อนตำแหน่งเป้าหมายที่สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบ

มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริก Conversion เป้าหมายต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตคำค้นหา

 • ga:goal(n)AbandonRatega:goalXXAbandonRate
 • ga:goal(n)Abandonsga:goalXXAbandons
 • ga:goal(n)Completionsga:goalXXCompletions
 • ga:goal(n)ConversionRatega:goalXXConversionRate
 • ga:goal(n)Startsga:goalXXStarts
 • ga:goal(n)Valuega:goalXXValue
 • ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoalXXConversionRate
 • พบ - ga:percentSearchRefinements - เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่มีการปรับเกณฑ์การค้นหา (เช่น การเปลี่ยน) ระหว่างคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาภายในในเซสชัน

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • พบ - ga:pageValue - มูลค่าเฉลี่ยของหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บนี้ มูลค่าหน้าเว็บเท่ากับ ((รายได้จากการทำธุรกรรม + มูลค่าเป้าหมายทั้งหมด) หารด้วยจำนวนการดูหน้าเว็บที่ไม่ซ้ำสำหรับหน้าเว็บหรือชุดของหน้าเว็บ)

แพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์

 • ข้อมูลนี้ได้มาจากสตริง User-Agent ของ HTTP

  • หรี่แสง - ga:deviceCategory - ประเภทอุปกรณ์: เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • หรี่แสง - ga:isTablet - ระบุผู้เข้าชมแท็บเล็ต ค่าที่เป็นไปได้คือ Yes หรือ No
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceMarketingName - ชื่อทางการตลาดที่ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่

  • สลัว - ga:socialEngagementType - ประเภทการมีส่วนร่วม ค่าที่เป็นไปได้คือ Socially Engaged หรือ Not Socially Engaged

เวลา

 • หรี่แสง - ga:dateHour - ค่ารวมของ ga:date และ ga:hour
 • หรี่แสง - ga:dayOfWeekName - ชื่อวันของสัปดาห์ (ภาษาอังกฤษ)
 • หรี่แสง - ga:isoWeek - หมายเลขสัปดาห์ ISO ซึ่งแต่ละสัปดาห์จะเริ่มต้นด้วยวันจันทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date
 • หรี่แสง - ga:yearMonth - ค่ารวมของ ga:year และ ga:month
 • หรี่แสง - ga:yearWeek - ค่ารวมของ ga:year และ ga:week

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • สลัว - ga:fullReferrer - URL อ้างอิงแบบเต็มซึ่งรวมถึงชื่อโฮสต์และเส้นทาง
 • หรี่แสง - ga:sourceMedium - ค่ารวมของ ga:source และ ga:medium
 • รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ 5 เมตริกดังนี้
  • ga:domInteractiveTime
  • ga:avgDomInteractiveTime
  • ga:domContentLoadedTime
  • ga:avgDomContentLoadedTime
  • ga:domLatencyMetricsSample
 • รุ่นนี้เพิ่มกลุ่มเริ่มต้นใหม่การเข้าชมบนแท็บเล็ต gaid::-13

รุ่นนี้เพิ่มมิติข้อมูลและเมตริกใหม่ลงใน API ดูคำจำกัดความได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การติดตามผลแอป

 • ข้อมูลนี้จะอยู่ในรายงาน SDK การติดตามแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • เมตริก - ga:uniqueAppviews - จำนวนการดูแอปต่อเซสชัน
  • เมตริก - 'ga:appviews - จำนวนการดูแอปทั้งหมด
  • เมตริก - ga:appviewsPerVisit - จำนวนการดูแอปโดยเฉลี่ยต่อเซสชัน

แหล่งที่มาของการเข้าชม

 • หรี่แสง - ga:socialNetwork - สตริงที่แสดงชื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่อ้างอิงสำหรับแหล่งที่มาของการเข้าชม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล เช่น Google+, Blogger, reddit ฯลฯ
 • หรี่แสง - ga:hasSocialSourceReferral - ระบุการเข้าชมที่มาถึงไซต์จากแหล่งที่มาทางสังคม (นั่นคือ เครือข่ายสังคม เช่น Google+, Facebook, Twitter ฯลฯ) ค่าที่เป็นไปได้คือ "ใช่" หรือ "ไม่" โดยตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

กิจกรรมโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากกิจกรรมนอกเว็บไซต์ที่นำเข้าจากพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityDisplayName - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงชื่อกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityEndorsingUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของกิจกรรมทางสังคม (เช่น URL ของโพสต์ใน Google+, URL ของความคิดเห็นเกี่ยวกับบล็อก ฯลฯ)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityPost - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเนื้อหาของกิจกรรมโซเชียลที่โพสต์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียล (เช่น เนื้อหาข้อความของโพสต์ Google+)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityTimestamp - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงเมื่อมีกิจกรรมโซเชียลเกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserPhotoUrl - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของรูปภาพที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserProfileUrl - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ของโปรไฟล์เครือข่ายโซเชียลของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  • หรี่แสง - ga:socialActivityContentUrl - สำหรับกิจกรรมของศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดง URL ที่แชร์โดยผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยง
  • หรี่แสง - ga:socialActivityTagsSummary - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล ชุดแท็กที่คั่นด้วยคอมมาที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityUserHandle - สำหรับกิจกรรมศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงแฮนเดิลโซเชียลเน็ตเวิร์ก (เช่น ชื่อ) ของผู้ใช้ที่เริ่มต้นกิจกรรมโซเชียล
  • หรี่แสง - ga:socialActivityAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายโซเชียลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรม (เช่น การโหวต การแสดงความคิดเห็น +1 เป็นต้น)
  • หรี่แสง - ga:socialActivityNetworkAction - สำหรับกิจกรรมในศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล สตริงนี้จะแสดงประเภทของการกระทำในเครือข่ายสังคมและเครือข่ายสังคมที่กิจกรรมเกิดขึ้น
  • เมตา - ga:socialActivities - จำนวนกิจกรรมที่มีการแชร์/พูดถึง URL ของเนื้อหาในเครือข่ายพาร์ทเนอร์ศูนย์กลางข้อมูลโซเชียล

การโต้ตอบในโซเชียล

 • ข้อมูลนี้มาจากการติดตามการโต้ตอบทางสังคมในสถานที่
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงการกระทำในโซเชียลที่กำลังติดตาม (เช่น +1 การกดชอบ บุ๊กมาร์ก)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetwork - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังติดตาม (เช่น Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionNetworkAction - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดงการเชื่อมโยง ga:socialInteractionNetwork กับ ga:socialInteractionAction ที่กำลังติดตาม (เช่น Google: +1, Facebook: ถูกใจ)
  • หรี่แสง - ga:socialInteractionTarget - สำหรับการโต้ตอบทางโซเชียล สตริงที่แสดง URL (หรือแหล่งข้อมูล) ที่ได้รับการกระทำในโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  • พบ - ga:socialInteractions - จำนวนรวมของการโต้ตอบทางโซเชียลบนไซต์ของคุณ
  • พบ - ga:uniqueSocialInteractions - จำนวนรวมของการโต้ตอบทางโซเชียลที่ไม่ซ้ำบนไซต์ของคุณ อิงตามคู่ค่า ga:socialInteractionNetwork และ ga:socialInteractionAction
  • พบกัน - ga:socialInteractionsPerVisit - ga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions จำนวนการโต้ตอบทางสังคมโดยเฉลี่ยต่อการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแต่ละครั้ง

ภูมิศาสตร์ / เครือข่าย

 • หรี่แสง - ga:metro - พื้นที่การตลาดที่กำหนด (DMA) จากแหล่งที่มาของการเข้าชม

การติดตามผลของหน้าเว็บ

 • สลัว - ga:pagePathLevel1 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นแรกของ pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel2 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 2 ของ pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel3 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 3 ใน pagePath
 • สลัว - ga:pagePathLevel4 - มิติข้อมูลนี้จะควบรวม pagePath ทั้งหมดในระดับชั้นที่ 4 ใน pagePath ระดับชั้นของ pagePath ที่เกินจากนั้นจะถูกควบรวมในมิติข้อมูลนี้ด้วย

การติดตามข้อยกเว้น

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลการติดตามข้อยกเว้น

  • พบ - ga:exceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่ส่งไปยัง Google Analytics
  • เมท - ga:fatalExceptions - จำนวนข้อยกเว้นที่กำหนด isFatal เป็น "จริง"

ระยะเวลาของผู้ใช้

 • ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลระยะเวลาของผู้ใช้

  • หรี่แสง - ga:userTimingCategory - สตริงสำหรับการจัดหมวดหมู่ตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นกลุ่มเชิงตรรกะเพื่อให้การรายงานง่ายขึ้น
  • หรี่แสง - ga:userTimingLabel - สตริงสำหรับระบุชื่อการดำเนินการของทรัพยากรที่กำลังติดตาม
  • หรี่แสง - ga:userTimingVariable - สตริงที่ใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการแสดงภาพระยะเวลาของผู้ใช้ในรายงาน
  • หรี่แสง - ga:userTimingValue จำนวนมิลลิวินาทีในเวลาที่ผ่านไปซึ่งส่งไปยัง Google Analytics
  • พบ - ga:userTimingSample - จำนวนตัวอย่างที่ส่งไป
  • พบ - ga:avgUserTimingValue - ค่าเวลาของผู้ใช้โดยเฉลี่ย ga:userTimiingValue / ga:userTimiingSample

อุปกรณ์ / แพลตฟอร์ม

 • ข้อมูลนี้มาจาก User Agent ของข้อมูลที่รวบรวม
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceBranding - ผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือชื่อแบรนด์ (เช่น Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile)
  • หรี่แสง - ga:mobileDeviceModel - รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Nexus S)
  • หรี่แสง - ga:mobileInputSelector - ตัวเลือกที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น หน้าจอสัมผัส จอยสติ๊ก ปุ่มคลิก สไตลัส)
  • Dim - ga:mobileDeviceInfo - แบรนด์ รุ่น และชื่อทางการตลาดที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่

การเปิดตัวครั้งแรกของ API การรายงานช่องทางหลากหลายแชแนล

 • API ใหม่นี้ช่วยให้คุณสามารถขอข้อมูล Funnel หลากหลายแชแนลสําหรับผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ข้อมูลได้มาจากข้อมูลเส้นทาง Conversion ซึ่งแสดงการโต้ตอบของผู้ใช้กับแหล่งที่มาของการเข้าชมต่างๆ ผ่านการเข้าชมหลายครั้งก่อนเกิด Conversion วิธีนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าช่องทางการตลาดหลายช่องทางส่งผลต่อ Conversion อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ได้และวิธีใช้ API โปรดดู API การรายงาน Funnel หลากหลายแชแนล

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตอนนี้ API จะจัดการอักขระ UTF-8 ในตัวกรองหรือกลุ่มแบบไดนามิกได้อย่างถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้ช่วยให้บัญชี Google Analytics Premium เข้าถึงตัวแปรที่กำหนดเองได้สูงสุด 50 รายการ

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตัวกรองข้อความค้นหาที่มีอักขระพิเศษภายในนิพจน์ทั่วไปจะไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป

 • การรวมตัวกรองเมตริกกับกลุ่มขั้นสูงจะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอีกต่อไป

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ใหม่ไปยัง API

เมตริกใหม่

 • เพิ่มเมตริกความเร็วเว็บไซต์ต่อไปนี้
  • ga:speedMetricsSample
  • ga:domainLookupTime
  • ga:pageDownloadTime
  • ga:redirectionTime
  • ga:serverConnectionTime
  • ga:serverResponseTime
  • ga:avgDomainLookupTime
  • ga:avgPageDownloadTime
  • ga:avgRedirectionTime
  • ga:avgServerConnectionTime
  • ga:avgServerResponseTime

ดูคำจำกัดความได้ในการอ้างอิงมิติข้อมูลและเมตริก

การแจ้งเตือนการเลิกใช้งาน API เวอร์ชัน 2.3

 • เราได้เลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 แล้วเป็นเวลา 2 เดือน ในอีกประมาณ 4 เดือน เราจะยุติการให้บริการนี้และสนับสนุนเฉพาะ Core Reporting API ใหม่เวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 เท่านั้น

 • เราขอแนะนำให้คุณย้ายแอปพลิเคชันไปยังเวอร์ชัน 3.0

 • ในอีก 4 เดือน คำขอไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 เดิมจะได้รับการส่งต่อไปยังเวอร์ชัน 2.4 และส่งคืนการตอบกลับ XML เวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอเวอร์ชัน 2.3

 • คำขอทั้งหมดสำหรับ JSON เวอร์ชัน 2.3 หรือไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript ที่ใช้เอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 จะแสดงผลรหัสสถานะ 404

 • เพื่อให้ได้รับโควต้าเต็ม ทั้งเวอร์ชัน 3.0 และเวอร์ชัน 2.4 กำหนดให้คุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันในคอนโซล Google APIs และใช้คีย์ API (หรือโทเค็น OAuth 2.0) ในคำขอแต่ละรายการ

เราแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยกับ ga:visitLength ตอนนี้มิติข้อมูลนี้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การเผยแพร่นี้มีผลกระทบกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Analytics API ทั้งหมด ทางบริษัทได้ประกาศเปิดตัว API ใหม่ 2 เวอร์ชัน โดยกำหนดให้แอปพลิเคชันต้องลงทะเบียน แนะนำนโยบายโควต้าใหม่ และเปลี่ยนชื่อ API เป็น Core Reporting API และสุดท้ายจะเลิกใช้งาน Data Export API เวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

เวอร์ชัน 3.0

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 3.0 คือ API เวอร์ชันหลักล่าสุดของเรา และไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ย้อนหลัง การพัฒนา API ในอนาคตทั้งหมดจะดำเนินการในเวอร์ชันนี้

 • ฟีเจอร์ใหม่

  • เอาต์พุตที่ใช้ JSON ใหม่จะลดขนาดการตอบกลับประมาณ 10 เท่าจากเอาต์พุต XML ก่อนหน้า
  • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API ใหม่ที่รองรับ Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby และ .Net
  • การรองรับ Google Discovery API
  • การรองรับ OAuth 2.0 ซึ่งเป็นวิธีการให้สิทธิ์ผู้ใช้แบบใหม่ที่แนะนำ
 • การอัปเดต

  • URL ใหม่สำหรับสร้างคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

เวอร์ชัน 2.4

 • Core Reporting API เวอร์ชัน 2.4 เป็นการอัปเกรดเวอร์ชันย่อยที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับ API การส่งออกข้อมูลเวอร์ชัน 2.3 ที่มีอยู่

 • การอัปเดต

  • URL ใหม่สำหรับสร้างคำขอ: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/data…
  • ต้องมีโทเค็นการลงทะเบียนและโทเค็นของนักพัฒนา
  • เอาต์พุต XML ที่สอดคล้องกับเวอร์ชัน 2.3 ดังนั้นไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Data อื่นๆ จะยังคงใช้งานได้ต่อไป
  • เปลี่ยนรหัสข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโควต้าจาก 503 เป็น 403 แล้ว
  • ไม่รองรับการตอบสนองด้วย JSON
  • ไม่รองรับไลบรารีไคลเอ็นต์ Google Data JavaScript
  • ไม่มีฟีดข้อมูลบัญชี คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

การลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชันทั้งหมดที่สร้างโดยใช้ Google Analytics API จะต้องลงทะเบียนเป็นโปรเจ็กต์ผ่าน คอนโซล Google API

 • แต่ละคำขอที่ส่งไปยัง API จะต้องมีคีย์ API หรือสำหรับ OAuth 2.0 รหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์

นโยบายโควต้า

 • โควต้าต่อไปนี้ใช้กับทั้ง Analytics API (Management API และ Data Export API)

  • คำขอ 50,000 รายการต่อโปรเจ็กต์ต่อวัน
  • 10 คำค้นหาต่อวินาที (QPS) ต่อที่อยู่ IP
 • โควต้าต่อไปนี้ใช้กับ Data Export API

  • คำขอ 10,000 รายการต่อโปรไฟล์ต่อวัน
  • คำขอหลายรายการพร้อมกัน 10 รายการต่อโปรไฟล์
 • สำหรับใบสมัครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เราจะมีโควต้าผ่อนผันต่ำมากเพื่อรองรับการทดสอบจำนวนเล็กน้อย

การเลิกใช้งาน

 • นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังได้ประกาศการเลิกใช้งานเวอร์ชัน 2.3 และการปิดตัวฟีดข้อมูลของบัญชีใน API การส่งออกข้อมูลในเร็วๆ นี้ ใน 6 เดือน:

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดข้อมูล XML เวอร์ชัน 2.3 ระบบจะส่งต่อไปยังเวอร์ชัน 2.4 และส่งคืนการตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 เมื่อถึงตอนนั้น นโยบายโควต้าเวอร์ชัน 2.4 ทั้งหมดจะมีผลกับคำขอเวอร์ชัน 2.3

  • การตอบกลับเวอร์ชัน 2.4 จะไม่รองรับคำขอที่ส่งไปยังเอาต์พุต JSON เวอร์ชัน 2.3 และจะแสดงผลรหัสสถานะ 404 Not Found หากต้องการการตอบกลับ JSON โปรดอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 3.0

  • คำขอที่ส่งไปยังฟีดบัญชีใน API การส่งออกข้อมูลจะแสดงรหัสสถานะ 404 Not Found คำขอข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดควรดำเนินการผ่าน API การจัดการ

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูล AdWords ที่ใหม่ขึ้นและมีชุดค่าผสมสำหรับมิติข้อมูลและเมตริก AdWords มากขึ้น

 • ขณะนี้ ข้อมูล AdWords จะอัปเดตภายใน 1 ชั่วโมง ก่อนจะมีการอัปเดตข้อมูลรายวัน

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดจำนวนหนึ่งของชุดค่าผสมที่ถูกต้องกับข้อมูล AdWords

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่อนุญาตการค้นหา API ที่ขอ ga:adGroup หรือ ga:adContent ด้วย ga:impressions เนื่องจากชุดค่าผสมนี้แสดงผลเป็น 0 การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ชุดค่าผสมนี้กลับมาใช้งานได้ และได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

รุ่นนี้แก้ไขชุดผสมของมิติข้อมูลและเมตริกที่ไม่ถูกต้อง

แก้ไขชุดค่าผสมเมตริก/มิติข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

 • เมื่อเดือนที่แล้ว เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ API เพื่อไม่อนุญาตการค้นหาที่ไม่ถูกต้องบางรายการในฟีดข้อมูลที่ไม่แสดงผลข้อมูลใดๆ ตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นใน API โดยชุดค่าผสมต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

  • ไม่สามารถรวมมิติข้อมูลผลิตภัณฑ์กับเมตริกธุรกรรม
  • ใช้ ga:adContent หรือ ga:adGroup ร่วมกับ ga:impressions ไม่ได้

  ตอนนี้ API จะแสดงผลรหัสข้อผิดพลาด 400 สำหรับคำค้นหาทั้งหมดที่ขอให้ป้อนชุดค่าผสมเหล่านี้ แทนที่จะส่งคืนการตอบกลับที่มีผลลัพธ์ 0

รุ่นนี้ได้เลิกใช้งานค่าช่วงความเชื่อมั่นในเมตริก

การเลิกใช้งานช่วงความเชื่อมั่น

 • โปรดหยุดใช้ค่าช่วงความเชื่อมั่นสำหรับเมตริกหากยังไม่ได้ดำเนินการ ในรุ่นนี้ ฟีดข้อมูล API การส่งออกข้อมูลจะแสดงค่า 0.0 สำหรับช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมด ในอีกประมาณ 1 เดือน เราจะนำแอตทริบิวต์นี้ออกจากองค์ประกอบเมตริกทั้งหมดโดยสมบูรณ์

  หากต้องการตรวจสอบว่าคำตอบได้รับการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ โปรดใช้ช่อง hasSampledData ในคำตอบ

รุ่นนี้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการและอัปเดตมูลค่าที่แสดงผลเป็น 2 รายการ

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้เพิ่มเมตริกใหม่ 3 รายการเกี่ยวกับประสิทธิภาพความเร็วเว็บไซต์ลงใน API ดังนี้
  • ga:pageLoadSample
  • ga:pageLoadTime
  • ga:avgPageLoadTime

การอัปเดตเมตริก

 • หากต้องการระบุค่าสกุลเงินในตัวกรอง คุณต้องระบุค่าจริงที่ส่งจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้จะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ตอนนี้ ga:CTR จะแสดงผลเปอร์เซ็นต์จริง (เช่น ค่า 2% จะแสดงผลเป็น 2)

รุ่นนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของฟีดข้อมูลและเพิ่มข้อมูลใหม่

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • รุ่นนี้ปรับปรุงเวลาในการตอบสนองของฟีดข้อมูลได้ 30 ถึง 35%

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เราได้อัปเดตรายการมิติข้อมูลและเมตริกที่ได้รับอนุญาตในกลุ่มขั้นสูง โปรดดูรายการที่อัปเดตเพื่อตรวจสอบว่าคำขอของคุณถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • ในปัจจุบัน คุณต้องระบุค่าตัวกรองสกุลเงินเป็นหน่วยไมโคร (เช่น 1 หน่วยสกุลเงินจะระบุเป็น 1000000) ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณจะต้องระบุค่าจริงที่ส่งจากโค้ดติดตาม (เช่น ตอนนี้ระบบจะระบุ 1 หน่วยเป็น 1)

 • ปัจจุบัน ga:CTR คือ percent และแสดงผลค่า 0.02 ในอนาคตอันใกล้ ค่านี้จะเปลี่ยนไปใช้เปอร์เซ็นต์จริง (เช่น 2)

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในฟีดข้อมูล

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • เพิ่มมิติข้อมูลเวลาต่อไปนี้แล้ว: ga:dayOfWeek

 • เพิ่มเมตริกการค้นหาภายในต่อไปนี้แล้ว: ga:percentVisitsWithSearch

 • มีการเพิ่มเมตริกการติดตามกิจกรรมต่อไปนี้

  • ga:visitsWithEvent
  • ga:eventsPerVisitWithEvent

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปัจจุบัน API จะแสดงรหัสสถานะ 401 สำหรับปัญหาด้านการให้สิทธิ์ต่างๆ ภายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ระบบจะใช้สถานะ 401 สำหรับโทเค็นที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปจัดการข้อผิดพลาดเฉพาะนี้ได้

รุ่นนี้ได้เพิ่มข้อมูลลงในฟีดข้อมูลมากขึ้นอย่างชัดเจน

การอัปเดตข้อมูลใหม่

 • การคำนวณของ ga:visitors มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำในช่วงวันที่ดังกล่าว และตอนนี้รองรับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริกมากขึ้นแล้ว

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูล AdWords ใหม่ 10 รายการ ได้แก่ ga:adDistributionNetwork, ga:adMatchType, ga:adMatchedQuery, ga:adPlacementDomain, ga:adPlacementUrl, ga:adFormat, ga:adTargetingType, ga:adTargetingOption, ga:adDisplayUrl และ ga:adDestinationUrl

 • เพิ่มเมตริก ga:organicSearches ลงในกลุ่มแคมเปญแล้ว

 • เพิ่มเมตริก ga:searchResultViews ในกลุ่มการค้นหาเว็บไซต์ภายในแล้ว

 • เพิ่มมิติข้อมูลตามเวลาใหม่ 3 รายการ ได้แก่ ga:nthDay ga:nthWeek ga:nthMonth

 • เราได้เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มมิติข้อมูลและเมตริกเพื่อให้สะท้อนถึงคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นได้ดีขึ้น

เมตริกใหม่ที่คำนวณแล้ว

เมตริกที่คำนวณแล้วต่อไปนี้มาจากการคำนวณโดยใช้เมตริกฐาน หมายเหตุ: แต่ละชื่อที่มี (n) รองรับค่า 1-20

 • ตามเป้าหมาย: ga:costPerConversion, ga:costPerGoalConversion, ga:costPerTransaction, ga:goal(n)AbandonRate, ga:goal(n)Abandons, ga:goal(n)ConversionRate, ga:goalAbandonRateAll, ga:goalAbandonsAll, ga:goalConversionRateAll, ga:goalValueAllPerSearch, ga:goalValuePerVisit

 • อิงตามเนื้อหา: ga:entranceBounceRate, ga:visitBounceRate, ga:entranceRate, ga:exitRate, ga:pageviewsPerVisit, ga:avgTimeOnPage, ga:avgTimeOnSite, ga:avgEventValue

 • อิงตามการค้นหาภายในเว็บไซต์: ga:avgSearchDepth, ga:avgSearchDuration, ga:avgSearchResultViews, ga:searchGoalConversionRateAll, ga:searchGoal(n)ConversionRate, ga:searchExitRate

 • อิงตามอีคอมเมิร์ซ: ga:itemsPerPurchase, ga:margin, ga:percentNewVisits, ga:revenuePerItem, ga:revenuePerTransaction, ga:ROI, ga:RPC, ga:totalValue, ga:transactionRevenuePerVisit, ga:transactionsPerVisit

รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในฟีดข้อมูล

ฟีเจอร์ใหม่

 • การเพิ่มองค์ประกอบ XML ใหม่จะทำให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างแล้วหรือไม่ true. องค์ประกอบนี้จะแสดงผลลัพธ์เสมอไม่ว่าข้อมูลได้รับการสุ่มตัวอย่างด้วย true หรือ false หรือไม่ก็ตาม ไลบรารี Java และ JavaScript ได้รับการอัปเดตด้วยวิธีตัวช่วยในการเข้าถึงองค์ประกอบนี้ด้วย

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 2 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ก่อนหน้านี้การเพิ่มโอเปอเรเตอร์ OR ลงในนิพจน์ตัวกรองที่มีมิติข้อมูล (เช่น ga:keyword==store,ga:keyword==bar) อาจทำให้ได้ค่าที่ต่างกันเมื่อเทียบกับการใช้ตัวกรองแต่ละรายการในการค้นหาหลายรายการ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว และขณะนี้การใช้โอเปอเรเตอร์ OR จะแสดงค่าที่สอดคล้องกัน

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ API บางรายการสำหรับตัวกรองที่ไม่ถูกต้องได้รับการอัปเดตให้ "ไม่" ระบุว่าเป็นตัวกรองมิติข้อมูลหรือเมตริกที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ (แต่ระบบจะยังคงแสดงนิพจน์ตัวกรองที่ไม่เหมาะสมตามจริงต่อไป)

รุ่นนี้แก้ไขข้อบกพร่อง 3 รายการดังนี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ปัญหาการเข้ารหัสในไลบรารีของไคลเอ็นต์ JavaScript ได้รับการแก้ไขแล้ว เครื่องมือติดตามปัญหา Analytics

 • ข้อบกพร่องที่ป้องกันไม่ให้ฟีดบัญชีไม่แสดงเมื่อตั้งค่าชื่อเป้าหมาย เส้นทางเป้าหมาย ค่าการเปรียบเทียบเป้าหมาย หรือประเภทการเปรียบเทียบเป้าหมายอย่างไม่ถูกต้อง ได้รับการแก้ไขแล้ว

 • มิติข้อมูลและเมตริกในพารามิเตอร์ตัวกรองการค้นหาของฟีดข้อมูลไม่ถูกต้อง "หรือ" เช่น ga:source==google,ga:visits>5 อัปเดตข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับข้อความค้นหาที่ไม่ถูกต้องนี้เป็น Cannot OR dimension filter(s) with metric filter แล้ว

รุ่นนี้เพิ่มข้อมูลใหม่และแก้ไขข้อบกพร่องดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • มิติข้อมูล 5 รายการต่อไปนี้ได้ถูกเพิ่มลงในหมวดหมู่ใหม่ D8. Adwords:

  • ga:adwordsAdGroupId: สอดคล้องกับ AdGroup.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCampaignId: สอดคล้องกับ Campaign.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCreativeId: สอดคล้องกับ Ad.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCriteriaId: สอดคล้องกับ Criterion.id ของ AdWords API
  • ga:adwordsCustomerId: สอดคล้องกับ AdWords API AccountInfo.customerId

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขปัญหาที่ฟีดข้อมูลบัญชีไม่แสดงข้อมูล หากโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่งมีเป้าหมายหรือขั้นตอนที่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง

รุ่นนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมายและแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่

 • กลุ่มเริ่มต้นของ iPhone (gaid::-11) ได้รับการปรับปรุงให้รายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วในขณะนี้ รหัสเหมือนกับก่อนหน้านี้ (-11) แต่ชื่อของกลุ่มในตอนนี้คือ Mobile Traffic

 • ตอนนี้อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ API ใช้จะเหมือนกับอินเทอร์เฟซเว็บ การทำเช่นนี้จะนำข้อมูลของรายงานตัวอย่างมาแทรกในบรรทัดกับอินเทอร์เฟซเว็บ และเพิ่มความสอดคล้องระหว่างรายงานทั้งสอง

 • เราได้ปรับปรุงนโยบายโควต้าเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารนโยบายโควต้า นโยบายใหม่มีดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตหนึ่งรายการอาจส่งคำขอได้สูงสุด 10,000 รายการต่อ 24 ชั่วโมง
  • แอปพลิเคชันจะส่งคำขอได้เพียง 10 ครั้งในช่วงเวลา 1 วินาที
  • แอปพลิเคชันมีคำขอที่รอดำเนินการได้เพียง 4 รายการในช่วงเวลาหนึ่งๆ
 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริก ga:nextPagePath และ ga:previousPagePath เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม D3. Content แล้ว กลุ่ม D8. Custom Variable ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม D6. Custom Variable โปรดดูคู่มือข้อมูลอ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้

การแก้ไขข้อบกพร่อง

 • เราแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีที่ API รายงานค่า confidenceInterval สำหรับเมตริก ก่อนหน้านี้ช่วงความเชื่อมั่นอาจมีค่าเป็น INF หรือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1 ตอนนี้ช่วงความเชื่อมั่นทั้งหมดจะมีค่าเป็น INF หรือตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

 • ก่อนหน้านี้ ga:itemQuantity และ ga:uniquePurchases มีการสลับและแสดงผลค่าของกันและกัน ซึ่งตอนนี้เราได้แก้ไขเพื่อให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว

การเลิกใช้งานการช่วยเตือนมิติข้อมูลและเมตริก

 • โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้หากยังไม่ได้ดำเนินการ

รุ่นนี้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากมายดังนี้

รุ่นนี้จะเพิ่มหมายเลขเวอร์ชันหลักเป็น 2

 • ฟีเจอร์บางอย่างต้องใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ล่าสุด เรารองรับ Java และ JavaScript อย่างเป็นทางการ ไลบรารีของบุคคลที่สามอาจยังไม่ได้อัปเดต

  • คุณอาจขอเวอร์ชัน 2 ได้โดยการเพิ่มส่วนหัว GData-Version: 2 ลงในบัญชีหรือคำขอฟีดข้อมูลแต่ละรายการ อ่านเอกสารประกอบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  • มีการเพิ่มเนมสเปซ XML ใหม่ไปยังทั้งบัญชีและฟีดข้อมูล:
   xmlns:ga='http://schemas.google.com/ga/2009'
 • ขณะนี้ API รองรับโปรโตคอลข้อมูลของ Google เวอร์ชัน 2 แล้ว

การสนับสนุนการแบ่งกลุ่มขั้นสูง

 • พารามิเตอร์การค้นหาของกลุ่มแบบไดนามิก:

  • ...&segment=dynamic::นิพจน์
  • ช่วยให้สร้างกลุ่มขั้นสูง "ได้ทันที"
  • สามารถเป็นมิติข้อมูลหรือเมตริกใดก็ได้ และควรใช้ไวยากรณ์เดียวกับตัวกรอง
 • พารามิเตอร์การค้นหากลุ่มเริ่มต้นและที่กำหนดเอง:

  • ...&segment=gaid::ตัวเลข
  • โดยที่ตัวเลขคือรหัสที่อ้างอิงถึงกลุ่มขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเว็บอินเทอร์เฟซของ Google Analytics
  • คุณดูรหัสได้ในฟีดบัญชี
 • ฟีดบัญชีจะอธิบายข้อมูลกลุ่มผ่านองค์ประกอบและแอตทริบิวต์ XML ต่อไปนี้

  • ga:visitorType==Returning Visitor
 • ฟีดข้อมูลยังมีองค์ประกอบ XML ที่ระบุว่ามีการใช้กลุ่มในคำขอ API หรือไม่

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มขั้นสูงในเอกสารประกอบของเรา

มีข้อมูลเป้าหมายใหม่

 • เป้าหมายประเภทปลายทางและการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ในฟีดบัญชี

 • มีการเพิ่มเมตริกเป้าหมายใหม่ 48 รายการสำหรับเป้าหมาย 5-20 ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับ goal(n)Completions โดยที่ (n) เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20

  • ga:goal(n)Completions
  • ga:goal(n)Starts
  • ga:goal(n)Value
 • อัปเดต GoalCompletionAll, GoalStartsAll และ GoalValueAll ให้ครอบคลุมข้อมูลเป้าหมายใหม่แล้ว

ข้อมูลตัวแปรที่กำหนดเองใหม่

 • ตัวแปรที่กำหนดเองทั้งหมดที่แต่ละโปรไฟล์รวบรวมไว้ได้รับการเพิ่มเป็นองค์ประกอบ XML ใหม่ในฟีดบัญชี ดังนี้

 • มีการเพิ่มมิติข้อมูลใหม่ 10 รายการสําหรับตัวแปรที่กําหนดเอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ customVar(n) ซึ่ง (n) สามารถเป็นตัวเลขได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5

  • ga:customVarName(n)
  • ga:customVarValue(n)

และระบบจะนำมิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานแล้วออก

 • โปรดหยุดใช้มิติข้อมูลและเมตริกที่เลิกใช้งานไปก่อนหน้านี้หากยังไม่ได้ดำเนินการ ระบบจะนํารายการเหล่านี้ออกเร็วๆ นี้ และจะแสดงข้อผิดพลาดจาก API หากมีคําขอ

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits เปลี่ยนเป็น ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction เปลี่ยนเป็น ga:visitsToTransaction

รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่และเลิกใช้งานฟังก์ชันเดิมบางอย่าง ดังนี้

 • เราเลิกใช้งานมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้แล้ว เราจะนำรายการดังกล่าวออกจาก API อย่างถาวรใน 1 เดือน โปรดอัปเดตโค้ดเพื่อไม่ให้แอปพลิเคชันของคุณขัดข้อง:

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลต่อไปนี้

  • ga:countOfVisits นับจากนี้ ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction แล้ววันนี้ ga:visitsToTransaction
 • ตอนนี้ข้อมูลการติดตามกิจกรรมทั้งหมดจะแสดงเป็นกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

  D7. เหตุการณ์ (มิติข้อมูล) * ga:eventCategory * ga:eventAction * ga:eventLabel

  M7. เหตุการณ์ (เมตริก) * ga:eventValue * ga:totalEvents * ga:uniqueEvents

 • ข้อมูลการนำทางเว็บไซต์โดยรวมจะแสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  D6. การนำทาง * ga:previousPagePath * ga:nextPagePath

 • ตอนนี้การนำทางหน้า Landing Page แสดงผ่านมิติข้อมูลต่อไปนี้

  D3. เนื้อหา * ga:landingPagePath * ga:secondPagePath

 • ความยาวสูงสุดของนิพจน์ทั่วไปในพารามิเตอร์การค้นหาตัวกรองของฟีดข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 32 เป็น 128 อักขระ

 • ขณะนี้ รายงานระยะเวลาการเข้าชม (ค้นพบผ่าน UI ภายใต้ ผู้เข้าชม -> ความภักดีของผู้เข้าชม) จะแสดงผ่านมิติข้อมูลใหม่:

  • ga:visitLength

รุ่นนี้อัปเดต API การส่งออกข้อมูลของ Google Analytics ดังนี้

 • เราได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับชุดค่าผสมมิติข้อมูลและเมตริก ตอนนี้คุณสามารถค้นหามิติข้อมูลของเนื้อหาและมิติข้อมูลระดับผู้เข้าชมส่วนใหญ่ร่วมกันได้แล้ว เช่น ga:pagePath และ ga:source เป็นชุดค่าผสมที่ถูกต้องแล้วในตอนนี้ โปรดดูคู่มืออ้างอิงที่อัปเดตสำหรับชุดค่าผสมใหม่เหล่านี้: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceValidCombos.html

 • จํานวนแถวทั้งหมดที่ขอได้ในคําขอเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 แถว จำนวนแถวเริ่มต้นที่แสดงผลคือ 1,000 แถว แต่ตอนนี้สามารถเพิ่มได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์การค้นหา max-results

 • ตอนนี้ฟีดบัญชีจะแสดงองค์ประกอบข้อมูลใหม่ 2 รายการสำหรับแต่ละรหัสตาราง (สกุลเงินและเขตเวลา)

 • ตอนนี้เรากำลังบังคับให้การค้นหาข้อมูลต้องมีเมตริกที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ

 • การเปลี่ยนแปลงการเลิกใช้งานก่อนหน้านี้ทั้งหมดมีผลแล้ว

รุ่นนี้จะนำฟีเจอร์ที่เลิกใช้งานออกจากรุ่นเบต้าแบบจำกัดผู้ใช้งาน

 • คำขอฟีดบัญชีจะไม่รองรับชื่อผู้ใช้ในคำขอดังกล่าวอีกต่อไป แต่จะยอมรับคำขอในรูปแบบต่อไปนี้เท่านั้น
  https://www.google.com/analytics/feeds/accounts/default

 • เมตริกต่อไปนี้จะถูกนําออก และใช้งานไม่ได้อีกต่อไป แต่เราได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าเหล่านี้ไว้ที่ http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceCommonCalculations.html

  • ga:avgPageDuration
  • ga:avgPageviews
  • ga:avgSessionTime
  • ga:bounceRate
  • ga:exitRate
  • ga:costPerConversion
  • ga:costPerGoalConversion
  • ga:costPerTransaction
  • ga:revenuePerClick
  • ga:revenuePerTransaction
  • ga:revenuePerVisit
  • ga:abandonedFunnels1
  • ga:abandonedFunnels2
  • ga:abandonedFunnels3
  • ga:abandonedFunnels4
  • ga:goalConversionRate
  • ga:goalConversionRate1
  • ga:goalConversionRate2
  • ga:goalConversionRate3
  • ga:goalConversionRate4
  • ga:goalValuePerVisit
 • มีการเปลี่ยนชื่อมิติข้อมูลและเมตริกต่อไปนี้ แต่ชื่อเก่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป โปรดตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ชื่อที่เป็นทางการในเอกสารของเราที่นี่: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html

  ขนาด * การค้นหา: การค้นหาภายใน ออฟไลน์:คำขอ จำนำภายใน ชอบ โอกาสในการขายหลักระหว่างการค้นหา ผลการค้นหาภายใน ออฟไลน์ การค้นหา การค้นหาภายใน ออฟไลน์ การค้นหาภายใน *ga:internalRegion จำนำเครือข่ายนี้ บันทึกเส้นทางการค้นหา:หลักการค้นหาภายใน สมัครสมาชิก ออฟไลน์ การค้นหาภายใน *ga:internal มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาเป็น ga:networkLocation * ga:domain สิทธิที่ ga:networkDomain* ga:visitNumber หน้าร้าน ออฟไลน์ co:countOfVisits * ga:platform จะเห็นว่า ga:หน่วยงานค้นหาของระบบ * ga:platformVersion ga:operatingSystem > ga:contentLocation * ga:domain เพิ่มข้อมูล ไม่ใช้งานหรือการเชื่อมต่อเครือข่าย