สร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics 4 ช่วยให้คุณจัดกลุ่มผู้ใช้ตามวิธีที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายช่วยให้คุณจัดกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตามแอตทริบิวต์ที่แชร์ได้

คุณส่งออกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงภาพรวมของผู้ใช้ได้โดยใช้ Data API

โปรดดูคู่มือความคาดหวังของข้อมูลการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเพื่อดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณเห็นในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ภาพรวม

สร้างคำขอ Data API ต่อไปนี้เพื่อสร้างและค้นหาการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

 1. เรียกใช้เมธอด audienceExports.create เพื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย
 2. เรียกใช้เมธอด audienceExports.query เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเรียกใช้ audienceExports.get เพื่อดึงข้อมูลเมตาของการกำหนดค่าเกี่ยวกับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และ audienceExports.list เพื่อแสดงรายการการส่งออกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้ที่เฉพาะเจาะจง

เลือกเอนทิตีการรายงาน

เมธอด Data API ทั้งหมดจำเป็นต้องระบุตัวระบุพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ภายในเส้นทางคำขอ URL ในรูปแบบ properties/GA4_PROPERTY_ID ตัวอย่าง

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/audienceExports

รายงานสร้างขึ้นโดยอิงตามข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics ที่รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ระบุ

หากใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Data API รายการใดรายการหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทาง URL คำขอ ไคลเอ็นต์ API ส่วนใหญ่จะมีพารามิเตอร์ property ซึ่งคาดว่าจะได้รับสตริงในรูปแบบ properties/GA4_PROPERTY_ID โปรดดูคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อเพื่อดูตัวอย่างการใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

สร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย ให้เรียกใช้เมธอด audienceExports.create โดยใช้ออบเจ็กต์ AudienceExport ในคำขอ ต้องมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้

 • ชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในช่อง audience ซึ่งอยู่ในรูปแบบ properties/{propertyId}/audiences/{audienceId} คุณสามารถใช้เมธอด audiences.list ของ Google Analytics Admin API v1 เพื่อรับค่านี้ได้ ช่อง Audience.name ของคําตอบ audiences.list มีชื่อกลุ่มเป้าหมาย
 • รายการมิติข้อมูลที่ถูกต้องในช่อง dimensions ดูรายการมิติข้อมูลที่วิธีการนี้รองรับได้ในเอกสารประกอบสคีมาการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะแสดงเฉพาะข้อมูลของมิติข้อมูลที่กล่าวถึงในช่องนี้เท่านั้น

ตัวอย่างคำขอเพื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้

คำขอ HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports
{
 "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
 "dimensions": [
  {
   "dimensionName": "deviceId"
  }
 ]
}

การตอบกลับของเมธอด audienceExports.create มีชื่อการส่งออกกลุ่มเป้าหมายในช่อง name เช่น properties/1234567/audienceExports/123 ตัวอย่างการตอบกลับมีดังนี้

การตอบสนองของ HTTP

{
 "response": {
  "@type": "type.googleapis.com/google.analytics.data.v1alpha.AudienceExport",
  "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
  "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
  "audienceDisplayName": "Purchasers",
  "dimensions": [
   {
    "dimensionName": "deviceId"
   }
  ],
  "state": "CREATING",
  "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
 }
}

คุณใช้ name เพื่อค้นหาผู้ใช้จากการส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้

ค้นหาสถานะความพร้อมของการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากการเรียกใช้ audienceExports.create อาจใช้เวลาหลายนาทีในการสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

คุณตรวจสอบสถานะความพร้อมของการส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้โดยเรียกใช้เมธอด audienceExports.get

ใช้ชื่อการส่งออกกลุ่มเป้าหมายจากการตอบกลับ audienceExports.create เพื่อระบุการส่งออกกลุ่มเป้าหมายในคำขอ

ตัวอย่างคำขอมีดังนี้

คำขอ HTTP

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports/123

ระบบจะแสดงสถานะความพร้อมสำหรับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายในช่อง state ของการตอบกลับ เมื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้ว สถานะจะเปลี่ยนจาก CREATING เป็น ACTIVE

ตัวอย่างการตอบกลับมีดังนี้

การตอบสนองของ HTTP

{
 "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
 "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
 "audienceDisplayName": "Purchasers",
 "dimensions": [
  {
   "dimensionName": "deviceId"
  }
 ],
 "state": "CREATING",
 "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
}

คุณดูสถานะของการส่งออกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้โดยเรียกใช้เมธอด audienceExports.list

เรียกข้อมูลผู้ใช้จากการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ให้เรียกใช้เมธอด audienceExports.query และระบุ name ของการส่งออกกลุ่มเป้าหมายในคำขอ

ตัวอย่างคำขอมีดังนี้

คำขอ HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports/123:query

หากการส่งออกกลุ่มเป้าหมายพร้อมแล้ว การเรียกนี้จะแสดงรายการผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างการตอบกลับมีดังนี้

การตอบสนองของ HTTP

{
 "audienceExport": {
  "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
  "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
  "audienceDisplayName": "Purchasers",
  "dimensions": [
   {
    "dimensionName": "deviceId"
   }
  ],
  "state": "ACTIVE",
  "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
 },
 "audienceRows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000276123.1681742376"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000374452.1668627377"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000391956.1652750758"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000410539.1682018694"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000703969.1666725875"
    }
   ]
  }
 ],
 "rowCount": 5
}