รหัสสถานที่

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

รหัสสถานที่จะระบุสถานที่ในฐานข้อมูลของ Google Places และใน Google Maps โดยไม่ซ้ํา ระบบยอมรับรหัสสถานที่ในคําขอไปยัง Maps API ต่อไปนี้

 • การดึงที่อยู่ของรหัสสถานที่ในบริการเว็บการเข้ารหัส Geoภูมิศาสตร์ API และบริการพิกัดภูมิศาสตร์, Maps JavaScript API
 • การระบุจุดอ้างอิงต้นทาง จุดหมาย และระดับกลางในบริการผ่านเว็บของ Directions API และบริการเส้นทาง, Maps JavaScript API
 • การระบุต้นทางและปลายทางในบริการเว็บ DISTANCE Matrix API และบริการ เมทริกซ์ระยะทาง, Maps JavaScript API
 • การเรียกดูรายละเอียดสถานที่ในบริการผ่านเว็บ API ของ Places, Places SDK สําหรับ Android, Places SDK สําหรับ iOS และ Places Places, JavaScript API
 • การใช้พารามิเตอร์รหัสสถานที่ใน Maps Embedded API
 • กําลังเรียกคําค้นหาใน URL ของ Maps
 • แสดงขีดจํากัดความเร็วใน Roads API
 • ค้นหาและจัดรูปแบบรูปหลายเหลี่ยมของขอบเขตในการจัดรูปแบบจากข้อมูล

ค้นหารหัสของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

คุณกําลังมองหารหัสสถานที่ของสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหม ใช้เครื่องมือค้นหารหัสสถานที่ด้านล่างเพื่อค้นหาสถานที่และรับรหัส

หรือจะดูเครื่องมือค้นหารหัสสถานที่ด้วยรหัสในเอกสารประกอบของ Maps JavaScript API ก็ได้

ภาพรวม

รหัสสถานที่เป็นตัวระบุแบบข้อความที่ระบุสถานที่ได้อย่างแน่ชัด ความยาวของตัวระบุอาจแตกต่างกันไป (ไม่มีความยาวสูงสุดสําหรับรหัสสถานที่) ตัวอย่าง

 • ChIJgUbEo8cfqokR5lP9_Wh_DaM
 • GhIJQWDl0CIeQUARxks3icF8U8A
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0EiGhIYChQKEgnRTo6ixx-qiRHo_bbmkCm7ZRAN
 • EicxMyBNYXJrZXQgU3QsIFdpbG1pbmd0b24sIE5DIDI4NDAxLCBVU0E
 • IhoSGAoUChIJ0U6OoscfqokR6P225pApu2UQDQ

รหัสสถานที่พร้อมใช้งานสําหรับสถานที่ส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ จุดสังเกต สวนสาธารณะ และสี่แยก สถานที่หรือสถานที่เดียวกันอาจมีรหัสสถานที่ที่แตกต่างกันหลายรหัส รหัสสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

คุณใช้รหัสสถานที่เดียวกันทั้งใน Places API และ Google Maps Platform API ได้หลายรายการ เช่น คุณอาจใช้รหัสสถานที่เดียวกันเพื่ออ้างอิงสถานที่ใน Places API, Maps JavaScript API, Geoโค้ด API, Maps Embedded API และ Roads API

เรียกดูรายละเอียดสถานที่โดยใช้รหัสสถานที่

รหัสสถานที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจํากัดการแคชที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.2.3(ข) ของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform เมื่อระบุรหัสสถานที่ของสถานที่แล้ว คุณจะใช้ค่าดังกล่าวซ้ําได้เมื่อมองหาสถานที่ดังกล่าวในครั้งถัดไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อบันทึกรหัสสถานที่ไว้ใช้ภายหลังด้านล่าง

วิธีทั่วไปในการใช้รหัสสถานที่คือการค้นหาสถานที่ (เช่น ใช้ Places API หรือ Places Place ใน Maps JavaScript API) จากนั้นใช้รหัสสถานที่ที่แสดงผลเพื่อเรียกข้อมูลรายละเอียดสถานที่ คุณสามารถจัดเก็บรหัสสถานที่และใช้เพื่อเรียกข้อมูลรายละเอียดสถานที่เดียวกันในภายหลังได้ อ่านเกี่ยวกับการบันทึกรหัสสถานที่ด้านล่าง

ตัวอย่างการใช้ Places API

คุณสามารถดูรหัสสถานที่ได้โดยใช้คําขอ Place Search โดยใช้ Places API

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นคําขอการค้นหาสถานที่ประเภท "ร้านอาหาร" ในรัศมี 1,500 เมตรของจุดในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียที่มีคําว่า "เรือสําราญ"

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=-33.8670522,151.1957362&radius=1500&type=restaurant&keyword=cruise&key=YOUR_API_KEY

การตอบกลับมีรหัสสถานที่ในช่อง place_id ตามที่แสดงในข้อมูลโค้ดนี้

{
 "html_attributions" : [],
 "results" : [
  {
   "geometry" : {
    "location" : {
     "lat" : -33.870775,
     "lng" : 151.199025
    }
   },
   ...
   "place_id" : "ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0",
   ...
  }
 ],
 "status" : "OK"
}

โปรดดูคําอธิบายช่องทั้งหมดในการตอบกลับในเอกสารประกอบของ Place Search

ตอนนี้คุณสามารถส่งคําขอรายละเอียดสถานที่ โดยวางรหัสสถานที่ในพารามิเตอร์ place_id ดังนี้

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&key=YOUR_API_KEY

บันทึกรหัสสถานที่ไว้ใช้ภายหลัง

รหัสสถานที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจํากัดการแคชที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3.2.3(ก) ของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform คุณจึงจัดเก็บค่ารหัสสถานที่ไว้ใช้ภายหลังได้

กําลังรีเฟรชรหัสสถานที่ที่จัดเก็บไว้

เราขอแนะนําให้รีเฟรชรหัสสถานที่ในกรณีที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน คุณสามารถรีเฟรชรหัสสถานที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสร้าง คําขอรายละเอียดสถานที่ โดยระบุเฉพาะช่อง place_id ในพารามิเตอร์ fields

เช่น

 https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJ05IRjKHxEQ0RJLV_5NLdK2w&fields=place_id&key=YOUR_API_KEY
 

การโทรนี้จะทริกเกอร์ รายละเอียดสถานที่ - การรีเฟรชรหัส SKU อย่างไรก็ตาม คําขอนี้อาจแสดงรหัสสถานะ NOT_FOUND ด้วย กลยุทธ์หนึ่งคือการจัดเก็บคําขอเดิมที่แสดงรหัสสถานที่แต่ละแห่ง หากรหัสสถานที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถออกคําขอใหม่เพื่อรับผลการค้นหาใหม่ได้ ผลการค้นหาเหล่านี้อาจมีหรือไม่มีสถานที่ต้นฉบับ คําขอเรียกเก็บเงินได้

รหัสข้อผิดพลาดเมื่อใช้รหัสสถานที่

รหัสสถานะ INVALID_REQUEST บ่งบอกว่ารหัสสถานที่ที่ระบุไม่ถูกต้อง INVALID_REQUEST อาจส่งคืนได้เมื่อมีการตัดหรือแก้ไขรหัสสถานที่ ไม่ถูกต้อง

รหัสสถานะ NOT_FOUND บ่งบอกว่ารหัสสถานที่ที่ระบุล้าสมัย รหัสสถานที่อาจล้าสมัยหากธุรกิจปิดหรือย้ายไปยังสถานที่ตั้งใหม่ รหัสสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากมีการอัปเดตจํานวนมากในฐานข้อมูลของ Google Maps ในกรณีดังกล่าว สถานที่อาจได้รับรหัสสถานที่ใหม่ และรหัสเก่าจะแสดงการตอบกลับ NOT_FOUND

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสสถานที่บางประเภทอาจทําให้ NOT_FOUND ตอบกลับ หรือ API อาจแสดงรหัสสถานที่อื่นในการตอบกลับ ประเภทรหัสสถานที่เหล่านี้ ได้แก่

 • ที่อยู่ที่ไม่มีใน Google Maps เป็นที่อยู่ที่แน่นอน แต่สรุปมาจากช่วงของที่อยู่
 • กลุ่มของเส้นทางยาวที่คําขอจะระบุเมืองหรือย่านด้วย
 • สี่แยก
 • สถานที่ที่มีคอมโพเนนต์ที่อยู่ประเภท subpremise

รหัสเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบสตริงยาว (ไม่มีความยาวสูงสุดสําหรับรหัสสถานที่) เช่น

EpID4LC14LC_4LCo4LCv4LGN4LCo4LCX4LCw4LGNIC0g4LC44LGI4LCm4LGN4LCs4LC-4LCm4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSAmIOCwteCwv-CwqOCwr-CxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LCu4LGG4LCv4LC_4LCo4LGNIOCwsOCxi-CwoeCxjeCwoeCxgSwg4LC14LC_4LCo4LCv4LGNIOCwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwsuCwleCxjeCwt-CxjeCwruCwv-CwqOCwl-CwsOCxjSDgsJXgsL7gsLLgsKjgsYAsIOCwuOCwsOCxguCwsOCxjSDgsKjgsJfgsLDgsY0g4LC14LGG4LC44LGN4LCf4LGNLCDgsLjgsK_gsYDgsKbgsL7gsKzgsL7gsKbgsY0sIOCwueCxiOCwpuCwsOCwvuCwrOCwvuCwpuCxjSwg4LCk4LGG4LCy4LCC4LCX4LC-4LCjIDUwMDA1OSwg4LCt4LC-4LCw4LCk4LCm4LGH4LC24LCCImYiZAoUChIJ31l5uGWYyzsR9zY2qk9lDiASFAoSCd9ZebhlmMs7Efc2NqpPZQ4gGhQKEglDz61OZpjLOxHgDJCFY-o1qBoUChIJi37TW2-YyzsRr_uv50r7tdEiCg1MwFcKFS_dyy4