สร้างรายงาน

คู่มือนี้อธิบายวิธีสร้างรายงานพื้นฐานสำหรับข้อมูล Analytics โดยใช้ Google Analytics Data API v1 รายงานจาก Data API v1 จะคล้ายกับรายงานที่คุณสร้างได้ในส่วนรายงานของ UI ของ Google Analytics

คู่มือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานหลัก ซึ่งเป็นฟีเจอร์การรายงานทั่วไปของ Data API Data API v1 ยังมีการรายงานแบบเรียลไทม์และการรายงาน Funnel แบบพิเศษอีกด้วย

runReport เป็นวิธีที่แนะนำสำหรับคำค้นหา และจะใช้ในตัวอย่างทั้งหมดตลอดทั้งคู่มือนี้ ดูฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับภาพรวมของวิธีการรายงานหลักอื่นๆ ลองใช้เครื่องมือสำรวจการค้นหาเพื่อทดสอบคำค้นหา

Reports overview

รายงานคือตารางข้อมูลเหตุการณ์สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ตารางรายงานแต่ละตารางมีมิติข้อมูลและเมตริกที่ขอในการค้นหา พร้อมด้วยข้อมูลในแต่ละแถว

ใช้ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการ และใช้การใส่เลขหน้าเพื่อไปยังผลลัพธ์ต่างๆ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างตารางรายงานที่แสดงมิติข้อมูล 1 รายการ (Country) และเมตริก 1 รายการ (activeUsers)

ประเทศ ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
ญี่ปุ่น 2541
ฝรั่งเศส 12

ระบุแหล่งข้อมูล

คำขอ runReport ทุกรายการกำหนดให้คุณต้องระบุรหัสพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 พร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่คุณระบุจะใช้เป็นชุดข้อมูลสำหรับการค้นหานั้น ตัวอย่าง

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

การตอบกลับจากคําขอนี้มีเฉพาะข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่คุณระบุเป็น GA4_PROPERTY_ID เท่านั้น

หากคุณใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Data API ให้ระบุแหล่งข้อมูลในพารามิเตอร์ property ในรูปแบบ properties/GA4_PROPERTY_ID โปรดดูคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อเพื่อดูตัวอย่างการใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

ดูส่งเหตุการณ์ Measurement Protocol ไปยัง Google Analytics หากคุณต้องการรวมเหตุการณ์ Measurement Protocol ในรายงาน

สร้างรายงาน

หากต้องการสร้างรายงาน ให้สร้างออบเจ็กต์ RunReportRequest เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยพารามิเตอร์ต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ถูกต้องในช่อง dateRanges
 • ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการในช่อง dimensions
 • ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการในช่อง metrics

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำขอที่มีฟิลด์ที่แนะนำ

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "2023-09-01"", "endDate": "2023-09-15" }],
  "dimensions": [{ "name": "country" }],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }

Java

import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.DimensionHeader;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.MetricHeader;
import com.google.analytics.data.v1beta.Row;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReport(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users grouped by country.
 static void sampleRunReport(String propertyId) throws Exception {

  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("country"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-09-01").setEndDate("2020-09-15"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   printRunResponseResponse(response);
  }
 }

 // Prints results of a runReport call.
 static void printRunResponseResponse(RunReportResponse response) {
  System.out.printf("%s rows received%n", response.getRowsList().size());

  for (DimensionHeader header : response.getDimensionHeadersList()) {
   System.out.printf("Dimension header name: %s%n", header.getName());
  }

  for (MetricHeader header : response.getMetricHeadersList()) {
   System.out.printf("Metric header name: %s (%s)%n", header.getName(), header.getType());
  }

  System.out.println("Report result:");
  for (Row row : response.getRowsList()) {
   System.out.printf(
     "%s, %s%n", row.getDimensionValues(0).getValue(), row.getMetricValues(0).getValue());
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 */
function run_report(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '2020-09-01',
        'end_date' => '2020-09-15',
      ]),
    ])
    ->setDimensions([
      new Dimension([
        'name' => 'country',
      ]),
    ])
    ->setMetrics([
      new Metric([
        'name' => 'activeUsers',
      ]),
    ]);
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponse($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponse(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)%s',
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType()),
      PHP_EOL
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    print $row->getDimensionValues()[0]->getValue()
    . ' ' . $row->getMetricValues()[0]->getValue() . PHP_EOL;
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  MetricType,
  RunReportRequest,
)


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report(property_id)


def run_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users grouped by country."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="country")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="2020-09-01", end_date="2020-09-15")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


def print_run_report_response(response):
  """Prints results of a runReport call."""
  print(f"{response.row_count} rows received")
  for dimensionHeader in response.dimension_headers:
    print(f"Dimension header name: {dimensionHeader.name}")
  for metricHeader in response.metric_headers:
    metric_type = MetricType(metricHeader.type_).name
    print(f"Metric header name: {metricHeader.name} ({metric_type})")

  print("Report result:")
  for rowIdx, row in enumerate(response.rows):
    print(f"\nRow {rowIdx}")
    for i, dimension_value in enumerate(row.dimension_values):
      dimension_name = response.dimension_headers[i].name
      print(f"{dimension_name}: {dimension_value.value}")

    for i, metric_value in enumerate(row.metric_values):
      metric_name = response.metric_headers[i].name
      print(f"{metric_name}: {metric_value.value}")


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report of active users grouped by country.
 async function runReport() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'country',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '2020-09-01',
     endDate: '2020-09-15',
    },
   ],
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

 runReport();

การค้นหาเมตริก

Metrics คือการวัดเชิงปริมาณของข้อมูลเหตุการณ์ คุณต้องระบุเมตริกอย่างน้อย 1 รายการในคำขอ runReport

ดูเมตริก API เพื่อดูรายการเมตริกทั้งหมดที่คุณค้นหาได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำขอที่แสดงเมตริก 3 รายการ โดยจัดกลุ่มตามมิติข้อมูล date

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [{ "name": "date" }],
  "metrics": [
   {
    "name": "activeUsers"
   },
   {
    "name": "newUsers"
   },
   {
    "name": "totalRevenue"
   }
  ],
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleMetricsSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleMetricsSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleMetrics(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users, new users and total revenue grouped by date dimension.
 static void sampleRunReportWithMultipleMetrics(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("date"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("newUsers"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyID Your GA-4 Property ID
 * Runs a report of active users grouped by three metrics.
 */
function run_report_with_multiple_metrics(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'date'])])
    ->setMetrics([
      new Metric(['name' => 'activeUsers']),
      new Metric(['name' => 'newUsers']),
      new Metric(['name' => 'totalRevenue'])
    ])
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'today',
      ])
    ]);
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithMultipleMetrics($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithMultipleMetrics(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_metrics(property_id)


def run_report_with_multiple_metrics(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users, new users and total revenue grouped by
  date dimension."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  # Runs a report of active users grouped by three dimensions.
  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="date")],
    metrics=[
      Metric(name="activeUsers"),
      Metric(name="newUsers"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report of active users grouped by three metrics.
 async function runReportWithMultipleMetrics() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'date',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
    {
     name: 'newUsers',
    },
    {
     name: 'totalRevenue',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'today',
    },
   ],
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithMultipleMetrics();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำตอบที่แสดงผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 1,135 คน ผู้ใช้ใหม่ 512 ราย และรายได้ทั้งหมด 73.0841 ในสกุลเงินของพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ในวันที่ 20231025 (25 ตุลาคม 2023)

"rows": [
...
{
 "dimensionValues": [
  {
   "value": "20231025"
  }
 ],
 "metricValues": [
  {
   "value": "1135"
  },
  {
   "value": "512"
  },
  {
   "value": "73.0841"
  }
 ]
},
...
],

อ่านคำตอบ

การตอบกลับของรายงานมีส่วนหัวและแถวข้อมูล ส่วนหัวประกอบด้วย DimensionHeaders และ MetricHeaders ซึ่งแสดงรายการคอลัมน์ในรายงาน แต่ละแถวประกอบด้วย DimensionValues และ MetricValues ลำดับของคอลัมน์ในคำขอ ส่วนหัว และแถวจะมีความสอดคล้องกัน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำตอบสำหรับคำขอตัวอย่างก่อนหน้า

{
 "dimensionHeaders": [
  {
   "name": "country"
  }
 ],
 "metricHeaders": [
  {
   "name": "activeUsers",
   "type": "TYPE_INTEGER"
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "Japan"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "2541"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "France"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "12"
    }
   ]
  }
 ],
 "metadata": {},
 "rowCount": 2
}

จัดกลุ่มและกรองข้อมูล

มิติข้อมูลคือแอตทริบิวต์เชิงคุณภาพ ที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มและกรองข้อมูล ตัวอย่างเช่น มิติข้อมูล city แสดงถึงเมือง เช่น Paris หรือ New York ที่แต่ละเหตุการณ์เกิดขึ้น มิติข้อมูลเป็นตัวเลือกสำหรับคำขอ runReport และคุณใช้มิติข้อมูลได้สูงสุด 9 รายการต่อคำขอ

ดูรายการมิติข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการจัดกลุ่มและกรองข้อมูลได้จากมิติข้อมูล API

กลุ่ม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำขอที่จัดกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เป็น 3 มิติ

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [
   {
    "name": "country"
   },
   {
    "name": "region"
   },
   {
    "name": "city"
   }
  ],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }
 ```

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleDimensionsSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleDimensionsSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleDimensions(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users grouped by three dimensions.
 static void sampleRunReportWithMultipleDimensions(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("country"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("region"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("city"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyID Your GA-4 Property ID
 * Runs a report of active users grouped by three dimensions.
 */
function run_report_with_multiple_dimensions(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([
      new Dimension(['name' => 'country']),
      new Dimension(['name' => 'region']),
      new Dimension(['name' => 'city']),
    ])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'activeUsers'])])
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'today',
      ])
    ]);
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithMultipleDimensions($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithMultipleDimensions(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_dimensions(property_id)


def run_report_with_multiple_dimensions(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users grouped by three dimensions."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[
      Dimension(name="country"),
      Dimension(name="region"),
      Dimension(name="city"),
    ],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report of active users grouped by three dimensions.
 async function runReportWithMultipleDimensions() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'country',
    },
    {
     name: 'region',
    },
    {
     name: 'city',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'today',
    },
   ],
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithMultipleDimensions();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

นี่คือตัวอย่างแถวรายงานสำหรับคำขอก่อนหน้า แถวนี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 47 คนในช่วงวันที่ที่ระบุ ซึ่งมีกิจกรรมจากเคปทาวน์ แอฟริกาใต้

"rows": [
...
{
 "dimensionValues": [
  {
   "value": "South Africa"
  },
  {
   "value": "Western Cape"
  },
  {
   "value": "Cape Town"
  }
 ],
 "metricValues": [
  {
   "value": "47"
  }
 ]
},
...
],

กรอง

คุณสร้างรายงานที่มีข้อมูลสำหรับค่ามิติข้อมูลที่ระบุเท่านั้น หากต้องการกรองมิติข้อมูล ให้ระบุ FilterExpression ในช่อง dimensionFilter

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่แสดงรายงานอนุกรมเวลาของ eventCount เมื่อ eventName มีค่าเท่ากับ first_open สําหรับ date แต่ละรายการ

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [{ "name": "date" }],
  "metrics": [{ "name": "eventCount" }],
  "dimensionFilter": {
   "filter": {
    "fieldName": "eventName",
    "stringFilter": {
     "value": "first_open"
    }
   }
  },
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series report of `eventCount`
 // when `eventName` is `first_open` for each date.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("date"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("eventCount"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setFilter(
             Filter.newBuilder()
               .setFieldName("eventName")
               .setStringFilter(
                 Filter.StringFilter.newBuilder().setValue("first_open"))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter\StringFilter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\FilterExpression;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 * Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series
 * report of `eventCount` when `eventName` is `first_open` for each date.
 * This sample uses relative date range values. See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 * for more information.
 */
function run_report_with_dimension_filter(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'date'])])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'eventCount'])])
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'yesterday',
      ])
    ])
    ->setDimensionFilter(new FilterExpression([
      'filter' => new Filter([
        'field_name' => 'eventName',
        'string_filter' => new StringFilter([
          'value' => 'first_open'
        ]),
      ]),
    ]));
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithDimensionFilter($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithDimensionFilter(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series
  report of `eventCount` when `eventName` is `first_open` for each date.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """

  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="date")],
    metrics=[Metric(name="eventCount")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      filter=Filter(
        field_name="eventName",
        string_filter=Filter.StringFilter(value="first_open"),
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series
 // report of `eventCount` when `eventName` is `first_open` for each date.

 // This sample uses relative date range values. See
 // https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 async function runReportWithDimensionFilter() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'date',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'eventCount',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensionFilter: {
    filter: {
     fieldName: 'eventName',
     stringFilter: {
      value: 'first_open',
     },
    },
   },
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithDimensionFilter();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของ FilterExpression โดยที่ andGroup จะรวมเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดในรายการนิพจน์ dimensionFilter นี้เลือกเมื่อทั้ง browser คือ Chrome และ countryId เป็น US:

HTTP

...
"dimensionFilter": {
 "andGroup": {
  "expressions": [
   {
    "filter": {
     "fieldName": "browser",
     "stringFilter": {
      "value": "Chrome"
     }
    }
   },
   {
    "filter": {
     "fieldName": "countryId",
     "stringFilter": {
      "value": "US"
     }
    }
   }
  ]
 }
},
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpressionList;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleDimensionFiltersSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleDimensionFiltersSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleDimensionFilters(propertyId);
 }

 // Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group` expression. The filter
 // selects for when both `browser` is `Chrome` and `countryId` is `US`.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithMultipleDimensionFilters(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("browser"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setAndGroup(
             FilterExpressionList.newBuilder()
               .addExpressions(
                 FilterExpression.newBuilder()
                   .setFilter(
                     Filter.newBuilder()
                       .setFieldName("browser")
                       .setStringFilter(
                         Filter.StringFilter.newBuilder()
                           .setValue("Chrome"))))
               .addExpressions(
                 FilterExpression.newBuilder()
                   .setFilter(
                     Filter.newBuilder()
                       .setFieldName("countryId")
                       .setStringFilter(
                         Filter.StringFilter.newBuilder()
                           .setValue("US"))))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter\StringFilter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\FilterExpression;
use Google\Analytics\Data\V1beta\FilterExpressionList;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 * Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group`
 * expression. The filter selects for when both `browser` is `Chrome` and
 * `countryId` is `US`.
 * This sample uses relative date range values. See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 * for more information.
 */
function run_report_with_multiple_dimension_filters(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'browser'])])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'activeUsers'])])
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'yesterday',
      ]),
    ])
    ->setDimensionFilter(new FilterExpression([
      'and_group' => new FilterExpressionList([
        'expressions' => [
          new FilterExpression([
            'filter' => new Filter([
              'field_name' => 'browser',
              'string_filter' => new StringFilter([
                'value' => 'Chrome',
              ])
            ]),
          ]),
          new FilterExpression([
            'filter' => new Filter([
              'field_name' => 'countryId',
              'string_filter' => new StringFilter([
                 'value' => 'US',
              ])
             ]),
          ]),
        ],
      ]),
    ]));
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithMultipleDimensionFilters($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithMultipleDimensionFilters(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  FilterExpressionList,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_dimension_filters(property_id)


def run_report_with_multiple_dimension_filters(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group`
  expression. The filter selects for when both `browser` is `Chrome` and
  `countryId` is `US`.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="browser")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      and_group=FilterExpressionList(
        expressions=[
          FilterExpression(
            filter=Filter(
              field_name="browser",
              string_filter=Filter.StringFilter(value="Chrome"),
            )
          ),
          FilterExpression(
            filter=Filter(
              field_name="countryId",
              string_filter=Filter.StringFilter(value="US"),
            )
          ),
        ]
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group`
 // expression. The filter selects for when both `browser` is `Chrome` and
 // `countryId` is `US`.
 // This sample uses relative date range values. See
 // https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 async function runReportWithMultipleDimensionFilters() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'browser',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensionFilter: {
    andGroup: {
     expressions: [
      {
       filter: {
        fieldName: 'browser',
        stringFilter: {
         value: 'Chrome',
        },
       },
      },
      {
       filter: {
        fieldName: 'countryId',
        stringFilter: {
         value: 'US',
        },
       },
      },
     ],
    },
   },
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithMultipleDimensionFilters();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

ส่วน orGroup จะรวมข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ใดก็ได้ในรายการนิพจน์

notExpression จะยกเว้นข้อมูลที่ตรงกับนิพจน์ภายใน นี่คือ dimensionFilter ที่แสดงผลข้อมูลเมื่อ pageTitle ไม่ใช่ My Homepage เท่านั้น รายงานจะแสดงข้อมูลเหตุการณ์ของทุก pageTitle ที่ไม่ใช่ My Homepage:

HTTP

...
"dimensionFilter": {
 "notExpression": {
  "filter": {
   "fieldName": "pageTitle",
   "stringFilter": {
    "value": "My Homepage"
   }
  }
 }
},
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionExcludeFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionExcludeFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionExcludeFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter selects for when
 // `pageTitle` is not `My Homepage`.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionExcludeFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("pageTitle"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setNotExpression(
             FilterExpression.newBuilder()
               .setFilter(
                 Filter.newBuilder()
                   .setFieldName("pageTitle")
                   .setStringFilter(
                     Filter.StringFilter.newBuilder()
                       .setValue("My Homepage")))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter\StringFilter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\FilterExpression;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter
 * selects for when `pageTitle` is not `My Homepage`.
 * This sample uses relative date range values. See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 * for more information.
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 */
function run_report_with_dimension_exclude_filter(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'pageTitle'])])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'sessions'])])
    ->setDateRanges([new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'yesterday',
      ])
    ])
    ->setDimensionFilter(new FilterExpression([
      'not_expression' => new FilterExpression([
        'filter' => new Filter([
          'field_name' => 'pageTitle',
          'string_filter' => new StringFilter([
            'value' => 'My Homepage',
          ]),
        ]),
      ]),
    ]));
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithDimensionExcludeFilter($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithDimensionExcludeFilter(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_exclude_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_exclude_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter
  selects for when `pageTitle` is not `My Homepage`.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="pageTitle")],
    metrics=[Metric(name="sessions")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      not_expression=FilterExpression(
        filter=Filter(
          field_name="pageTitle",
          string_filter=Filter.StringFilter(value="My Homepage"),
        )
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter
 // selects for when `pageTitle` is not `My Homepage`.
 // This sample uses relative date range values. See
 // https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 async function runReportWithDimensionExcludeFilter() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'pageTitle',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'sessions',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensionFilter: {
    notExpression: {
     filter: {
      fieldName: 'pageTitle',
      stringFilter: {
       value: 'My Homepage',
      },
     },
    },
   },
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithDimensionExcludeFilter();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

inListFilter จะจับคู่ข้อมูลของค่าใดก็ได้ในรายการ ต่อไปนี้คือ dimensionFilter ที่ส่งคืนข้อมูลเหตุการณ์ที่ eventName เป็นค่าใดก็ได้ของ purchase, in_app_purchase และ app_store_subscription_renew

HTTP

...
"dimensionFilter": {
  "filter": {
   "fieldName": "eventName",
   "inListFilter": {
    "values": ["purchase",
    "in_app_purchase",
    "app_store_subscription_renew"]
   }
  }
 },
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionInListFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionInListFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionInListFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression. The filter selects for
 // when `eventName` is set to one of three event names specified in the query.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionInListFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("eventName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setFilter(
             Filter.newBuilder()
               .setFieldName("eventName")
               .setInListFilter(
                 Filter.InListFilter.newBuilder()
                   .addAllValues(
                     new ArrayList<String>() {
                      {
                       add("purchase");
                       add("in_app_purchase");
                       add("app_store_subscription_renew");
                      }
                     })
                   .build())))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Filter\InListFilter;
use Google\Analytics\Data\V1beta\FilterExpression;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression.
 * The filter selects for when `eventName` is set to one of three event names
 * specified in the query.
 * This sample uses relative date range values. See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 * for more information.
 * @param string $propertyId Your GA-4 Property ID
 */
function run_report_with_dimension_in_list_filter(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'eventName'])])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'sessions'])])
    ->setDateRanges([new DateRange([
        'start_date' => '7daysAgo',
        'end_date' => 'yesterday',
      ])
    ])
    ->setDimensionFilter(new FilterExpression([
      'filter' => new Filter([
        'field_name' => 'eventName',
        'in_list_filter' => new InListFilter([
          'values' => [
            'purchase',
            'in_app_purchase',
            'app_store_subscription_renew',
          ],
        ]),
      ]),
    ]));
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithDimensionInListFilter($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithDimensionInListFilter(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_in_list_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_in_list_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression.
  The filter selects for when `eventName` is set to one of three event names
  specified in the query.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="eventName")],
    metrics=[Metric(name="sessions")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      filter=Filter(
        field_name="eventName",
        in_list_filter=Filter.InListFilter(
          values=[
            "purchase",
            "in_app_purchase",
            "app_store_subscription_renew",
          ]
        ),
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression.
 // The filter selects for when `eventName` is set to one of three event names
 // specified in the query.
 // This sample uses relative date range values. See
 // https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 async function runReportWithDimensionInListFilter() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dimensions: [
    {
     name: 'eventName',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'sessions',
    },
   ],
   dateRanges: [
    {
     startDate: '7daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensionFilter: {
    filter: {
     fieldName: 'eventName',
     inListFilter: {
      values: [
       'purchase',
       'in_app_purchase',
       'app_store_subscription_renew',
      ],
     },
    },
   },
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithDimensionInListFilter();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

ไปยังส่วนต่างๆ ของรายงานแบบยาว

โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะมีข้อมูลเหตุการณ์ 10,000 แถวแรกเท่านั้น หากต้องการดูแถวในรายงานได้สูงสุด 100,000 แถว คุณสามารถใส่ "limit": 100000 ใน RunReportRequest

สำหรับรายงานที่มีมากกว่า 100,000 แถว คุณจะต้องส่งชุดคำขอและหน้าเว็บผ่านผลลัพธ์ เช่น นี่คือคำขอสำหรับ 100,000 แถวแรก

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  ...
  "limit": 100000,
  "offset": 0
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the use of pagination to retrieve
 * large result sets.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.offset
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithPaginationSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithPaginationSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithPagination(propertyId);
 }

 // Runs a report several times, each time retrieving a portion of result using pagination.
 static void sampleRunReportWithPagination(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(0)
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);

   // Run the same report with a different offset value to retrieve the second page of a
   // response.
   request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(100000)
       .build();

   // Make the request.
   response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '350daysAgo',
        'end_date' => 'yesterday',
      ])
    ])
    ->setDimensions([
      new Dimension(['name' => 'firstUserSource']),
      new Dimension(['name' => 'firstUserMedium']),
      new Dimension(['name' => 'firstUserCampaignName']),
    ])
    ->setMetrics([
      new Metric(['name' => 'sessions']),
      new Metric(['name' => 'conversions']),
      new Metric(['name' => 'totalRevenue']),
    ])
    ->setLimit(100000)
    ->setOffset(0);

  $requestCount = 1;
  printf('Sending request #%d' . PHP_EOL, $requestCount);

  $response = $client->runReport($request);

Python

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[DateRange(start_date="365daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimensions=[
      Dimension(name="firstUserSource"),
      Dimension(name="firstUserMedium"),
      Dimension(name="firstUserCampaignName"),
    ],
    metrics=[
      Metric(name="sessions"),
      Metric(name="conversions"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    limit=100000,
    offset=0,
  )
  response = client.run_report(request)

Node.js

  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '350daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'firstUserSource',
    },
    {
     name: 'firstUserMedium',
    },
    {
     name: 'firstUserCampaignName',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'sessions',
    },
    {
     name: 'conversions',
    },
    {
     name: 'totalRevenue',
    },
   ],
   limit: 100000,
   offset: 0,
  });

พารามิเตอร์ rowCount ในการตอบกลับจะระบุจํานวนแถวทั้งหมด โดยไม่ขึ้นอยู่กับค่า limit และ offset ในคำขอ ตัวอย่างเช่น หากการตอบกลับแสดง "rowCount": 272345 คุณต้องมีคำขอ 3 รายการ จำนวน 100,000 แถวต่อแถวเพื่อดึงข้อมูลทั้งหมด

นี่คือตัวอย่างคำขอสำหรับ 100,000 แถวถัดไป พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด เช่น dateRange, dimensions และ metrics ควรเหมือนกับคำขอแรก

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  ...
  "limit": 100000,
  "offset": 100000
 }

Java

   request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(100000)
       .build();

   // Make the request.
   response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);

PHP

  $rowsReceived = count($response->getRows());
  $totalRows = $response->getRowCount();

  // Run the same report with an increased offset value to retrieve each additional
  // page until all rows are received.
  while ($rowsReceived < $totalRows) {
    $request = $request->setOffset($rowsReceived);
    $requestCount++;
    printf('Sending request #%d' . PHP_EOL, $requestCount);

    $response = $client->runReport($request);
    $rowsReceived += count($response->getRows());
    printRunReportResponseWithPagination($response, $requestCount);
  }

Python

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[DateRange(start_date="365daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimensions=[
      Dimension(name="firstUserSource"),
      Dimension(name="firstUserMedium"),
      Dimension(name="firstUserCampaignName"),
    ],
    metrics=[
      Metric(name="sessions"),
      Metric(name="conversions"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    limit=100000,
    offset=100000,
  )
  response = client.run_report(request)

Node.js

  const [secondResponse] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '350daysAgo',
     endDate: 'yesterday',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'firstUserSource',
    },
    {
     name: 'firstUserMedium',
    },
    {
     name: 'firstUserCampaignName',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'sessions',
    },
    {
     name: 'conversions',
    },
    {
     name: 'totalRevenue',
    },
   ],
   limit: 100000,
   offset: 100000,
  });

คุณสามารถใช้ค่า offset เช่น 200000 หรือ 300000 เพื่อดึงผลลัพธ์ที่ตามมาได้ พารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมด เช่น dateRange, dimensions และ metrics ควรเหมือนกับคำขอแรก

ใช้ช่วงวันที่หลายช่วง

คำขอรายงาน 1 รายการสามารถดึงข้อมูลของ dateRanges หลายรายการได้ เช่น รายงานนี้เปรียบเทียบ 2 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมปี 2022 และ 2023

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [
   {
    "startDate": "2022-08-01",
    "endDate": "2022-08-14"
   },
   {
    "startDate": "2023-08-01",
    "endDate": "2023-08-14"
   }
  ],
  "dimensions": [{ "name": "platform" }],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of date ranges in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.date_ranges
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDateRangesSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDateRangesSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDateRanges(propertyId);
 }

 // Runs a report using two date ranges.
 static void sampleRunReportWithDateRanges(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2019-08-01").setEndDate("2019-08-14"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-08-01").setEndDate("2020-08-14"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("platform"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

PHP

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\MetricType;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportResponse;

/**
 * @param string $propertyID Your GA-4 Property ID
 * Runs a report using two date ranges.
 */
function run_report_with_date_ranges(string $propertyId)
{
  // Create an instance of the Google Analytics Data API client library.
  $client = new BetaAnalyticsDataClient();

  // Make an API call.
  $request = (new RunReportRequest())
    ->setProperty('properties/' . $propertyId)
    ->setDateRanges([
      new DateRange([
        'start_date' => '2019-08-01',
        'end_date' => '2019-08-14',
      ]),
      new DateRange([
        'start_date' => '2020-08-01',
        'end_date' => '2020-08-14',
      ]),
    ])
    ->setDimensions([new Dimension(['name' => 'platform'])])
    ->setMetrics([new Metric(['name' => 'activeUsers'])]);
  $response = $client->runReport($request);

  printRunReportResponseWithDateRanges($response);
}

/**
 * Print results of a runReport call.
 * @param RunReportResponse $response
 */
function printRunReportResponseWithDateRanges(RunReportResponse $response)
{
  printf('%s rows received%s', $response->getRowCount(), PHP_EOL);
  foreach ($response->getDimensionHeaders() as $dimensionHeader) {
    printf('Dimension header name: %s%s', $dimensionHeader->getName(), PHP_EOL);
  }
  foreach ($response->getMetricHeaders() as $metricHeader) {
    printf(
      'Metric header name: %s (%s)' . PHP_EOL,
      $metricHeader->getName(),
      MetricType::name($metricHeader->getType())
    );
  }

  print 'Report result: ' . PHP_EOL;

  foreach ($response->getRows() as $row) {
    printf(
      '%s %s' . PHP_EOL,
      $row->getDimensionValues()[0]->getValue(),
      $row->getMetricValues()[0]->getValue()
    );
  }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_date_ranges(property_id)


def run_report_with_date_ranges(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using two date ranges."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[
      DateRange(start_date="2019-08-01", end_date="2019-08-14"),
      DateRange(start_date="2020-08-01", end_date="2020-08-14"),
    ],
    dimensions=[Dimension(name="platform")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Node.js


 // TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
 // Google Analytics 4 property ID before running the sample.
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Initialize client that will be used to send requests. This client only
 // needs to be created once, and can be reused for multiple requests.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a report using two date ranges.
 async function runReportWithDateRanges() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '2019-08-01',
     endDate: '2019-08-14',
    },
    {
     startDate: '2020-08-01',
     endDate: '2020-08-14',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'platform',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
  });
  printRunReportResponse(response);
 }

 runReportWithDateRanges();

 // Prints results of a runReport call.
 function printRunReportResponse(response) {
  console.log(`${response.rowCount} rows received`);
  response.dimensionHeaders.forEach(dimensionHeader => {
   console.log(`Dimension header name: ${dimensionHeader.name}`);
  });
  response.metricHeaders.forEach(metricHeader => {
   console.log(
    `Metric header name: ${metricHeader.name} (${metricHeader.type})`
   );
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach(row => {
   console.log(
    `${row.dimensionValues[0].value}, ${row.metricValues[0].value}`
   );
  });
 }

เมื่อคุณรวม dateRanges หลายรายการในคำขอ ระบบจะเพิ่มคอลัมน์ dateRange ลงในการตอบกลับโดยอัตโนมัติ เมื่อคอลัมน์ dateRange คือ date_range_0 แสดงว่าข้อมูลของแถวนั้นเป็นของช่วงวันที่แรก เมื่อคอลัมน์ dateRange คือ date_range_1 ข้อมูลของแถวนั้นจะเป็นช่วงวันที่ที่ 2

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำตอบสำหรับช่วงวันที่ 2 ช่วง

{
 "dimensionHeaders": [
  {
   "name": "platform"
  },
  {
   "name": "dateRange"
  }
 ],
 "metricHeaders": [
  {
   "name": "activeUsers",
   "type": "TYPE_INTEGER"
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "iOS"
    },
    {
     "value": "date_range_0"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "774"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "Android"
    },
    {
     "value": "date_range_1"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "335"
    }
   ]
  },
  ...
 ],
}

ขั้นตอนถัดไป

ดูฟีเจอร์ขั้นสูงและการรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับภาพรวมของฟีเจอร์การรายงานขั้นสูงขึ้นของ Data API v1