Method: properties.patch

یک ملک را به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{property.name=properties/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
property.name

string

فقط خروجی نام منبع این ویژگی قالب: خواص/{property_id} مثال: "properties/1000"

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
updateMask

string ( FieldMask format)

ضروری. لیست فیلدهایی که باید به روز شوند. نام فیلدها باید در حروف snake باشد (به عنوان مثال، "field_to_update"). فیلدهای حذف شده به روز نمی شوند. برای جایگزینی کل موجودیت، از یک مسیر با رشته "*" برای مطابقت با تمام فیلدها استفاده کنید.

این فهرستی از نام‌های فیلدهای کاملاً واجد شرایط با کاما است. مثال: "user.displayName,photo" .

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی نمونه ای از Property است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Property است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit