Method: properties.keyEvents.get

یک رویداد کلیدی را بازیابی کنید.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/keyEvents/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع رویداد کلیدی برای بازیابی. قالب: properties/{property}/keyEvents/{keyEvent} مثال: "properties/123/keyEvents/456"

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه از KeyEvent است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit