Method: properties.dataStreams.create

یک DataStream ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/dataStreams

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. فرمت مثال: properties/1234

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از DataStream است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از DataStream است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit