Method: properties.customMetrics.get

חיפוש מדד מותאם אישית יחיד.

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customMetrics/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם של המדד המותאם אישית שמקבלים. פורמט לדוגמה: properties/1234/customMetrics/5678

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של CustomMetric.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit