Method: properties.customDimensions.patch

یک CustomDimension را در یک ویژگی به روز می کند.

درخواست HTTP

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{customDimension.name=properties/*/customDimensions/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
customDimension.name

string

فقط خروجی نام منبع برای این منبع CustomDimension. قالب: خواص/{property}/customDimensions/{customDimension}

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
updateMask

string ( FieldMask format)

ضروری. لیست فیلدهایی که باید به روز شوند. فیلدهای حذف شده به روز نمی شوند. برای جایگزینی کل موجودیت، از یک مسیر با رشته "*" برای مطابقت با تمام فیلدها استفاده کنید.

این فهرستی از نام‌های فیلدهای کاملاً واجد شرایط با کاما است. مثال: "user.displayName,photo" .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل نمونه ای از CustomDimension است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از CustomDimension است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit