Method: properties.customDimensions.create

یک CustomDimension ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/customDimensions

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. فرمت مثال: properties/1234

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل نمونه ای از CustomDimension است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی یک نمونه جدید از CustomDimension است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit