Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.list

SKAdNetworkConversionValueSchema را در یک جریان فهرست می کند. ویژگی ها می توانند حداکثر یک SKAdNetworkConversionValueSchema داشته باشند.

درخواست HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*/dataStreams/*}/sKAdNetworkConversionValueSchema

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

ضروری. منبع DataStream برای فهرست بندی طرحواره ها. قالب: properties/{property_id}/dataStreams/{dataStream} مثال: properties/1234/dataStreams/5678

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
pageSize

integer

حداکثر تعداد منابع برای بازگشت. این سرویس ممکن است کمتر از این مقدار را بازگرداند، حتی اگر صفحات اضافی وجود داشته باشد. اگر نامشخص باشد، حداکثر 50 منبع برگردانده می شود. حداکثر مقدار 200 است. (مقادیر بالاتر تا حداکثر اجباری خواهد بود)

pageToken

string

یک نشانه صفحه، دریافت شده از تماس قبلی sKAdNetworkConversionValueSchema.list . این را برای بازیابی صفحه بعدی ارائه کنید. هنگام صفحه بندی، تمام پارامترهای دیگر ارائه شده به ListSKAdNetworkConversionValueSchema باید با فراخوانی که توکن صفحه را ارائه می کند مطابقت داشته باشد.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

پیام پاسخ برای sKAdNetworkConversionValueSchema.list RPC

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
 "skadnetworkConversionValueSchemas": [
  {
   object (SKAdNetworkConversionValueSchema)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
زمینه های
skadnetworkConversionValueSchemas[]

object ( SKAdNetworkConversionValueSchema )

فهرست SKAdNetworkConversionValueSchemas. این حداکثر یک مقدار خواهد داشت.

nextPageToken

string

یک نشانه، که می تواند به عنوان pageToken برای بازیابی صفحه بعدی ارسال شود. اگر این قسمت حذف شود، هیچ صفحه بعدی وجود ندارد. در حال حاضر، Google Analytics تنها از یک SKAdNetworkConversionValueSchema در هر dataStream پشتیبانی می‌کند، بنابراین هرگز پر نخواهد شد.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit