Method: properties.accessBindings.get

מקבלת מידע על קישור גישה.

בקשת HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/accessBindings/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם של קישור הגישה שרוצים לאחזר. פורמטים: – accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} – נכסים/{property}/accessBindings/{accessBinding}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של AccessBinding.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users