Quảng cáo dạng video gốc

Điều kiện tiên quyết

GADMediaContent

Quảng cáo gốc cung cấp quyền truy cập vào một lớp GADMediaContent được dùng để lấy thông tin về nội dung nghe nhìn. Nội dung này có thể là video hoặc hình ảnh. Nội dung này cũng được dùng để kiểm soát hoạt động phát quảng cáo dạng video và nghe các sự kiện phát. Bạn có thể truy cập vào đối tượng nội dung nghe nhìn thông qua thuộc tính .mediaContent trên quảng cáo.

Đối tượng GADMediaContent chứa các thông tin, chẳng hạn như tỷ lệ khung hình và thời lượng của video. Đoạn mã dưới đây cho biết cách lấy tỷ lệ khung hình và thời lượng của quảng cáo gốc.

Swift

if myNativeAd.mediaContent.hasVideoContent {

 let mediaAspectRatio = CGFloat(myNativeAd.mediaContent.aspectRatio)
 let duration = myNativeAd.mediaContent.duration
 ...
}

Objective-C

if(myNativeAd.mediaContent.hasVideoContent) {

 CGFloat mediaAspectRatio = myNativeAd.mediaContent.aspectRatio;
 NSTimeInterval duration = myNativeAd.mediaContent.duration;
  ...
}

GADVideoController

Đối tượng GADMediaContent tham chiếu đến đối tượng GADVideoController. Đối tượng GADVideoController cho phép nhà xuất bản phản hồi các sự kiện video.

Bạn có thể lấy đối tượng GADVideoController này bằng cách gọi GADMediaContent.videoController.

Lệnh gọi lại cho các sự kiện video

Để xử lý các sự kiện video cụ thể, bạn cần viết một lớp triển khai giao thức GADVideoControllerDelegate. Các phương thức của giao thức đều là không bắt buộc.

Ví dụ sau đây minh họa cách triển khai giao thức đại biểu:

Swift

class ViewController: GADNativeAdLoaderDelegate, GADVideoControllerDelegate {
 private var adLoader: GADAdLoader?

 func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  let videoOptions = GADVideoOptions()
  videoOptions.customControlsRequested = true
  adLoader = GADAdLoader(
    adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
    rootViewController: self,
    adTypes: [GADAdLoaderAdTypeNative],
    options: [videoOptions])
  adLoader?.delegate = self
  adLoader?.load(GADRequest())

 }

 func adLoader(
   _ adLoader: GADAdLoader?,
   didReceive nativeAd: GADNativeAd?
 ) {
  // Set the videoController's delegate to be notified of video events.
  nativeAd?.mediaContent.videoController.delegate = self
 }

 // GADVideoControllerDelegate methods
 func videoControllerDidPlayVideo(_ videoController: GADVideoController) {
  // Implement this method to receive a notification when the video controller
  // begins playing the ad.
 }

 func videoControllerDidPauseVideo(_ videoController: GADVideoController) {
  // Implement this method to receive a notification when the video controller
  // pauses the ad.
 }

 func videoControllerDidEndVideoPlayback(_ videoController: GADVideoController) {
  // Implement this method to receive a notification when the video controller
  // stops playing the ad.
 }

 func videoControllerDidMuteVideo(_ videoController: GADVideoController) {
  // Implement this method to receive a notification when the video controller
  // mutes the ad.
 }

 func videoControllerDidUnmuteVideo(_ videoController: GADVideoController) {
  // Implement this method to receive a notification when the video controller
  // unmutes the ad.
 }
}

Objective-C

@interface ViewController () <GADNativeAdLoaderDelegate,
  GADVideoControllerDelegate>
@property(nonatomic, strong) GADAdLoader *adLoader;

@end

@implementation ViewController
- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];

 GADVideoOptions *videoOptions = [[GADVideoOptions alloc] init];
 videoOptions.customControlsRequested = YES;
 self.adLoader =
   [[GADAdLoader alloc] initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
             rootViewController:self
                  adTypes:@[ GADAdLoaderAdTypeNative ]
                  options:@[ videoOptions ]];
  self.adLoader.delegate = self;
  [self.adLoader loadRequest:[GADRequest request]];

}

- (void)adLoader:(GADAdLoader *)adLoader
   didReceiveNativeAd:(GADNativeAd *)nativeAd {
 // Set the videoController's delegate to be notified of video events.
 nativeAd.mediaContent.videoController.delegate = self;
}

// GADVideoControllerDelegate methods
- (void)videoControllerDidPlayVideo:(nonnull GADVideoController *)videoController {
 // Implement this method to receive a notification when the video controller
 // begins playing the ad.
}

- (void)videoControllerDidPauseVideo:(nonnull GADVideoController *)videoController {
 // Implement this method to receive a notification when the video controller
 // pauses the ad.
}

- (void)videoControllerDidEndVideoPlayback:(nonnull GADVideoController *)videoController {
 // Implement this method to receive a notification when the video controller
 // stops playing the ad.
}

- (void)videoControllerDidMuteVideo:(nonnull GADVideoController *)videoController {
 // Implement this method to receive a notification when the video controller
 // mutes the ad.
}

- (void)videoControllerDidUnmuteVideo:(nonnull GADVideoController *)videoController {
 // Implement this method to receive a notification when the video controller
 // unmutes the ad.
}

@end

Bạn có thể đọc Nguyên tắc và chính sách về Quảng cáo gốc để biết thêm thông tin hướng dẫn về cách hiển thị quảng cáo gốc.