Quảng cáo dạng video gốc

Điều kiện tiên quyết

MediaContent

Quảng cáo gốc cung cấp quyền truy cập vào đối tượng MediaContent dùng để lấy thông tin về nội dung nghe nhìn. Nội dung đó có thể là video hoặc hình ảnh. Nội dung này cũng được dùng để kiểm soát hoạt động phát lại quảng cáo dạng video và nghe các sự kiện phát lại. Bạn có thể lấy đối tượng MediaContent bằng cách gọi NativeAd.getMediaContent().

Đối tượng MediaContent chứa các thông tin, chẳng hạn như tỷ lệ khung hình và thời lượng của video. Đoạn mã dưới đây cho biết cách lấy tỷ lệ khung hình và thời lượng của quảng cáo gốc.

Java

if (myNativeAd.getMediaContent().hasVideoContent()) {

  float mediaAspectRatio = myNativeAd.getMediaContent().getAspectRatio();
  float duration = myNativeAd.getMediaContent().getDuration();
  ...
}

Kotlin

if (myNativeAd.getMediaContent().hasVideoContent()) {

  val mediaAspectRatio: Float = myNativeAd.getMediaContent().getAspectRatio()
  val duration: Float = myNativeAd.getMediaContent().getDuration()
  ...
}

VideoOptions

Lớp VideoOptions cho phép các ứng dụng định cấu hình cách hoạt động của các tài sản video gốc. Bạn phải gán các đối tượng VideoOptions cho đối tượng NativeAdOptions đã sử dụng khi tạo AdLoader:

Java

VideoOptions videoOptions = new VideoOptions.Builder()
    .setStartMuted(false)
    .build();

NativeAdOptions adOptions = new NativeAdOptions.Builder()
    .setVideoOptions(videoOptions)
    .build();

AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(this, "ca-app-pub-3940256099942544/2247696110")
    .forNativeAd( ... )
    .withNativeAdOptions(adOptions)
    .build();

Kotlin

val videoOptions = VideoOptions.Builder()
    .setStartMuted(false)
    .build()

val adOptions = NativeAdOptions.Builder()
    .setVideoOptions(videoOptions)
    .build()
val adLoader = AdLoader.Builder(this, "ca-app-pub-3940256099942544/2247696110")
    .forNativeAd( ... )
    .withNativeAdOptions(adOptions)
    .build()

Lệnh gọi lại cho các sự kiện video

Để xử lý các sự kiện video cụ thể, hãy viết một lớp mở rộng lớp trừu tượng VideoLifecycleCallbacks và gọi setVideoLifecycleCallbacks() trên VideoController. Sau đó, hãy chỉ ghi đè các hàm gọi lại mà bạn muốn.

Java

myNativeAd.getMediaContent().getVideoController()
    .setVideoLifecycleCallbacks(new VideoLifecycleCallbacks() {

 /** Called when video playback first begins. */
 @Override
 public void onVideoStart() {
  // Do something when the video starts the first time.
  Log.d("MyApp", "Video Started");
 }

 /** Called when video playback is playing. */
 @Override
 public void onVideoPlay() {
  // Do something when the video plays.
  Log.d("MyApp", "Video Played");
 }

 /** Called when video playback is paused. */
 @Override
 public void onVideoPause() {
  // Do something when the video pauses.
  Log.d("MyApp", "Video Paused");
 }

 /** Called when video playback finishes playing. */
 @Override
 public void onVideoEnd() {
  // Do something when the video ends.
  Log.d("MyApp", "Video Ended");
 }

 /** Called when the video changes mute state. */
 @Override
 public void onVideoMute(boolean isMuted) {
  // Do something when the video is muted.
  Log.d("MyApp", "Video Muted");
 }

});

Kotlin

myNativeAd.getMediaContent().getVideoController().setVideoLifecycleCallbacks {

 /** Called when video playback first begins. */
 override fun onVideoStart() {
  // Do something when the video starts the first time.
  Log.d("MyApp", "Video Started")
 }

 /** Called when video playback is playing. */
 override fun onVideoPlay() {
  // Do something when the video plays.
  Log.d("MyApp", "Video Played")
 }

 /** Called when video playback is paused. */
 override fun onVideoPause() {
  // Do something when the video pauses.
  Log.d("MyApp", "Video Paused")
 }

 /** Called when video playback finishes playing. */
 override fun onVideoEnd() {
  // Do something when the video ends.
  Log.d("MyApp", "Video Ended")
 }

 /** Called when the video changes mute state. */
 override fun onVideoMute(boolean isMuted) {
  // Do something when the video is muted.
  Log.d("MyApp", "Video Muted")
 }
}