Chuẩn bị cho SDK phiên bản 8

SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 có một vài thay đổi chính. Đồng thời, một số API sẽ được đổi tên và một số API sẽ bị xóa.

Nội dung cập nhật API theo định dạng toàn màn hình

Bắt đầu từ phiên bản 8.0.0, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng sẽ có chung một kiểu quảng cáo toàn màn hình chung để tăng tính nhất quán. Các API quảng cáo toàn màn hình mới này có hai điểm khác biệt chính so với các API quảng cáo toàn màn hình phiên bản 7:

 1. Phương thức lớp tĩnh load.

  Trước đây, để tải/hiển thị một quảng cáo toàn màn hình, chúng ta làm như sau:

  1. Tạo một phiên bản đối tượng quảng cáo và giữ tệp tham chiếu đến đối tượng đó.
  2. Gán một đại biểu xử lý các lệnh gọi lại tải và hiển thị.
  3. Tải quảng cáo.
  4. Kiểm tra xem liệu quảng cáo có được tải bằng cách sử dụng isReady hay không.
  5. Hiển thị quảng cáo.

  Trong phiên bản 8, cách thực hiện có hơi khác. Các lệnh gọi lại tải không còn là một phần của thực thể đại diện nữa. Thay vào đó, các lệnh gọi lại đó được chuyển vào phương thức load như một trình xử lý hoàn thành:

  1. Gọi một phương thức tải tĩnh trên lớp quảng cáo và cung cấp một trình xử lý tải hoàn thành.
  2. Trong lệnh gọi lại tải hoàn thành, hãy giữ tệp tham chiếu đến quảng cáo đã tải sẽ được trả về.
  3. Chỉ định một đại biểu xử lý các lệnh gọi lại hiển thị.
  4. Hiển thị quảng cáo.

  Cách thực hiện mới mang lại các lợi ích sau:

  • Tệp tham chiếu đến quảng cáo sẽ không được tạo nếu quảng cáo chưa được tải.
  • Bạn không phải giữ một đối tượng quảng cáo trong khi đang tải.
 2. Sự kiện quảng cáo nhất quán.

  Loại sự kiện API hiện tại API phiên bản 8
  Sự kiện tải GADInterstitialDelegate hoặc GADRewardedAdDelegate GADInterstitialAdLoadCompletionHandler hoặc GADRewardedAdLoadCompletionHandler
  Sự kiện trình bày GADFullScreenContentDelegate

  Trước đây, để theo dõi bất kỳ sự kiện quảng cáo nào, bạn sẽ đăng ký một lớp triển khai giao thức GADInterstitialDelegate cho thuộc tính đại diện của quảng cáo xen kẽ hoặc đăng ký một lớp triển khai giao thức GADRewardedAdDelegate cho thuộc tính đại diện của quảng cáo có tặng thưởng, tùy thuộc vào định dạng mà bạn đang sử dụng. Thực thể đại diện tương tự này có các phương thức liên quan đến cả chu kỳ tải và trình bày của một quảng cáo.

  Với phiên bản 8, các sự kiện tải và trình bày là riêng biệt. Bây giờ, bạn có thể đăng ký GADFullScreenContentDelegate bất kỳ lúc nào trước khi hiển thị quảng cáo thay vì phải đặt một thực thể đại diện trước khi tải quảng cáo. Các sự kiện tải quảng cáo (cụ thể cho từng định dạng) chuyển thành một trình xử lý tải hoàn thành được chuyển vào phương thức tải.

Quảng cáo xen kẽ

Tải quảng cáo

Các đoạn mã dưới đây cho bạn biết cách tải một quảng cáo xen kẽ và theo dõi các sự kiện khi quảng cáo tải thành công hoặc không tải được.

phiên bản 7

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADInterstitialDelegate {

 var interstitial: GADInterstitial!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/44118910")
  interstitial.delegate = self
  let request = GADRequest()
  interstitial.load(request)
 }

 /// Tells the delegate an ad request succeeded.
 func interstitialDidReceiveAd(_ ad: GADInterstitial) {
  print("Interstitial ad loaded.")
 }

 /// Tells the delegate an ad request failed.
 func interstitial(_ ad: GADInterstitial, didFailToReceiveAdWithError error: GADRequestError) {
  print("Interstitial ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitial *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.interstitial loadRequest:request];
}

/// Tells the delegate an ad request succeeded.
- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Insterstitial ad loaded.");
}

/// Tells the delegate an ad request failed.
- (void)interstitial:(GADInterstitial *)ad
  didFailToReceiveAdWithError:(GADRequestError *)error {
 NSLog(@"Interstitial ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
}

phiên bản 8

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
                request: request,
           completionHandler: { (ad, error) in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            self.interstitial = ad
            self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
           }
  )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

Quảng cáo hiển thị

phiên bản 7

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if interstitial.isReady {
  interstitial.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial.isReady) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

phiên bản 8

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if let ad = interstitial {
  ad.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Sự kiện quảng cáo trình bày

Các đoạn mã dưới đây cho bạn thấy cách xử lý các lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị (thành công hoặc không thành công) và khi quảng cáo bị loại bỏ.

phiên bản 7

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/44118910")
 interstitial.delegate = self
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
func interstitialWillPresentScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be presented.")
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
func interstitialWillDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be dismissed.")
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
func interstitialDidDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad dismissed.")
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
///
/// This is not a reliable callback for an ad click event and is removed in
/// version 8. If you wish to listen to an ad causing a user to leave the app,
/// use applicationWillResignActive: or sceneWillResignActive: instead.
func interstitialWillLeaveApplication(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will leave application.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc] initWithAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
- (void)interstitialWillPresentScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be presented.");
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
- (void)interstitialWillDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be dismissed.");
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
- (void)interstitialDidDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad dismissed.");
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
///
/// This is not a reliable callback for an ad click event and is removed in
/// version 8. If you wish to listen to an ad causing a user to leave the app,
/// use applicationWillResignActive: or sceneWillResignActive: instead.
- (void)interstitialWillLeaveApplication:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will leave application.");
}

phiên bản 8

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
               request: request,
          completionHandler: { (ad, error) in
           if let error = error {
            print(error.localizedDescription)
            return
           }
           self.interstitial = ad
           self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
          }
 )
}

func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did present full screen content.")
}

func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
 print("Ad failed to present full screen content with error \(error.localizedDescription).")
}

func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did dismiss full screen content.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"interstitial:didFailToReceiveAdWithError: %@", [error localizedDescription])
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did present full screen content.");
}

- (void)ad:(id)ad didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Ad failed to present full screen content with error %@.", [error localizedDescription]);
}

- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

Quảng cáo có tặng thưởng

Tải quảng cáo

phiên bản 7

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADRewardedAdDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  rewardedAd = GADRewardedAd(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313")
  rewardedAd.delegate = self
  rewardedAd?.load(GADRequest()) { error in
   if let error = error {
    print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
   } else {
    print("Rewarded ad loaded.")
   }
  }
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 self.rewardedAd = [[GADRewardedAd alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"];
 self.rewardedAd.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.rewardedAd loadRequest:request completionHandler:^(GADRequestError * _Nullable error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
  } else {
   NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  }
 }];
}

phiên bản 8

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAd?

 override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
              if let error = error {
               print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
               return
              }
              self.rewardedAd = ad
              self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
             }
 )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
             request:request
        completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

Quảng cáo hiển thị và xử lý phần thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng yêu cầu bạn xử lý sự kiện khi người dùng nhận được phần thưởng. Với phiên bản 7 của API GADRewardedAd, bạn triển khai rewardedAd:userDidEarnReward: trong giao thức GADRewardedAdDelegate. Đối với phiên bản 8, bạn triển khai GADUserDidEarnRewardHandler để hiển thị quảng cáo.

phiên bản 7

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, userDidEarnReward: GADAdReward) {
 // TODO: Reward the user.
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd userDidEarnReward:(GADAdReward *)reward {
 // TODO: Reward the user.
}

phiên bản 8

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if let ad = rewardedAd {
   ad.present(fromRootViewController: self,
        userDidEarnRewardHandler: {
         let reward = ad.adReward
         // TODO: Reward the user.
        }
   )
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self
             userDidEarnRewardHandler:^ {
   GADAdReward *reward = self.rewardedAd.adReward;
   // TODO: Reward the user.
  }];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Sự kiện quảng cáo trình bày

Với API GADRewardedAd, bạn chuyển GADRewardedAdDelegate đến phương thức để hiển thị quảng cáo. Với API GADRewardedAd, bạn đặt GADFullscreenContentDelegate làm thuộc tính trên quảng cáo trước khi hiển thị quảng cáo.

phiên bản 7

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
func rewardedAdDidPresent(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad presented.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
func rewardedAdDidDismiss(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad dismissed.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, didFailToPresentWithError error: Error) {
 print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)rewardedAdDidPresent:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd didFailToPresentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)rewardedAdDidDismiss:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}

phiên bản 8

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
              if let error = error {
               print(error.localizedDescription)
               return
              }
              self.rewardedAd = ad
              self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
             }
 )
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Rewarded ad presented.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Rewarded ad dismissed.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd,
  didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
 print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
             request:request
        completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)ad:(id)ad
  didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}

Xóa API GADRewardedBasedVideoAd cũ

API GADRewardedAd mới được ra mắt lần đầu vào tháng 3 năm 2019 và đã là API có tặng thưởng được ưa thích trong hơn 18 tháng qua. API này có nhiều tính năng nâng cao hơn so với API GADRewardedBasedVideoAd cũ, kể cả khả năng tải nhiều quảng cáo có tặng thưởng cùng lúc.

API GADRewardedBasedVideoAd cũ sẽ bị xóa trong SDK phiên bản 8.0.0.

Biểu ngữ thông minh sẽ ngừng hoạt động và được thay thế bằng biểu ngữ thích ứng

Quảng cáo biểu ngữ thông minh sẽ ngừng hoạt động và được thay thế bằng quảng cáo biểu ngữ thích ứng. Biểu ngữ thích ứng mang lại hiệu quả hoạt động vượt trội và tính linh hoạt cao hơn trong việc đặt chiều rộng quảng cáo. Nếu muốn tiếp tục sử dụng biểu ngữ có chiều rộng đầy đủ, bạn vẫn có thể làm vậy bằng cách sử dụng biểu ngữ thích ứng, theo cách minh họa trong đoạn mã sau đây:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  // Note: The safe area is not known until viewWillAppear.
  let adSize = getFullWidthAdaptiveAdSize()
 }

 func getFullWidthAdaptiveAdSize() -> GADAdSize {
  // Here safe area is taken into account, hence the view frame is used after the
  // view has been laid out.
  let frame = { () -> CGRect in
   if #available(iOS 11.0, *) {
    return view.frame.inset(by: view.safeAreaInsets)
   } else {
    return view.frame
   }
  }()
  return GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(frame.size.width)
 }
}

Objective-C

@implementation ViewController

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 // Note: The safe area is not known until viewWillAppear.
 GADAdSize adSize = [self getFullWidthAdaptiveAdSize];
}

- (GADAdSize)getFullWidthAdaptiveAdSize {
 CGRect frame = self.view.frame;
 // Here safe area is taken into account, hence the view frame is used after
 // the view has been laid out.
 if (@available(iOS 11.0, *)) {
  frame = UIEdgeInsetsInsetRect(self.view.frame, self.view.safeAreaInsets);
 }
 return GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(frame.size.width);
}

@end

Xóa lệnh gọi lại ứng dụng

Lệnh gọi lại willLeaveApplication cho tất cả các định dạng quảng cáo đã bị xóa và được thay thế bằng phương thức applicationDidEnterBackground:sceneDidEnterBackground:. Khi sử dụng API ở cấp hệ điều hành, bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi người dùng rời khỏi ứng dụng, bất kể việc đó có phải là do một hành động tương tác với quảng cáo hay không.

Xin lưu ý rằng lệnh gọi lại willLeaveApplication không có chức năng như một trình xử lý lượt nhấp quảng cáo, và việc dựa vào lệnh gọi lại này để báo cáo lượt nhấp sẽ không cung cấp chỉ số chính xác. Ví dụ: một lượt nhấp vào biểu tượng Lựa chọn quảng cáo làm khởi chạy một trình duyệt bên ngoài đã kích hoạt lệnh gọi lại, nhưng không được tính là một lượt nhấp.

Đổi tên các lớp

Bảng dưới đây liệt kê các lớp cụ thể đã đổi tên hoặc bị xóa trong phiên bản 8. Tóm tắt:

 • Tất cả các lớp có liên quan đến GADUnifiedNativeAd đều đã được đổi tên thành GADNativeAd.
 • GADRewardBasedVideoAd, GADNativeExpressAdViewGADInstreamAd đã bị xóa.
 • Tất cả các lớp có tiền tố DFP đều đã được thay thế bằng tiền tố GAM.
Lớp phiên bản 7.68.0 Lớp phiên bản 8.0.0
DFPBannerView GAMBannerView
DFPBannerViewOptions GAMBannerViewOptions
DFPInterstitial GAMInterstitialAd
DFPRequest GAMRequest
GADRequestError NSError
GADUnifiedNativeAdView GADNativeAdView
GADUnifiedNativeAd GADNativeAd
GADUnifiedNativeAdAssetIdentifiers GADNativeAdAssetIdentifiers
GADUnifiedNativeAdDelegate GADNativeAdDelegate
GADUnifiedNativeAdUnconfirmedClickDelegate GADNativeAdUnconfirmedClickDelegate
GADNativeCustomTemplateAd GADCustomNativeAd
GADNativeCustomTemplateAdLoaderDelegate GADCustomNativeAdLoaderDelegate
GADNativeAdDelegate GADCustomNativeAdDelegate
GADInAppPurchase Đã xóa
GADInterstitial GADInterstitialAd
GADNativeExpressAdView Đã xóa
GADRewardBasedVideoAd Đã xóa
GADInstreamAd Đã xóa
GADInstreamAdView Đã xóa

Xóa/thay thế một số phương thức

Bảng dưới đây liệt kê các thay đổi cụ thể trong phiên bản 8. Tóm tắt:

 • Các phương thức và thuộc tính ngừng hoạt động từ trước đều đã bị xóa.
 • Phương thức ủy quyền -willLeaveApplication: đều đã bị xóa cho tất cả định dạng.
 • Tên lớp mạng quảng cáo đã di chuyển sang thuộc tính GADResponseInfo.
 • Mã nhận dạng thiết bị thử nghiệm đã di chuyển sang thuộc tính GADRequestConfiguration.
Lớp phiên bản 7.68.0 API phiên bản 7.68.0 API phiên bản 8.0.0 Lưu ý:
GADMobileAds +configureWithApplicationID: -startWithCompletionHandler: Mã ứng dụng hiện được đặt trong Info.plist.
+disableAutomatedInAppPurchaseReporting -disableAutomatedInAppPurchaseReporting
+disableSDKCrashReporting -disableSDKCrashReporting
GADRequest testDevices GADRequestConfiguration.testdeviceidentifiers Thuộc tính testDeviceIdentifiers hiện sẽ áp dụng cho tất cả các yêu cầu quảng cáo, trong khi thuộc tính testDevices cũ được đặt theo yêu cầu.
gender Đã xóa
birthday Đã xóa
+sdkVersion GADMobileAds.sharedInstance.sdkVersion
-setBirthdayWithMonth:day:year: Đã xóa
-setLocationWithDescription: -setLocationWithLatitude:longitude:accuracy:
-tagForChildDirectedTreatment: [GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForChildDirectedTreatment]
GADErrorCode kGADError* GADError* Tiền tố k bị loại khỏi tất cả các hằng số mã lỗi.
GADBannerView hasAutoRefreshed autoloadEnabled
inAppPurchaseDelegate Đã xóa
mediatedAdView Đã xóa
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName
DFPBannerView -setValidAdSizesWithSizes: -setValidAdSizes:
DFPBannerViewOptions -adSizeDelegate Đã xóa
GADBannerViewDelegate -adViewDidReceiveAd: -bannerViewDidReceiveAd:
-adView:didFailToReceiveAdWithError: -bannerView:didFailToReceiveAdWithError:
-adViewWillPresentScreen: -bannerViewWillPresentScreen:
-adViewWillDismissScreen: -bannerViewWillDismissScreen:
-adViewDidDismissScreen: -bannerViewDidDismissScreen:
-adViewWillLeaveApplication: Đã xóa
GADNativeCustomTemplateAd templateID GADCustomNativeAd.formatID
-performClickOnAssetWithKey:customClickHandler: -performClickOnAssetWithKey:
GADNativeAdImageAdLoaderOptions preferredImageOrientation GADNativeAdMediaAdOptions.mediaAspectRatio
GADInterstitial inAppPurchaseDelegate Đã xóa
isReady Đã xóa Thay vào đó, hãy sử dụng canPresentFromRootViewController:error:.
hasBeenUsed Đã xóa
-init -initWithAdUnitID:
-setAdUnitID: -initWithAdUnitID:
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName
-interstitialWillLeaveApplication: Đã xóa
GADUnifiedNativeAd videoController mediaContent.videoController
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName