Biểu ngữ thông minh

Biểu ngữ thông minh là các đơn vị quảng cáo hiển thị quảng cáo biểu ngữ trải ngang các màn hình thuộc mọi kích thước trên các thiết bị khác nhau, bất kể màn hình ở hướng ngang hay dọc. Biểu ngữ thông minh có thể nhận diện chiều rộng của thiết bị theo hướng xoay hiện tại và điều chỉnh quảng cáo cho phù hợp với kích thước đó.

Biểu ngữ thông minh trên iPhone có chiều cao là 50 điểm theo chiều dọc và 32 điểm theo chiều ngang. Trên iPad, chiều cao là 90 điểm cho cả chiều dọc và chiều ngang.

Khi quảng cáo hình ảnh không đủ lớn để chiếm toàn bộ không gian đã phân bổ, hình ảnh đó sẽ được căn giữa và khoảng trống ở hai bên sẽ được lấp đầy.

Để sử dụng Biểu ngữ thông minh, bạn chỉ cần chỉ định kGADAdSizeSmartBannerPortrait (dành cho hướng dọc) hoặc kGADAdSizeSmartBannerLandscape (dành cho hướng ngang) cho kích thước quảng cáo:

Swift

let bannerView = GADBannerView(adSize: kGADAdSizeSmartBannerPortrait)

Objective-C

GADBannerView *bannerView = [[GADBannerView alloc]
   initWithAdSize:kGADAdSizeSmartBannerPortrait];

Do hệ điều hành iOS 11 có thêm vùng an toàn, nên bạn cũng nên thêm các quy tắc ràng buộc cho các cạnh của biểu ngữ có chiều rộng bằng với chiều rộng đầy đủ của các vùng an toàn. Dưới đây là đoạn mã cho thấy cách thực hiện việc này:

Swift

func addBannerViewToView(_ bannerView: GADBannerView) {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
 view.addSubview(bannerView)
 if #available(iOS 11.0, *) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(bannerView)
 }
 else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(bannerView)
 }
}

// MARK: - view positioning
@available (iOS 11, *)
func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea(_ bannerView: UIView) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 let guide = view.safeAreaLayoutGuide
 NSLayoutConstraint.activate([
  guide.leftAnchor.constraint(equalTo: bannerView.leftAnchor),
  guide.rightAnchor.constraint(equalTo: bannerView.rightAnchor),
  guide.bottomAnchor.constraint(equalTo: bannerView.bottomAnchor)
 ])
}

func positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView(_ bannerView: UIView) {
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .leading,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .leading,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .trailing,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: view,
                    attribute: .trailing,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
 view.addConstraint(NSLayoutConstraint(item: bannerView,
                    attribute: .bottom,
                    relatedBy: .equal,
                    toItem: bottomLayoutGuide,
                    attribute: .top,
                    multiplier: 1,
                    constant: 0))
}

Objective-C

- (void)addBannerViewToView:(UIView *)bannerView {
 bannerView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = NO;
 [self.view addSubview:bannerView];
 if (@available(ios 11.0, *)) {
  // In iOS 11, we need to constrain the view to the safe area.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:bannerView];
 } else {
  // In lower iOS versions, safe area is not available so we use
  // bottom layout guide and view edges.
  [self positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:bannerView];
 }
}

#pragma mark - view positioning

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfSafeArea:(UIView *_Nonnull)bannerView NS_AVAILABLE_IOS(11.0) {
 // Position the banner. Stick it to the bottom of the Safe Area.
 // Make it constrained to the edges of the safe area.
 UILayoutGuide *guide = self.view.safeAreaLayoutGuide;

 [NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
  [guide.leftAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.leftAnchor],
  [guide.rightAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.rightAnchor],
  [guide.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:bannerView.bottomAnchor]
 ]];
}

- (void)positionBannerViewFullWidthAtBottomOfView:(UIView *_Nonnull)bannerView {
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeLeading
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.view
                            attribute:NSLayoutAttributeTrailing
                            multiplier:1
                             constant:0]];
 [self.view addConstraint:[NSLayoutConstraint constraintWithItem:bannerView
                            attribute:NSLayoutAttributeBottom
                            relatedBy:NSLayoutRelationEqual
                              toItem:self.bottomLayoutGuide
                            attribute:NSLayoutAttributeTop
                            multiplier:1
                             constant:0]];
}