Tích hợp myTarget với tính năng Dàn xếp

Hướng dẫn này trình bày cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ myTarget bằng cách sử dụng tính năng dàn xếp, bao gồm các chế độ tích hợp thác nước. Hướng dẫn này trình bày cách thêm myTarget vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK và bộ chuyển đổi myTarget vào một iOS ứng dụng.

Các công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

AdMob bộ chuyển đổi dàn xếp cho myTarget có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Dạng thức
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
SDK gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 11.0 trở lên

Bước 1: Thiết lập mạng myTarget

Trước tiên, hãy đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản myTarget của bạn. Chuyển đến trang Ứng dụng bằng cách nhấp vào APPS (Ứng dụng) trên tiêu đề. Thêm ứng dụng của bạn bằng cách nhấp vào THÊM ỨNG DỤNG.

Tiếp theo, cung cấp URL iTunes cho ứng dụng của bạn.

Khi thêm ứng dụng, myTarget yêu cầu bạn tạo một đơn vị quảng cáo trước khi bạn có thể hoàn tất quy trình này.

Chọn BANNER từ các định dạng quảng cáo có sẵn, sau đó nhấp vào nút THÊM ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO.

Quảng cáo xen kẽ

Chọn XUẤT BẢN trong số các định dạng quảng cáo có sẵn, rồi nhấp vào nút THÊM ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO.

Được thưởng

Chọn VIDEO CÓ TẶNG từ các định dạng quảng cáo có sẵn, rồi nhấp vào nút THÊM ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO.

SDK gốc

Chọn GỐC trong số các định dạng quảng cáo có sẵn, rồi nhấp vào THÊM ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO.

Trên trang chi tiết của đơn vị quảng cáo, hãy ghi lại mã vùng quảng cáo. Bạn có thể tìm thấy mã này trong phần cài đặt đơn vị quảng cáo dưới dạng slot_id. Mã vùng này sẽ được dùng để thiết lập đơn vị quảng cáo AdMob của bạn trong phần tiếp theo.

Ngoài slot_id, bạn cũng cần Mã truy cập vĩnh viễn myTarget để thiết lập mã đơn vị quảng cáo AdMob. Chuyển đến thẻ Profile (Hồ sơ) rồi chọn Access Tokens (Mã thông báo truy cập). Nhấp vào Tạo mã thông báo hoặc Hiện mã thông báo để xem Mã truy cập vĩnh viễn myTarget của bạn.

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp cho đơn vị quảng cáo AdMob của bạn

Bạn cần thêm myTarget vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn đã có một nhóm dàn xếp mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa, rồi chuyển sang phần Thêm myTarget làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập Định dạng quảng cáoNền tảng, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp của bạn và chọn vị trí để nhắm mục tiêu. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Đã bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện có của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo được điền sẵn các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn như hiển thị bên dưới:

Thêm myTarget làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo.

Chọn myTarget làm mạng quảng cáo, bật nút chuyển Tối ưu hoá, nhập Mã truy cập vĩnh viễn có được trong mục trước, rồi nhập giá trị eCPM cho myTarget để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho myTarget. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Nếu đã có mối liên kết cho myTarget, bạn chỉ cần chọn mục đó. Nếu không, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết.

Tiếp theo, hãy nhập Tên ánh xạMã vùng thu được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bước 3: Nhập SDK myTarget và bộ chuyển đổi

 • Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

  pod 'GoogleMobileAdsMediationMyTarget'
  
 • Trên dòng lệnh, hãy chạy:

  pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của SDK myTarget xuống.
 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi myTarget từ đường liên kết tải xuống trong Nhật ký thay đổi và đường liên kết MyTargetAdapter.framework trong dự án.
 • Thêm các khung sau vào dự án của bạn:
  • CoreLocation
  • CoreTelephony
  • CoreMedia
  • SystemConfiguration
  • StoreKit
  • AdSupport
  • SafariServices
  • AVFoundation

Bước 4: Cần nhập thêm mã

Tích hợp SKAdNetwork

Hãy làm theo tài liệu của myTarget để thêm giá trị nhận dạng SKAdNetwork vào tệp Info.plist của dự án.

Bước 5: Kiểm thử quá trình triển khai

Khi thử nghiệm, myTarget đề xuất sử dụng mã vùng từ ứng dụng mẫu nguồn mở để yêu cầu quảng cáo. Bạn có thể nhập các mã này làm mã nhận dạng vùng quảng cáo cho AdMob đơn vị quảng cáo cho mục đích thử nghiệm, sau đó được thay thế bằng mã vùng thực tế khi ứng dụng đã sẵn sàng phát hành chính thức.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được công bố cho và có được sự đồng ý của người dùng trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) về việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về cách sử dụng của mỗi mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn đồng ý của người dùng đến các mạng như vậy.

Trong SDK phiên bản 4.7.9, myTarget đã thêm một API lấy sự đồng ý của người dùng để hỗ trợ các yêu cầu về quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK myTarget. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên làm vậy trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setUserConsent(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setUserConsent:YES];

Ngoài ra, nếu xác định người dùng thuộc một danh mục bị giới hạn độ tuổi, bạn có thể sử dụng mã sau để chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK myTarget.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setUserAgeRestricted(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setUserAgeRestricted:YES];

Hãy xem hướng dẫn về Quyền riêng tư và GDPR của myTarget để biết thêm thông tin cũng như các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức này.

Thêm Mail.ru vào danh sách đối tác quảng cáo GDPR

Hãy làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm Mail.ru vào danh sách đối tác quảng cáo GDPR trong AdMob giao diện người dùng.

CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California)

luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp cho người dùng quyền từ chối "bán" "thông tin cá nhân" của họ (theo định nghĩa của các thuật ngữ đó), trong đó người dùng có quyền từ chối bán thông qua một đường liên kết nổi bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên trang chủ của bên "bán". Hướng dẫn tuân thủ luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ cho phép bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho việc phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào hoạt động bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo sự tuân thủ.

Trong SDK phiên bản 5.7.0, myTarget đã thêm một API lấy sự đồng ý của người dùng để hỗ trợ các yêu cầu về quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK myTarget. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên làm vậy trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setCcpaUserConsent(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setCcpaUserConsent:YES];

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ myTarget để biết thêm thông tin và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức.

Thông số theo mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi myTarget hỗ trợ isDebugMode, một thành phần bổ sung không bắt buộc để bật tính năng ghi nhật ký có giá trị mặc định là YES. Thông số này có thể được chuyển đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp GADMAdapterMyTargetExtras và phải được đặt trong mọi yêu cầu quảng cáo. Dưới đây là cách đặt:

Swift

let request = GADRequest()
let extras = GADMAdapterMyTargetExtras()
extras.isDebugMode = false
adRequest.register(extras)

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
GADMAdapterMyTargetExtras * extras = [[GADMAdapterMyTargetExtras alloc] init];
extras.isDebugMode = NO;
[request registerAdNetworkExtras:extras];

Sử dụng quảng cáo gốc

Hiển thị quảng cáo

Bộ chuyển đổi myTarget trả về quảng cáo gốc dưới dạng đối tượng GADNativeAd . Trường này sẽ điền nội dung mô tả trường quảng cáo gốc sau đây cho GADNativeAd.

Trường Do bộ chuyển đổi myTarget điền sẵn
Tiêu đề Luôn luôn
Bài đăng có hình ảnh Luôn luôn
Nội dung Luôn luôn
Biểu tượng ứng dụng Luôn luôn
Lời kêu gọi hành động Luôn luôn
Điểm xếp hạng theo sao Không được đảm bảo
Cửa hàng Không được đảm bảo
Giá Không được đảm bảo
Biểu trưng Không được đảm bảo
Nhà quảng cáo Luôn luôn

Theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sử dụng lệnh gọi lại của SDK myTarget để theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp, vì vậy, báo cáo từ cả hai nguồn phải khớp với rất ít hoặc không có chênh lệch.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ myTarget, bạn có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ nội dung phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong các lớp sau:

GADMAdapterMyTarget
GADMediationAdapterMyTargetNative
GADMediationAdapterMyTargetRewarded

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi myTarget gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
100 SDK myTarget đã trả về lỗi.
101 Thông số máy chủ myTarget được định cấu hình trong giao diện người dùng AdMob bị thiếu/không hợp lệ.
102 Kích thước quảng cáo đã yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ myTarget.
103 Yêu cầu quảng cáo không phải là yêu cầu quảng cáo gốc hợp nhất.
104 Quảng cáo gốc được tải từ myTarget khác với quảng cáo gốc được yêu cầu.
105 Quảng cáo gốc được tải từ myTarget bị thiếu một số thành phần bắt buộc (ví dụ: hình ảnh hoặc biểu tượng).
100 SDK myTarget hiện chưa có quảng cáo.
101 Thông số máy chủ myTarget được định cấu hình trong giao diện người dùng AdMob bị thiếu/không hợp lệ.
102 Bộ chuyển đổi myTarget không hỗ trợ định dạng quảng cáo đang được yêu cầu.
103 Đã cố gắng hiển thị quảng cáo myTarget chưa được tải.
104 Kích thước quảng cáo đã yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ myTarget.
105 Thiếu thành phần quảng cáo gốc bắt buộc.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS myTarget

Phiên bản 5.19.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.19.0.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu là 12.4.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.8.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.19.0.

Phiên bản 5.18.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.18.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.7.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.18.0.

Phiên bản 5.17.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.17.5.
 • Xoá tính năng hỗ trợ của kiến trúc armv7.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu là 11.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.17.5.

Phiên bản 5.17.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.17.4.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.2.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.17.4.

Phiên bản 5.16.0.0

 • Cập nhật trình chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.16.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.10.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.16.0.

Phiên bản 5.15.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.15.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.2.

Phiên bản 5.15.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.15.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.2.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.1.

Phiên bản 5.15.0.1

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho cấu trúc trình mô phỏng arm64.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.0.

Phiên bản 5.15.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.15.0.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.0.

Phiên bản 5.14.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.14.4.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.4.

Phiên bản 5.14.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.14.3.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho việc cài đặt các tham số trong GADMAdapterMyTargetExtras.
 • Thêm hỗ trợ cho việc chuyển phần bổ sung vào quảng cáo có tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.3.

Phiên bản 5.14.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.14.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.2.

Phiên bản 5.14.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.14.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.1.

Phiên bản 5.14.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.14.0.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu là 10.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.0.

Phiên bản 5.13.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.13.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.10.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.13.1.

Phiên bản 5.13.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.13.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.13.0.

Phiên bản 5.12.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.12.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.12.1.

Phiên bản 5.12.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.12.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.7.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.12.0.

Phiên bản 5.11.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.11.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.2.

Phiên bản 5.11.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.11.1.
 • Nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.1.

Phiên bản 5.11.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.11.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.0.

Phiên bản 5.10.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.10.3.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.3.

Phiên bản 5.10.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.10.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.1.

Phiên bản 5.10.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.10.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0 trở lên.
 • Cập nhật trình chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.0.

Phiên bản 5.9.11.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.10.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.11.

Phiên bản 5.9.10.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.10.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.10.

Phiên bản 5.9.9.1

 • Khắc phục vấn đề quảng cáo biểu ngữ đôi khi tải có kích thước lớn hơn yêu cầu.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.9.

Phiên bản 5.9.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.9.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.9.

Phiên bản 5.9.8.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.8.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.8.

Phiên bản 5.9.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.7.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.7.

Phiên bản 5.9.6.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.6.
 • Thêm thông báo và mã lỗi đã chuẩn hoá của bộ chuyển đổi.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.6.

Phiên bản 5.9.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.5.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.5.

Phiên bản 5.9.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.4.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.4.

Phiên bản 5.9.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.3.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.3.

Phiên bản 5.9.2.0

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho kích thước quảng cáo biểu ngữ thích ứng của myTarget.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.9.2.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.2.

Phiên bản 5.7.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.5.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.5.

Phiên bản 5.7.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.4.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.4.

Phiên bản 5.7.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.3.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.3.

Phiên bản 5.7.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.2.

Phiên bản 5.7.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.1.

Phiên bản 5.7.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.0.

Phiên bản 5.6.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.6.3.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.3.

Phiên bản 5.6.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.6.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.2.

Phiên bản 5.6.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.6.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.1.

Phiên bản 5.6.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.6.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.0.

Phiên bản 5.5.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.5.2.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.5.2.

Phiên bản 5.5.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.5.1.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.5.1.

Phiên bản 5.4.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.4.9.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.9.

Phiên bản 5.4.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.4.7.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu là 9.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.7.

Phiên bản 5.4.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.4.5.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.5.

Phiên bản 5.4.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.4.2.
 • Bộ chuyển đổi hiện trả về tỷ lệ khung hình mediaContent khác 0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.2.

Phiên bản 5.3.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.3.3.
 • Đã ngừng hỗ trợ cho nội dung gốc và yêu cầu quảng cáo Cài đặt ứng dụng. Ứng dụng phải sử dụng API quảng cáo gốc hợp nhất để yêu cầu quảng cáo gốc.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.46.0 trở lên.

Phiên bản 5.0.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.0.4.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API có tặng thưởng mới.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.41.0 trở lên.

Phiên bản 5.0.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 5.0.1.

Phiên bản 4.8.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.8.9.

Phiên bản 4.8.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.8.5.

Phiên bản 4.8.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.7.11.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.11.

Phiên bản 4.7.10.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.10.
 • Thêm lệnh gọi lại adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: vào bộ chuyển đổi.

Phiên bản 4.7.9.1

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho Quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 4.7.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.9.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 4.7.8.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.8.

Phiên bản 4.7.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.7.

Phiên bản 4.7.6.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.6.

Phiên bản 4.7.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.5.

Phiên bản 4.7.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.4.

Phiên bản 4.7.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.7.3.
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc dạng video.

Phiên bản 4.6.25.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK myTarget phiên bản 4.6.25.

Phiên bản 4.6.24.0

 • Bản phát hành đầu tiên!
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo gốc.