Chuyển sang API quảng cáo toàn màn hình (thử nghiệm)

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 giới thiệu API quảng cáo xen kẽ và API quảng cáo có tặng thưởng (thử nghiệm). Những API này chia sẻ kiểu quảng cáo toàn màn hình chung để có tính nhất quán cao hơn. Những API này do GADInterstitialAdBetaGADRewardedAdBeta biểu thị, và sẽ thay thế GADInterstitialGADRewardedAd vào đầu năm 2021. Hướng dẫn này cho bạn biết cách chuyển sang phiên bản thử nghiệm của quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Ưu điểm của API bản thử nghiệm mới

API quảng cáo toàn màn hình mới có hai điểm khác biệt chính so với API quảng cáo toàn màn hình hiện tại:

 1. Phương thức lớp tĩnh load.

  Để tải/hiển thị quảng cáo toàn màn hình, hãy làm như sau:

  1. Tạo một phiên bản đối tượng quảng cáo và giữ tệp tham chiếu đến đối tượng đó.
  2. Gán một đại biểu xử lý các lệnh gọi lại tải và hiển thị.
  3. Tải quảng cáo.
  4. Kiểm tra xem liệu quảng cáo có được tải bằng cách sử dụng isReady hay không.
  5. Hiển thị quảng cáo.

  Cách thực hiện hơi khác so với trong API mới. Các lệnh gọi lại tải không còn là thành phần của đại biểu. Thay vào đó, các lệnh này sẽ được chuyển vào phương thức load dưới dạng trình xử lý hoàn thành.

  Để tải/hiển thị quảng cáo toàn màn hình, hãy làm như sau:

  1. Gọi một phương thức tải tĩnh trên lớp quảng cáo và cung cấp trình xử lý tải hoàn thành.
  2. Trong lệnh gọi lại tải hoàn thành, hãy giữ tệp tham chiếu đến quảng cáo đã tải sẽ được trả về.
  3. Chỉ định một đại biểu xử lý các lệnh gọi lại hiển thị.
  4. Hiển thị quảng cáo.

  Phương pháp tiếp cận mới mang lại các lợi ích sau:

  • Bạn sẽ không bao giờ có tệp tham chiếu đến quảng cáo chưa được tải.
  • Bạn không phải giữ một đối tượng quảng cáo trong khi đang tải.
 2. Sự kiện quảng cáo nhất quán.

  Loại sự kiện API hiện tại API bản thử nghiệm
  Sự kiện tải GADInterstitialDelegate hoặc GADRewardedAdDelegate GADInterstitialAdBetaLoadCompletionHandler hoặc GADRewardedAdBetaLoadCompletionHandler
  Sự kiện trình bày GADFullScreenContentDelegate

  Hiện tại, để theo dõi bất kỳ sự kiện quảng cáo nào, bạn sẽ đăng ký một lớp triển khai giao thức GADInterstitialDelegate cho thuộc tính đại biểu của quảng cáo xen kẽ hoặc đăng ký một lớp triển khai giao thức GADRewardedAdDelegate cho thuộc tính đại biểu của quảng cáo có tặng thưởng tùy thuộc vào định dạng mà bạn đang sử dụng. Cùng một đại biểu này có các phương thức liên quan đến cả chu kỳ tải và trình bày của quảng cáo.

  Với API mới, các sự kiện tải và trình bày được tách riêng. Bây giờ, bạn có thể đăng ký GADFullScreenContentDelegate bất kỳ lúc nào trước khi hiển thị quảng cáo thay vì phải đặt một đại biểu trước khi tải quảng cáo. Các sự kiện tải quảng cáo (cụ thể cho từng định dạng) chuyển thành một trình xử lý tải hoàn thành được chuyển trong phương thức tải.

Quảng cáo xen kẽ

Tải quảng cáo

Các đoạn mã dưới đây cho bạn biết cách tải quảng cáo xen kẽ và theo dõi các sự kiện khi quảng cáo tải thành công hoặc không tải được.

API hiện tại

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADInterstitialDelegate {

 var interstitial: GADInterstitial!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910")
  interstitial.delegate = self
  let request = GADRequest()
  interstitial.load(request)
 }

 /// Tells the delegate an ad request succeeded.
 func interstitialDidReceiveAd(_ ad: GADInterstitial) {
  print("Interstitial ad loaded.")
 }

 /// Tells the delegate an ad request failed.
 func interstitial(_ ad: GADInterstitial, didFailToReceiveAdWithError error: GADRequestError) {
  print("Interstitial ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitial *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.interstitial loadRequest:request];
}

/// Tells the delegate an ad request succeeded.
- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Insterstitial ad loaded.");
}

/// Tells the delegate an ad request failed.
- (void)interstitial:(GADInterstitial *)ad
  didFailToReceiveAdWithError:(GADRequestError *)error {
 NSLog(@"Interstitial ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
}

API bản thử nghiệm

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 var interstitial: GADInterstitialAdBeta?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAdBeta.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
                request: request,
                completionHandler: { (ad, error) in
                if let error = error {
                 print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
                 return
                }
                self.interstitial = ad
                self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
  })
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAdBeta *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAdBeta loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
                 request:request
            completionHandler:^(GADInterstitialAdBeta *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

Quảng cáo hiển thị

API hiện tại

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if interstitial.isReady {
  interstitial.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial.isReady) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

API bản thử nghiệm

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if let ad = interstitial {
  ad.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Sự kiện quảng cáo bản trình bày

Các đoạn mã dưới đây cho bạn thấy cách xử lý lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công và khi quảng cáo bị loại bỏ.

API hiện tại

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910")
 interstitial.delegate = self
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
func interstitialWillPresentScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be presented.")
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
func interstitialWillDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be dismissed.")
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
func interstitialDidDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad dismissed.")
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
func interstitialWillLeaveApplication(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will leave application.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc] initWithAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
- (void)interstitialWillPresentScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be presented.");
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
- (void)interstitialWillDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be dismissed.");
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
- (void)interstitialDidDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad dismissed.");
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
- (void)interstitialWillLeaveApplication:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will leave application.");
}

API bản thử nghiệm

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADInterstitialAdBeta.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
               request: request,
               completionHandler: { (ad, error) in
               if let error = error {
                print(error.localizedDescription)
                return
               }
               self.interstitial = ad
               self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
 })
}

func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did present full screen content.")
}

func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
 print("Ad failed to present full screen content with error \(error.localizedDescription).")
}

func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did dismiss full screen content.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAdBeta loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/4411468910"
                 request:request
            completionHandler:^(GADInterstitialAdBeta *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"interstitial:didFailToReceiveAdWithError: %@", [error localizedDescription])
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did present full screen content.");
}

- (void)ad:(id)ad didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Ad failed to present full screen content with error %@.", [error localizedDescription]);
}

- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

Quảng cáo có tặng thưởng

Tải quảng cáo

API hiện tại

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADRewardedAdDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  rewardedAd = GADRewardedAd(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313")
  rewardedAd.delegate = self
  rewardedAd?.load(GADRequest()) { error in
   if let error = error {
    print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
   } else {
    print("Rewarded ad loaded.")
   }
  }
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 self.rewardedAd = [[GADRewardedAd alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"];
 self.rewardedAd.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.rewardedAd loadRequest:request completionHandler:^(GADRequestError * _Nullable error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
  } else {
   NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  }
 }];
}

API bản thử nghiệm

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAdBeta?

 override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAdBeta.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
             if let error = error {
              print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")

              return
             }
             self.rewardedAd = ad
             self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
  })
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAdBeta *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAdBeta loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
               request:request
          completionHandler:^(GADRewardedAdBeta *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

Quảng cáo hiển thị và xử lý phần thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng yêu cầu bạn xử lý sự kiện khi người dùng nhận được phần thưởng. Với API GADRewardedAd, bạn triển khai rewardedAd:userDidEarnReward: như một phần của giao thức GADRewardedAdDelegate; với API GADRewardedAdBeta, bạn triển khai GADUserDidEarnRewardHandler để hiển thị quảng cáo.

API hiện tại

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, userDidEarnReward: GADAdReward) {
 // TODO: Reward the user.
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd userDidEarnReward:(GADAdReward *)reward {
 // TODO: Reward the user.
}

API bản thử nghiệm

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if let ad = rewardedAd {
   ad.present(fromRootViewController: self,
         userDidEarnRewardHandler: {
         let reward = ad.adReward
         // TODO: Reward the user.
   })
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self
             userDidEarnRewardHandler:^ {
   GADAdReward *reward = self.rewardedAd.adReward;
   // TODO: Reward the user.
  }];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

Sự kiện quảng cáo bản trình bày

Với API GADRewardedAd, bạn chuyển GADRewardedAdDelegate đến phương thức để hiển thị quảng cáo. Với API GADRewardedAdBeta, bạn đặt GADFullscreenContentDelegate làm thuộc tính trên quảng cáo trước khi hiển thị quảng cáo.

API hiện tại

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
func rewardedAdDidPresent(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad presented.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
func rewardedAdDidDismiss(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad dismissed.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, didFailToPresentWithError error: Error) {
 print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)rewardedAdDidPresent:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd didFailToPresentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)rewardedAdDidDismiss:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}

API bản thử nghiệm

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAdBeta.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
             if let error = error {
              print(error.localizedDescription)
              return
             }
             self.rewardedAd = ad
             self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
  })
 }

 /// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
 func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Rewarded ad presented.")
 }
 /// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
 func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
  print("Rewarded ad dismissed.")
 }
 /// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
 func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd,
   didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
  print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
 }

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAdBeta loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
               request:request
          completionHandler:^(GADRewardedAdBeta *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)ad:(id)ad
  didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}