Khắc phục vấn đề về kết xuất

Nếu bạn nghi ngờ rằng nội dung của bạn không được xử lý hoặc hiển thị đúng cách trên Google Tìm kiếm, vui lòng xem lại các mẹo gỡ lỗi của chúng tôi và thử một trong các phương pháp sau để kiểm tra và khắc phục vấn đề:

 1. Sử dụng công cụ Tìm nạp và kết xuất như Google trong Search Console để kiểm tra cách Google thu thập dữ liệu và kết xuất URL trên trang web của bạn. Bạn có thể yêu cầu "tìm nạp và kết xuất" cho một URL cụ thể, kiểm tra các tiêu đề phản hồi HTTP và xem ảnh xem trước của trang, như cách Google Tìm kiếm nhìn thấy.
 2. Kiểm tra lỗi thực thi JavaScript bằng cách ghi lại các lỗi. Đây là một đoạn trích ví dụ minh họa cách ghi nhật ký lỗi JavaScript vào global onerror handler.
window.addEventListener('error', function(e) {
  var errorText = [
    e.message,
    'URL: ' + e.filename,
    'Line: ' + e.lineno + ', Column: ' + e.colno,
    'Stack: ' + (e.error && e.error.stack || '(no stack trace)')
  ].join('\n');

  // Example: log errors as visual output into the host page.
  // Note: you probably don’t want to show such errors to users, or
  //    have the errors get indexed by Googlebot; however, it may
  //    be a useful feature while actively debugging the page.
  var DOM_ID = 'rendering-debug-pre';
  if (!document.getElementById(DOM_ID)) {
    var log = document.createElement('pre');
    log.id = DOM_ID;
    log.style.whiteSpace = 'pre-wrap';
    log.textContent = errorText;
    if (!document.body) document.body = document.createElement('body');
    document.body.insertBefore(log, document.body.firstChild);
  } else {
    document.getElementById(DOM_ID).textContent += '\n\n' + errorText;
  }

  // Example: log the error to remote service.
  // Note: you can log errors to a remote service, to understand
  //    and monitor the types of errors encountered by regular users,
  //    Googlebot, and other crawlers.
  var client = new XMLHttpRequest();
  client.open('POST', 'https://example.com/logError');
  client.setRequestHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=UTF-8');
  client.send(errorText);

});

Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy truy cập Diễn đàn trợ giúp quản trị trang web.

Gửi phản hồi về...