Informacje zweryfikowane

Jeśli masz stronę internetową, na której jest ocena twierdzenia innych osób, możesz umieścić na niej element uporządkowanych danych ClaimReview. Dzięki temu Google może wyświetlać w wynikach wyszukiwania tego twierdzenia streszczenie Twoich informacji zweryfikowanych.

Przykład

Wyobraź sobie stronę z oceną twierdzenia, że Ziemia jest płaska. Oto jak mogą wyglądać wyniki wyszukiwania w Google wyrażenia „the world is flat” („świat jest płaski”), jeśli strona zawiera element ClaimReview (pamiętaj, że w rzeczywistości może to wyglądać inaczej):

Opinia na temat pojedynczego twierdzenia powiązana ze stroną

Zobacz, jak wyglądają uporządkowane dane na stronie, z której pochodzą te informacje zweryfikowane:

Wytyczne

Oprócz ogólnych wytycznych, które dotyczą wszystkich znaczników uporządkowanych danych, do informacji zweryfikowanych mają też zastosowanie te wskazówki:

 • Aby kwalifikować się do wyników wyszukiwania informacji zweryfikowanych, Twoja witryna musi mieć kilka stron z uporządkowanymi danymi ClaimReview.
 • Informacje zweryfikowane związane z artykułami zawierającymi najnowsze wiadomości mogą się pojawiać zarówno w wynikach Wiadomości, jak i w widoku połączonych wyników wyszukiwania. Pozostałe informacje zweryfikowane mogą się wyświetlać tylko w tym drugim widoku.
 • Informacje zweryfikowane związane z twierdzeniem dotyczącym wiadomości muszą spełniać kryteria obowiązujące Wydawców Wiadomości w przypadku informacji zweryfikowanych.
 • Informacje zweryfikowane nie mają zagwarantowanego wyświetlenia: ich uwzględnienie w wynikach wyszukiwania Google zależy wyłącznie od algorytmów używanych przez nasze systemy. Elementy z informacjami zweryfikowanymi są oceniane na podstawie automatycznego rankingu witryn. Witryny są oceniane w ramach procesu podobnego jak w przypadku rankingu stron. Jeśli witryna ma wystarczająco wysokie miejsce w rankingu, element z informacjami zweryfikowanymi może się wyświetlać w wynikach wyszukiwania razem z Twoją stroną. Cały proces przebiega automatycznie. Ingerencja manualna zachodzi tylko wtedy, gdy otrzymamy zgłoszenie, że opinia użytkownika narusza kryteria obowiązujące Wydawców Wiadomości Google w przypadku informacji zweryfikowanych lub ogólne wytyczne dotyczące uporządkowanych danych. Ma ona też miejsce, gdy wydawca (niezależnie od tego, czy prowadzi witrynę z wiadomościami) nie spełnia standardów rozliczalności, przejrzystości, czytelności lub wiarygodności witryny określonych w ogólnych wytycznych Wiadomości Google.
 • Pojedyncza strona może zawierać wiele elementów ClaimReview, każdy związany z osobnym twierdzeniem (patrz niżej).
 • Jeśli różni weryfikatorzy oceniają na jednej stronie to samo twierdzenie, możesz użyć osobnego elementu ClaimReview do analizy przygotowanej przez każdego z nich (patrz niżej).
 • Strona z elementem ClaimReview musi zawierać przynajmniej krótkie streszczenie informacji zweryfikowanych i oceny, a najlepiej pełną ich treść.
 • Dany element ClaimReview umieszczaj tylko na jednej stronie w swojej witrynie. Nie powtarzaj tych samych informacji zweryfikowanych na wielu stronach, chyba że są one odmianami tej samej strony (np. możesz opublikować ten sam element ClaimReview w wersjach strony przeznaczonych na urządzenia mobilne i komputery).

Publikowanie wielu informacji zweryfikowanych na jednej stronie

Jeśli na jednej stronie znajduje się wiele elementów ClaimReview, nie muszą one dotyczyć tego samego twierdzenia, ale powinny być wszystkie związane z głównym tematem strony.

W większości witryn umieszcza się wiele informacji zweryfikowanych na tej samej stronie na jeden z dwóch sposobów:

 • Utwórz stronę podsumowania ze streszczeniem wielu informacji zweryfikowanych, dodając do każdej z nich własny element ClaimReview. Opublikuj pełną wersję poszczególnych informacji zweryfikowanych na osobnej stronie. Każdy element ClaimReview umieszczony na stronie podsumowania wskazuje zamiast niej stronę z pełną treścią informacji zweryfikowanych.
 • LUB
 • Utwórz pojedynczą stronę z pełnymi wersjami wielu informacji zweryfikowanych, dodając do każdej z nich tag kotwicy HTML. Każdy element ClaimReview wskazuje ten tag summary_page.html#anchor.

Tylko na urządzeniach mobilnych: jeśli strona zawiera wiele elementów ClaimReview, wszystkie będą wyświetlane w karuzeli wyników w ten sposób:

Galeria wielu twierdzeń powiązanych z jedną stroną

Definicje typów uporządkowanych danych

Do wdrożenia informacji zweryfikowanych niezbędne są te typy uporządkowanych danych:

Aby treści mogły się wyświetlać w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich zalecane właściwości, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

ClaimReview

Pełna definicja znaczników ClaimReview znajduje się na schema.org/ClaimReview.

Właściwości wymagane
claimReviewed

Text

Krótkie podsumowanie ocenianego twierdzenia. Staraj się nie przekraczać w nim 75 znaków, by zminimalizować zawijanie tekstu przy wyświetlaniu na urządzeniach mobilnych.

reviewRating

Rating

Ocena twierdzenia. Ten obiekt obsługuje ocenę zarówno numeryczną, jak i tekstową. W wynikach wyszukiwania widoczna jest obecnie tylko wartość tekstowa. Wartość numeryczna nie jest wyświetlana, ale służy do oceny spójności informacji zweryfikowanych, które pochodzą z różnych źródeł. Dlatego użycie wartości numerycznej może zwiększyć szansę pojawienia się Twoich informacji zweryfikowanych.

Spróbuj opracować spójny system korelacji między oceną numeryczną a tekstową i stosuj go we wszystkich swoich informacjach zweryfikowanych, np.:

 • 1 = „Fałszywe”
 • 2 = „W większości fałszywe”
 • 3 = „W połowie prawdziwe”
 • 4 = „W większości prawdziwe”
 • 5 = „Prawdziwe”

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Ocena.

url

URL

Link do strony z artykułem zawierającym pełną treść informacji zweryfikowanych. Jeśli na tej stronie znajduje się wiele elementów ClaimReview, dopilnuj, by informacje zweryfikowane były oznaczone tagiem kotwicy HTML, a ta właściwość wskazywała kotwicę. Przykłady: longreview.html lub summarypage.html#fact1

Domena tego adresu URL musi być identyczna z domeną strony zawierającej element ClaimReview lub być jej subdomeną. Przekierowania ani skrócone adresy URL (np. g.co/searchconsole) nie będą rozpoznawane i nie będą tu działać.

Właściwości zalecane
author

Organization

Wydawca artykułu z informacjami zweryfikowanymi, a nie wydawca twierdzenia. Musi to być organizacja, a nie osoba. Musi zawierać co najmniej jedną z tych właściwości:

name Text

Nazwa organizacji publikującej informacje zweryfikowane.

url

URL

Adres URL wydawcy informacji zweryfikowanych. Może to być strona główna, strona z danymi kontaktowymi lub inna odpowiednia strona.

datePublished

DateTime

Data opublikowania informacji zweryfikowanych.

itemReviewed

CreativeWork

Obiekt opisujący wygłoszone twierdzenie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji CreativeWork.

CreativeWork

Pełna definicja znaczników CreativeWork znajduje się na schema.org/CreativeWork.

Właściwości zalecane
author

Organization lub Person

Autor twierdzenia, a nie autor informacji zweryfikowanych. Nie używaj właściwości author, jeśli twierdzenie nie ma autora. Jeśli dodasz element author, musisz określić te właściwości:

nameText (wymagane)

Wydawca twierdzenia. Może to być osoba lub organizacja.

sameAs URL (zalecane)

To pole zawiera adres URL wydawcy (lub wydawców) i można je powtarzać tyle razy, ile jest to konieczne (np. gdy dane twierdzenie rozpowszechnia wielu wydawców). Wydawcą może być osoba lub organizacja. W tym drugim przypadku użyj jednego z tych adresów URL:

 • Adres URL strony zawierającej twierdzenie (zalecane).
 • Adres URL głównej strony organizacji, która głosi twierdzenie.

Jeśli wydawca jest osobą, użyj adresu URL, który zapewnia dostęp do wyczerpujących informacji o osobie głoszącej twierdzenie, np. do jej strony w Wikipedii.

datePublished

DateTime

Data wygłoszenia twierdzenia lub pojawienia się go w dyskursie publicznym (np. dzień, w którym stało się popularne w mediach społecznościowych).

Rating

Pełna definicja znaczników Rating znajduje się na schema.org/Rating.

Właściwości wymagane
alternateName

Text

Przypisana elementowi ClaimReview.reviewRating ocena prawdziwości w formie krótkiego, czytelnego dla użytkownika słowa lub wyrażenia. Ta wartość jest widoczna w informacjach zweryfikowanych w wynikach wyszukiwania. Przykłady: „Prawdziwe” lub „W większości prawdziwe”.

Jeśli chcesz używać dłuższego wyrażenia, pamiętaj, by ocena znajdowała się na jego początku na wypadek, gdyby zostało przycięte z powodu zbyt małej ilości miejsca na ekranie. Na przykład: „W większości prawdziwe w szczegółach, chociaż ogólne twierdzenie jest trochę mylące”

Właściwości zalecane
bestRating

Number

W przypadku ocen numerycznych jest to najwyższa możliwa wartość, gdy skala ocen ma charakter rosnący, czyli od najgorszej – najniższej do najlepszej – najwyższej. Wartość ta musi być większa niż worstRating. Musi mieć postać liczbową. Na przykład: 4

name

Text

Element analogiczny jak alternateName i używany, gdy brak właściwości alternateName. Zamiast elementu name zalecamy jednak określanie właściwości alternateName.

ratingValue

Number

Ocena numeryczna twierdzenia w skali od worstRating do bestRating włącznie. Niewidoczna, ale używana do oceny siły oddziaływania tych informacji zweryfikowanych na wielu stronach. Zalecane, ale niewymagane, są liczby całkowite. Im ta liczba jest bliższa wartości bestRating, tym większa prawdziwość twierdzenia. I odwrotnie, im bliższa jest ta liczba wartości worstRating, tym większa fałszywość twierdzenia. Musi mieć postać liczbową. Na przykład: 4

worstRating

Number

W przypadku ocen numerycznych jest to najniższa możliwa wartość, gdy skala ocen ma charakter rosnący, czyli od najgorszej – najniższej do najlepszej – najwyższej. Wartość ta musi być mniejsza niż bestRating. Musi mieć postać liczbową. Wartość minimalna wynosi 1. Na przykład: 1

Wyślij opinię na temat...