Sử dụng HTML hợp lệ để chỉ định siêu dữ liệu của trang

Việc sử dụng HTML hợp lệ cho siêu dữ liệu của trang giúp đảm bảo rằng Google có thể sử dụng siêu dữ liệu đó đúng như bạn cung cấp. Google cố gắng hiểu HTML ngay cả khi HTML đó không hợp lệ hoặc không nhất quán với tiêu chuẩn HTML. Tuy nhiên, lỗi trong mã đánh dấu có thể gây ra vấn đề trong cách sử dụng siêu dữ liệu của bạn trên Google Tìm kiếm. Phần tử chính để chỉ định siêu dữ liệu về một trang là phần tử <head> của tài liệu HTML. Nếu bạn dùng một phần tử không hợp lệ trong phần tử <head> thì Google sẽ bỏ qua mọi phần tử xuất hiện sau phần tử không hợp lệ đó.

Dùng các phần tử hợp lệ trong phần tử <head>

Theo tiêu chuẩn HTML, phần tử <head> chỉ được chứa các phần tử hợp lệ sau đây (và không chứa các phần tử không hợp lệ khác):

  • title
  • meta
  • link
  • script
  • style
  • base
  • noscript
  • template

Đừng dùng phần tử không hợp lệ trong phần tử <head>

Tiêu chuẩn HTML cho phần tử <head> không cho phép sử dụng phần tử nào nêu trên. Sau đây là một số phần tử phổ biến hay gặp trong phần tử <head> nhưng khiến phần tử đó trở nên không hợp lệ:

  • iframe
  • img

Bạn hoàn toàn không nên dùng những phần tử không hợp lệ này trong phần tử <head>. Tuy nhiên, nếu cần, hãy đặt các phần tử không hợp lệ này trong phần tử bạn muốn Google thấy. Sau khi phát hiện một trong các phần tử không hợp lệ này, Google sẽ xác định điểm kết thúc phần tử <head> và ngừng đọc thêm bất kỳ phần tử nào khác trong phần tử <head>.