Sơ đồ trang web dành cho tin tức

Nếu bạn là một nhà xuất bản tin tức, hãy sử dụng sơ đồ trang web dành cho tin tức để cho Google biết về các tin bài của bạn cũng như thông tin bổ sung về những tin bài đó. Bạn có thể mở rộng sơ đồ trang web hiện có của mình bằng các thẻ dành riêng cho tin tức hoặc tạo một sơ đồ trang web tin tức dành riêng cho các tin bài. Google chấp nhận cả hai cách này, nhưng việc tạo sơ đồ trang web riêng cho bài viết tin tức có thể giúp bạn theo dõi nội dung của mình trên Tìm kiếm hiệu quả hơn trên Search Console.

Các phương pháp hay nhất đối với sơ đồ trang web dành cho tin tức

Sơ đồ trang web dành cho tin tức được xây dựng dựa trên sơ đồ trang web chung, nên các phương pháp chung hay nhất về sơ đồ trang web cũng áp dụng cho sơ đồ trang web dành cho tin tức.

Cập nhật sơ đồ trang web dành cho tin tức bằng những tin bài mới xuất bản. Đừng tạo sơ đồ trang web mới cho mỗi lần cập nhật. Google Tin tức thu thập dữ liệu qua sơ đồ trang web dành cho tin tức và qua phần còn lại của trang web với tần suất như nhau.

Chỉ cung cấp URL gần đây của những bài viết mới tạo trong 2 ngày qua. Khi các bài viết cũ hơn 2 ngày, hãy xoá các URL đó khỏi sơ đồ trang web tin tức hoặc xoá siêu dữ liệu <news:news> trong sơ đồ trang web khỏi các URL cũ.

Nếu bạn chọn phương thức xoá URL cũ khỏi sơ đồ trang web dành cho tin tức, có thể sơ đồ trang web đó sẽ bị trống trong một khoảng thời gian (ví dụ: nếu bạn không xuất bản bài viết mới nào trong vài ngày qua). Có thể bạn sẽ thấy cảnh báo "Sơ đồ trang web trống" trong Search Console, nhưng cảnh báo này chỉ để đảm bảo rằng bạn cố ý làm vậy. Tình trạng này không gây ra vấn đề gì với Google Tìm kiếm.

Ví dụ về sơ đồ trang web dành cho tin tức

Ví dụ sau đây cho thấy một sơ đồ trang web thông thường có phần mở rộng cho tin tức. Trong này có một thẻ <url> và một thẻ <news:news> với các thẻ con cần thiết:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
 <url>
 <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc>
 <news:news>
  <news:publication>
   <news:name>The Example Times</news:name>
   <news:language>en</news:language>
  </news:publication>
  <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date>
  <news:title>Companies A, B in Merger Talks</news:title>
 </news:news>
 </url>
</urlset>

Tài liệu tham khảo về sơ đồ trang web dành cho tin tức

Thẻ news được định nghĩa trong không gian tên sơ đồ trang web dành cho tin tức: http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9

Để đảm bảo Google có thể sử dụng sơ đồ trang web của bạn dành cho tin tức, bạn phải sử dụng các thẻ cần thiết sau đây:

Thẻ cần thiết
<news:news> Thẻ mẹ của các thẻ khác trong không gian tên news:. Mỗi thẻ sơ đồ trang web url chỉ được có một thẻ news:news (cùng với thẻ đóng tương ứng) và mỗi sơ đồ trang web có thể có tối đa 1.000 thẻ news:news. Nếu có hơn 1.000 thẻ <news:news> trong một sơ đồ trang web tin tức, hãy chia sơ đồ trang web của bạn thành nhiều sơ đồ trang web nhỏ hơn.
<news:publication>

Thẻ gốc cho các thẻ <news:name><news:language>. Mỗi thẻ gốc <news:news> chỉ có thể có một thẻ <news:publication>.

<news:name>

Thẻ <news:name> là tên của ấn bản tin tức. Tên này phải hoàn toàn trùng khớp với tên xuất hiện trong các bài viết của bạn trên news.google.com, trừ nội dung trong dấu ngoặc đơn.

<news:language>

<news:language> là ngôn ngữ của ấn bản. Hãy dùng mã ngôn ngữ ISO 639 (hai hoặc ba chữ cái).

Trường hợp ngoại lệ: Đối với tiếng Trung giản thể, hãy dùng zh-cn, còn đối với tiếng Trung phồn thể, hãy dùng zh-tw.

<news:publication_date>

Ngày phát hành bài viết ở định dạng W3C. Hãy dùng định dạng "ngày đầy đủ" (YYYY-MM-DD) hoặc định dạng "ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây" kèm theo định dạng của mã chỉ định múi giờ (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Hãy chỉ định ngày và giờ ban đầu khi bạn đăng tải bài viết trên trang web của mình. Đừng chỉ định thời gian mà bạn thêm bài viết vào sơ đồ trang web.

Google chấp nhận định dạng bất kỳ sau đây:

 • Ngày đầy đủ: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
 • Ngày đầy đủ kèm theo giờ và phút: YYYY-MM-DDThh:mmTZD (1997-07-16T19:20+01:00)
 • Ngày đầy đủ kèm theo giờ, phút và giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
 • Ngày đầy đủ cùng với giờ, phút, giây và phần thập phân của giây: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<news:title>

Tiêu đề của tin bài.

Tài nguyên bổ sung

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy tham khảo những tài nguyên sau: